Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019

Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst, met het oog op de invoeging, in genoemd Wetboek, van het begrip microwoning

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203299
pub.
11/07/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/02/2019203299/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst, met het oog op de invoeging, in genoemd Wetboek, van het begrip microwoning (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

Artikel 1.In het opschrift van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen van 29 oktober 1998 worden de woorden "van Huisvesting en Duurzaam Wonen" vervangen door de woorden "van Duurzaam Wonen".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) er wordt een 1ter ingevoegd, luidend als volgt: "1ter woning: de woning of de microwoning, ongeacht of het een roerend dan wel een onroerend goed of een deel ervan betreft bestemd om als woning te dienen, met uitsluiting van toeristische logies in de zin van het Waalse Toerismewetboek;"; b) in 12° worden, in de Franse versie, de woorden "logement salubre: le logement" vervangen door de woorden "habitation salubre: l'habitation";b) in 15° worden, in de Franse versie, de woorden "logement inhabitable: le logement" vervangen door de woorden "habitation inhabitable: l'habitation";b) in 17° worden, in de Franse versie, de woorden "logement surpeuplé: le logement" vervangen door de woorden "habitation surpeuplée: l'habitation"; e) er wordt een 40° ingevoegd, luidend als volgt: "40° microwoning: de woning die niet voldoet aan de begripsomschrijving 'woning' bedoeld onder 3° maar aan minstens drie van de volgende kenmerken beantwoordt: demonteerbaar, verplaatsbaar, met een beperkt volume, met een klein gewicht, met een beperkte grondinneming, zelfbouwwoning, zonder verdieping, zonder funderingen, die niet aangesloten is op nutsleidingen.".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, lid 2, in de Franse versie, worden de woorden "un logement sain" vervangen door de woorden "une habitation saine";2° in paragraaf 1, lid 3, in de Franse versie, worden de woorden "de logements" vervangen door de woorden "d'habitations";3° in paragraaf 2, lid 1, in de Franse versie, worden de woorden "des logements" vervangen door de woorden "des habitations";4° in paragraaf 3, lid 1, in de Franse versie, worden de woorden "du logement" vervangen door de woorden "de l'habitation" en de woorden "de logement" door de woorden "d'habitation";2° in paragraaf 3, lid 2, in de Franse versie, wordt het woord "logements" vervangen door het woord "habitations".

Art. 4.In het opschrift van titel II van hetzelfde Wetboek wordt het woord "huisvestingsbeleid" vervangen door het woord "woningenbeleid".

Art. 5.In het opschrift van hoofdstuk I van titel II van hetzelfde Wetboek wordt, in de Franse versie, het woord "au logement" vervangen door het woord "à l'habitation".

Art. 6.In artikel 3 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 2° in lid 1, in de Franse versie, wordt het woord "logements" vervangen door het woord "habitations";2° in lid 3, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 20/07/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005202177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme sluiten, worden, in de Franse versie, de woorden "du logement" vervangen door de woorden "de l'habitation".

Art. 7.In artikel 3bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "logements" wordt, in de Franse versie, vervangen door het woord "habitations";2° de woorden "du logement" worden vervangen door de woorden "de l'habitation".

Art. 8.In artikel 4, lid 2, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, in de Franse versie, worden de woorden "un logement" vervangen door de woorden "une habitation" en het woord "considéré" door het woord "considérée".

Art. 9.In het opschrift van afdeling 1bis, van hoofdstuk I van titel II van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten en vervangen door het decreet van 3 juli 2008, wordt het woord "logements" vervangen door het woord "habitations".

Art. 10.In artikel 4bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de woorden "Elke individuele of collectieve woning wordt uitgerust" vervangen door de woorden "Elke woning wordt uitgerust";2° in lid 3 worden, in de Franse versie, de woorden "du logement visé" worden vervangen door de woorden "de l'habitation visée".

