Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2015205948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 16 mei 2016, is aan de heer Robert KERREMANS, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Persopoint, eervol ontslag uit zijn funct Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016009261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016011224 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2016 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : Mevr. **** ****, administratief assistent Mevr. **** ****-****, directeur-generaal De heer **** ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016011225 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie **** eretekens Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 25 jaar dienst De **** 1**** klasse : Mevr. **** ****, administratief assistent **** type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende mayonaise type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016011223 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2016 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : De heer **** ****, adviseur Mevr. DE WINTER **** **** heer **** ****, adviseur Voor 25 jaar dienst De **** 1**** klasse : Mevr. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016200735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016200931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de flexibele pool type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en de tijdelijke werkloosheid om economische redenen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016201836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van elektromagnetische velden op het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2016 : - zijn benoemd tot raadsheer in het arbeidshof : - te Brussel : mevr. Schoenmaekers A., rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - te Luik : de heer Marten Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 mei 2016 (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016018206 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de selectiecommissie bedoeld in artikel 2, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016021049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016027140 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie type ministerieel besluit prom. 01/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035917 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035927 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 27 mei 2014 houdende de uitvoering van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen, voor wat de ruil van onroerende goederen betreft type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035928 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 24/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035924 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen type ministerieel besluit prom. 19/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035929 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016035931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

beschikking

type beschikking prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 6 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van een deel van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers van de « Ecole fondamentale communale de Lavacherie » in het onthaalcentrum van Sainte-Ode wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het overlegd actieprogramma 2015-2016, ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031394 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/58 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden en de secretarissen van de commissie voor het evalueren van de mandaathouders van het « Institut bruxellois francophone de Formation professionnelle »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen tewerkstellen en het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van de TEC Namen-Luxemburg

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016003197 bron nationale bank van belgie Bekendmaking aanstelling speciaal commissaris Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, in toepassing van artikel(...) Overeenkomstig artikel 236, § 1, 1° van de Bankwet is de schriftelijke, algemene of bijzonder(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV06 - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016202793 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2016 ter post afgegeven brief en ter griffie zijn ingekomen op 20 april 2016, heeft Jan Gossé beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 6410 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203109 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken "Tools Knowledge and Development" (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG16096) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 17/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2010 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale wetenschappelijke Instellingen. - Erratum type erratum prom. 14/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003 : "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest". - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/03/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202971 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingssystemen op het grondgebied van de drie gewesten

document

type document prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203075 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de penitentaire instellingen van de FOD Justitie (ANG16105) Na de selectie wordt een lijst met maximum 70 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. N(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203112 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C Dienst FAMIFED Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C. Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandst ? Diensthoofd PB Antwerpen (BNG16051). FAMIFED deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de(...) type document prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten in brandstoffen en kwaliteitssystemen (m/v/x) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (CNG16053) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt de heer ILLES Sandor benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij vo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016, worden h 1° Mevr. RENDERS Anne en de heren DINANT Jean-François, SABBE Lode, VAN der BEETEN Pascal en WASTE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016022236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016, dat uitwerking heeft me Bij hetzelfde besluit, wordt de heer FATHI Sakha benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016009268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de ui - verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring : 1(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016009270 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen : 3 - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Limburg: 1 - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissemen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen : 2 - gerechtsdeurwaard(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/06/2016 numac 2016203111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** "contrôleurs ****" De vergelijkende selectie van **** "contrôleurs ****" (niveau ****) voor de "Régie des ****" (****15160(...) Er zijn 15 geslaagden. (...)
^