Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 juli 2018
gepubliceerd op 22 oktober 2018

Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018070049
pub.
22/10/2018
prom.
17/07/2018
ELI
eli/decreet/2018/07/17/2018070049/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2018. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2018 worden geopend en verdeeld in basisallocaties overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2018 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten :

Limitatieve vereffenings-kredieten

Niet-limitatieve vereffenings-kredieten

Uitgavenkredieten

14.452.691

14.335.260


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen

214.954

219.954


Art. 2.Artikel 5 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aangepaste begroting 2018 vastgesteld op 66.616 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau van februari 2018 voor de inflatie 2017 en 2018 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.".

Art. 3.Artikel 6 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het "CRAC" voor de aangepaste begroting 2018 vastgesteld op 33.633 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de begroting van het Federaal Plan van februari 2018 voor de inflatie 2017 en 2018.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet toegekend aan het "CRAC" zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.".

Art. 4.Artikel 7 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2018 vastgesteld op 1.216.184 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van de begroting van het Federaal Plan van februari 2018 voor de inflatie 2017 en 2018, met de structurele herfinanciering van 10.000 euro die bij de aanvankelijk begroting 2009 is opgenomen alsook, voor 2018, met een enveloppe van 11.189 euro voor de herfinanciering van het Fonds ten gevolge van de regionalisering van de belasting op de pylonen.

De neutralilteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2018 wanneer het rekening zal worden genomen met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2017.".

Art. 5.Artikel 9 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : " § 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd, de kredieten voor de vergoeding van het personeel van de programma's van de begroting over te dragen naar de basisallocaties 11.03 van programma 01 van organisatieafdelingen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19, evenals naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 en 11.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11, naar basisallocatie 11.04 van programma 01 van de organisatieafdelingen 15, 16 en 17, naar artikel 11.05 van programma 01 van organisatieafdeling 16 en naar basisallocatie 11.11 van programma 04 van organisatieafdeling 09. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 en 12.15 van programma 02 van organisatieafdeling 11.".

Art. 6.Artikel 31 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten : -op 1 augustus 2018 : 55.708.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen; - op 1 oktober 2018 : 33.633.000 euro d.i. de dotatie aan het "CRAC" in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds.".

Art. 7.Artikel 32 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20, 43.22 en 43.25 van programma 02 van organisatieafdeling 17.".

Art. 8.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister-President, de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van de basisallocaties 01.01 "Provisie Waals Investeringsplan" van programma 10.08 naar de basisallocaties met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan investeringsprojecten die door de Waalse Regering worden goedgekeurd in het kader van het Waalse investeringsplan (PWI).

Art. 9.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bevoegde vakleden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de nodige kredietenover te dragen voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering in ket kader van het Waalse investeringsplan.

Art. 10.Artikel 42 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "Artikel 1, § 1, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De vzw Les Lacs de l'eau d'Heure is ertoe gehouden om, wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen, al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling".

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme", "de n.v. Le Circuit de Spa-Francorchamps", "de SOWAFINAL", "de SOWALFIN voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Groen, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als ze deze niet is in afwachting van de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt", "het IWEPS" en "de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen", ".het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het patrimonium) en de "SA Immowal".

Paragraaf 3 van artikel 1 wordt vervangen als volgt : "De Waalse Regering is belast met de bepaling van de beheersmodaliteiten binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, de rekeningen en de beleggingen van de instellingen bedoeld in paragraaf 1.".

In artikel 2, § 2, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen "het Psychiatrische Ziekenhuis Le Chêne aux Haies".

Art. 11.In artikel 44 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, worden de vermeldingen van de toelagen opgenomen in programma 03 van organisatieafdeling 10, programma 31 van organisatieafdeling 12, programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 15 van organisatieafdeling 15, programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 34 van organisatieafdeling 18 gewijzijgd als volgt : "Programma 10.03 : Dienst Voorzitterschap en Kanselarij : Begrotingsfonds inzake de Loterij Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Subsidie ten gunste van plaatselijke oefeningen inzake prospectief onderzoek.

Subsidie aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies voor het Waalse net van de armoedebestrijding.

Toelagen aan privé of publieke gespecialiseerde operatoren ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het « Centre de médiation des gens de voyage ».

