Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 mei 2016
gepubliceerd op 10 juni 2016

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027140
pub.
10/06/2016
prom.
24/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/24/2016027140/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie


De Minister van Leefmilieu, van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.5, D.6, D.95, D.102, D.104 tot D.105, D.113 en D. 114;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, inzonderheid op de artikelen 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15 en 18 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP";

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2016;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid op 18 februari 2016;

Gelet op het advies 59191/4 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2106, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen;

Gelet op het advies van de "Commission formation agricole" (Commissie landbouwopleiding) nr 7, gegeven op 4 april 2016, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127 ervan.

In afwijking van het eerste lid, zijn de bepalingen betreffende de organisatie van cursussen voor de fytolicentie overeenkomstig artikel D.95 van het Landbouwwetboek van toepassing op het gezamenlijke grondgebied van het Waalse Gewest.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten : besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie. Afdeling 2. - Erkenning van de opleidingscentra

Art. 3.§ 1. Elk centrum dat erkend wenst te worden overeenkomstig hoofdstuk 1 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten om de aanvankelijke of voortgezette opleidingen te organiseren, dient de gegevens vermeld in bijlage 6 bij dit besluit bij de administratie in minstens zestig dagen voor de organisatie van de eerste opleidingsactiviteit.

In afwijking van vorig lid kunnen de centra die voldoen aan 1° tot 5° van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten erkend worden of een verlenging van hun erkenning krijgen na eenvoudig verzoek via e-mail, gericht aan de administratie. § 2. Voor de erkenningsaanvraag wordt, binnen de vijftien dagen na versturen ervan, een bericht van ontvangst gekregen.

Op het bericht van ontvangst wordt de datum van ontvangst vermeld, evenals het feit of de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

Indien het dossier onvolledig is, richt de administratie bij elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek een bericht aan de aanvrager waarin hij verzocht wordt zijn dossier binnen de dertig dagen na ontvangst van dat bericht te vervolledigen.

Als die termijn eenmaal verstreken is of indien de aanvullende gegevens niet van dien aard zijn dat ze het dossier op nuttige wijze aanvullen, wordt de aanvraag onontvankelijk geacht.

De administratie licht de aanvrager daar binnen de vijftien dagen te rekenen van het verstrijken van de termijn over in.

Art. 4.§ 1. Elk centrum dat zijn erkenning om de aanvankelijke of voortgezette opleidingen overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten verlengd wenst te zien, dient de gegevens vermeld in bijlage 6 van dit besluit bij de administratie in binnen de termijn opgelegd bij en bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten. § 2. De bepalingen bedoeld in artikel 3, § 2, zijn mutatis mutandis van toepassing op de procedure betreffende de aanvraag tot verlenging van de erkenning. Afdeling 3. - Deelnamekosten

Art. 5.§ 1. Als de overheid de opleidingsactiviteiten subsidieert, mogen de deelnamekosten het opleidingscentrum geen winst opleveren. De deelname in de kosten dekt een redelijk gedeelte dat de algemene, niet onder subsidie vallende kosten voortvloeiend uit zijn opleidingsactiviteit niet mag overstijgen. § 2. De administratie kan van de kandidaten een evaluatiekostprijs vragen met een, te indexeren, maximumbedrag van : 1° 50 euro voor fytolicenties P1, P2 en NP;2° 100 euro voor fytolicentie P3. De bedragen vermeld in dit besluit volgen de ontwikkeling van de gezondheidsindex zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. Jaarlijks op 1 januari worden de bedragen aangepast. Het basisindexcijfer is het indexcijfer van toepassing op 1 januari 2016. HOOFDSTUK 2. - Opleidingenverstrekkers

Art. 6.De opleiders : 1° voor de aanvankelijke en voortgezette opleidingen betreffende fytolicenties P1, P2 en P3, zijn houder van een fytolicentie « Distributie/voorlichting » (P3) of equivalent ervan in een andere lidstaat ;2° voor de aanvankelijke en voortgezette opleiding, tonen aan dat ze over een bijgehouden kennis beschikken in verband met de onderwerpen die verband houden met de opleidingsinhoud. Betreffende 1° zijn de opleidingenverstrekkers in het geval van een opleiding voor het verkrijgen of het verlengen van een fytolicentie "Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" (NP) houder van een fytolicentie « Distributie/voorlichting » (P3) of een fytolicentie "Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" (NP) of equivalent ervan in een andere lidstaat.

