Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2022
gepubliceerd op 21 februari 2023

Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E") (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023015236
pub.
21/02/2023
prom.
21/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2022. - Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E") (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: 1° de S.A.A.C.E. : de "structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" met als doel een economische activiteit te creëren of een economische activiteit over te nemen om een eigen baan te creëren; 2° de generalistische S.A.A.C.E. : de "structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" die een projectdrager ondersteunt wiens project verband houdt met om het even welk type en om het even welke sector van activiteit; 3° de gespecialiseerde S.A.A.C.E.: de "structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" die een projectdrager ondersteunt wiens project verband houdt met een specifiek thema of een specifieke activiteitensector; 4° de projectdrager: elke werkloze werkzoekende, ingeschreven bij FOREm, die een project voorstelt om een activiteit te creëren of over te nemen met de bedoeling zich later als ondernemer te vestigen; 5° de ondernemer: de projectleider die na afloop van zijn of haar ondersteuning in het S.A.A.C.E. zijn of haar ondernemingsproject uitvoert door zich in te schrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen of een economische activiteit overneemt; 6° de subsidie: compensatie voor de uitoefening van het "S.I.E.G."-mandaat (dienst van algemeen economisch belang), met uitzondering van de fase na de oprichting, waarop Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun van toepassing is; 7° de "S.I.E.G." : de dienst van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de artikelen 14 en 106, 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, afgekort: « VWEU » alsook in het Protocol nr. 26 gevoegd bij het VWEU; 8° Besluit van de Commissie van 20 december 2011: Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen. 9° de inrichtingseenheid : de inrichtingseenheid zoals bepaald in artikel I.2, 16°, van het Wetboek van economisch recht. 10° de administratie : de Directie Tewerkstelling en Werkvergunningen van het Departement Werk en Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek;11° FOREm : de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", opgericht bij het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi ;12° de NewCO : de maatschappij opgericht bij het decreet van 19 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen;13° de regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt: de regio's zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt; Voor de toepassing van lid 1, 4°, is een werkloze werkzoekende een werkzoekende die sinds ten minste één dag als zodanig bij FOREm is ingeschreven, die de wettelijke pensioenleeftijd niet heeft bereikt en die noch in een arbeidsovereenkomst noch in een wettelijke relatie staat en die geen aanvullende of hoofdberoep als zelfstandige uitoefent.

Art. 2.Worden gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden voor de toepassing van artikel 1, punt 4°, de volgende tewerkgestelde werkzoekenden: 1° een werkzoekende die zich in een opzeggingstermijn bevindt, ongeacht of hij al dan niet een uitkering heeft ontvangen;2° de werkzoekende die zich in een omschakelingscel bevindt 3° de werkzoekende die een uitkering ontvangt krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen inzake de verplichte verzekering tegen ziekte of invaliditeit en wiens aanvraag tot beroepsheroriëntering of -rehabilitatie is goedgekeurd door de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit;5° een werkzoekende die van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, toestemming heeft gekregen om als zelfstandige een nevenactiviteit uit te oefenen. De Regering kan de hoedanigheid van werkloze werkzoekende door gelijkstelling uitbreiden tot andere dan de in lid 1 bedoelde categorieën werkzoekenden.

De "S.A.A.C.E". controleert bij de FOREm : 1° de hoedanigheid van werkloze werkzoekende van de projectdrager;2° de hoedanigheid van werkzoekende voor de in het eerste lid bedoelde situaties;3° de voorwaarden voor gelijkstelling bedoeld in het eerste lid, 2° of 4°.

Art. 3.Dit decreet heeft tot doel om, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, een subsidie toe te kennen aan de "S.A.A.C.E." die erkend is voor de begeleiding van projectdragers of ondernemers die de oprichting of overname van een economische activiteit met het oog op het scheppen van eigen werkgelegenheid tot doel hebben. HOOFDSTUK 2. - Erkenning, verplichtingen en subsidies Afdeling 1 - Erkenning

Art. 4.§ 1. De ondersteuning van projectdragers en ondernemers die in het kader van dit decreet worden georganiseerd, wordt verzorgd door de "S.A.A.C.E." die door de Regering is goedgekeurd.