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie voor de VZW Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Toelagen aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente woning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bervordering van Wallonië.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van het actieplan in verband met de herdenkingen van de Grote Oorlog.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de operationalisering van het Plan Armoedebestrijding.

Subsidie aan de « Université catholique de Louvain » in het kader van het Waals platform voor het IPCC. Subsidie aan de « asbl Plateforme pour le Service Citoyen. ». « Programma 12.31 : Vestiging der gebouwen : Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Subsidie aan Immowal in het kader van het Waalse Investeringsplan.". « Programma 13.02 : Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) Toelagen aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW) Subsidies aan de "Chemins du Rail".

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2020.". « Programma 14.02 : Acties voor een gebruikersvriendelijke mobiliteit en coördinatie van het mobiliteitsbeleid en beleid inzake verkeersveiligheid : Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulssubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor de radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Toelagen aan milieuverenigingen.

Toelagen m.b.t. de deelneming van het Gewest aan door de Europese Unie medegefinancierde programma's met het oog op de verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.". « Programma 14.03 : Stads-, interstedelijk, landelijk en schoolvervoer : Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn bijdrage ten gunste van het vervoer.

Toelagen aan de maatschappijen van de TEC-groep en aan de "Société régionale wallonne des Transports" (Waalse Gewestelijke Vervoermaatschappij) met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer, met inbegrip van de Europese medefinancieringen.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorlopige financiering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.". « Programma 14.11 : Bouw en onderhoud van het hydraulische netwerk : Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Toelagen aan de « Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN) » (Permanent International Association of Navigation Congresses).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.

Werkingstoelage aan de autonome havens.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.". "Programma 15.15 : Beleid inzake afval en grondstoffen : Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.". « Programma 16.31 : Energie : Toelagen voor de aansporing of ondersteuning van acties ter bevordering, voor de demonstratie en inzake ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de toelagen die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de medefinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's.

Toelagen aan het "Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD)" te Parijs om specifieke acties inzake "Energie" tot een goed einde te brengen in het kader van de opvolging van de Topconferenties over de "Francophonie".

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies om de uitgaven te dekken voor projecten m.b.t. industrieel basisonderzoek, op het gebied van energie.

Subsidies om de uitgaven te dekken m.b.t. de financiering van de voorbereiding of begeleiding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, op het gebied van energie.

Subsidies toegekend in het kader van de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië (Stimulerende programma's).

Subsidies toegekend aan particulieren en zelfstandigen voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen (Lucht- en Klimaatplan).

Gewestelijke bijdrage ten gunste van de "Sowafinal" voor de financiering van de aanleg van hernieuwbare energieproducerende infrastructuren in het kader van de sanering van verlaten bedrijfsruimten en voor de financiering van derde-investeerdermechanismen ten gunste van de ontwikkeling en de bevordering van hernieuwbare energie.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.1.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.4.

Subsidies aan het privé-sector - Uitvoering van vereenvoudigde sectorovereenkomsten - Marshall 4.0 - Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.2.

Deelneming van het Waalse Gewest aan de acties van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

AMURE - Marshall 4.0-Hoofdlijn IV - Maatregel IV.3.2.

Steunacties voor de ontwikkeling van elektrische infrastructuren.". « Programma 18.34 : Fonds voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie : Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.".

Art. 12.Artikel 47 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles", binnen de perken van de basisallocaties bestemd voor het ministeriële beheer, voor gezamenlijke acties voor verschillende afdelingen van het Agentschap en met betrekking tot : De ontwikkeling van een software voor de autonomieverzekering.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privé-sector en van de openbare sector.

Subsidie aan VZW's in het kader van het Alzheimer-Plan.

Tegemoetkoming in het kader van het « Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être ».

Toelage voor studies, acties en onderzoeken op het gebied van de Bevordering van de Gezondheid en van het Gezin.

Toelagen aan Sociale fondsen.".

