Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 juli 2021
gepubliceerd op 19 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn inzake Leefmilieu, Natuur, Bossen en Dierenwelzijn

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031919
pub.
19/07/2021
prom.
08/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/08/2021031919/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering ter vereenvoudiging van de delegaties vervat in de wetgevingen die van toepassing zijn inzake Leefmilieu, Natuur, Bossen en Dierenwelzijn


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 2, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, 5, vervangen bij het decreet van 6 december 2001, 31bis, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2001 en 58bis, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1;

Gelet op de wet van 18 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzonderheid op artikel 36, eerste lid, 7°, vervangen bij de wet van 4 mei 1995 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 8, § 1, 2°, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten en hernummerd bij het decreet van 20 december 2001;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op de artikelen 41, gewijzigd bij de decreten van 13 maart 2014 en 23 juni 2016, en 55, § 7, vierde lid, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2002;

Gelet op het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.147, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 5 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/06/2008 pub. 20/06/2008 numac 2008202169 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu sluiten, D.149bis, §§ 2 en 3, ingevoegd bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 en D.160;

Gelet op het decreetgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, inzonderheid op artikel D.222/1 ingevoegd bij het decreet van 23 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0;

Gelet op het fiscaal decreet van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme type decreet prom. 22/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007201248 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen sluiten tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, inzonderheid op artikel 35, § 2, eerste lid, 2°, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2007, 5 juni 2008 en 5 december 2008;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op artikel D.105, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten2;

Gelet op het Waalse Dierenwelzijnwetboek, inzonderheid op de artikelen D.20, § 1, en D.28;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 21 februari 1984betreffende de bescherming van de eetbare inlandse huisjesslakken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken sluiten houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 betreffende de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten6 tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen;

Gelet op het reglementair deel van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren sluiten houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten8 betreffende de rehabilitatieplannen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten0 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten1 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten3 betreffende de administratieve inbeslagneming van dieren;

Gelet op het rapport van 19 februari 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 3 mei 2021;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 28 mei 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen en Dierenwelzijn, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging in het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 21 februari 1984 betreffende de bescherming van de eetbare inlandse huisjesslakken

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 21 februari 1984 betreffende de bescherming van de eetbare inlandse huisjesslakken worden de woorden "De Minister die het natuurbehoud onder zijn bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud

Art. 2.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 1995 houdende de reglementering van de vergunningen voor het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen en wedden van de waterlopen, in uitvoering van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de voor Natuurbehoud bevoegde Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu ";2° in het derde lid worden de woorden "de voor Natuurbehoud bevoegde Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken sluiten houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken

Art. 3.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016092 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken sluiten houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken worden de woorden "de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Landbouw" vervangen door de worden "de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt

Art. 5.In artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 waarbij de nuttige toepassing van sommige afvalstoffen bevorderd wordt, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 13 juli 2017 en 5 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" ingevoegd tussen de woorden "kan de Minister" en de woorden ", voor iedere persoon";2° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" ingevoegd tussen de woorden "bij de minister" en de woorden "binnen een termijn van zeventig dagen";3° in paragraaf 6, eerste lid, worden de woorden "of zijn afgevaardigde" ingevoegd tussen de woorden "De minister" en de woorden "beslist over de aanvraag". HOOFDSTUK V.- Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium

Art. 6.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De Minister" worden telkens vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° de woorden "de Minister" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning

Art. 7.In artikel 72, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014, worden de woorden "het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu aan het adres van de Minister van Leefmilieu" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 8.In artikel 75 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De Minister van Leefmilieu" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";1° in het tweede lid worden de woorden "de Minister van Leefmilieu" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten6 tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen

Art. 9.In artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten6 tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° in paragraaf 2 worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 10.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in het reglementair deel van Boek I van het Milieuwetboek