Geen enkele andere persoon mag de naam "S.A.A.C.E." of enige andere term, vertaling of spelling die verwarring kan stichten, gebruiken zonder over de in dit decreet bedoelde erkenning te beschikken. § 2. De "S.A.A.C.E." voldoet aan de volgende voorwaarden voor erkenning: 1° zij is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met als enige sociale doelstelling het ondersteunen van projectdragers die tot doel hebben een economische activiteit te creëren of over te nemen met het oog op het scheppen van een eigen arbeidsplaats;2° ze heeft haar hoofdkantoor en haar vestigingsplaatsen op het grondgebied van het Franse taalgebied;3° zij toont haar capaciteit om aan elke projectdrager en elke ondernemer, alleen of als onderaannemer, aanpasbare diensten aan te bieden die hen in staat stellen hun activiteit voor te bereiden, op te starten, over te nemen en te ontwikkelen;4° zij stelt de nodige lokalen en het nodige materieel ter beschikking, ter bevestiging van haar opvangcapaciteit; 5° zij toont aan dat zij in staat is om zelf of in samenwerking met een andere "S.A.A.C.E." het testen van projectdragers, bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, te organiseren; 6° zij levert het bewijs van haar relevantie, haar toegevoegde waarde, haar lokale verankering en haar kennis van het betrokken gebied in de regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt waarin zij haar activiteit wil ontwikkelen;7° zij beschrijft de partnerschappen die zijn opgezet om enerzijds de toegang van projectdragers tot de financiering van hun project te vergemakkelijken en anderzijds projectdragers in contact te brengen met economische actoren en integratieactoren, alsook met instellingen en operatoren met een Waalse erkenning of erkenning op het gebied van oprichting en overname van ondernemingen, teneinde hun integratie in ondernemersnetwerken en hun eventuele heroriëntering te vergemakkelijken en hen te helpen begrijpen wat er bij de overname van een onderneming komt kijken;8° ze biedt gratis ondersteuning aan projectdragers; 9° zij legt een attest op eer over waaruit blijkt dat de S.A.A.C.E., op het ogenblik dat zij haar aanvraag indient, geen achterstallige belastingen, achterstallige bijdragen te innen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, door een levensverzekeringsfonds of voor rekening van deze laatste, van welke aard ook, verschuldigd is; 10° zij verkeert niet in staat van faillissement of kennelijk onvermogen en is niet onderworpen aan een procedure inzake faillietverklaring; 11° ze telt onder de bestuurders, beheerders, mandatarissen of andere personen die bevoegd zijn om de "SA.A.C.E." te verbinden geen personen wier burgerlijke en politieke rechten zijn ontnomen; 12° ze is niet goedgekeurd of gelabeld in het kader van de "regeling bedrijvencheques" ingesteld bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille. In afwijking van lid 1, 1°, kan de "S.A.A.C.E.", gespecialiseerd in de bouwsector, worden opgericht in de vorm van een activiteitencoöperatie in de zin van artikel 80, 1°, van de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (III).

Voor de toepassing van lid 1, 3°, levert de S.A.A.C.E. het bewijs van de ervaring en de vaardigheden van het begeleidend personeel op het gebied van de ontwikkeling van financiële plannen, marketing, personeelsbeheer, IT en commerciële, fiscale, sociale en boekhoudkundige voorschriften en toont zij aan dat zij beschikt over het nodige onderwijzend personeel om de opleidingen uit te voeren en dat zij in staat is een beroep te doen op onderaannemers om de opleidingen uit te voeren.

In afwijking van paragraaf 1, 8°, kan de "S.A.A.C.E". die een test van de activiteit organiseert, een percentage aftrekken van de inkomsten exclusief BTW van de ontwikkelde activiteit. Dit percentage, waarvan de berekeningswijze door de Regering wordt vastgesteld, bedraagt niet meer dan tien procent van de brutomarge van de door de projectdrager gedurende de proefperiode ontwikkelde activiteit en omvat niet de kosten die reeds door de in de artikelen 10, 11 en 12 bedoelde subsidies worden gedekt.

De in de bouwsector gespecialiseerde S.A.A.C.E. kan maximaal tien procent, exclusief BTW, van de omzet van de door de projectleider tijdens de proefperiode ontwikkelde activiteit aftrekken. Het ingehouden percentage dekt niet de kosten die reeds worden gedekt door de in de artikelen 10, 11 en 12 bedoelde subsidies.

Voor de toepassing van de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, 12°, wordt met een "S.A.A.C.E." gelijkgesteld een rechtspersoon waarin bestuurders, zaakvoerders, mandatarissen of personen die bevoegd zijn de vennootschap te binden, aanwezig zijn en die een van deze hoedanigheden hebben.

In afwijking van lid 1, 2°, moet de S.A.A.C.E. die geen maatschappelijke zetel heeft op het grondgebied van het Franse taalgebied, aantonen volgens de door de Regering vastgestelde procedure, indien zij haar maatschappelijke zetel of haar inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon heeft, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzij in het Vlaams Gewest, hetzij in de Duitstalige Gemeenschap, aantonen dat zij binnen haar Gewest of haar Gemeenschap voldoet aan erkenningsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke bij dit decreet zijn vastgesteld.

In afwijking van paragraaf 1, 2°, moet de "S.A.A.C.E." met zetel in het buitenland en binnen de Europese Economische Ruimte volgens de door de Regering vastgestelde procedure aantonen dat zij in haar land voldoet aan vergunningsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke bij dit decreet zijn vastgesteld, zonder directe of indirecte discriminatie op grond van de staat waaruit de "S.A.A.C.E." die de vergunning aanvraagt, afkomstig is.

In afwijking van lid 1, 2°, voldoet de "S.A.A.C.E." die haar zetel in het buitenland en buiten de Europese Economische Ruimte heeft, volgens de door de Regering bepaalde procedure aan de vergunningsvoorwaarden bepaald door dit decreet en levert zij het bewijs dat zij in haar land van oorsprong hetzelfde soort diensten verricht overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden bepaald door dit decreet, zonder directe of indirecte discriminatie op basis van de Staat waaruit de "S.A.A.C.E." die de vergunning aanvraagt afkomstig is.