Art. 13.Artikel 49 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het Patrimonium) binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen medegefinancierde tegemoetkomingen : Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies aan de privé-sector en de publieke sector voor een maximumbedrag van 22.000 euro (niet meegerekend BTW) gelijk aan maximum 80 % van uit te voeren werken en van een maximum bedrag van 10.000 euro (incl. BTW) gelijk aan maximum 100% van de leveringen en uitvoeringsmiddelen voor acties inzake het onderhoud van het Waalse patrimonium die betrekking hebben op de gezamenlijke voorzorgs- of herstellingsoperaties die voorlopig of definitief worden ondernomen in een als monument beschermd goed, opgenomen in de beschermingslijst of dat (na het instellen van een wettelijk onderzoek) op het punt staat om als monument beschermd te zijn.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsakkoorden.

Dotatie aan de C.E.S.R.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F. Toelagen aan de openbare sector voor de valorisatie door verlichting van het Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië Investeringstoelagen met het oog op de valorisatie van de regionale collecties inzake patrimonium.

Toelage aan het Commissiariaat-generaal voor Toerisme in het kader van de valorisatie van de sitee van de "Abbaye d'Aulne".".

Art. 14.De Minister van Klimaat en de Minister van Leefmilieu, ieder wat hem betreft, worden ertoe gemachtigd om subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" voor acties op het gebied van klimaat, leefmilieu en duurzame ontwikkeling en met betrekking op : Toelagen aan de privé-sector met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan de plaatselijke besturen voor klimaatbescherming of de aanpassing aan klimaatbescherming.

Toelagen aan universiteiten voor onderzoeken op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Toelagen aan de privé-sector in het kader van de uitvoering van sectorovereenkomsten in Wallonië.

Toelagen om investeringen ten gunste van het klimaat te financieren.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten.

Toelage in het kader van het programma Fast start en tegemoetkoming in de financiering van internationale projecten inzake duurzame ontwikkeling of elk ander financieringsprogramma van de projecten "Noord Zuid".

Toelage aan het ISSEP voor de exploitatie van de meetnetten voor luchtkwaliteit, het referentielaboratorium en microanalyse, alsook voor de aankoop van materieel in verband met deze opdrachten.

Ad hoc-toelage aan het "ISSEP" in het kader van specifieke opdrachten in verband met luchtkwaliteit.

Toelagen aan de privé-sector met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van luchtkwaliteit.

Toelage aan de plaatselijke besturen voor luchtbescherming.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en Samenwerkingsovereenkomsten.

Opleidingssubsidie.

Art. 15.Artikel 83 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen enerzijds de basisallocaties 74.08 van programma 02 van organisatieafdeling 13, 74.01 van programma 11 van organisatieafdeling 14, 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 van programmae 01 van organisatieafdeling 15, 12.09, 12.16 en 74.07 van programma 02 van organisatieafdeling 16, en anderzijds, de basisallocaties 12.06, 74.01 en 74.02 van programma 07 van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerd geomaticabeheer van de Waalse Overheidsdienst.".

Art. 16.Artikel 100 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bijlage bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen door volgende bewoordingen : "De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt :

Nr. ECB

BENAMING

TYPE

241530493

Institut scientifique de service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst

Type 1

254714773

"Centre régional d'aide aux communes (CRAC)"(Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten)

Type 1

262172984

"CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES" (WAALS CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK)

Type 1

266436531

INSTITUUT VOOR HET WAALSE PATRIMONIUM

Type 1

267400492

WAALS AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN EEN LANDBOUWKWALITEIT

Type 1

810888623

« Wallonie-Bruxelles International »

Type 1

866518618

IWEPS

Type 1

898739543

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME

Type 1

0

Egalisatiefonds begrotingen Waals Gewest

Type 1

0

"Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds)

Type 1

0

Fonds wallon des calamités naturelles (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

208201095

Autonome haven van Charleroi

Type 2

231550084

"SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA" (WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ NV)

Type 2

236363165

Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) (met inbegrip van de subregionale comités inzake tewerkstelling en vorming)

Type 2

265463462

"AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS" (WAALS TELECOMMUNICATIEAGENTSCHAP)

Type 2

267314479

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) (Waals agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen)

Type 2

473771754

SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL KREDIET)

Type 2

475273274

AUTONOME HAVEN "CENTRE ET DE L'OUEST"