In afwijking van 1° hoeven de leraren van het vrij en het officieel net in het kader van hun cursussen, evenals de experten die optreden in het kader van aanvankelijke en voortgezette opleidingen op specifieke thema's die niet verband houden met fytofarmaceutische producten niet noodzakelijk houder te zijn van een fytolicentie "Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" of « Distributie/Voorlichting ».

De gegevens aan de hand waarvan aangetoond wordt dat de opleidingenverstrekkers voldoen aan de vereiste voorwaarden worden op haar aanvraag aan de administratie overgemaakt. HOOFDSTUK 3. - De aanvankelijke en voortgezette opleidingen Afdeling 1. - Bewijs van het belang om een opleiding te volgen

Art. 7.Om toegang te krijgen tot de opleidingen, toont de deelnemer op verzoek van het opleidingscentrum met elk rechtsmiddel aan ofwel : 1° een belang om opleidingen inzake fytolicentie te volgen ;2° dat de functie die hij uitoefent het houden van een fytolicentie noodzakelijk maakt. Afdeling 2. - De aanvankelijke opleiding

Art. 8.De programma's van de aanvankelijke opleidingen die de voorwaarden regelen voor de toegang tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik" (P1), "Professioneel gebruik" (P2), "Distributie/Voorlichting (P3)" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik (NP)", bedoeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, worden omschreven in bijlage 1. Afdeling 3. - De voortgezette opleiding

Art. 9.Overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten is de voortgezette opleiding noodzakelijk in het kader van de verlenging van de fytolicentie van een kandidaat of als het slagen voor de evaluatie of het verkrijgen van het diploma of het getuigschrift van een kandidaat dateert van zes jaar voor de aanvraag tot toekenning van de fytolicentie.

Art. 10.Overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten houdt de voortgezette opleiding betreffende de fytolicenties "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik (NP)", "Assistent professioneel gebruik" (P1), "Professioneel gebruik" (P2) of "Distributie/Voorlichting (P3)" de deelname in aan respectievelijk twee, drie, vier en zes opleidingsmodules die één of meerdere onderwerpen van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten behandelen.

Art. 11.§ 1. Een module van de voortgezette opleiding heeft een minimumduur van twee uur. § 2. Elke module van de voortgezette opleiding wordt door de administratie erkend.

Een opleidingscentrum dient minstens dertig dagen voor de organisatie van de eerste activiteit van de voortgezette opleiding een erkenningsaanvraag bij de administratie in voor de module(s) van de voortgezette opleiding die de gegevens vermeld in bijlage 7 bevatten.

De administratie geeft een ontvangstbericht van de erkenningsaanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst ervan af.

Op het bericht van ontvangst wordt de datum van ontvangst vermeld, evenals het feit of de aanvraag volledig en ontvankelijk is.

Indien het dossier onvolledig is, richt de administratie bij elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek een bericht aan de aanvrager waarin hij verzocht wordt zijn dossier binnen de vijftien dagen na ontvangst van dat bericht te vervolledigen.

Als die termijn eenmaal verstreken is of indien de aanvullende gegevens niet van dien aard zijn dat ze het dossier op nuttige wijze aanvullen, wordt de aanvraag onontvankelijk geacht.

De administratie licht de aanvrager daar binnen de vijftien dagen te rekenen van het verstrijken van de termijn over in.