De Regering kan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid bepalen.

Art. 5.De erkenning vormt een mandaat om een "S.I.E.G." te beheren en is bedoeld om de in artikel 10 bedoelde subsidie mogelijk te maken, waardoor de erkende en gemandateerde S.A.A.C.E. het productiviteitsverlies in verband met de openbaredienstverplichtingen kan compenseren.

Het mandaat wordt verleend overeenkomstig de beslissing van de Commissie van 20 december 2011.

De "S.I.E.G." omvat een openbaredienstverplichting die erin bestaat gratis steun te verlenen aan een projectdrager die een bedrijf wil oprichten of een bestaande activiteit wil overnemen door het in artikel 15 omschreven begeleidingstraject te volgen.

Dit mandaat wordt verleend voor de duur van de erkenning.

De ondernemer die de begeleiding geniet tijdens de fase na de oprichting bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°, moet de regels naleven die zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.de fase na de oprichting

Art. 6.§ 1. De erkenning wordt verleend voor een periode van zes jaar, die kan worden verlengd. § 2. Een generalistische S.A.A.C.E. kan haar activiteiten uitvoeren op het grondgebied van maximaal drie regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt.

De regering kan een gespecialiseerde S.A.A.C.E. over een specifiek thema of een specifieke sector goedkeuren in het kader van strategische keuzes die zij bepaalt. De gespecialiseerde S.A.A.C.E. is actief in het hele Franse taalgebied.

De Regering kan maximaal twee S.A.A.C.E. erkennen die gespecialiseerd zijn in hetzelfde thema of dezelfde sector op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Indien een of meer generalistische structuren een erkenning aanvragen in meer dan drie regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt of indien meer dan twee S.A.A.C.E.'s een erkenning aanvragen in hetzelfde thema, wordt het advies ingewonnen van het erkennings- en opvolgingscomité als omschreven in artikel 8, teneinde de Regering in staat te stellen een keuze te maken tussen de te erkennen operatoren, zodat een generalistische S.A.A.C.E. haar activiteiten slechts uitoefent in ten hoogste drie regio's voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt of zodat er niet meer dan twee S.A.A.C.E.'s zijn voor een specifiek thema of een specifieke sector. § 3. De Regering stelt de procedure en de voorwaarden voor de erkenning en de verlenging van de erkenning van S.A.A.C.E. vast.

Art. 7.De Regering kan op eigen initiatief of op voorstel van de administratie en na advies van het in artikel 8 bedoelde erkennings- en opvolgingscomité de erkenning van de operator schorsen of intrekken indien deze niet voldoet aan één of meer erkenningsvoorwaarden of verplichtingen, bedoeld bij of krachtens dit decreet.

De Regering stelt de modaliteiten en procedures vast voor de opschorting en intrekking van de erkenning van S.A.A.C.E.

Art. 8.§ 1. Er wordt een erkennings- en opvolgingscomité ingesteld, dat advies uitbrengt: 1° over aanvragen om erkenning en verlenging van de erkenning;2° gemotiveerd over voorstellen tot opschorting of intrekking van de erkenning; 3° over de tweejaarlijkse actieplannen, bedoeld in artikel 21, § 2, en de activiteitenverslagen van de erkende S.A.A.C.E. § 2. Het erkennings- en opvolgingscomité bestaat uit ten minste één vertegenwoordiger van de administratie en één vertegenwoordiger van NewCO. Het erkennings- en opvolgingscomité kan een beroep doen op externe deskundigen of technici die ervaring hebben met de behandeling van aanvragen overeenkomstig de door de Regering vastgestelde procedures. § 3. De Regering bepaalt de werkwijze van het erkennings- en opvolgingscomité en kan hem met andere taken belasten. Afdeling 2 - Verplichtingen

Art. 9.De erkende S.A.A.C.E.: 1° ondersteunt uitsluitend projectdragers en ondernemers;2° eerbiedigt de algemene beginselen voor de begeleiders van projectdragers en ondernemingen in het Waalse Gewest, die zijn vastgesteld en de door de Regering vastgestelde procedures volgen;3° sluit met elke projectdrager een overeenkomst die de rechten en plichten van elke partij vastlegt volgens het door de Regering vastgestelde model;4° stelt aan elke projectleider een actieplan voor met de tijdens de begeleiding te bereiken doelstellingen;5° sluit een samenwerkingsakkoord met FOREm in het kader van de uitvoering van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden;6° sluit met FOREm en met de projectdrager een beroepsopleidingscontract af, volgens de voorwaarden en modaliteiten die door de Regering zijn bepaald;7° legt om de twee jaar aan de door de Regering aangewezen diensten een actieplan voor met de diensten die zij aanbiedt en de doelstellingen die zij zich verbindt te bereiken, volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten;8° voor de test bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 3° : a) houdt een analytische boekhouding bij per projectdrager;b) garandeert dat projectdragers die van de test hebben geprofiteerd, zonder schuld vertrekken en hun activa bij vertrek terugkrijgen;9° richt drie maanden na de kennisgeving van de erkenningsbeslissing een valideringscomité op als bedoeld in artikel 16;10° sluit een verzekeringscontract af dat de burgerlijke aansprakelijkheid dekt die voortvloeit uit de activiteiten van projectdragers die hun activiteit testen, met inbegrip van de levering van goederen;11° zendt een jaarlijks activiteitenverslag aan de door de Regering aangewezen dienst;12° toont in zijn jaarlijks activiteitenverslag aan dat de ontwikkelde diensten gericht zijn op een voldoende aantal projectdragers om de werkgelegenheidsgraad van de regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt waarin ze actief is, aanzienlijk te verhogen;13° werkt mee aan de uitvoering van de coaching en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden door het nakomen van de verbintenissen die op haar rusten als partner in begeleiding in de zin van artikel 2, eerste lid, 10°, zoals bepaald bij of krachtens hoofdstuk 4, afdelingen 1 en 2, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. De verplichtingen bedoeld in het eerste lid, kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Voor de toepassing van lid 1, 8°, recupereert de projectdrager het vermogen van zijn activiteit: het cliënteel, de eventuele winst van zijn activiteit en de tijdens de proef verworven materiële en immateriële goederen binnen de grenzen van artikel 4, § 2, vierde lid.