Type 2

218569902

AUTONOME HAVEN VAN NAMEN

Type 2

202414452

AUTONOME HAVEN VAN LUIK

Type 2

849413657

Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest

Type 2

850260131

COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE (WAALSE COMMISSIE VOOR ENERGIE)

Type 2

869559171

Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) (Waals instituut voor alternerende opleidingen en zelfstandigen en voor kmo's)

Type 2

216754517

Conseil Economique et Social de Wallonie

Type 3

219919487

Société Régionale d'Investissement de Wallonie (Waalse gewestelijke investeringsmaatschappij)

Type 3

227842904

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Type 3

240365703

SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE

Type 3

242069339

SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT

Type 3

242319658

Société de Transport en Commun de Liège - Verviers (Openbaarvervoermaatschappij van Luik - Verviers)

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

244308059

Société de Transport en Commun du Brabant wallon (Openbaarvervoermaatschappij van Waals-Brabant)

Type 3

244309049

Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg (Openbaarvervoermaatschappij van Namen - Luxemburg)

Type 3

244311524

Société de Transport en Commun du Hainaut (Openbaarvervoermaatschappij van Henegouwen)

Type 3

252151302

SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES

Type 3

260639790

SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON

Type 3

400351068

CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON (SOCIAAL KREDIET VAN DE PROVINCIE WAALS BRABANT)

Type 3

401122615

SOCIETE TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL DU HAINAUT (LANDELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR HET SOCIAAL KREDIET VAN HENEGOUWEN)

Type 3

401228127

Crédit à l'épargne immobilière (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401417672

« LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL » (DE LANDELIJKE MAATSCHAPPIJ VAN HET SOCIALE KREDIET)

Type 3

401465578

« L'Ouvrier chez Lui »

Type 3

401553373

« LA MAISON OUVRIERE » VAN HET ARRONDISSEMENT CHARLEROI EN ZUID-HENEGOUWEN

Type 3

401567330

SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI (OPENBAARVERVOERMAATSCHAPPIJ VAN CHARLEROI

Type 3

401609593

« LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS »

Type 3

401632260

BUILDING

Type 3

401731339

« Tous Propriétaires »

Type 3

401778057

« La Prévoyance »

Type 3

402324326

« SA société de crédit pour habitations sociales », afgekort « SA SCHS » in het Duits AG Eigenheimkreditgesellschaft » (AG EKKG)

Type 3

402436568

« TERRE ET FOYER »

Type 3

402439340

« Le Travailleur chez Lui »

Type 3

402495065

« CREDISSIMO HAINAUT »

Type 3

402509715

« LE PETIT PROPRIETAIRE »

Type 3

402550889

« HABITATION LAMBOTTE »

Type 3

403977482

CREDISSIMO

Type 3

404370630

SOCIAAL KREDIET VAN LUXEMBURG

Type 3

405631729

« LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT »

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLFNW) (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië)

Type 3

421988404

FIWAPAC

Type 3

426091207

SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT

Type 3

426516918

S.R.I.W. ENVIRONNEMENT

Type 3

426624509

MEUSINVEST

Type 3

426887397

SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS

Type 3

427908867

Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi

Type 3

428590738

INVEST SERVICES

Type 3

429547573

S.R.I.W. « FINANCE »

Type 3

430467687

SAMBRELEASE

Type 3

430636943

SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON

Type 3

432218835

NIVELLEASE

Type 3

434279094

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE

Type 3

434854760

S.R.I.W. IMMOBILIER

Type 3

435532572

SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS

Type 3

436833758

SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE

Type 3

437216117

ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS

Type 3

437249076

« Synergies Wallonie »

Type 3

440028325

START-UP INVEST

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL

Type 3

454196164

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIFNo 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN »

Type 3

454259413

« FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE »

Type 3

455653441

« SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE »

Type 3

456316803

NAMUR INVEST

Type 3

460291031

START UP

Type 3

462311896

Le Pass

Type 3

465001172

SPINVENTURE

Type 3

466071439

WSL. Type 3

466557627

SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX

Type 3

471250249

SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE

Type 3

471517988

Société d'Investissement Agricole de Wallonie

Type 3

471925091

WESPAVIA

Type 3

472062970

WALLIMAGE

Type 3

473372272

WALLIMAGE COPRODUCTIONS

Type 3

473771358

PREFACE

Type 3

475247837

SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS

Type 3

477985712

SILYA

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480029442

FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING

Type 3

480662318

INNODEM

Type 3

480753576

TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE

Type 3

554780018

« FONDS DE PARTICIPATION - WALLONIE »

