Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 18 april 2019

Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019011843
pub.
18/04/2019
prom.
28/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/28/2019011843/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de preventie van bepaalde afvalstoffen en van de openbare netheid


Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, artikel 6, § 4, laatst gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2016;

Gelet op het Waals plan inzake afval en grondstoffen, de acties 19 en 20 van hoofdstuk 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen sluiten tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 50 en volgende en de artikelen 89 en volgende;

Gelet op het advies nr. 64.102/4 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport opgesteld op 26 juni 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de betekening aan de Europese Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de afvalhiërarchie;

Gelet op de bijdrage van de antireclamesticker tot de preventie van papierafval van reclamebladen;

Overwegende dat de verpakking onder plastic folie van gratis publicaties niet onontbeerlijk is voor de verdeling ervan en dat er beproefde alternatieven op de markt beschikbaar zijn, met name voor de groepering van publicaties, de mogelijke bescherming en adressering ervan;

Overwegende dat het niettemin noodzakelijk is de actoren de tijd te gunnen om zich aan te passen om deze alternatieven te veralgemenen;

Gelet op de voortdurende daling van de productie van fotografisch afval als gevolg van digitale technologieën;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 3 juli 2017;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° verdeler: de persoon die zorgt voor de verdeling van reclamedrukwerk of gratis informatiebladen;2° reclameteksten: de gratis informatiebladen en het reclamedrukwerk;3° uitgever: de persoon die belast is met en verantwoordelijk is voor de redactionele inhoud van een publicatie, die de druk- en verdelingsopdrachten bestelt en financieel regelt en die toeziet op de wettelijke vereisten in verband met dit statuut;4° plastic folie: de plastic omhulsel of verpakking rond één of meerdere geschriften;5° reclamedrukwerk: de gratis publicatie met commerciële doeleinden die het bijzonder belang van de adverteerder(s) beoogt, met uitzondering van de gratis informatiebladen.De reclametekst die in de gratis informatiebladen in de vorm van een afzonderlijke folder wordt ingelegd, behoudt zijn statuut van reclamedrukwerk. 6° kunststof: een polymeer in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, en dat kan fungeren als structureel hoofdbestanddeel van draagtassen; 7° Minister: de Minister die voor Leefmilieu bevoegd is; 8° gratis informatiebladen: de gratis publicatie verspreid volgens een regelmatige en vastgelegde periodiciteit met een minimum van twaalf nummers per jaar en bevattende de multimerken-reclame, de vermelding van de verantwoordelijke uitgever en de contactpersoon van de redactie, alsmede, enerzijds, door de auteursrechten beschermde redactionele tekst, met informatie van journalistieke aard die gebonden is aan de recente gebeurtenissen en aangepast aan het verdelingsgebied, maar die hoofdzakelijk lokaal en/of gemeentelijk is, en anderzijds, niet-verouderde informatie van algemeen belang over actuele gebeurtenissen die aangepast is aan het verdelingsgebied, met betrekking tot vijf van de zes volgende onderwerpen: a) de beurtregelingen (artsen, apothekers, dierenartsen,...); b) de agenda's met de belangrijkste culturele, sportieve, verenigings- en liefdadigheidsevenementen in het distributiegebied;c) de werkaanbiedingen en opleidingsaanbod;d) de notariële aankondigingen;e) de advertenties van particulieren;f) de wetgevingen, de aankondigingen van openbaar nut en de officiële publicaties of publicaties van openbaar belang, zoals de openbare onderzoeken of publicaties die in opdracht van rechtbanken en gerechtshoven zijn gelast;9° producent: de uitgever van reclameteksten en van gratis publicaties die in het Waalse Gewest worden verspreid;10° reclame: de activiteit of de communicatiepraktijk die erop gericht is een merk, een product of een dienst van commerciële aard te promoten en de aankoop of het gebruik daarvan aan te moedigen.

Art. 2.De bewoner van een gebouw kan zich op elk moment verzetten tegen het ontvangen van ongeadresseerde reclameteksten door een regionale sticker op zijn brievenbus aan te kleven.