Deze overdracht is onderworpen aan een overeenkomst en een belastingaangifte.

Voor de toepassing van lid 1, 1°, verifieert de S.A.A.C.E. vanaf het begin van de diagnostische as bij FOREm het statuut van werkloze werkzoekende van de projectdragers die zij begeleidt.

Om de naleving van de verplichting, vermeld in paragraaf 1, 13°, na te gaan, kan de administratie zich wenden tot het subregionale overlegcomité, vermeld in artikel 18, § 2, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. Afdeling 3 - Subsidiëring

Art. 10.§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten kent de regering jaarlijks aan de erkende "S.A.A.C.E." die voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen bedoeld in of krachtens dit decreet, een subsidie toe, overeenkomstig het besluit van de Commissie van 20 december 2011, jaarlijks geïndexeerd, bestemd voor de financiering van de diensten die worden aangeboden aan projectdragers en ondernemers overeenkomstig de vastgestelde behoeften en de door de Regering bepaalde doelstellingen.

De jaarlijkse subsidie is voor elke S.A.A.C.E. gebaseerd op de geraamde operationele activiteit die in haar in artikel 21, § 2, bedoelde tweejarig actieplan is vastgesteld. § 2. In afwijking van artikel 61, 3° van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de subsidie bedoeld in paragraaf 1 betaald op basis van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde begeleidingen voor elk van de begeleidingsassen bedoeld in artikel 15, waarbij de kosten van elk type begeleiding worden berekend volgens een globaal forfaitair bedrag. § 3. Op de subsidie bedoeld in paragraaf 1 wordt de steun afgetrokken die is toegekend in het kader van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften. § 4. De "S.A.A.C.E." beschikt over een bedrag van honderdduizend euro dat zij uitsluitend bestemt voor de betaling van kasvoorschotten bestemd voor de projectdragers die zij ondersteunt.

Dit bedrag wordt aangerekend als reserve in de boekhouding van de "S.A.A.C.E." en wordt gecertificeerd door een erkende bedrijfsrevisor.

De in lid 1 bedoelde kasvoorschotten die aan de door de "S.A.A.C.E." gesteunde projectdragers worden betaald, mogen niet meer bedragen dan een bedrag van vijfduizend euro per projectdrager, gesteld in een reële situatie. Zij zijn bestemd voor de aankoop van materiële of immateriële goederen die overeenkomen met de behoeften aan investeringen, grondstoffen of benodigdheden, communicatiekosten of andere uitgaven die strikt noodzakelijk zijn voor het opstarten van de activiteit, zoals goedgekeurd door het valideringscomité van de S.A.A.C.E. Een realistisch afbetalingsplan van de op basis van deze kasvoorschotten geïnvesteerde bedragen wordt aan de projectdrager overgelegd door de "S.A.A.C.E." waarvan hij afhangt. De projectdrager mag aan het einde van de samenwerking geen schulden hebben t.o.v. de "S.A.A.C.E." De eigendom van de verworven materiële en immateriële goederen wordt aan de projectdrager overgedragen als hij de "S.A.A.C.E." verlaat, mits inachtneming van de fiscale bepalingen terzake. § 5. De Regering bepaalt de procedure en de wijze van toekenning en betaling van de in de paragrafen 1 en 4 bedoelde subsidies.

Art. 11.§ 1. Teneinde de "S.A.A.C.E." aan te moedigen om, via sommige van haar activiteiten, bij te dragen tot haar sociale doelstelling of tot de strategische doelstellingen van de programma's van de Structuurfondsen in Wallonië, de programma's van de Europese territoriale samenwerking, kortweg Interreg, of andere provinciale, regionale, nationale, Europese en internationale programma's, kan de "S.A.A.C.E." subsidies van eender welke duur genieten, bestemd voor de financiering van deze activiteiten.