Type 3

807763936

Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon

Type 3

808219836

INVESTPARTNER

Type 3

809432039

IMBC Convergence

Type 3

809505580

FONDS DE CAPITAL A RISQUE - CONVERGENCE

Type 3

809506372

« WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE »

Type 3

809550122

INNODEM2

Type 3

809583675

NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE

Type 3

809720366

LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

811463495

Caisse d'Investissement de Wallonie

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

« Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie »

Type 3

816917469

« SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER »

Type 3

860503925

« NAMUR CAPITAL RISQUE »

Type 3

860662588

« SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX »

Type 3

860911919

DGL MAINTENANCE SA

Type 3

861927053

« SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE »

Type 3

862540628

LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT

Type 3

862775210

« LA TERRIENNE DU Luxembourg »

Type 3

865277018

WALLIMAGE ENTREPRISES

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

866661841

COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL

Type 3

869752676

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE

Type 3

870661013

IMBC SPINNOVA

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

873260316

SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE

Type 3

873769961

FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE

Type 3

877938090

SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES

Type 3

877942347

SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF

Type 3

881746727

SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES

Type 3

882099588

LA FINANCIERE DU BOIS

Type 3

882104835

Financière Spin-off luxembourgeoise

Type 3

883921903

BIOTECH COACHING

Type 3

884341575

SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT

Type 3

888366085

WALLONIE - BRUXELLES tourisme

Type 3

890497612

HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT

Type 3

202268754

« CREDIT SOCIAL LOGEMENT »

Type 3

816595290

« OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS »

Type 3

553753006

ESPACE FINANCEMENT

Type 3

544978266

123CDI

Type 3

847284310

IMMO-DIGUE

Type 3

552710255

SOLAR CHEST

Type 3

433766083

SOCIALE DIENST VAN DE DIENSTEN VAN DE WAALSE REGERING

Type 3

568575002

« AGENCE DU NUMERIQUE »

Type 3

505741370

« AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION »

Type 3

823228409

FuturoCité

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

413193670

« Abbaye de Villers-la-Ville »

Type 3

843107667

« Durobor Real Estate »

Type 3

413255038

VZW « Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe »

Type 3

476800629

TECHNISCH TEAM INTERREG FRANKRIJK - WALLONI" - VLAANDEREN VZW

Type 3

841609612

"Centre d'Etudes et Habitat Durable"

Type 3

450305870

Riviercontract « Haute Meuse »

Type 3

463308424

RIVIERCONTRACT OURTHE

Type 3

475355824

VZW Riviercontract voor de rivier Amel

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel VZW

Type 3

817847382

RIVIERCONTRACT VAN HET ONDERSTROOMGEBIED SEMOIS-CHIERS

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gete

Type 3

826929552

Riviercontract van de stroomafwaartse en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

RIVIERCONTRACT SAMBER EN ZIJRIVIEREN

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie

Type 3

851101358

RIVIERCONTRACT VAN HET ONDERSTROOMGEBIED VAN DE VESDER

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

880827009

Riviercontract van het onderstroomgebied van de Haine

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3

460658938

Innovatie en Ontwikkeling in het Waals Brabant

Type 3

473771061

ECO-BIOGAZ

Type 3

450953889

« Société d'Investissement du bassin liégeois »

Type 3

667964566

« FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 »

Type 3

667687820

IMBC 2020

Type 3

427724963

IMMOWAL

Type 3

475627325

Gemeenschappelijk secretariaat van het programma Interreg IV Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Type 3

862369689

AutoFORM

Type 3

808269425

« Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés »

Type 3

423855752

« NAMUR DIVERSIFICATION ET RECONVERSION »

Type 3

657816980

"WALLONIA OFFSHORE WIND"

Type 3

671921572

« WAPI 2020 SA »

Type 3

669741844

"Namur Innovation & Growth"

Type 3

670937716

« Luxembourg Développement Europe 2 »

Type 3

670746288

« MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE »

Type 3


Gezien om gevoegd te worden bij het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden."".