Art. 11.In artikel R. 101 van het reglementair deel van Boek I van het Milieuwetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de Minister" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".2° de woorden "het "DGARNE"" worden vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 12.In artikel R. 105 van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° de woorden "het "DGARNE"" worden vervangen door de woorden "de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 13.Na artikel R.116 van hetzelfde Boek wordt een Hoofdstuk VII ingevoegd, dat een artikel R.117 bevat, luidend als volgt "HOOFDSTUK VII. - Modaliteiten van het beroep bedoeld in artikel D.150 Art. R.117. § 1. Het in artikel D.150 bedoelde beroep wordt in één exemplaar toegezonden aan de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, die belast is met het onderzoek ervan. § 2. De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu onderzoekt het beroep en zendt het dossier van het beroep samen met zijn onderzoeksverslag aan de Minister binnen vijftien dagen vanaf de eerste dag volgend op de ontvangst van het beroep. ". HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Art. 14.In artikel 412 van het reglementair deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 3 mei 2012 en 1 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° in paragraaf 3 worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 15.In artikel 413 van hetzelfde Wetboek gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 3 mei 2012 en 1 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel R.416, tweede lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren sluiten houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Art. 17.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren sluiten houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2009 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 mei 2017 en 7 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5/1 worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu";2° in paragraaf 6 wordt het woord "Minister" telkens vervangen door de woorden "directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 18.Het tweede lid van artikel 19/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017, wordt vervangen als volgt : "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu publiceert op de website van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu de lijst van landen en van de kwekerijen die voldoen aan de vereiste voorwaarden. " HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten8 betreffende de rehabilitatieplannen

Art. 19.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten8 betreffende de rehabilitatieplannen wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.Het in artikel 35, § 2, van het decreet bedoelde saneringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de technisch ambtenaar. ".

Art. 20.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zeven exemplaren" vervangen door de woorden "een exemplaar".

Art. 21.In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit vervallen de woorden "en aan de Minister".

Art. 22.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten6, vervallen de woorden "en aan de Minister".

Art. 23.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid geschrapt.

Art. 24.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De technisch ambtenaar beslist over het plan en stuurt zijn beslissing aan de belastingplichtige binnen de honderdtwintig dagen volgend op de kennisgeving van het feit dat het dossier ontvankelijk is. ".

Art. 25.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "Op voorstel van de technisch ambtenaar kan de Minister te allen tijde, na de belastingplichtige de mogelijkheid te hebben gegeven om zijn standpunt uiteen te zetten," vervangen door de woorden "De technisch ambtenaar kan te allen tijde, op verzoek van de belastingplichtige of op eigen initiatief, na de belastingplichtige de mogelijkheid te hebben gegeven om zijn standpunt uiteen te zetten"

Art. 26.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De technisch ambtenaar" en de woorden "waarbij hij het plan heeft goedgekeurd" worden vervangen door de woorden "waarbij het plan is goedgekeurd".

Art. 27.In artikel 12, tweede lid, van hetzelfde besluit vervallen de woorden "de Minister of".

Art. 28.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Op basis van een door de belastingplichtige ingediend eindverslag, stelt de technisch ambtenaar na de vervaldatum van het rehabilitatieplan vast of de opgelegde voorwaarden al dan niet zijn uitgevoerd."

Art. 29.§ 1. In artikel 14, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "op basis van het verslag van de technisch ambtenaar" ingevoegd tussen de woorden "na afloop van het plan" en de woorden "vaststelt dat de". § 2. Artikel 14, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door "2° bij de intrekking van de beslissing waarbij het plan overeenkomstig artikel 10 is goedgekeurd".

Art. 30.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan de Minister" vervangen door de woorden "aan de technisch ambtenaar".

Art. 31.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de Minister" worden vervangen door de woorden "de technisch ambtenaar";2° de woorden "na advies van de technisch ambtenaar overeenkomstig artikel 6" vervallen.

Art. 32.In artikel 17/1, paragraaf 1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "het ministerieel besluit tot beslissing" worden vervangen door de woorden "de beslissing";2° de woorden "de Minister" worden vervangen door de woorden "de technisch ambtenaar". HOOFDSTUK XII. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten0 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen

Art. 33.In artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten0 tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De inspecteur-generaal van het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu wijst de laad- en aflaadplaatsen aan na advies van het gemeentecollege en van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu . ". HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten1 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder

Art. 34.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten1 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 35.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "naar de Minister" vervangen door de woorden "naar de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 36.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK XIV. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten3 betreffende de administratieve inbeslagneming van dieren

Art. 37.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten3 betreffende de administratieve inbeslagneming van dieren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 september 2018 en 7 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in 1° worden de woorden "van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw Hulpbronnen en Leefmilieu" vervangen door de woorden "van de Waalse Overheidsdienst";b) in 5° worden de woorden "van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst" vervangen door de woorden "van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 38.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2018, worden de woorden "van de Minister" vervangen door de woorden "van de Minister, zijn afgevaardigde".

