Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 15 april 2019

Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201768
pub.
15/04/2019
prom.
28/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/28/2019201768/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), artikel 5, vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 10 mei 2012;

Gelet op het advies nr. A.1383 van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië), gegeven op 24 september 2018;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", gegeven op 14 augustus 2018;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), gegeven op 20 september 2018;

Gelet op het rapport van 3 juli 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 april 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli 2018;

Gelet op advies nr. 64.751/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. 27/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 februari 2019;

Overwegende dat de Regering van plan is om dit besluit op 1 september 2018 terugwerkende kracht te verlenen;

Overwegende dat de terugwerkende kracht van de bestuurshandelingen wordt toegelaten voor zover ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de overheidsdienst en voor de regularisatie van een rechtstoestand of een feitelijke toestand, voor zover ze de eisen inzake rechtszekerheid en de individuele rechten in aanmerking neemt;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië (meer dan 200.000 werkzoekenden en 88 zgn. knelpuntberoepen) in overeenstemming met de federale Jobs Deal op te lossen;

Overwegende dat de lijst van de knelpuntberoepen elk jaar in juni door de "Forem" bekendgemaakt wordt;

Overwegende dat de meerderheid van de opleidingen die in aanmerking komen voor de financiële incentive en meer bepaald de door het "IFAPME"-net georganiseerde opleidingen in september beginnen;

Overwegende dat de "Conseil économique et social de Wallonie" in zijn op 24 september 2018 uitgebrachte advies vaststelde dat het ontwerp van besluit "de facto op 1 september 2018 in werking is getreden en reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een informatie- en promotiecampagne van de "Forem" en van het "IFAPME";

Gelet op de wil van de Regering om werkzoekenden aan te moedigen zich zo snel mogelijk in te schrijven voor deze veelbelovende opleidingen en dus niet hun opleiding uit te stellen tot de goedkeuring van dit ontwerp van besluit;

Overwegende dat alle stagiairs die ten vroegste op 1 september 2018 slagen voor een opleiding die in aanmerking komt voor de financiële incentive daarvan zullen kunnen genieten;

Dat, indien de terugwerkende kracht niet van toepassing zou zijn, een werkzoekende die, na kennis te hebben genomen van de in juni 2018 bekendgemaakte lijst van de knelpuntberoepen, onmiddellijk na de definitieve aanneming van dit besluit met de opleiding was begonnen en voor bedoelde opleiding was geslaagd vóór de definitieve aanneming van dit besluit, dan ook niet in aanmerking zou kunnen komen voor de incentive, terwijl een persoon die na de aanneming van dit besluit precies voor dezelfde opleiding voor hetzelfde beroep zou slagen wel voor bedoelde incentive in aanmerking zou komen;

Overwegende dat de terugwerkende kracht van dit ontwerp een manier is om een feitelijke toestand te regulariseren;

Overwegende dat bij gebrek aan een dergelijke wettelijke grondslag overwogen zou moeten worden dat stagiairs die geslaagd zijn voor een in artikel 4 bedoelde opleiding m.b.t. een knelpuntberoep of een kritisch beroep, of die een dergelijke opleiding hebben verlaten om in het kader van een arbeidsovereenkomst te worden tewerkgesteld in een knelpuntberoep of in een kritisch beroep, niet in aanmerking zouden komen voor de financiële incentive zolang het ontwerp niet is aangenomen;

Overwegende dat de niet-terugwerkende kracht een discriminatie van de burgers voor de wet zou vormen;

Overwegende dat de terugwerkende kracht voordeel brengt aan de belanghebbenden en, in die zin, verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de Minister: de Minister van Vorming;2° de "Forem" : de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en tewerkstelling) bedoeld in het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";3° het "IFAPME": het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding en zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) bedoeld in het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises ";4° de opleidingsverstrekker : de "Forem", de bevoegdheidscentra, het Onderwijs voor Sociale promotie voor de professionele opleidingen georganiseerd bij of krachtens de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de "Forem" en het Onderwijs voor Sociale promotie, de verstrekkers van een beroepsopleiding op wie de "Forem" een beroep doet overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) type decreet prom. 06/05/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999027517 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", het "IFAPME" en de opleidingscentra van het IFAPME-net erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur;5° de stagiair : iedere niet-werkende werkzoekende die als zodanig bij de "Forem" is ingeschreven en die zijn hoofdverblijfplaats in een Frans taalgebied heeft;6° het opleidingsattest of de beroepskwalificatie: het attest of de kwalificatie uitgereikt door de opleidingsverstrekker aan het einde van de in aanmerking komende opleiding gevolgd door de stagiair, om akte te nemen van de verwerving van de vaardigheden bedoeld in de opleidingsmodule, de leereenheid een evaluatiekader of de opleiding. Wanneer het attest of de kwalificatie niet binnen hun net is uitgereikt, moet het/ze door de "Forem" of het "IFAPME" gevaloriseerd worden; 7° het diploma van het "IFAPME": het diploma uitgereikt door het "IFAPME" of de opleidingscentra van het IFAPME-net aan de stagiairs die zijn geslaagd voor de eindproeven van een opleiding van bedrijfsleider of van een coördinatie- en begeleidingsopleiding alsook het getuigschrift uitgereikt door de centra van het IFAPME-net aan de leerlingen die zijn geslaagd voor de eindproeven van een voorbereidend jaar op de coördinatie- en begeleidingsopleiding of de opleiding van bedrijfsleider;8° de in aanmerking komende opleidingen: de opleidingen die leiden naar de knelpuntberoepen of naar de kritische functies waarvoor de "Forem" of het "IFAPME" een opleidingsaanbod hebben en die jaarlijks door de Minister worden vastgesteld. Voor de toepassing van de in het eerste lid, 7°, bedoelde begripsomschrijving wordt het voorlopig attest van welslagen gelijkgesteld met een diploma van het "IFAPME".