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Ecologische overgang en Industriezones ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van basisallocatie 01.07 van programma 42 van organisatieafdeling 16 naar basisallocatie 01.04 van programma 04 van organisatieafdeling 18 en omgekeerd.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Huisvesting, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd kredieten over te dragen tussen basisallocatie 41.08 van programma 41 van organisatieafdeling 16 en basisallocatie 51.05 van programma 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 19.§ 1. In afwijking van artikel 333 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wordt voor 2018 een bijkomend dienstcontingent toegekend aan de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren en wordt bekendgemaakt vóór 31 december 2018.

Het bijkomend dienstcontingent bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld overeenkomstig de berekeningsmodaliteiten bedoeld in artikel 336 van hetzelfde Wetboek. § 2. In afwijking van artikel 12/1 van hetzelfde Wetboek, wordt, voor het jaar 2018, een voorschot op het bijkomende dienstcontingent bedoeld in paragraaf 1 uitbetaald aan de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren vóór 31 december 2018.

Het voorschot bedoeld in het eerste lid bedraagt, per dienst voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren, 90% van het resultaat van de vermenigvuldiging van het bijkomende contingent toegekend door de gemiddelde geïndexeerde uurkost van de dienst van het jaar 2017.

De gemiddelde uurkost van de dienst bedoeld in het tweede lid komt overeen met het bedrag van de toelagen toegekend aan de dienst in 2017 krachtens de artikelen 341 tot 344 en artikel 349 van hetzelfde Wetboek, gedeeld door het aantal uren van contingent toegekend aan deze dienst in 2017.

Art. 20.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Begroting en de betrokken Ministers ertoe gemachtigd om van basisallocatie 01.01 van programma 02 van organisatieafdeling 11 de nodige kredieten over te dragen voor de betaling van de bedragen gebonden aan de invoering van het "Plan Bien-être" in de verschillende bevoegdheden van de Regering.

Art. 21.Het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren) wordt gewijzigd als volgt : In artikel 5.1, eerste lid, van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures", wordt het woord "hoogstens" ingevoegd tussen de woorden "bestuur bestaat" en de woorden "uit 11 leden die door".

In artikel 5.2, van hetzelfde decreet, eerste lid, na de woorden "Het dagelijkse beheer wordt waargenomen door", worden de woorden "de afgevaardigd-bestuurder" vervangen door de woorden "de directeur-generaal, die door de algemene vergadering, wordt benoemd".

In hetzelfde artikel, na de woorden "onder wie de voorzitter van de raad van bestuur en", worden de woorden "de afgevaardigd-bestuurder" vervangen door de woorden "de directeur-generaal". HOOFDSTUK II. - Gewestelijke waarborgen

Art. 22.Artikel 123 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet).

Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 236.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.".

Art. 23.Artikel 124 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 125.000.000 euro.

De waarborg dekt eveneens de verrichtingen van financieel beheer die aan deze leningen verbonden zijn.".

Art. 24.Artikel 125 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt opgeheven.

Art. 25.Artikel 126 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne des aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens) voor de uitvoering in 2018 van de investeringsprogramma's voor 2018, goedgekeurd door de Waalse Regering ten belope van maximum 10 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen of van uitgiften van thesauriebewijzen.

De Waalse Regering wordt er bovendien toe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2018, ten belope van 10 miljoen euro.".

Art. 26.Artikel 127 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest te verlenen voor de leningen van SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor het jaar 2018 voor een maximum bedrag van 10.000.000 €.

De Waalse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor rente-swaptransacties alsook voor de transacties voor de dekking van het renteschommelingsrisico van SOWAER in het kader van de financiering van de begeleidende milieumaatregelen voor een bedrag van 10 miljoen €.".