De administratie neemt haar beslissing en geeft er kennis van aan de aanvrager binnen de dertig dagen te rekenen van de ontvangst van het volledige dossier.

Art. 12.Een opleidingsmodule wordt erkend voor een periode van maximum drie jaar, waarbij die periode de erkenningsduur van het opleidingscentrum niet mag overschrijden.

Een opleidingsmodule wordt enkel één maal in de loop van de periode bedoeld in lid 1 erkend, behalve als het opleidingscentrum deze substantieel wijzigt.

Indien het opleidingscentrum een gegeven bedoeld in bijlage 7 bij dit besluit lichtjes wijzigt, geeft het daar onmiddellijk bij elk middel dat een vaste datum verleent aan het bericht in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek kennis van aan de administratie.

Art. 13.Ten vroegste zestig dagen vóór de einddatum van de geldigheidsduur van zijn erkenning kan een centrum een aanvraag tot verlenging van de opleidingsmodules indienen bij de administratie, volgens het model bepaald in bijlage 7 bij dit besluit.

De procedure bedoeld in artikel 11 is mutatis mutandis van de toepassing op de aanvragen tot verlenging van de opleidingsmodules.

Art. 14.De modules van de voortgezette opleiding staan open voor iedere persoon ingeschreven volgens de modaliteiten bedoeld bij dit besluit die voldoen aan de voorwaarden verwoord in afdeling 1.

Indien de kandidaat daar de aanvraag toe indient, verstrekt het opleidingscentrum hem een inschrijvingsattest met vermelding van de gegevens bedoeld in bijlage 8.

Art. 15.Voor elke vormingsmodule ondertekent de kandidaat een aanwezigheidsblad bij het begin en aan het einde van de module, waarop zijn naam, voornaam, geboortedatum en -plaats vermeld zijn en, indien hij reeds houder is van een fytolicentie, het nummer ervan.

Het opleidingscentrum maakt de aanwezigheidslijst binnen de tien werkdagen volgend op de opleidingsmodule aan de administratie over.

Art. 16.Bij schrapping van de opleidingsmodule stelt het betrokken opleidingscentrum de administratie daar onmiddellijk van in kennis en verwijst de kandidaten naar de website van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 17.Wanneer de erkenning voor de voortgezette opleiding overeenkomstig artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten wordt ingetrokken, schrapt het opleidingscentrum onverwijld de geprogrammeerde opleidingen en worden de kandidaten naar andere opleidingscentra doorverwezen.

In voorkomend geval worden de inschrijvingskosten aan de deelnemers terugbetaald.

Art. 18.Uiterlijk dertig dagen na de opvolging van iedere module voor de voortgezette opleiding maakt het opleidingscentrum dat de aanvraag daartoe indient bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de gegevens betreffende de vernieuwing van de fytolicentie over aan die dienst. HOOFDSTUK 4. - Evaluatie

Art. 19.De administratie organiseert de evaluaties waarvan de inhoud en de methodes bepaald zijn in de bijlagen 2, 3, 4 en 5. HOOFDSTUK 5. - Sanctie van de evaluatie

Art. 20.De administratie corrigeert de evaluatie volgens de modaliteiten bepaald in de bijlagen 2, 3, 4 en 5.

Art. 21.Binnen de dertig dagen na de datum van de evaluatie corrigeert de administratie de schriftelijke evaluaties en verstrekt de kandidaat een attest van welslagen of niet-slagen.

De attesten bedoeld in lid 1 vermelden de gegevens bedoeld in bijlage 9, 10, 11 of 12 in functie van de beoogde fytolicentie.

Art. 22.Het attest van welslagen bedoeld in artikel 21 heeft in functie van de beoogde fytolicentie volgend opschrift als titel : « Attestation de réussite de l'évaluation P1 (Attest van welslagen voor de evaluatie P1) », « Attestation de réussite de l'évaluation P2 (Attest van welslagen voor de evaluatie P2) », « Attestation de réussite de l'évaluation P3 (Attest van welslagen voor de evaluatie P3) », « Attestation de réussite de l'évaluation NP (Attest van welslagen voor de evaluatie NP) ».