De regionale sticker drukt de weigering van het ongeadresseerde reclamedrukwerk en van de ongeadresseerde gratis informatiebladen of alleen de weigering van het ongeadresseerde reclamedrukwerk uit.

De twee soorten regionale stickers worden gezamenlijk voorgesteld. Ze stemmen met de in bijlage 1 bedoelde modellen overeen en hebben de in bijlage 2 bedoelde technische kenmerken. De Minister kan de modellen van de stickers tot uitdrukking van de weigering van de reclameteksten en hun technische kenmerken na raadpleging van de sectoren aanpassen.

Art. 3.§ 1. Het is verboden ongeadresseerde reclameteksten af te geven of te verdelen: 1° in overtreding van de voorschriften die door de regionale sticker op de brievenbussen zijn aangebracht of van iedere duidelijk en in het algemeen uitgedrukte gelijksoortige wilsuiting;2° in de nabijheid van de brievenbussen waarvoor ze zijn bestemd, op de openbare weg of zodanig dat ze op de openbare weg zouden terechtkomen;3° in de nabijheid van de brievenbussen waarvoor ze zijn bestemd, in strijd met de verzoeken van de eigenaars of bewoners van gebouwen;4° in de brievenbussen van blijkbaar onbewoonde gebouwen. De gezamenlijke verdeling van publicaties, ongeacht het onderwerp, die als doel of gevolg hebben dat de op de brievenbussen aangebrachte vermeldingen geheel of gedeeltelijk niet of niet volledig worden nagekomen, is verboden. § 2. De verdeling onder plastic folie van de al dan niet geadresseerde reclameteksten en iedere andere niet-publicitaire gratis publicatie is verboden.

Het verbod is rechtstreeks toepasselijk op de publicaties die vóór de inwerkingtreding van dit besluit niet onder plastic folie werden verspreid.

Voor de publicaties die het voorwerp uitmaken van een verdeling onder plastic folie vóór de inwerkingtreding van dit besluit, wordt het gebruik van plastic folie geleidelijk verminderd zodat de volgende doelstellingen voor 31 december van elk jaar worden bereikt: - 2019: de vermindering met minimum 20 % van de hoeveelheid plastic folie gebruikt in 2017; - 2020: de vermindering met minimum 30 % van deze hoeveelheid; - 2021: de vermindering met minimum 50 % van deze hoeveelheid; - 2022: de totale verwijdering van plastic folie.

Wanneer de gegevens voor 2017 niet beschikbaar zijn en mits behoorlijk gerechtvaardigde redenen en bewijsvoering bij de Administratie is het referentiejaar 2018.

Onder hoeveelheid plastic folie wordt verstaan de tonnage plastic folie of wanneer de gegevens niet beschikbaar zijn, en, mits behoorlijk gerechtvaardigde redenen en bewijsvoering, het aantal gebruikte films.

Op advies van de Administratie kan de Minister de berekeningswijze van de vermindering van de hoeveelheid plastic folie bepalen.

Art. 4.§ 1. De producenten en verdelers van ongeadresseerde reclameteksten verspreid in de brievenbussen: 1° zorgen minstens één per jaar op duidelijke, aangepaste en gemeenschappelijke wijze voor de informatie van alle ontvangers van ongeadresseerde reclameteksten over de doelstelling en de beschikbaarheid van de regionale stickers;2° geven regionale stickers op eigen kosten uit om in te spelen op de in overleg met de Administratie bepaalde behoeften betreffende hun verdeling;3° zorgen voor de kosteloze verdeling van de regionale stickers via een net van inrichtingen die gratis toegankelijk zijn voor het publiek en die op homogene manier op het grondgebied worden verdeeld;4° stellen stickers ter beschikking van de Administratie met het oog op hun verdeling door de gemeenten en de gewestelijke diensten;5° werken mee aan gewestelijke bewustmakingsacties inzake van afvalpreventie en -beheer en openbare netheid wat betreft de reclameteksten, met name door gewestelijke communicatiecampagnes door te geven;6° zorgen voor de opvolging van de klachten betreffende de niet-naleving van de regionale sticker door de verdelers;7° brengen jaarlijks voor 1 maart van elk jaar verslag uit aan de Administratie over de acties die overeenkomstig de vorige punten tijdens het vorige jaar zijn uitgevoerd, de eventuele verdeling tussen elkaar van de verschillende verplichtingen, de beoordeling van de klachten en de opvolging daarvan alsook het aantal stickers verspreid via het in punt 3° bedoelde net van inrichtingen. De producenten en de verdelers kunnen de uitvoering van het geheel of een gedeelte van hun verplichtingen gezamenlijk aan een derde toevertrouwen. Ze delen de personalia van de contactpersoon(onen) voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel aan de Administratie mede.

