Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/2017 pub. 15/04/2019 numac 2019011304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011470 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake het statuut en de evaluatie van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019, wordt de heer Tony VERLACKT op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lo Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de reiskosten van de leden en de toelagen van de regeringscommissaris en de afgevaardigde van de minister van Begroting bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 28/05/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019040829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019040830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019040870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2019, 2020 en 2021

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011398 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 01/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Hoge Venen van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011611 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

decreet

type decreet prom. 17/12/2014 pub. 15/04/2019 numac 2019011604 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201844 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de individuele beroepsopleiding

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011759 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011758 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011764 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011765 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011766 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van een interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011779 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het eerstelijnszorgbeleid type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011788 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019040889 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het formulier bij te voegen aan de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieuattesten en -vergunningen en de aanvragen voor verkavelingsvergunningen met de informatie die nodig is opdat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn advies kan uitbrengen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 3 mei 2012 tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019201768 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011833 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorderi Een lijst van de overgedragen schuldvorderingen wordt ter beschikking gesteld van de belanghebbende(...) type bericht prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201706 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 februari 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 maart 2019, heeft de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antw « Schendt artikel III.26, § 2 [van het Wetboek van economisch recht] de artikelen 10 en 11 van(...) type bericht prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201710 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 maart 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2019, heeft de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Gent, de volgende « Schendt artikel 18, § 4, van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijk(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201784 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 april 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is de vzw Rencontres Musicales Internationales d'Enghien-IMUSE te Brussel om van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020 in type vergunning prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming va Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019 wordt de inrichting van openbaar nut " Nationaal Inst(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011697 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad 4 APRIL 2019. - Samenwerkingsovereenkomst van 4 april 2019 tot uitvoering tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden in de Permanente Overlegcommissie Gelet op de bijzondere Gelet op het samenwerkingsakkoord van 8 november 2018 tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomm(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201841 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Communicatiemedewerkers. - Grafisch assistenten (niveau C) voor OCASC. - Selectienummer: AFG19114 Solliciteren kan tot 29/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201863 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige selectiedeskundigen (niveau B), voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG18291 Deze selectie werd afgesloten op 10/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011810 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijk Agentschap voor Netheid "**** ****" Aanwerving via **** mobiliteit of externe - Resultaat voor de selectie van een vacature van eerstaanwezend deskundige in de **** **** als ****(...) De selectie werd afgesloten op 25 februari 2019. Het aantal geslaagde bedraagt 0. type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011809 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijk Agentschap voor Netheid "**** ****" Aanwerving via **** mobiliteit of externe - Resultaat voor de selectie van een vacature van eerstaanwezend deskundige in de **** **** als ****(...) De selectie werd afgesloten op 19 maart 2019. Het aantal geslaagde bedraagt 1. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019030365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Assistent dossierbeheer bij het parket **** : 4 (2 **** en 2 ****). Toelicht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019030364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** business **** (niveau ****2), voor de **** **** en **** (**** **** Transformatie). - **** : ****18156 Deze selectie werd afgesloten op 8/04/2019. **** ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

document

type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019011796 bron brussels instituut voor milieubeheer Oproep tot mobiliteit naar Leefmilieu Brussel. - Attaché medewerker(ster) (m/v/x) voor het departement Begeleiding Duurzame Stad A1 FR voor Leefmilieu Brussel (ref. 2019-MOBIR1) Er is een betrekking van Attaché(e) medewerker(ster) voor het de(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG18119 Deze selectie werd afgesloten op 18/03/2019. Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201847 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technische medewerkers (niveau C) voor het BIPT. - Selectienummer: AFE19002 Solliciteren kan tot 06/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG19116 Solliciteren kan tot 29/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/04/2019 numac 2019201877 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18315 Deze selectie werd afgesloten op 09/04/2019. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^