Deze subsidies kunnen alle of een deel van de uitgaven dekken die niet door de in artikel 10 bedoelde subsidie worden gefinancierd en sluiten, binnen de grenzen van artikel 14, andere financiering of medefinanciering van de betrokken activiteiten niet uit.

Deze subsidies zijn aanvullend, onderscheidend of specifiek ten opzichte van de in artikel 10 bedoelde subsidies, zowel wat betreft de onderwerpen, de fase van de activiteiten, de prioritaire doelgroepen, de prioritaire activiteitensectoren, de objectieve geografische gerichtheid of de innoverende methodologische aanpak, maar moeten gericht zijn op de ondersteuning van de in artikel 15 bedoelde projectdragers. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde subsidie is niet hoger dan het totale forfaitaire bedrag dat wordt berekend op basis van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde begeleidingen voor elk van de in artikel 15 bedoelde begeleidingsassen. § 3. De in het eerste lid bedoelde subsidie die niet de vorm heeft van een forfaitair bedrag als bedoeld in artikel 10, § 2, moet het voorwerp uitmaken van een analytische boekhouding door de "S.A.A.C.E."

Art. 12.In geval van een onvoorziene toename van het aantal werkzoekenden dat van de maatregelen van de "S.A.A.C.E." kan profiteren, kan de Regering binnen de grenzen van de beschikbare kredieten aanvullende subsidies verlenen om het in haar tweejarig actieplan voorziene activiteitenniveau te verhogen.

In afwijking van artikel 61, 3° van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de subsidie bedoeld in paragraaf 1 betaald op basis van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde begeleidingen voor elk van de begeleidingsassen bedoeld in artikel 15, waarbij de kosten van elk type begeleiding worden berekend volgens een globaal forfaitair bedrag.

De Regering bepaalt de procedure en de wijze van toekenning en betaling van de in het eerste lid bedoelde subsidies.

Art. 13.De Regering bepaalt de componenten van het vaste bedrag voor elk van de begeleidingsfasen. Deze componenten kunnen verschillen voor elk type subsidie als bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12.

De totale forfaitaire bedragen per as worden jaarlijks geïndexeerd volgens de door de Regering vastgestelde procedures.

Art. 14.De totale subsidies die uit hoofde van dit decreet aan de "S.A.A.C.E." worden verleend, mogen, samen met alle andere vormen van steun, met inbegrip van Europese of internationale steun, of verminderingen van de geldende sociale bijdragen, niet meer bedragen dan de totale kosten die door de activiteit van de "S.A.A.C.E." worden gegenereerd.

In afwijking van lid 1 is een redelijke winst toegestaan.

De Regering bepaalt de berekeningsmethoden voor de vergelijking van de totale steun met de door de activiteit van de S.A.A.C.E. gegenereerde kosten en de criteria voor de berekening van de redelijke winst. HOOFDSTUK 3. - Begeleidingstraject voor projectdragers en ondernemers

Art. 15.§ 1. De erkende "S.A.A.C.E." biedt de projectdragers een begeleidingstraject, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde procedures, dat uit de volgende onderdelen bestaat: 1° informatie en oriëntatie: de projectdrager krijgt informatie via individuele bijeenkomsten of collectieve sessies in kleine groepen;2° diagnose van een zelftewerkstellingsproject: de diagnose van een zelftewerkstellingsproject wordt gezamenlijk uitgevoerd door een projectdrager en de adviseur die hem/haar moet begeleiden;3° opvolging van een zelftewerkstellingsproject - pre-creatie-, test- en post-creatiefase: dit bestaat uit het aanbieden van de diensten van een referent die de projectdrager voortdurend ondersteunt bij de uitvoering van zijn project om een activiteit te creëren of over te nemen;4° capaciteitsopbouw voor de projecthouder of ondernemer: dit bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van workshops voor capaciteitsopbouw als antwoord op een behoefte die in het kader van een project voor de oprichting of overname van een bedrijf voor bepaalde projectdragers en ondernemers is vastgesteld. Het doel van de in lid 1, 1°, bedoelde informatie is nauwkeurige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de verschillende aspecten in verband met de oprichting of de overname van een activiteit en vast te stellen of hij voldoet aan de voorwaarden om van de diensten van de "S.A.A.C.E." gebruik te maken. Aan het eind van de informatie wordt de projectdrager doorverwezen naar de diagnose-as of naar de juiste contactpersoon. Het doel van deze fase is de ondernemersbeslissing te verduidelijken zodat de projectdrager met neutrale en betrouwbare informatie kan handelen.

De diagnose van een zelftewerkstellingsproject, bedoeld in paragraaf 1, 2°, heeft als hoofddoel, op basis van een grondige analyse van het koppel projectdrager/project, volgens een globale en neutrale benadering, een actieplan op te stellen om een activiteit te creëren of over te nemen. De opbouw van het actieplan is gebaseerd op de persoonlijke balans, de analyse van het project en de validatie van het koppel projectdrager/project en op de aanbevelingen van de adviseur.

De in het eerste lid, 3°, bedoelde opvolging vindt plaats tijdens de pre-creatie-, test- en post-creatiefase, na een diagnose van een zelftewerkstellingsproject.

