Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 april 2016
gepubliceerd op 12 mei 2016

Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016202507
pub.
12/05/2016
prom.
28/04/2016
ELI
eli/besluit/2016/04/28/2016202507/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2016. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.5, D.6, D. 17, § 1, tweede lid 2, D.95, D.102, D.105, D.113 en D.114;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 februari 2016;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid op 19 februari 2016;

Gelet op advies nr. 59.063/4 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw sluiten houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP";

Gelet op het advies van de "Commission formation agricole" (Commissie landbouwopleiding) nr. 7, gegeven op 4 april 2016;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Toepassingsgebied en begripsomschrijving

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127 ervan.

In afwijking van het eerste lid, overeenkomstig artikel D.95 van het Wetboek, zijn de bepalingen betreffende de organisatie van de opleidingen en evaluaties van fytolicentie van toepassing op het geheel van het grondgebied van het Waalse Gewest.

Art. 2.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het Wetboek : het Waals landbouwwetboek; 2°. de basisopleiding : de opleiding die de voorwaarden vaststellen voor het verkrijgen van een fytolicentie en bedoeld in artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten; 3° de aanvullende opleiding: de opleiding die de voorwaarden vaststellen voor de hernieuwing van een fytolicentie en bedoeld in artikel 38 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten;4° de Minister : de Minister bevoegd voor Leefmilieu; 5° de deelnemer : de persoon bedoeld in artikel D.98, 4° van het Wetboek; 6° de Administratie : de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Wetboek of de instelling afgevaardigd door de administratie; 7° de fytolicentie: het certificaat voor professioneel gebruik, distributie of voorlichting van producten in de zin van artikel 2, 11°, van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten;8° het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten: het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen;9° het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten: het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP";10° het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw sluiten: het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw sluiten houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;11° de evaluatie: de verificatie van de grondige kennis van de onderwerpen bedoeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten. De in het eerste lid bedoelde begripsomschrijvingen kunnen door de Minister bepaald worden. Afdeling 2. - Erkenning van de opleidingscentra en evaluatiecentra

Art. 3.De Minister erkent de centra die basisopleidingen en aanvullende opleidingen organiseren alsook de centra die evaluaties uitvoeren.

Voorzover zij een aanvraag indienen bij de Administratie, zijn de centra die erkend kunnen worden de volgende: 1° de opleidingscentra in de zin van artikel 2, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw sluiten houdende uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;2° de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) ingesteld bij artikel 2 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) 3° de operatoren bedoeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 12 januari 2012 betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling;4° de centra bedoeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling;5° de verenigingen gesubsidieerd door het Waalse Gewest waarvan sommige opdrachten in de lijn liggen van het Waals reductieprogramma voor pesticiden;6° elk centrum die een opleiding of evaluatie wenst te organiseren, toont voldoende bevoegdheden aan bepaald door de Minister en leeft de voorwaarden na bedoeld in en krachtens dit besluit. De Minister bepaalt de modaliteiten voor de indiening van de erkenningsaanvraag bedoeld in het tweede lid, alsook de procedure voor het onderzoek van deze aanvraag.

Art. 4.De Minister geeft de aanvrager kennis van zijn erkenning of van zijn weigering tot erkenning door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek, binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.

In het geval van weigering van erkenning, kan de aanvrager een beroep indienen tegen deze beslissing volgens de modaliteiten bepaald door de Minister, met inachtneming van de artikelen D.17 en D.18 van het Wetboek, binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de beslissing.

Art. 5.De Minister bepaalt de procedure voor de aanvraag tot verlenging van de erkenning, alsook de beroepsprocedure in geval van weigering tot verlenging.

Ten vroegste honderdtwintig dagen en ten laatste zestig dagen vóór de einddatum van de geldigheidsduur van zijn erkenning bepaald bij artikel D.6, § 5, van het Wetboek, kan het centrum een aanvraag tot verlenging van zijn erkenning indienen bij de Minister of zijn afgevaardigde, volgens het model bepaald door de Minister.

Art. 6.De lijst van de centra erkend krachtens dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Waalse Overheidsdienst. HOOFDSTUK II. - Basisopleidingen en aanvullende opleidingen Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 7.De centra erkend door de Minister overeenkomstig dit besluit kunnen basisopleidingen en aanvullende opleidingen organiseren overeenkomstig de artikelen 33 en 38 en bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten.

De Minister bepaalt : 1° de minimale inhoud van het programma van de basisopleiding en de aanvullende opleiding;2° de voorwaarden waaraan de opleiders voldoen;3° de toegangsvoorwaarden tot de opleidingen;4° de manier waarop de aanwezigheid van de deelnemers op de opleidingen wordt gecontroleerd door het opleidingscentrum.