Art. 3.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden van dit besluit kent de "Forem" een financiële incentive van 350 euro toe aan de stagiair die één van de volgende voorwaarden vervult: 1° de stagiair die een opleidingsattest, een beroepskwalificatie, een diploma van het "IFAPME" of een diploma uitgereikt door de Franse Gemeenschap of, in voorkomend geval, een voorlopig attest van welslagen voor een in aanmerking komende opleiding gevolgd bij een opleidingsverstrekker, krijgt en die in dienst is genomen in het kader van een contract voor: a) een socioprofessionele beroepsopleiding die minstens vier weken duurt, in de zin van artikel 116, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III sluiten;b) een alternerende opleiding, zoals bepaald in het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014201599 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien sluiten betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien;c) voor een opleiding van bedrijfsleider, voor een coördinatie- en begeleidingsopleiding of voor een opleiding met als doel een voorbereidend jaar op de coördinatie- en begeleidingsopleiding of de opleiding van bedrijfsleider, gevolgd al dan niet in het kader van een stageovereenkomst en georganiseerd door het "IFAPME" en de andere opleidingscentra van het IFAPME-net erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur; 2° de stagiair die een bij een opleidingsverstrekker gevolgde in aanmerking komende opleiding verlaat om rechtstreeks, d.w.z. uiterlijk binnen vijf dagen na afloop van de opleiding, tewerkgesteld te worden in het kader van een arbeidsovereenkomst m.b.t. een knelpuntberoep of in een kritische functie of om zich als zelfstandige als hoofdactiviteit te vestigen in een knelpuntberoep of in een kritische functie. § 2. De stagiair geniet eenmaal de financiële incentive. § 3. De Regering kan het bedrag van de in het eerste lid bedoelde financiële incentive naar gelang van de resultaten van de in artikel 8 bedoelde evaluatie aanpassen.

Art. 4.Wanneer de in aanmerking komende opleiding uit verschillende modules en leereenheden bestaat, is het in aanmerking komen van bedoelde opleiding niet verbonden aan de opvolging van het geheel van de opleiding. De opvolging van een module, van een groep van modules, van een leereenheid of van een groep van leereenheden in een in aanmerking komende opleiding is voldoende op voorwaarde dat deze laatste de directe inzetbaarheid van de stagiair in het bedrijfsleven waarborgt.

Art. 5.Naast de in artikel 3, § 1, eerste lid, bedoelde financiële incentive wordt de stagiair, indien hij voor de in artikel 3, § 1, eerste lid, 1° of in artikel 4 bedoelde in aanmerking komende opleiding is geslaagd, hetgeen volgt aangeboden: 1° een korte module ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek;2° minstens een door de "Forem" voorgestelde werkaanbieding.

Art. 6.De in artikel 3, § 1, eerste lid, bedoelde financiële incentive is cumuleerbaar met de voordelen toegekend voor het volgen van één van de in artikel 4 bedoelde in aanmerking komende opleidingen.

Art. 7.§ 1. Uiterlijk op de dag van het begin van de opleiding, behalve in gevallen waarin de opleidingsverstrekker toegang heeft tot de informatie via authentieke gegevensbronnen, verstrekt de stagiair de opleidingsverstrekker een afschrift van het door de "Forem" afgegeven attest waarin staat vermeld dat hij bij de "Forem" is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. § 2. Binnen vijftien dagen te rekenen van het afgeven van het opleidingsattest, van de beroepskwalificatie, van het diploma van het "IFAPME" of van het diploma uitgereikt door de Franse Gemeenschap of, in voorkomend geval, van het voorlopig attest van welslagen maakt de opleidingsverstrekker volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten de volledige lijst van de stagairs en de bijlagen ervan die aan de in artikel 3, § 1, 1°, bedoelde toekenningsvoorwaarden voldoen, aan de "Forem" over.