Art. 23.Als de kandidaat niet slaagt voor de evaluatie, wordt hem bij de administratie inzage in zijn kopij van de schriftelijke evaluatie verleend of kan hij uitleg vragen van de evaluatoren bij zijn mondelinge evaluatie, binnen de dertig dagen te rekenen van de datum van kennisgeving van de uitslag van de evaluatie.

Elke inzage of elke vraag om uitleg wordt in een proces-verbaal vastgelegd, waarvan het model opgenomen is in bijlage 13 en aan de administratie gericht binnen de vijf werkdagen volgend op bedoelde inzage of uitleg. HOOFDSTUK 6. - Beroepsmiddel

Art. 24.Na de inzage of de uitleg bedoeld in artikel 23 kan de kandidaat een beroep bij de administratie indienen tegen de uitslag van de evaluatie binnen de tien dagen te rekenen van de datum van inzage of uitleg bedoeld in artikel 23.

De administratie meldt ontvangst van elk beroep binnen een termijn van vijftien werkdagen te rekenen van de ontvangst ervan.

De administratie geeft kennis van haar beslissing aan de kandidaat binnen de dertig dagen van de ontvangst van het beroep.

Art. 25.Er kan een beroep tegen de beslissingen bedoeld in de artikelen 3, 4, 11 en 13 ingediend worden bij de Administratie binnen dertig dagen van de kennisgeving van haar beslissing bij elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek.

Het beroep wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens : 1° de benaming of de firmanaam van het centrum, haar rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel, alsook de naam, de voornaam, het adres en de hoedanigheid van de persoon die het beroep mag instellen;2° de middelen aangevoerd tegen de omstreden beslissing. De administratie behandelt het beroep en maakt een voorstel tot gemotiveerde beslissing over aan de Minister binnen de dertig dagen van de ontvangst van het beroep.

De Minister beslist binnen de zestig dagen volgend op de ontvangst van het beroep en deelt binnen de vijftien dagen van het aannemen van haar beslissing, deze beslissing mee bij elk middel dat een vaste datum aan de verzending verleent in de zin van de artikelen D.15 en D.16 van het Wetboek. HOOFDSTUK 7. - Opheffingsbepaling

Art. 26.Het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 27.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 24 mei 2016.

C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 2. Evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie "Assistent professioneel gebruik" (P1)

Type evaluatie

Schriftelijke evaluatie

Inhoud van de evaluatie

De evaluatie heeft betrekking op: 1° het programma van de aanvankelijke opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Assistent professioneel gebruik" (P1) 2° de pedagogische doelstellingen van de fytolicentie "Assistent professioneel gebruik" (P1)

Organisatie van de evaluatie

De schriftelijke evaluatie wordt georganiseerd als volgt: 1° het Bestuur maakt een lijst op van vragen en antwoorden die betrekking hebben op het geheel van het programma van de opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Assistent professioneel gebruik" (P1) en die rekening houden met de desbetreffende pedagogische doelstellingen;2° de evaluatie neemt de vorm aan van een meerkeuzevragenlijst;3° voor elke evaluatie kiest het Bestuur een voldoende aantal vragen om een meerkeuzevragenlijst op te maken die het geheel van de aangelegenheid betreft;4° een niet-volledige lijst van de vragen en antwoorden wordt ter beschikking gesteld van de betrokken partijen op de website van de Waalse Overheidsdienst; 5° het op de website van de Waalse Overheidsdienst beschikbare vademecum bepaalt de evaluatiemodaliteiten: duur, procedure, document of toegelaten materiaal.

Actoren die belast zijn met de verbetering van het evaluatieformulier

Het Bestuur verbetert de schriftelijke evaluatie.

Slaagdrempel

Slaagdrempel: minimum 70 procent.