Art. 39.Artikel 6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten9, wordt vervangen als volgt : "

Art. 6/2.§ 1. Wanneer de inbeslagneming op initiatief van de ambtenaar wordt uitgevoerd, bepaalt de Minister of zijn afgevaardigde de bestemming van het dier binnen zestig dagen na de ontvangstdatum door de Dienst van het proces-verbaal bedoeld in artikel D.149bis, § 2, van het Milieuwetboek, en van de beslissing tot inbeslagneming.

Bij gebrek aan beslissing bedoeld in het eerste lid moet de Minister of zijn afgevaardigde de verantwoordelijke voor het dier in kennis stellen van de opheffing van de inbeslagneming en de mogelijkheid om het dier in bezit te nemen waar het ondergebracht wordt. § 2. Wanneer de inbeslagneming op initiatief van de burgemeester wordt uitgevoerd, beslist hij over de bestemming van het dier binnen een termijn van 60 dagen te rekenen na de datum van de beslissing tot inbeslagneming.

Bij gebrek aan een op grond van het eerste lid genomen beslissing moet de burgemeester de verantwoordelijke voor het dier in kennis stellen van de opheffing van de inbeslagneming en de mogelijkheid om het dier in bezit te nemen waar het ondergebracht wordt. "

Art. 40.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2018, worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de Minister, zijn afgevaardigde". HOOFDSTUK XV. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten4 betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie

Art. 41.In artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten4 betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu".

Art. 42.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu". HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 15 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten5 betreffende de financiering van de afvalbeheersinstallaties die onder de bevoegdheid van de gemeenten en verenigingen van gemeenten vallen

Art. 43.In artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 15 september 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten5 betreffende de financiering van de afvalbeheersinstallaties die onder de bevoegdheid van de gemeenten en verenigingen van gemeenten vallen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "de Minister";2° in paragraaf 2, tweede lid, 3°, worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "de Minister".

Art. 44.In artikel 12, paragraaf 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "de Minister".

Art. 45.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "de Minister";2° in paragraaf 4 worden de woorden "de Regering" vervangen door de woorden "de Minister". De Minister dient jaarlijks bij de Regering een verslag in met een lijst van de verleende subsidies, het bedrag ervan en de datum waarop zij zijn verleend.

Art. 46.In artikel 19, paragraaf 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "van de Regering" vervangen door de woorden "van de Minister". HOOFDSTUK XVII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten7 tot vaststelling van de lijst van de zoogdieren die gehouden mogen worden

Art. 47.In artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten7 tot vaststelling van de lijst van de zoogdieren die gehouden mogen worden, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bij de Minister" vervangen door de woorden "bij de inspecteur-generaal van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn van de administratie";2° in paragraaf 2 wordt het woord "Minister" telkens vervangen door de woorden "directeur-generaal van de administratie";3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de administratie".

Art. 48.In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten9, worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De directeur-generaal van de administratie". HOOFDSTUK XVIII. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten7 betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen en van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten2 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen

Art. 49.§ 1. Het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten7 betreffende de preventie van afval van reclamepapier wordt opgeheven. § 2. In het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten2 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 2 vervallen de woorden "- papierafval;" en "-fotografisch afval"; 2° hoofdstuk IV met als opschrift "Papierafval" wordt opgeheven;3° hoofdstuk IX met als opschrift "Fotografisch afval" wordt opgeheven. HOOFDSTUK XIX. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten8 betreffende bodembeheer en bodemsanering

Art. 50.In artikel 118, paragraaf 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten8 betreffende bodembeheer en bodemsanering worden de woorden "31 oktober" vervangen door de woorden "31 maart". HOOFDSTUK XX. - Slotbepalingen

Art. 51.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Art. 52.Procedures die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingeleid, worden voortgezet volgens de op die datum geldende regels.

Art. 53.De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen en Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 juli 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER .

^