De in het eerste lid bedoelde lijst is volledig indien ze de volgende gegevens omvat: 1° de naam, de voornaam, het adres van het hoofdverblijf, het rijksregisternummer en het nummer van de bankrekening van elke stagiair die aan de in artikel 3, § 1, 1°, bedoelde toekenningsvoorwaarden voldoet;2° in bijlage, de verklaring op erewoord waarbij de opleidingsverstrekker bevestigt te hebben nagegaan of elke op de lijst opgenomen stagiair voldoet aan de in artikel 3, § 1, 1°, bedoelde toekenningsvoorwaarde en de afschriften van de identiteitskaart en van de kredietkaar van elke stagiair. Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde volledige lijst van de stagiairs en van de bijlagen ervan betekent de "Forem" de toekenning van de incentive aan de stagiair en betaalt hij hem het bedrag ervan. § 3. Binnen vijftien dagen te rekenen van de in artikel 3, § 1, 2°, bedoelde vroegtijdige beëindiging van de opleiding maakt de "Forem" de lijst van de stagiairs die een in artikel 4 bedoelde opleiding vroegtijdig verlaten alsook de bijlagen ervan over.

De in het eerste lid bedoelde lijst is volledig indien ze de volgende gegevens omvat: 1, de naam, de voornaam, het adres van het hoofdverblijf, het rijksregisternummer en het nummer van de bankrekening van elke stagiair die aan de in artikel 3, § 1er2°, bedoelde toekenningsvoorwaarden voldoet; 2° in bijlage, de verklaring op erewoord waarbij de opleidingsverstrekker bevestigt dat hij elke op de lijst opgenomen stagiair ingelicht heeft over de verplichting om de bewijzen dat hij aan de in artikel 3, § 1, 2°, bedoelde toekenningsvoorwaarde voldoet, aan de "Forem" over te maken en de afschriften van de identiteitskaart en van de bankkaart van elke stagiair. Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde volledige lijst betekent de "Forem" de toekenning van de incentive aan de voormalige stagiair die voldoet aan de in artikel 3, § 1, 2°, bedoelde voorwaarden en betaalt hij hem het bedrag ervan, op voorwaarde dat hij in het bezit is van documenten ter bevestiging van: 1° zijn aanwerving met een arbeidsovereenkomst betreffende een knelpuntberoep of een kritisch beroep;2° zijn vestiging als zelfstandige in hoofdactiviteit voor een knelpuntberoep of een kritisch beroep, indien de "Forem" binnen de termijn van dertig dagen na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde volledige lijst van de stagiairs niet over de in het tweede lid, 1° of 2°, bedoelde documenten beschikt, betekent de "Forem" de toekenning van incentive aan de voormalige stagiair, onder voorbehoud van de voorlegging door laatstgenoemde binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop hij de opleiding heeft verlaten, van de documenten bedoeld in het tweede lid, 1° of 2°, en van hun onderzoek door de "Forem".De "Forem" betaalt de incentive uit zodra het voorbehoud wordt opgeheven.

De Minister kan de modaliteiten van de uitbetaling van de in artikel 3 bedoelde financiële incentive bepalen.

Art. 8.De "Forem" is, in samenwerking met het "IFAPME", belast met evaluatie van de voorziening minstens één keer om de twee jaar. De eerste evaluatie zal gedurende het laatste kwartaal 2019 verricht worden en zal betrekking hebben op de beginnen van de opleidingen van de twee laatste kwartalen 2018 en van de drie eerste kwartalen 2019.

Het evaluatieverslag bevat een kwantitatief en een kwalitatief luik waarvan het model door de Minister op voorstel van het beheerscomité van de "Forem" wordt gevalideerd. Het wordt aan de Minister, de beheerscomités van de "Forem" en aan het "IFAPME" alsook aan de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" meegedeeld uiterlijk aan het einde van het laatste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarvoor de evaluatie wordt verricht.

Art. 9.§ 1. De "Forem" is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van het Rijksregisternummer, met het oog op de toekenning van de financiële incentive in het kader van de uitvoering van dit decreet.

De persoonsgegevens worden door de "Forem" in het uniek dossier van de werkzoekende gecentraliseerd.

De "Forem" bewaart de persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor de uitvoering van zijn verplichtingen en van het beheer van zijn geschillen.

De "Forem" verwerkt deze gegevens met inachtneming van de beginselen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. § 2. Voor de persoonsgegevens die ze verwerken in het kader van de uitvoering van dit besluit handelen de opleidingsverstrekkers als verwerker van de "Forem" in de zin van bovenvermelde Verordening.

De "Forem" sluit met elke verwerker een overeenkomt waarin met name de verplichtingen van iedereen i.v.m. de verwerking van de persoonsgegevens en i.v.m. hun bescherming worden bepaald.

Art. 10.De in dit besluit bedoelde termijnen worden in dagen berekend. De dag van de akte die de aanvang van de termijn uitmaakt, is niet inbegrepen. De vervaldag wordt meegerekend in de termijn.

Indien die dag evenwel een zater-, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag uitgesteld tot de eerstkomende werkdag.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2018.

Art. 12.De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET

^