Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 april 2011
gepubliceerd op 05 mei 2011

Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202083
pub.
05/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/decreet/2011/04/07/2011202083/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder

Artikel 1.In artikel 2 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende de overheidsbestuurder worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° overheidsbestuurder : elke persoon of diens plaatsvervanger : a) die tegelijk - in het orgaan belast met het bestuur van een overheidsinstelling zitting heeft; - door de Regering of het Parlement of op voordracht van laatstgenoemden overeenkomstig het decreet of het besluit tot oprichting van die overheidsinstelling, de statuten ervan of de rechten van de Regering in het aandeelhouderschap benoemd is of aangewezen werd door de Waalse Regering in één van de openbare vervoersmaatschappijen op voordracht van de " Société régionale wallonne du Transport " (Waalse Gewestelijke Vervoersmaatschappij) of in het bestuursorgaan van een overheidsinstelling benoemd werd door toedoen van het Waalse Gewest, van een onder het Gewest ressorterend orgaan, een provincie of een gemeente; b) en die niet van rechtswege bestuurder is van het bestuursorgaan van een overheidsinstelling."; b) punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° overheidsbeheerder : elke andere persoon dan een overheidsbestuurder die met het dagelijks bestuur belast is of optreedt in het orgaan belast met het dagelijks bestuur van de overheidsinstelling."; c) een punt 8° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "8° bestuurder van rechtswege : elke persoon die als dusdanig aangewezen is in het decreet tot oprichting van de instelling."; d) een punt 9° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "9° waarnemer : elke persoon die, zonder bestuurder te zijn, door de Regering aangewezen is om de vergaderingen bij te wonen van de organen van de maatschappij, zonder beslissende rol en die toegang tot de stukken heeft."

Art. 2.Artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de punten 36° tot 38°, luidend als volgt : "36° de Maatschappij "Brussels South Charleroi Airport" (BSCA); 37° het "Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles" (het Investeringsfonds in de cultuurondernemingen) " St'art"; 38° de "Société aéroportuaire de Bierset." (luchthavenmaatschappij Bierset).

Art. 3.In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt volgend lid ingevoegd tussen lid 1 en lid 2 : "Als één van die politieke fracties overeenkomstig de bepalingen van lid 1 niet over een overheidsbestuurder beschikt in het bestuursorgaan van een instelling die een overheidsinstelling is bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, wordt hij er vertegenwoordigd door een waarnemer aangewezen door de Regering op voordracht van die politieke fractie."

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt : "Onverminderd lid 1 worden de overheidsbestuurders van de instellingen die overheidsinstellingen van openbaar nut zijn bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut of krachtens hun oprichtingsdecreet benoemd voor de duur van de legislatuur binnen de drie maanden volgend op de datum van de eedaflegging van de leden van de Regering na de hernieuwing van het Waalse Parlement."

Art. 5.Er wordt een nieuwe § 2 toegevoegd aan artikel 8 van hetzelfde decreet, luidend als volgt : " § 2. Daarnaast is het ambt van voorzitter of de uitoefening van bijzondere ambten in een instelling van openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut die onder de bevoegdheden van een Minister valt onverenigbaar met de hoedanigheid van kabinetschef van de Minister van het Waalse Gewest waarvan sprake." De huidige §§ 2 en 3 van artikel 8 worden respectievelijk de §§ 3 en 4.

Art. 6.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door volgende bepalingen : " § 1. De voorzitter van het beheersorgaan maakt de Regering jaarlijks het activiteitenverslag van de instelling over of, bij ontstentenis, het beheersverslag, waarin de volledige informatie vervat is betreffende de bezoldiging van de overheidsbestuurders en -beheerders, evenals de desbetreffende mandaten en bezoldigingen die die overheidsbestuurders en -beheerders gekregen hebben in de rechtspersonen waarin de instelling participaties bezit of waarin ze medewerkende instantie is en waar de overheidsbestuurders en -beheerders op zijn voordracht werden aangewezen.

De informatie bedoeld in lid 1 wordt anoniem bekendgemaakt en gaat nader in op de bedragen waarop de bestuurders recht hebben in hun hoedanigheid van bestuurder, voorzitter of ondervoorzitter van de raad van bestuur voor hun bezoldigingen, vergoedingen of aanwezigheidsgeld.

Het activiteitenverslag van de instelling of, bij ontstentenis, het beheersverslag maken eveneens gewag van de toepassing van de maatregelen ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en van de verdeling van de beklede mandaten over beide geslachten.

De Regering deelt jaarlijks de informatie vervat in het verslag aan het Waals Parlement mee, volgens de nadere regels die zij vastlegt. § 2. Inzage in het activiteitenverslag van de instelling of, bij ontstentenis, het beheersverslag wordt op eenvoudig verzoek verleend.

In de gevallen bedoeld in artikel 6 van het decreet van 30 maart 1995 over de openbaarheid van bestuur kan het verzoek geweigerd worden.

Elke instelling deelt jaarlijks aan de toezichthoudend minister de geïndividualiseerde bedragen mee van de bezoldiging van elke overheidsbestuurder en -beheerder die ze telt. Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen legt het beheersorgaan bij elke algemene vergadering een verslag voor over de doelstellingen die voor het bedoelde werkjaar werden vastgesteld.

Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ziet de raad van bestuur erop toe dat de algemene vergaderingen alle gepaste uitleg krijgt over de agendapunten."