Behaalde titel

"Attest van welslagen voor de evaluatie P1".

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 3. Evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie "Professioneel gebruik" (P2)

Type evaluatie

Schriftelijke evaluatie

Inhoud van de evaluatie

De evaluatie heeft betrekking op: 1° het programma van de aanvankelijke opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Professioneel gebruik" (P2); 2° de pedagogische doelstellingen van de fytolicentie "Professioneel gebruik" (P2)

Organisatie van de evaluatie

De schriftelijke evaluatie wordt georganiseerd als volgt: 1° het Bestuur maakt een lijst op van vragen en antwoorden die betrekking hebben op het geheel van het programma van de opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Professioneel gebruik" (P2) en die rekening houden met de desbetreffende pedagogische doelstellingen;2° een niet-volledige lijst van de vragen en antwoorden wordt ter beschikking gesteld van de betrokken partijen op de website van de Waalse Overheidsdienst;3° het examen neemt de vorm aan van een meerkeuzevragenlijst; 4° voor elk examen kiest het Bestuur een voldoende aantal vragen om een meerkeuzevragenlijst op te maken die het geheel van de aangelegenheid betreft;5° het op de website van de Waalse Overheidsdienst beschikbare vademecum bepaalt de examenmodaliteiten: duur, procedure, document of toegelaten materiaal.

Actoren die belast zijn met de verbetering van het evaluatieformulier

Het Bestuur verbetert de schriftelijke evaluatie.

Slaagdrempel

Slaagdrempel: minimum 70 procent.

Behaalde titel

"Attest van welslagen voor de evaluatie P2".

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 4. Evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie "Distributie/voorlichting" (P3)

Type evaluatie

De evaluatie omvat: 1° een schriftelijke evaluatie; 2° een mondelinge evaluatie. Inhoud van de evaluatie

De evaluatie heeft betrekking op: 1° het programma van de aanvankelijke opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Distributie/voorlichting" (P3); 2° de pedagogische doelstellingen van de fytolicentie "Distributie/voorlichting" (P3); Organisatie van de evaluatie

De schriftelijke evaluatie wordt georganiseerd als volgt: 1° het Bestuur maakt een lijst op van vragen en antwoorden die betrekking hebben op het geheel van het programma van de opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Distributie/voorlichting" (P3) en die rekening houden met de desbetreffende pedagogische doelstellingen; 2° een niet-volledige lijst van de vragen en antwoorden wordt ter beschikking gesteld van de betrokken partijen op de website van de Waalse Overheidsdienst;3° de evaluatie neemt de vorm aan van een meerkeuzevragenlijst; 4° voor elke evaluatie kiest het Bestuur een voldoende aantal vragen om een meerkeuzevragenlijst op te maken die het geheel van de aangeleheid betreft;5° het op de website van de Waalse Overheidsdienst beschikbare vademecum bepaalt de evaluatiemodaliteiten: duur, procedure, document of toegelaten materiaal.

De mondelinge evaluatie wordt georganiseerd als volgt: 1° het Bestuur maakt een lijst op van mondelinge vragen die betrekking hebben op het geheel van de aangelegenheid alsook een examenrooster met de criteria en wijzers;2° een niet-volledige lijst van de vragen en antwoorden wordt ter beschikking gesteld van de betrokken partijen op de website van de Waalse Overheidsdienst;3° het Bestuur identificeert minstens twee personen die de examencommissie samenstellen; 4° voor elke evaluatie kiest het Bestuur een voldoende aantal vragen opdat de evaluatie het geheel van de aangeleheid zou betreffen; 5° het op de website van de Waalse Overheidsdienst beschikbare vademecum bepaalt de modaliteiten: duur, procedure, document of toegelaten materiaal.

Actoren die belast zijn met de verbetering van het evaluatieformulier

Het Bestuur verbetert de evaluatie.

Slaagdrempel

Slaagdrempel: Minimum 70 procent in totaal met een minimum van 60 procent in elk evaluatiedeel.