Art. 27.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen voor de leningen van "SA B.E.FIN", dochteronderneming van de groep SRIW in het kader van de uitvoering van het project Renowatt voor een maximum bedrag van 4 miljoen €. HOOFDSTUK III. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 28.Artikel 136 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 18.049.000 euro voor de ontvangsten en 94.070.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 29.Artikel 137 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Agentschap voor het Patrimonium) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 42.917.000 euro voor de ontvangsten en 42.917.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK IV. - Instellingen

Art. 30.Artikel 138 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 70.244.000 euro voor de ontvangsten en 69.794.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 31.Artikel 139 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" (Waals Agentschap voor de Bevordering van een Landbouwkwaliteit) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.692.000 euro voor de ontvangsten en 10.042.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 32.Artikel 140 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor Gemeenten) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 5.267.000 euro voor de ontvangsten en 5.267.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 33.Artikel 141 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 28.209.000 euro voor de ontvangsten en 28.209.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 34.Artikel 142 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 37.727.000 euro voor de ontvangsten en 37.727.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 35.Artikel 143 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Institut wallon d'Evaluation, de Prospective et de Statistique" (Waals instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.060.000 euro voor de ontvangsten en 6.941.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 36.Artikel 144 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 61.730.000 euro voor de ontvangsten en 62.330.000 euro voor de uitgaven.".

Art. 37.Artikel 145 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2018 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 26.280.000 euro voor de ontvangsten en 26.280.000 euro voor de uitgaven.". HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen

Art. 38.Artikel 149 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt vervangen door : "In artikel D.361, § 2, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek, worden de woorden "de betaling van de aan de belanghebbenden verschuldigde kredietsaldi overeenkomstig de artikelen D. 297, D. 298, D. 305, D. 306, D. 348 en D. 349," ingevoegd tussen de woorden "in beheer toevertrouwde goederen" en de woorden "alsook de uitgaven van". ".

Art. 39.Er wordt een artikel 21bis ingevoegd in het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, laatst gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2013, dat als volgt luidt : "Art. 21.bis. In afwijking van artikel 21, vijfde lid, moeten de werkgevers die, tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013, op basis van bedoeld decreet, werkgelegenheidssteun te goeder trouw hebben ontvangen, die hoger is dan de kostprijs die daadwerkelijk wordt gedragen door de werkgever voor elke werknemer, moeten het bijkomend bedrag van deze steun niet terugbetalen.".

Art. 40.Artikel 168 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : "In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bedragen die, in 2018, niet kunnen worden betaald in handen van de schuldeiser wegens beslag onder derden, verzet, overdracht of een delegatie ten laste van de schuldvorderingen van het Waalse Gewest of elk ander juridisch of administratief beletsel dat behoorlijk wordt genotificeerd of tegenstelbaar wordt gemaakt, gestort aan de rekenplichtige van de geschillen of aan de rekenplichtige van de liggende gelden, volgens de in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 geldende modaliteiten.".

Art. 41.In hoofdstuk IX van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, wordt een afdeling IIbis ingevoegd met als titel "Afdeling IIbis.

Fonds voor de bescherming van Biodiversiteit".

In afdeling IIbis, ingevoegd bij artikel 41, wordt een artikel 58septies ingevoegd, luidend als volgt : "Art.58septies. Overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid, wordt er binnen de ontvangsten- en de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest een "Fonds voor de bescherming van Biodiversiteit" opgericht, hierna "het Fonds" genoemd.

In dezelfde afdeling IIbis, wordt er een artikel 58octies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58octies.§ 1. Het Fonds heeft tot doel het aanleggen en het beheren van financiële reserves met het oog op de steun van het Waals beleid inzake bewaring, herstel en verbetering van habitats en milieus geschikt voor biodiversiteit. § 2. Met het oog op deze doelstelling, is het Fonds belast met de volgende opdrachten : 1° het innen van ontvangsten van financiële compensaties toegekend als toeslag of ter vervanging van natuurcompensaties op het terrein, die voortvloeien uit projecten mbt een milieu waar biodiversiteit wordt getroffen;2° de financiële steun van een compensatie inzake biodiversiteit op het milieu getroffen bij een project waarbij bedoelde compensaties worden betrokken; 3° de financiële steun van een project tot verbetering of herstel van habitats of milieus geschikt voor biodiversiteit in een bepaald milieu, op het gebied van het Waalse Gewest.".

