Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043134 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (1) type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op 31 december 2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen, in toepassing van artikel 67, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207265 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte type wet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207264 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte type wet prom. 21/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2022 pub. 28/03/2023 numac 2023030621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034683 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022043049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de negende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de zesde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de achtste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de zevende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2023, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022207045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043418 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende afzetting en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022043368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022043458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage A1 van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/01/2023 numac 2023200005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 13/01/2023 numac 2022043419 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgische Ontwikkelingsagentschap type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2022 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor de controle van verzoeken aan sommige officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.156.165,81 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 800.000 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2023030013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2023030014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd bij de wet van 6 november 2022 houdende de vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van uitgaven veroorzaakt door de stijging van de energiekosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023030070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 177.000 EUR aan de gemeente Molenbeek in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023030069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.270.000 EUR aan de gemeente Ukkel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023030158 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 2.151.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 13/02/2023 numac 2022043316 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vereniging « ORBIT vzw » voor het begrotingsjaar 2022 in het kader van de federale maatregelen bij het Nationaal Actieplan tegen Racisme type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 21/02/2023 numac 2023030067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 22/02/2023 numac 2023030348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons op 31 december 2021 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023010026 bron federaal planbureau Koninklijk besluit houdende bevordering van een lid van het Federaal Planbureau tot de graad van eerste opdrachthouder type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043288 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Centre permanent pour la citoyenneté et la participation" om bepaalde kosten te dekken van het project "Sensibilisation aux `thérapies de conversion'" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043290 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Centre de planning familial INFOR-FEMMES LIEGE" om bepaalde kosten te dekken van het project "QUEER therapy : un outil pour des consultations psycho-thérapeutiques inclusives" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043289 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Fondation Ihsane Jarfi" om bepaalde kosten te dekken van het project "Crimes de haine et discrimination : changer le droit" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Inqlusion" om bepaalde kosten te dekken van het project "Rainbow for a Job" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043291 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Genres Pluriels" om bepaalde kosten te dekken van het project "Santés Trans*/Inter* spécifiques : accessibles à tou-te-s" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043293 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Prisma VOG - Zentrum für bertatung, opferschutz und sexuelle gesundheit" om bepaalde kosten te dekken van het project "création d'un réseau multidisciplinaire pour les personnes transgenres en communauté germanophone" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043292 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de "ASBL Ricochets" om bepaalde kosten te dekken van het project "Naast Monique : co-création d'un espace safe" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Nansen" om bepaalde kosten te dekken van het project "Mieux protéger les demandeurs d'asile `Sexual Orientation and Gender Identity' en centres fermés et leurs droits" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043297 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "O'YES" om bepaalde kosten te dekken van het project "Le bien-être des communautés lesbiennes, bies & co" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043295 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Maison Arc-en-ciel de Liège" om bepaalde kosten te dekken van het project "UNIQUE EN SON GENRE" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043296 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Wel Jong" om bepaalde kosten te dekken van het project "Wel Thuis: LGBTQI+ inloopwerking" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Infor Jeunes ATH" om bepaalde kosten te dekken van het project "La force de la communauté LGBTQIA+ comme levier à l'amélioration de leur santé mentale et moyen de lutte contre les discriminations systémiques à l' égard des personnes LGBTQIA+" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043300 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Epicentre" om bepaalde kosten te dekken van het project "Création du guide : "Santé inclusive : accueillir et accompagner les publics LGBTQIA+" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043299 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Het Roze Huis - Cavaria Antwerpen" om bepaalde kosten te dekken van het project "SIT + TALQ" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043301 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Vie Féminine Namur" om bepaalde kosten te dekken van het project "Nuances de mauve" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043302 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Tels Quels" om bepaalde kosten te dekken van het project "Maison Arc-en-Ciel de la Santé, Brussels LGBTQIA+ checkpoint" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043318 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2021 houdende toekenning van een toelage aan "Liga voor Mensenrechten vzw" om bepaalde kosten van haar project "FixMyPolice" dat zich toelegt over gegevensverzameling en ethnisch profileren type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043304 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Les CHEFF" om bepaalde kosten te dekken van het project "Formations `allié-e-s au travail'" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/03/2023 numac 2022043303 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw "Le Monde des Possibles ASBL" om bepaalde kosten te dekken van het project "UniSONous 2" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 14/03/2023 numac 2023030141 bron federale overheidsdienst justitie 21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/04/2023 numac 2023040035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.500 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/04/2023 numac 2023040036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 13.500 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor de Toekomstige Generaties" type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/04/2023 numac 2023040037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 9.000 euro aan European Environmental Bureau type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/04/2023 numac 2023040034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Choux de Bruxelles" voor het project « A seat for the sea » type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023015191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 422.500 EUR aan Infrabel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 27/11/2023 numac 2023046516 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022043027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen en de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022043132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2023 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030049 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023030281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 21/12/2022 pub. 10/03/2023 numac 2023020008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit

decreet

type decreet prom. 21/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043470 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023 type decreet prom. 21/12/2022 pub. 07/02/2023 numac 2023040368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het beroepsgeheim betreffende de melding van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Waalse Regering of een instelling van openbaar nut waarop het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, toepasselijk is type decreet prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023200678 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, opgemaakt te Stockholm op 17 juni 2005 type decreet prom. 21/12/2022 pub. 17/02/2023 numac 2023200870 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type decreet prom. 21/12/2022 pub. 21/02/2023 numac 2023015236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E") (1) type decreet prom. 21/12/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023030576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023200051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op kleine herten, niet-beboste herten en everzwijnen voor het jachtjaar 2022-2023 te verlengen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 31/01/2023 numac 2023200531 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 14 juni 2001waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt, het besluit van 28 februari 2019 houdende uitvoering van de procedure voor de beëindiging van het statuut van afvalstof en het besluit van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023040424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 21 november 2022 betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 09/02/2023 numac 2023040425 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 21 december 2022 tot uitvoering van de artikelen 4/4, § 2, en 35 van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ontvangers van geluidsdiensten die de via digitale terrestrische omroepnetwerken aangeboden geluidsdiensten moeten ontvangen en weergeven

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vast afgevaardigde van de Franse Gemeenschap bij de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toelatings- en de toegangsexamen tot de studie van de eerste cyclus in de medische wetenschappen en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2022 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Université de Mons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de herstructurering van het Institut Saint-Joseph - Enseignement général , rue Saint-Hubert 14-16, te Ciney en van het Institut Saint-Joseph - Enseignement technique (2809), rue Saint-Hubert 14-16, te Ciney type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de organisatie van een hybride opleiding in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023030260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 27/02/2023 numac 2023200773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de toekenning van een toelage aan de ondernemingen ter compensatie van de indirecte emissiekosten tussen 2021 en 2030 type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2022 pub. 08/03/2023 numac 2023040843 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022042950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps type omzendbrief prom. 21/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043157 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 707bis. - De verlening van de geldighiedsduur van de omzendbrief nr. 707 van 15 september 2022 - Richtlijnen inzake de toepassing van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus in de herfst van 2022 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

bericht

type bericht prom. 21/12/2022 pub. 28/12/2022 numac 2022034345 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

erratum

type erratum prom. 21/12/2022 pub. 09/03/2023 numac 2023040935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023. - Erratum
^