De test, bedoeld in het eerste lid, 3°, bestaat erin de projectdrager toegang te bieden tot juridische, administratieve, economische en financiële accommodatie voor zijn activiteit onder het ondernemingsnummer van de operator die de test organiseert. Tijdens de test behoudt de projectdrager zijn oorspronkelijke rechtspositie.

Op het einde van de cyclus, na een evaluatie van de activiteit en zijn ondernemersvaardigheden op basis van de test en de aanbevelingen van de operator, zet de hij de activiteit verder door zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of geeft hij het project op.

Als post-creatiefase wordt beschouwd de periode na de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen door de projectdrager, met of zonder test.

De in het eerste lid, 4°, bedoelde workshops zijn bedoeld om ondernemers in staat te stellen hun individuele oprichtings- of ontwikkelingsproject te ontwikkelen door hun ondernemersvaardigheden te verbeteren of hun bedrijfskennis te vergroten. § 2. De "S.A.A.C.E." organiseert alle in paragraaf 1 bedoelde activiteiten binnen de "S.A.A.C.E.", met uitzondering van de testfase van de activiteit.

In afwijking van lid 1 kan de "S.A.A.C.E." een beroep doen op externe particuliere of openbare dienstverleners om de projectdragers en ondernemers gedeeltelijk te begeleiden. § 3. In elke fase kan de projectdrager of ondernemer, naargelang het geval, het proces stopzetten en zich opnieuw laten oriënteren. § 4. De Regering kan de assen van het in paragraaf 1 bedoelde begeleidingstraject aanvullen en specificeren. HOOFDSTUK 4 - Valideringscomité en partnerschappen Afdeling 1 - Valideringscomité

Art. 16.§ 1. In elke erkende S.A.A.C.E. wordt een valideringscomité opgericht. Het validatie- en opvolgingscomité valideert : 1° de voortgang van het project op geregelde tijdstippen of in door het valideringscomité bepaalde sleutelfasen van het traject, tijdens de opvolging van een zelftewerkstellingsproject als bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 3° ;2° het project tot oprichting van een activiteit of tot overname van een activiteit op basis van de haalbaarheidsstudie en de opstelling van een ondernemingsplan of het voorstel tot heroriëntering van de projecthouder na afloop van de pre-creatie opvolging of de test bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, 3°. De Regering kan aanvullende opdrachten aan het valideringscomité opdragen. § 2. Het valideringscomité bestaat uit ten minste : 1° drie deskundigen op het gebied van ondernemerschap en oprichting van ondernemingen, uit de economische of financiële omgeving van de regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmark waar de "S.A.A.C.E." is erkend; 2° een vertegenwoordiger van FOREm van de regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmark waar de S.A.A.C.E. is erkend; 3° een vertegenwoordiger van de NewCO - Transmission wanneer het gaat om een bedrijfsovername project. De in lid 1, 1°, bedoelde deskundigen zijn niet contractueel of financieel aan de S.A.A.C.E. gebonden.

De Regering kan de criteria vaststellen waaraan de in lid 1, 1°, bedoelde deskundigen moeten voldoen, alsook de voorwaarden voor de vergoeding van hun deelname aan het valideringscomité. Afdeling 2 - Partnerschappen

Art. 17.Om haar opdrachten te vervullen, creëert S.A.A.C.E. partnerschappen met de volgende operatoren: 1° FOREm en meer bepaald de "cités des métiers" (Beroepenpunt), een partnerschapsstructuur die de toegangspoort vormt tot het geheel van diensten aangeboden door het systeem van levenslange begeleiding, bedoeld in artikel 24, 12°, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden;2° opleidings- en inschakelingsoperatoren;3° NewCO, overeenkomstig de procedures bedoeld in artikel 9, eerste lid, 2° ;4° particuliere en publieke financiering en microkredietverleners. HOOFDSTUK 5. - Steunstructuur voor "S.A.A.C.E."

Art. 18.Hierbij wordt een steunstructuur voor erkende S.A.A.C.E.'s ingesteld die : 1° de middelen, praktijken en methodologieën van de "S.A.A.C.E.," binnen de "S.A.A.C.E." onder elkaar verdelen, harmoniseren en opdelen; 2° de werking professionaliseren en de zichtbaarheid van de "S.A.A.C.E" waarborgen via : a) een administratieve en logistieke steun;b) een methodologische steun bij de uitwerking van innoverende projecten of bij kortstondige moeilijkheden gebonden aan het management; c) een methodologische, administratieve en logistieke steun in het kader van de uitwerking en de behandeling van projecten waarbij meerdere "S.A.A.C.E" betrokken zijn; d) een goede verspreiding van de informatie;e) de organisatie van de communicatie over dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan; f) de organisatie van de doorlopende vorming van de werknemers van de "S.A.A.C.E"; g) de ontwikkeling en de handhaving van informaticaprojecten die aan de "S.A.A.C.E" gemeen zijn; h) bewustmaking door het organiseren, alleen of met partners, van acties ter bevordering van het zelf scheppen van werkgelegenheid; 3° stelt een actieplan en een jaarlijks activiteitenverslag op die zij toezendt aan de door de Regering aangewezen diensten en aan de raden van bestuur van de "S.A.A.C.E." De in lid 1 bedoelde opdrachten worden op coherente en complementaire wijze uitgevoerd met NewCO en de administratie.