In dezelfde afdeling IIbis, wordt er een artikel 58nonies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58nonies.Een Raad van het Fonds, hierna in deze afdelingk "de Raad" genoemd, waarvan de werking door de Regering wordt bepaald, maakt adviezen over op de wijze waarop het Fonds wordt beheerd.

De Regering bepaalt de punten waarop de adviezen betrekking hebben en degenen aan wie ze worden overgemaakt.

Een jaarverslag, met vermelding van de financieringsbronnen, de bestemming en de uitvoeringsmodaliteiten, wordt doorgezonden naar de Regering en naar het Parlement.

De Regering bepaalt de informatie van de administratie die de Raad kan ontvangen om zijn opdracht voort te zetten, alsook de modaliteiten voor de overdracht ervan.

De Regering kan de modaliteiten bepalen voor de bekendmaking van de adviezen en van het verslag van de Raad.".

In dezelfde afdeling IIbis, wordt een artikel 58decies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58decies.De Raad is samengesteld uit de volgende leden : 1° één lid of verschillende leden van de Administratie van een rang hoger dan of gelijk aan de rang A3 en die bevoegd is (zijn) inzake natuurbehoud;2° één lid of verschillende leden van de dienst van de Administratie die het natuurbehoud beheert (beheren);3° één vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën van het Waalse Gewest;4° één of verschillende vertegenwoordigers van het Beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden". De Raad wordt voorgezeten door een persoon van de categorie bedoeld in het eerste lid, 1°.

Na overleg met het Beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden", wijst de Regering de in artikel 1, 4°, bedoelde leden aan, alsook, voor elk van hen, een plaatsvervanger die hun plaats kan innemen in geval van afwezigheid.".

In dezelfde afdeling IIbis, wordt een artikel 58undecies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58undecies.Het mandaat van deze leden en plaatsvervangers loopt 4 jaar.

De mandaten zijn hernieuwbaar. Als een mandaat vóór de verstrijkdatum komt open te staan, wordt een nieuw lid of een nieuwe plaatsvervanger aangewezen om het mandaat van zijn voorganger te voleindigen.

De Raad adviseert geldig wanneer minstens de helft van de leden aanwezig is.".

In dezelfde afdeling IIbis, wordt een artikel 58duodecies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58duodecies.Leefmilieucompensaties per equivalent worden verleend aan het Fonds die voortvloeien uit projecten die gevolgen hebben op biodiversiteit, en worden betaald door een promotor om te zorgen voor het behoud van de biodiversiteit. De compensaties in natuur, enerzijds, en de leefmilieucompensaties per equivalent bedoeld in het eerste lid, anderzijds, worden bepaald door de Regering.

De middelen van het Fonds worden bestemd voor de financiering of voorfinanciering van de uitgaven met betrekking tot het beleid inzake bescherming, verbetering of herstel van Natuur.".

In dezelfde afdeling IIbis, wordt een artikel 58terdecies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 58terdecies.De uitgaven kunnen verband houden met vergoedingen, toelagen of prestaties, meer bepaald de personeels-, werkings-, investerings- of andere kosten verbonden met acties of opdrachten waartoe besloten is in het kader van het Fonds en die door wetenschappelijk personeel of derden zijn doorgevoerd.".

Art. 42.Artikel 3, § 3, 2°, van het decreet van 29 oktober 2015 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt : "2° het onderhoud, de bouw en de renovatie van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "SOFICO"".

Art. 43.In afwijking van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, met het oog op de dekking en de vervanging van ziekenhuizen, is de Minister van Gezondheid ertoe gemachtigd om de ad-hoc bedragen uit te betalen ten gunsten van erkende ziekenhuizen overeenkomstig de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, op basis van een budgettaire omzendbrief waarbij de verdeling van deze middelen tussen bedoelde ziekenhuizen voor 2018 wordt bepaald.

Art. 44.In afwijking van de artikelen 1015 tot 1021 van het Waals reglementair wetboek van Sociale actie en Gezondheid, kan de Regering een uitzonderlijke oproep doen tot het indienen van projecten aan de bedrijven voor aangepast werk in het kader van het Waals Investeringsplan". HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 45.Dit decreet heeft uitwerking op 1 januari 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waalse Parlement 1127 (2017-2018) Nrs. 1, 1bis tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 17 juli 2018.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^