Behaalde titel

"Attest van welslagen voor de evaluatie P3".

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 5. Evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik (NP)"

Type evaluatie

Schriftelijke evaluatie

Inhoud van de evaluatie

De evaluatie heeft betrekking op: 1° het programma van de aanvankelijke opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" (NP); 2° de pedagogische doelstellingen van de fytolicentie "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" (NP);

Organisatie van de evaluatie

De schriftelijke evaluatie wordt georganiseerd als volgt: 1° het Bestuur maakt een lijst op van vragen en antwoorden die betrekking hebben op het geheel van het programma van de opleiding die toegang geeft tot de fytolicentie "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik" (NP) en die rekening houden met de desbetreffende pedagogische doelstellingen; 2° een niet-volledige lijst van de vragen en antwoorden wordt ter beschikking gesteld van de betrokken partijen op de website van de Waalse Overheidsdienst;3° de evaluatie neemt de vorm aan van een meerkeuzevragenlijst; 4° voor elke evaluatie kiest het Bestuur een voldoende aantal vragen om een meerkeuzevragenlijst op te maken die het geheel van de aangeleheid betreft;5° het op de website van de Waalse Overheidsdienst beschikbare vademecum bepaalt de evaluatiemodaliteiten: duur, procedure, document of materiaal.

Actoren die belast zijn met de verbetering van het evaluatieformulier

Het Bestuur verbetert de schriftelijke evaluatie.

Slaagdrempel

Slaagdrempel: minimum 70 procent.

Behaalde titel

"Attest van welslagen voor de evaluatie NP".

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 6. Lijst van de elementen die overgemaakt moeten worden voor een aanvraag of een verlenging van erkenning als opleidingscentrum De aanvraag tot erkenning of verlenging van de erkenning van een opleidingscentrum wordt door de aanvrager bij het Bestuur ingediend en omvat minstens de volgende documenten en inlichtingen: 1. Identificatie van de opleidingsoperator: a) beschrijving/voorstelling van de structuur (met inbegrip van het bedrijfsnummer);b) personalia van de opleidingsvoperator;c) maatschappelijke zetel van de opleidingsoperator;d) activiteitsplaats;e) contactpersoon voor de behandeling van het dossier;2. De omschrijving van de materiële, menselijke en financiële middelen en hulpmiddelen die nodig zijn voor de goede werking van het opleidingscentrum, met inbegrip van: a) het afschrift van het attest voor het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die minstens elk risico voor de deelnemer dekt;b) de technische en logistieke middelen alsook van de didactische uitrusting voor de organisatie van de activiteiten van het opleidingscentrum;c) de lijst van het administratief personeel dat nodig is voor het goede beheer van het opleidingscentrum, met inbegrip van de begeleiding en de coördinatie van de activiteiten;d) de aanvraag gericht aan de de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om de opleidingen die de houders van fytolicenties gevolgd of geslaagd door de houders van fytolicentie rechtstreeks te kunnen coderen. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 7. Formulier voor de aanvraag of de verlening van erkenning van de module van de voortgezette opleiding 1. Algemene informatie i.Naam van de opleiding ii. Opleidingsthema's met inbegrip van de opleidingsthema's erkend krachtens hoofdstuk 3, afdeling 2 iii. Type fytolicentie iv. Doelpubliek v. Jaar vi.Opleiders 2. Doelstellingen Wat zijn de bevoegdheden die de opleiding zal ontwikkelen? 3.Algemene beschrijving van de opleidingsmodule in het Frans (het volledige programma zal als bijlage gevoegd worden) 4. Totale duur van de opleiding in uren 5.Prijs van de opleiding 6. Subsidiëring Wordt de opleiding door het Waalse Gewest, door de Federatie Wallonië-Brussel of door een openbare instelling gesubsidieerd geregeld door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut ? Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie. Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 8 : Inschrijvingsattest voor een module van de voortgezette opleiding voor de fytolicentie Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . zich op . . . . . heeft ingeschreven bij het opleidingscentrum . . . . . om de voortgezette opleiding te volgen die nodig is voor het verkrijgen of de hernieuwing van het attest van welslagen voor de fytolicentie Px op . . . . . .