De in lid 1 bedoelde structuur moet alle S.A.A.C.E. vertegenwoordigen en de beginselen van dit decreet naleven.

Art. 19.De Regering bepaalt de modaliteiten voor de aanwijzing van de ondersteunende structuur van de ""S.A.A.C.E."

Art. 20.De Regering kent aan de "S.A.A.C.E." steunstructuur een subsidie toe voor de uitvoering van de in artikel 18 bedoelde opdrachten.

De Regering is gemachtigd om de procedure en de wijze van toekenning en betaling van de in het eerste lid bedoelde subsidies te bepalen. HOOFDSTUK 6 - Evaluatie en controle Afdeling l - Opvolging en evaluatie

Art. 21.§ 1. De "S.A.A.C.E." wordt jaarlijks volgens de door de Regering vastgestelde procedures geëvalueerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve elementen, vervat in een activiteitenverslag en de te leveren prestaties die zij indient, met betrekking tot de verbintenissen die zijn aangegaan in het in lid 2 bedoelde tweejarige actieplan.

De in lid 1 bedoelde kwantitatieve elementen zijn : 1° het aantal projectdragers dat informatie heeft ontvangen;2° het aantal ondersteunde projectdragers en ondernemers op basis van : - het aantal diagnoses; - het aantal opvolgingen van een zelftewerkstellingsproject; - het aantal workshops voor capaciteitsopbouw; 3° het aantal nieuwe activiteiten;4° het aantal creaties van in hoofdzaak verrichte activiteiten;5° het tempo van de creatie;6° het duurzaamheidspercentage van de gesteunde ondernemingen na drie en vijf jaar; 7° het aantal projectdragers dat het "S.A.A.C.E." heeft verlaten voor een duurzame en kwaliteitsvolle baan.

Deze indicatoren worden regelmatig gerapporteerd aan de door de Regering aangewezen diensten.

De in lid 1 bedoelde kwalitatieve elementen zijn : 1° zijn prestaties en zijn begeleidend beroep;2° de kwaliteit van de te leveren prestaties in verband met de verschillende soorten ondersteunende producten;3° de nakoming van zijn verbintenissen jegens NewCO overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, eerste lid, 2° ;4° de impact van de steun op de prestaties van de ondernemingen en de ontwikkeling van hun grondgebied; 5° de tevredenheidsindexen van de projecthouders op basis van een voor alle "S.A.A.C.E." gemeenschappelijke vragenlijst, waarvan de inhoud wordt bepaald door de diensten die de Regering aanwijst; 6° de naleving van zijn verbintenissen die hem binden met het FOREm volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 21 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. De Regering kan de in de leden 2 en 3 bedoelde kwantitatieve en kwalitatieve elementen aanvullen. § 2. Om de twee jaar stelt de "S.A.A.C.E." een actieplan voor aan de door de Regering aangewezen diensten, waarin de doelstellingen van de te bereiken resultaten worden uiteengezet.

Het Comité voor erkenning en opvolging kan de "S.A.A.C.E." zo nodig aanbevelen haar tweejaarlijkse actieplan aan te passen.

De Regering bepaalt de modaliteiten en de inhoud van het tweejarig actieplan.

Art. 22.Het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" bedoeld in het decreet van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027785 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de oprichting van het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (1) sluiten betreffende de oprichting van het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) stelt na een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit decreet, en vervolgens na elke periode van zes jaar, een evaluatieverslag op over de uitvoering van dit decreet.;

In het evaluatieverslag wordt beoordeeld in hoeverre de regeling de in artikel 1 genoemde doelstellingen bereikt en worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering ervan.

Het evaluatieverslag wordt aan de Regering overgemaakt. Afdeling 2 - Controle

Art. 23.De controle op de toepassing van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen.

De "S.A.A.C.E" die het voorwerp uitmaken van de in het eerste lid bedoelde controle, kunnen volgens een bijzondere methode bepaald door de Regering gecontroleerd worden.

Art. 24.§ 1. Bij niet-naleving van de verplichtingen afgekondigd bij of krachtens dit decreet kan de Regering volgens de door haar bepaalde modaliteiten: 1° de subsidie geheel of gedeeltelijk opschorten voor een termijn die de onderneming in de mogelijkheid stelt om haar niet-nageleefde verplichtingen na te komen;2° de terugbetaling van het geheel of van een gedeelte van de verleende subsidies alsook van de desbetreffende kosten eisen naar verhouding van de vastgestelde overtredingen;3° een einde maken aan de beslissing tot toekenning van de subsidie en de terugbetaling van deze subsidie geheel of gedeeltelijk vragen aan de onderneming. § 2. De Regering bepaalt de procedure en de modaliteiten voor de terugvordering van de in paragraaf 1 bedoelde subsidie.

De diensten die de Regering aanwijst, zijn ermee belast alle onverschuldigd betaalde steun terug te vorderen bij elk rechtsmiddel, compensatie inbegrepen; Afdeling 7 - Verwerking van de persoonsgegevens

Art. 25.De Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) die noodzakelijk zijn voor de analyse van de goedkeurings- en subsidiedossiers van de "S A.A.C.E".

