Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 juli 2011
gepubliceerd op 25 juli 2011

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toelagen en presentiegelden bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011203821
pub.
25/07/2011
prom.
14/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/14/2011203821/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toelagen en presentiegelden bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1) sluiten, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het decreet van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1) sluiten houdende oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité binnen de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi";

Gelet op het decreet van 7 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202083 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten type decreet prom. 07/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011202084 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten voor de maatregelen geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.De voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ontvangen, elk wat hem betreft, een jaarlijkse forfaitaire toelage waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van het ministerieel besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het Beheerscomité, de leden van de Uitvoerende Bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" sluiten tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het beheerscomité, de leden van de uitvoerende bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"; die bedragen worden overeenkomstig artikel 3 van dit besluit geïndexeerd vanaf de inwerkingtreding van voornoemd ministerieel besluit.

Deze toelagen dekken de verblijf- en vertegenwoordigingskosten ten belope van 40 % van het totaalbedrag van de vergoeding

Art. 2.De leden van het beheerscomité, met uitzondering van de voorzitter en de ondervoorzitter, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 2, eerste lid, van voornoemd ministerieel besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het Beheerscomité, de leden van de Uitvoerende Bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" sluiten; dat bedrag wordt overeenkomstig artikel 3 van dit besluit geïndexeerd vanaf de inwerkingtreding van voornoemd ministerieel besluit.

De leden van het uitvoerend bureau, bedoeld in artikel 19, § 1, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1) sluiten, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in het eerste lid.

De leden van het strategisch comité, bedoeld in artikel 24, § 2, 2° tot 4°, van voornoemd decreet, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in het eerste lid.

De leden van het auditcomité, aangesteld als deskundigen overeenkomstig artikel 48 van voornoemd decreet, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in het eerste lid.

De commissarissen van de Waalse Regering ontvangen per zitting van het beheerscomité en per zitting van het uitvoerend bureau presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in het eerste lid.

Het presentiegeld dekt eveneens de verblijfkosten die 40 % van het uitgekeerde bedrag vertegenwoordigen.

Art. 3.De bedragen van de toelagen en presentiegelden worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de regeling van toepassing op het personeel van de diensten van de Waalse Regering. Daartoe worden ze gekoppeld aan de spilindex 138,01 van januari 1990.

Art. 4.De voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het beheerscomité, de leden van het uitvoerend bureau, de leden van het strategisch comité, de leden van het auditcomité en de commissarissen hebben recht op terugbetaling van hun reiskosten, onder de voorwaarden en met inachtneming van de percentages die toepasselijk zijn op de ambtenaren van het Waalse Gewest.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het Beheerscomité, de leden van de Uitvoerende Bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" sluiten tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het beheerscomité, de leden van de uitvoerende bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" wordt opgeheven, met uitzondering van de bedragen van de toelagen en presentiegelden die de referentiebedragen voor dit besluit blijven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van inwerkingtreding van het decreet van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1) sluiten houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité.

Namen, 14 juli 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE

^