Handtekening Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 9. Attest van welslagen of zakken voor de evaluatie die toegang geeft tot fytolicentie P1 In geval van welslagen : Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . heeft bewezen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Hierbij verstrek ik haar/hem een attest van welslagen van de evaluatie P1.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum In geval van zakken: Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . niet heeft kunnen bewijzen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Mevr./de heer . . . . . mag dan ook geen aanspraak maken op een attest van welslagen van de evaluatie P1.

Om deze evaluatie opnieuw af te leggen volgt Mevr./de heer . . . . . verplicht een opleiding in één van de centra vermeld op de website van de Waalse Overheidsdienst.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 10. Attest van welslagen of zakken voor de evaluatie die toegang geeft tot fytolicentie P2 In geval van welslagen : Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . heeft bewezen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Hierbij verstrek ik haar/hem een attest van welslagen van de evaluatie P2.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum In geval van niet-geslaagde evaluatie: Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . niet heeft kunnen bewijzen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Mevr./de heer . . . . . mag dan ook geen aanspraak maken op een attest van welslagen van de evaluatie P2.

Om deze evaluatie opnieuw af te leggen volgt Mevr./de heer . . . . . . . . . . verplicht een opleiding in één van de centra vermeld op de website van de Waalse Overheidsdienst.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 11. Attest van welslagen of zakken voor de evaluatie die toegang geeft tot fytolicentie P3 In geval van welslagen : Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . heeft bewezen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Hierbij verstrek ik haar/hem een attest van welslagen van de evaluatie P3.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum In geval van niet-geslaagde evaluatie: Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . niet heeft kunnen bewijzen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Mevr./de heer . . . . . -mag dan ook geen aanspraak maken op een attest van welslagen van de evaluatie P3.

Om deze evaluatie opnieuw af te leggen volgt Mevr./de heer . . . . . . . . . . verplicht een opleiding in één van de centra vermeld op de website van de Waalse Overheidsdienst.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 12. Attest van welslagen of zakken voor de evaluatie die toegang geeft tot fytolicentie NP In geval van welslagen : Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . heeft bewezen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Hierbij verstrek ik haar/hem een attest van welslagen van de evaluatie NP. Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum In geval van niet-geslaagde evaluatie: Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ik dat Mevrouw/de heer . . . . . . . . . . . . . . . (rijksregisternummer: . . . . . ) op . . . . . niet heeft kunnen bewijzen van een voldoende kennis van de aangelegenheden vermeld in bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen.

Mevr./de heer . . . . . mag dan ook geen aanspraak maken op een attest van welslagen van de evaluatie NP. Om deze evaluatie opnieuw af te leggen volgt Mevr./de heer . . . . . verplicht een opleiding in één van de centra vermeld op de website van de Waalse Overheidsdienst.

Handtekening van de Directeur-generaal van het Bestuur Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Bijlage 13. Raadplegingsnotulen van de schriftelijke/mondelinge evaluatie Overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie, verklaar ondergetekende Mevr./de heer . . . . . het aschrift van mijn schriftelijke evaluatie bij het Bestuur te hebben geraadpleegd of uitleggen te hebben gekregen van de onderzoekers betreffende de mondelinge evaluatie afgelegd op . . . . . --.

Dit verslag dat op . . . . . -is opgemaakt, wordt binnen vijf werkdagen na de raadpleging of het vragen van uitleggen aan het Bestuur overgemaakt. Er wordt een afschrift aan de geëvalueerde persoon overgemaakt.

Handtekening van de geëvalueerde persoon Handtekening van de examinator Plaats en datum Plaats en datum Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 mei 2016tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie sluiten betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie.

Namen, 24 mei 2016.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^