Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de afwijking van artikel 39/45, eerste alinea van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ten aanzien van **** ****, rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011003183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanstelling van de ondervoorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011003184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011009334 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 wordt de heer Colasse, Jean-François, geboren op 15 januari(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011009340 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2010, dat in werking treedt op 31 mei 2011, is aan Mevr. Francotte, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charler Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 is de aanwijzing van de heer Embrechts, J., substit(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018150 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 april 2011 : Leopoldsorde Is benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Temmerman, Guy, Directeur N-2, met ranginneming op 8 april 2009. Is benoemd tot Officier in de Leopolds De heer Van Ormelingen, Walter, Directeur N-2, met ranginneming op de datum van het besluit. Zij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018151 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 april 2011 : Leopoldsorde Zijn bevorderd of benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer AUBRY, Jean-Claude, Adviseur A3 ; De heer BATAILLE, André, Adviseur-Genera(...) De heer CORNELIS, Marc, Adviseur-Generaal A42 (8 april 2007); De heer DUBOIS, Philippe, Dierenar(...) type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2006 houdende toekenning van een eindejaarstoelage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018149 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 9 maart 2011 wordt Mevr. Christiane Duerinck, Attaché bij het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, met ingang van 1 augustus 2011 eervol ontslag uit haar ambt v Mevr. Christiane DUERINCK is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 augustus 2011, haar aanspraken op e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011202048 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 17 maart 2011, dat in werking treedt op 17 maart 2011, wordt de vennootschap Global Energy Solution SPRL als zonneboilerinstallateur(...) Deze erkenning (ref. IS1695) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat (...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202085 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse verdienste type decreet prom. 07/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202083 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van de VZW Regionale Televisie Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Dagelijkse Regionale Informatie en Educatie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de subsidie voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011202001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2011 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011201999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium wat betreft het gebruik van beveiligde zendingen, minimumnormen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek en de behandeling van de beroepsprocedure door de expertencommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018164 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Avelgem, die woonplaats kiest bij Mr. Dirk Va Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018165 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State M7 GROUP SA, die woonplaats kiest bij Mr. Patrick Lachaer Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2011. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018167 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van h De bestreden handeling is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011. Deze za(...) type bericht prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018166 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 Henri Torfs en Marie-Antoinette Torfs, die beiden woonplaats kiezen bij Mrs. Bert Roelandts en Sofi(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011003186 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een financiële instelling Overeenkomstig artikel (...) Deze overdracht werd uitgevoerd op 1 april 2011, zoals bepaald door de betrokken partijen in hun ov(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 april 2011 hebben H.E. de Heer Francisco Tomas Duenas Leiva, de Heer Mohammed Abdullah Al-Humaimidi, de Heer Thorir Ibsen en de Heer Yilala Kassu de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de gelo H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011202170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontrollers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontrollers (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10854) werd afgesloten op 27 april 2011. Er zijn 7 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011202183 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****10865) werd ****(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011018148 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2010 wordt Mevr. LAMBOTTE, Ann, met ingang van 1 april 2010, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Genee Bij ministerieel besluit van 21 maart 2011 wordt Mevr. VANTHUYNE, Kimberly, met ingang van 1 ma(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt Mevr. CONIGLIO, Sarina, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 10 juni 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheid Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt Mevr. OURAGHI, Samira, in vast dienstverband ben(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011009341 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid geassocieerd notaris die geen titularis is van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38(...) Samenstelling van de benoemingscommissies voor het notariaat Er wordt een Nederlandstalige en ee(...)

document

type document prom. -- pub. 05/05/2011 numac 2011031223 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 8 april 2011, wijzigingen aan te brengen Deze wijzigingen en de gecoördineerde teksten van de gewijzigde artikelen bevinden zich in het inte(...)
^