Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040712 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft type wet prom. 28/02/2019 pub. 29/08/2022 numac 2022032926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011093 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019040653 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende een inspectiesysteem voor de veilig exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersschepen op geregelde diensten type koninklijk besluit prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011495 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de schatkist type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014332 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het indelingsrooster van de "kampplaatsen" type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030273 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030275 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

decreet

type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201478 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201524 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201550 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201551 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type decreet prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201592 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen D.VI.25 tot D.VI.28 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en van artikel 54 van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken type decreet prom. 28/02/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201617 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019011051 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot wijziging van de zetel van de selectiecommissies voor de mandaathouders van de Diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011085 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Koningslaan" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019011086 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de eerste wijziging van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019011087 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 28 FEBRUARI 2019. - Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijsla Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de wet van 19 dec(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019011097 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de leden van de kamer van beroep type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011380 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011843 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012700 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanduiding van de organisaties en verenigingen die in de aangepaste technische commissies van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag zetelen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012699 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden en aanduiding van de leden-organisaties en -verenigingen van de Commissie Personen met een handicap in uitgebreide samenstelling en van het Multidisciplinair College van de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Charleroi , tot aanneming van het ontwerpplan met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Charleroi, evenals van de ontwerp-inhoud van het milieueffectrapport

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040719 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019201444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 16 mei 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201475 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201477 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019201476 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijzging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019201545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de procedure voor de beëindiging van het statuut van afvalstof bedoeld in artikel 4ter van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 3 mei 2012 tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 4bis van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen wat betreft de erkenning van de bijproducten type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet tot invoeging in Deel III van Boek III van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van een Titel V betreffende de toelagen toegekend aan de grootsteden in het kader van hun perspectieven voor stedelijke ontwikkeling en tot wijziging van artikel D.I.4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

erratum

type erratum prom. 28/02/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019030562 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum
^