Art. 8.Elk opleidingscentrum kan aan de deelnemers deelnemingskosten vragen die de maximale bedragen bepaald door de Minister niet overschrijden. Afdeling 2. - Basisopleidingen

Art. 9.De Minister bepaalt de modaliteiten inzake de organisatie van basisopleidingen. Afdeling 3. - Aanvullende opleidingen

Art. 10.De Minister bepaalt de modaliteiten inzake de organisatie van aanvullende opleidingen.

Art. 11.De Minister of zijn afgevaardigde erkent de opleidingsmodules van de centra voor aanvullende opleiding ten opzichte van de eisen bepaald bij artikel 7, rekening houdend met de taken en verantwoordelijkheden van de houder van de fytolicentie.

Art. 12.De Minister of zijn afgevaardigde maken de gegevens betreffende de deelname aan de aanvullende opleidingen die nodig zijn voor de vernieuwing van de fytolicentie over aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK III. - Evaluatie

Art. 13.De Administratie of de centra erkend door de Minister overeenkomstig dit besluit kunnen de evaluaties organiseren die nodig zijn voor het verkrijgen of voor de vernieuwing van een fytolicentie overeenkomstig hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten.

De Minister bepaalt : 1° de toegangsvoorwaarden tot de evaluaties;2° de modaliteiten en de methodes inzake evaluatie bedoeld in het eerste lid om de grondige kennis van de onderwerpen te controleren die vermeld zijn in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten;3° de minimale inhoud van de evaluaties;4° de modaliteiten voor het verkrijgen en het verlenen van een attest van grondige kennis van deze onderwerpen;5° de beroepsmodaliteiten van de deelnemers. De evaluatie van de kennissen vermeld in het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten is toegankelijk voor elke kandidaat voor de fytolicentie die fytofarmaceutische producten wenst te gebruiken, verkopen of aanbevelen in een beroepskader.

Art. 14.De deelnemer die de basisopleiding niet heeft gevolgd kan slechts één keer toegang hebben tot de evaluatie betreffende de fytolicentie die hij wenst te verkrijgen.

Art. 15.Elk evaluatiecentrum kan aan de deelnemers deelnemingskosten vragen die de maximale bedragen bepaald door de Minister niet overschrijden. HOOFDSTUK IV. - Controles en sancties

Art. 16.De Minister kan de erkenning van een centrum geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer : 1° de erkenningsvoorwaarden niet meer vervuld zijn;2° het centrum binnen de termijnen de nodige inlichtingen of bewijsstukken gevraagd door de Administratie niet verstrekt;3° de verstrekte opleidingen de bepalingen bedoeld bij of krachtens dit besluit niet naleven;4° onregelmatigheden in de evaluaties of hun organisatie worden vastgesteld;5° de controles belemmerd of belet worden door het centrum. De onregelmatigheden vastgesteld krachtens het eerste lid, 4°, sluiten geen andere gevolgen uit op de evaluaties die de Minister bepaalt.

Art. 17.De Waalse Overheidsdienst kan ter plaatse de organisatie van de basisopleidingen of de aanvullende opleidingen controleren, alsook de organisatie van de evaluaties, zonder het centrum te verwittigen.

Art. 18.Als de Administratie een reden voor de intrekking van de erkenning vaststelt, deelt ze die mee aan het betrokken centrum binnen dertig dagen van haar vaststelling door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek.

Het centrum beschikt, op straffe van onontvankelijkheid, over dertig dagen na de verzending bedoeld in het eerste lid om zijn bezwaren aan de Administratie mee te delen door elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent overeenkomstig de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek.

Binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bezwaren van het centrum of van de vervaldatum bedoeld in het tweede lid, deelt de Administratie aan de Minister haar verslag mee, over de reden van de intrekking van de erkenning van het centrum vergezeld, in voorkomend geval, van de analyse van zijn bezwaren. De Minister deelt zijn beslissing mee aan het centrum door elk middel dat vaste datum aan de verzending verleent overeenkomstig de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek, binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van ontvangst van het verslag van de Administratie.

De Minister bepaalt de modaliteiten van de procedure voor de intrekking van de erkenning en voor de aantekening van het beroep tegen de beslissing bedoeld in het derde lid. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 19.In afwijking van artikel 14, kan de deelnemer verschillende keren toegang hebben tot de evaluatie wanneer hij de basisopleiding niet gevolgd heeft, voor zover hij, vóór de inwerkingtreding van dit besluit en van het ministerieel besluit aangenomen krachtens dit besluit, een opleiding gevolgd heeft of aan het volgen is, op het ogenblik van deze inwerkingtreding, waarvan de inhoud overeenkomt met de inhoud vastgelegd in het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 21.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 april 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^