Art. 7.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIIbis ingevoegd, bevattende het artikel 15bis, luidend als volgt : "HOOFDSTUK IIIbis. - Bezoldiging van de overheidsbestuurder

Art. 15bis.§ 1. De Regering bepaalt per instelling en rekening houdend met de bedrijfssector van laatstgenoemde de vorm en de nadere regels voor de bezoldiging van de overheidsbestuurders.

Er wordt met name rekening gehouden met het feit dat de bezoldiging van de overheidsbestuurder hem niet volledig overgemaakt moet worden als hij in de loop van eenzelfde werkjaar zonder rechtsgeldige verantwoording afwezig bleef van meer dan 20 % van de vergaderingen van het bestuursorgaan. § 2. Voor de instellingen die instellingen van openbaar nut zijn bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige overheidsinstellingen of krachtens hun oprichtingsdecreet bepaalt de Regering per instelling en rekening houdend met de bedrijfssector van laatstgenoemde een minimum- en een maximumbedrag binnen welke de bezoldigingen van de overheidsbestuurders en -beheerders vastgelegd dienen te worden.

Voor de andere instellingen bedoeld in artikel 3 kan de Regering per instelling en rekening houdend met de bedrijfssector van laatstgenoemde een minimum- en een maximumbedrag bepalen binnen welke de bezoldigingen van de overheidsbestuurders en -beheerders vastgelegd dienen te worden.

Bij de vaststelling van de bezoldiging van een overheidsbestuurder houdt de instelling rekening met het feit dat die bestuurder daarenboven voorzitter of ondervoorzitter is van de raad van bestuur of voorzitter of lid van een bestuur of een orgaan opgericht door de raad van bestuur van de instelling.

Bij de vaststelling van de bezoldiging van een overheidsbeheerder houdt de instelling rekening met volgende elementen : 1° zijn verantwoordelijkheidsniveau;2° zijn anciënniteit;3° zijn ervaring;4° zijn activiteitsdomein. § 3. De bedragen bedoeld in § 2 zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Die bedragen worden gekoppeld aan spilindex 138,01 van 1 januari 1990, met inbegrip van de "voordelen van alle aard".

Het beheersorgaan van elke instelling en elk bestuur dat zij opricht krijgen een organiek reglement.

Dat reglement voorziet minstens in welke mate en tegen welke voorwaarden een door één der leden in de uitoefening van diens ambt vastgelegde uitgave terugbetaald kan worden door de overheidsinstelling, evenals de opmaking door elk der leden van een jaarverslag met vermelding van de uitgaven door die leden vastgelegd in de uitoefening van hun ambt." HOOFDSTUK II. - Wijziging in het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende de Regeringscommissaris

Art. 8.In artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200756 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de Regeringscommissarissen type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut wordt 12° opgeheven.

Art. 9.Artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een 7°, luidend als volgt : "7° houder van een leidend ambt in een instelling waarop de overheidsinstelling die onder de bevoegdheden van de Commissaris valt een controle uitoefent."

Art. 10.Er wordt een artikel 8bis in hetzelfde decreet ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 8bis.De Regeringscommissaris woont de raden van bestuur bij van de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige overheidsinstellingen waarin hij is aangewezen, evenals de besturen van deze instellingen die over een beslissingsbevoegdheid beschikken via bevoegdheidsoverdracht van de raad van bestuur.

Voor de overheidsinstellingen die niet bedoeld zijn bij het eerste lid, woont de Regeringscommissaris de raad van bestuur en de besturen van deze instellingen bij voor de punten die vallen onder de gemachtigde opdrachten."

Art. 11.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIIbis ingevoegd, bevattende het artikel 19bis, luidend als volgt : "HOOFDSTUK IIIbis. - Bezoldiging van de Regeringscommissaris

Art. 19bis.§ 1. De Regering kan per instelling en rekening houdend met de bedrijfssector van laatstgenoemde de vorm en de nadere regels voor de bezoldiging van de Regeringscommissaris bepalen.

Er wordt met name rekening gehouden met het feit dat de bezoldiging van de Regeringscommissaris hem niet volledig overgemaakt moet worden als hij in de loop van eenzelfde werkjaar zonder rechtsgeldige verantwoording afwezig bleef van meer dan 20 % van de vergaderingen van het bestuursorgaan. § 2. De Regering kan per instelling en rekening houdend met de bedrijfssector van laatstgenoemde het bedrag van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bepalen. § 3. De bedragen bedoeld in § 2 zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Die bedragen worden verbonden aan de spilindex 138,01 van 1 januari 1990, met inbegrip van "voordelen van alle aard"." HOOFDSTUK III. - Diverse en slotbepalingen

Art. 12.De Regering is gemachtigd om twee waarnemers bij de raad van bestuur van "Brussel South Charleroi Airport" en twee waarnemers bij de raad van bestuur van de "Société aéroportuaire de Bierset" aan te wijzen.

Art. 13.Dit decreet treedt, behalve artikel 4, in werking tien dagen na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 treedt in werking bij de hernieuwing van het Waals Parlement volgend op de inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 7 april 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Waals Parlement, 344 (2010-2011) Nrs. 1bis tot 6.

Volledig verslag, plenaire zitting van 6 april 2011.

Bespreking - Stemmingen.

^