Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 22 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007027019
pub.
22/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007027019/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 1998 tot goedkeuring van het Waalse afvalplan « Horizon 2010 »;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 maart 2006;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 18 mei 2006;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne » (Hoge Raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 30 juni 2006;

Gelet op het advies nr. 41.486/4 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2006;

Gelet op de milieueffecten veroorzaakt door de productie van papierafval van reclamebladen;

Overwegende dat de inwoners moeten kunnen laten weten dat ze geen reclamebladen in hun brievenbus wensen en dat ze moeten kunnen bijdragen aan de afvalpreventiedoelstelling van het Gewest;

Overwegende dat het geboden is een coherente en op gewestelijk vlak gecoördineerde maatregel te ontwikkelen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° gratis informatieblad : alle gratis publicatie die op welbepaalde periodieke tijdstippen verschijnt en jaarlijks minimum 30 % algemene informatieartikelen bevat, met uitsluiting van de publicatie van een adverteerder of van een groep van daartoe verenigde adverteerders en van het informatiebulletin van een overheid;2° gedrukte reclame : alle gratis publicatie van commerciële aard die niet onder 1° opgenomen is, ongeacht de distributiewijze ervan;3° overheid : de overheid zoals omschreven in Boek I van het Milieuwetboek;4° producent : de uitgever die gedrukte reclame of gratis informatiebladen op de markt brengt in het Waalse Gewest;5° uitgever : elke persoon die een publicatie laat drukken en zodoende verantwoordelijk is voor de keuze, de vorm en de inhoud ervan;6° invoerder : elke persoon die voor rekening van een uitgever die niet in het Waalse Gewest gevestigd is gedrukte reclame of gratis informatiebladen op de markt brengt in het Waalse Gewest;7° verdeler : elke persoon die zorgt voor de verspreiding van gedrukte reclame of gratis informatiebladen;8° Minister : de Minister van Leefmilieu.

Art. 2.De Minister organiseert en coördineert de kostenloze verspreiding van op de brievenbussen aan te brengen zelfklevers waarmee de inwoners de wens kunnen uiten : 1° hetzij gedrukte reclame noch gratis informatiebladen te ontvangen;2° hetzij geen gedrukte reclame maar enkel gratis informatiebladen te ontvangen;3° hetzij geen gratis informatiebladen maar gedrukte reclame te ontvangen. De zelfklevers zijn gelijkvormig aan de modellen omschreven in de bijlage die bij dit besluit gaat. Ze bevatten de berichten en de inhoud die erin voorkomen. Ze mogen niet apart uitgeknipt of verspreid worden.

Art. 3.De zelfklevers hebben de volgende kenmerken : 1. afmetingen : 95 mm x 210 mm;2. compositie : glanzend vinyl met een breedte van 90 microns;3. kleuren : a) de achtergrond van de zelfklever is glanzend wit;b) de inhoud en de randen zijn zwart ingekleurd;c) het pictogram « V » dat wijst op de aanvaarding van de publicaties is groen op witte achtergrond;d) het pictogram « X » dat wijst op de weigering van de publicaties is rood op witte achtergrond;e) de « W » van het logo van het Waalse Gewest is rood.4. inhoud : in de onderste rechterhoek van de zelfklevers staat het logo van het Waalse Gewest, met ernaast het opschrift « Une initiative du Ministre wallon de l'Environnement ».

Art. 4.De producenten, verdelers en invoerders moeten zich houden aan de maatregelen vastgelegd ter uitvoering van dit besluit.

Het is verboden gedrukte reclame en gratis informatiebladen af te geven in overtreding van de voorschriften die overeenkomstig artikel 2 op de brievenbussen zijn aangebracht.

Art. 5.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie en Tewerkstelling, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^