De "S.A.A.C.E" .die een erkenning aanvragen en krijgen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de artikelen 9, eerste lid, 1°, 3°, 6° en 8° en 15.

Het erkennings- en opvolgingscomité is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar opdrachten uit hoofde van artikel 8.

Het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, prospectief beleid en statistiek) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn taken uit hoofde van artikel 22.

In het kader van de uitvoering van de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden wisselen FOREm en "S.A.A.C.E." overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching en oplossingsgerichte begeleiding de gegevens uit van werkzoekenden die door FOREm naar "S.A.A.C.E." worden doorverwezen of door hen ten laste worden genomen.

Art. 26.§ 1. De categorieën van persoonsgegevens betreffende de erkenning en subsidiëring van S.A.A.C.E. die mogen worden verwerkt voor de toepassing van artikel 4, § 2, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 9°, zijn : 1° de persoonlijke identificatiegegevens, waaronder het identificatienummer in het Rijksregister, indien de betrokkene in het Rijksregister is ingeschreven, of het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, indien de betrokkene niet in het Rijksregister is ingeschreven;2° de elektronische identificatiegegevens;3° gegevens over de beroepskwalificaties en beroepservaring van de adviseurs; 4° gegevens over de huidige werkgelegenheid van het personeel van de S.A.A.C.E. en de projectdragers. § 2. De gegevens bedoeld in paragraaf 1 kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Art. 27.Voor zover nodig voor de respectieve doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, worden persoonsgegevens die relevant zijn voor het attesteren van de naleving van de erkenningsvoorwaarden of het bedrag van de ontvangen subsidies, meegedeeld aan de volgende entiteiten 1° de ambtenaren aangewezen door de Regering overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het decreet 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen met het oog op de controle op de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan; 2° aan het Erkennings- en opvolgingscomité voor de uitvoering van zijn opdrachten uit hoofde van artikel 8;3° het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" voor de uitvoering van zijn opdrachten uit hoofde van artikel 22;

Art. 28.Onverminderd de bewijslast van het juiste gebruik van de subsidie die bij de erkende "S.A.A.C.E." berust en onverminderd de instandhouding die noodzakelijk is voor de verwerking voor archiefdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89 van voornoemde Verordening (EU) 2016/679, en overeenkomstig artikel 5. 1, onder e), van voornoemde Verordening (EU) 2016/679 bewaart de in artikel 25, leden 1 en 2, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking de in artikel 26 bedoelde persoonsgegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden voor erkenning en subsidies: 1° voor persoonsgegevens betreffende een erkenning, voor een periode van tien jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenning afloopt;2° voor persoonsgegevens betreffende een subsidie, gedurende een periode van tien jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de definitieve afsluiting van het begrotingsjaar en het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De bewaringsduur bedoeld in lid 1 wordt opgeschort bij een vordering voor een rechtbank of de administratie tot de volledige uitvoering van een beslissing waartegen geen beroep mogelijk is. HOOFDSTUK 8. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 29.Het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E) wordt opgeheven.

In afwijking van het eerste lid blijven de besluiten tot goedkeuring of tot verlenging van de erkenning van S.A.A.C.E. die overeenkomstig het voormelde decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten zijn genomen vóór de inwerkingtreding van het onderhavige decreet, na de inwerkingtreding van het onderhavige decreet effect sorteren en blijven zij tot uiterlijk 30 juni 2023 onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling ) (afgekort "S.A.A.C.E");

In afwijking van het eerste lid kunnen de testen die vóór 1 januari 2023 zijn aangevat, worden afgesloten in de "S.A.A.C.E." die overeenkomstig het voornoemde decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) sluiten is erkend, en worden zij gesubsidieerd volgens de voorwaarden van artikel 10, § 2.

Art. 30.§ 1. De "S.A.A.C.E." die vóór de inwerkingtreding van dit decreet een beslissing tot toekenning van subsidies in het kader van EFRO-middelen of een projectoproep van FOREm heeft genoten, kan in afwijking van artikel 4, § 2, eerste lid, 1°, de daarmee verband houdende activiteiten blijven uitvoeren en de daaropvolgende subsidies blijven ontvangen tot het verstrijken van deze beslissing, zelfs indien deze activiteiten niet gericht zijn op de ondersteuning van projectdragers. § 2. In afwijking van artikel 4, § 2, eerste lid, 12°, moet de begeleiding en opleiding die door de "S.A.A.C.E." is verstrekt in het kader van de regeling "bedrijvencheques" ingesteld bij het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio die vóór 1 januari 2023 is begonnen, uiterlijk op 31 maart 2023 zijn voltooid.

Art. 31.Dit decreet treedt in werking op een datum die door de Waalse Regering wordt bepaald, uiterlijk 1 januari 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Opgemaakt te Namen op 21 december 2022.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2022-2023. Stukken van het Waals Parlement 1137 (2022-2023), Nr. 3.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 december 2022.

Bespreking.

Stemming.

^