De producent van reclameteksten van maximaal één blad A4 die ten hoogste tweemaal per jaar op uitsluitend lokaal niveau worden verspreid, is vrijgesteld van de in de eerste lid, 1° tot 5° en 7°, bedoelde verplichtingen. § 2. De verdelers van reclameteksten brengen jaarlijks voor 1 maart van elk jaar verslag uit aan de Administratie over het aantal uitgaven, het aantal exemplaren en de jaarlijkse tonnage van ongeadresseerde reclameteksten in het Waalse Gewest.

De verdelers van de in artikel 3, § 2, bedoelde publicaties delen voor 1 maart van elk jaar het aantal publicaties die onder plastic folie worden verpakt en die tijdens het vorige jaar in Wallonië zijn verspreid, de respectievelijke producenten van die publicaties, het referentiejaar alsook de overeenstemmende tonnage van plastic folie aan de Administratie mede.

De verdelers kunnen de uitvoering van het geheel of een gedeelte van hun verplichtingen gezamenlijk aan een derde toevertrouwen Ze delen de personalia van de contactpersoon(onen) voor de toepassing van dit artikel aan de Administratie mede. § 3. De Administratie kan het formaat en de modaliteiten van de in dit artikel bedoelde verslagen en mededelingen bepalen. § 4. Op advies van de Administratie en na raadpleging van de representatieve instellingen van de betrokken partijen kan de Minister de modaliteiten van dit artikel, met name het minimaal aantal regionale stickers die jaarlijks moeten worden uitgegeven, en het formaat en de modaliteiten van de verslagen en mededelingen bepalen.

Art. 5.De gemeenten en de intercommunales bevoegd voor afvalbeheer lichten regelmatig hun gebruikers over de beschikbaarheid van de regionale stickers in. De informatie wordt op hun website verspreid en minstens één keer per jaar in het gemeentelijk bulletin bekendgemaakt.

Onverminderd de verdelingskanalen voor de stickers waarin de producenten overeenkomstig artikel 4 voorzien, verdelen de gemeentelijke diensten en de Administratie de regionale stickers.

Art. 5.Verboden zijn: 1° het achterlaten van plastic reclamedrukwerk op stilstaande of geparkeerde voertuigen op alle wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, ongeacht of de belastinggrondslag openbaar of particulier is;2° het gooien en achterlaten, op de openbare weg of in het leefmilieu, van confetti, serpentines en andere feestelijke projectielen, wanneer deze van plastic of metaal zijn gemaakt.

Art. 6.Een klachtformulier voor de niet-naleving van de in de artikelen 3 en 6 bedoelde verbodsbepalingen wordt op het Webportaal Leefmilieu van Wallonië uitgegeven.

Art. 7.§ 1. Het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007027019 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie van papierafval van reclamebladen sluiten betreffende de preventie van afval van reclamepapier wordt opgeheven. § 2. In het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010205754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen sluiten tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 2 vervallen de woorden "- papierafval;" en "-fotografisch afval"; 2° hoofdstuk IV met als opschrift "Papierafval" wordt opgeheven;3° hoofdstuk IX met als opschrift "Fotografisch afval" wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 8, § 2, 1° en 2°, wat betreft papierafval, treedt in werking op 8 augustus 2019.

Art. 9.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 februari 2019.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^