Art. 11.In artikel 5 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden, in de Franse versie, de woorden "du logement" telkenmale vervangen door de woorden "de l'habitation".; 2° in lid 3 worden, in de Franse versie, de woorden "un logement", "celui-ci est donné", "du logement" en "ce logement" respectievelijk vervangen door de woorden "une habitation", "celle-ci est donnée", "de l'habitation" en "cette habitation";3° in lid 4 worden de woorden "het tweede lid " vervangen door de woorden " het derde lid";4° in lid 5 worden, in de Franse versie, de woorden "le logement est inoccupé" vervangen door de woorden "l'habitation est inoccupée" en de woorden "au logement" vervangen door de woorden "à l'habitation".

Art. 11bis.In artikel 6 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "in het tweede lid " vervangen door de woorden "in het derde lid".

Art. 12.In artikel 7 van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 2, in de Franse versie, worden de woorden "le logement concerné" vervangen door de woorden "l'habitation concernée", de woorden "celui-ci est donné" door de woorden "celle-ci est donnée" en de woorden "du logement" worden vervangen door de woorden "de l'habitation";2° in lid 3, in de Franse versie, worden de woorden "un logement" vervangen door de woorden "une habitation";3° in lid 5, in de Franse versie, worden de woorden "le logement" telkenmale vervangen door de woorden "l'habitation" en de woorden "lorsque celui-ci est donné" door de woorden "lorsque celle-ci est donnée";4° in lid 7, in de Franse versie, wordt het woord "logements" vervangen door het woord "habitations";5° in lid 8, in de Franse versie, worden de woorden "un logement" vervangen door de woorden "une habitation".

Art. 13.In artikel 7bis, lid 9, van hetzelfde Wetboek worden, in de Franse versie, de woorden "le logement doit être évacué" vervangen door de woorden "l'habitation doit être évacuée".

Art. 14.In artikel 7ter, lid 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten en hernummerd bij het decreet van 1 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203782 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen sluiten, worden, in de Franse versie, de woorden "le logement concerné et, lorsque celui-ci est donné" vervangen door de woorden "l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée".

Art. 15.In artikel 8 van hetzelfde Wetboek worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden, in de Franse versie, de woorden "un logement est déclaré interdit" vervangen door de woorden "une habitation est déclarée interdite" en de woorden "le logement concerné" vervangen door de woorden "l'habitation concernée";2° in lid 2, in de Franse versie, worden de woorden "logements interdits d'accès ou déclarés" vervangen door de woorden "habitations interdites d'accès ou déclarées".

Art. 16.In het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk I van titel II van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten, worden de woorden "en kleine eengezinswoningen" vervangen door de woorden ", kleine eengezinswoningen en microwoningen".

Art. 17.In artikel 9, lid 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/07/2010 pub. 09/08/2010 numac 2010204226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 22/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010027173 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie sluiten, worden de woorden "op kleine eengezinswoningen" vervangen door de woorden "op kleine eengezinswoningen en microwoningen".

Art. 18.In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel 10bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 10bis.Vóór de verhuurder een microwoning te huur aanbiedt, moet hij in het bezit zijn van een verhuurvergunning.

De mircrowoning moet: 1° de criteria inzake veiligheid, gezondheid en overbevolking voor microwoningen, vastgesteld door de Regering op grond van huidig Wetboek, in acht nemen;2° de verplichting tot uitrusting met branddetectoren in acht nemen;3° de gemeenteverordeningen met betrekking tot de gezondheid en de brandveiligheid in acht nemen;4° opgetrokken, ingericht of opgericht zijn met inachtneming van de bepalingen die van toepassing zijn inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. De gemeenteverordeningen bedoeld in lid 2, 3°, kunnen voor aanneming ervan ter advies aan de administratie worden voorgelegd.".

Art. 19.In artikel 11 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de decreten van 15 mei 2003 en 22 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden, in de Franse versie, de woorden "le logement" vervangen door de woorden "l'habitation";2° in het eerste lid worden, tussen de woorden "artikel 10" en "gestelde voorwaarden" de woorden "of artikel 10bis" ingevoegd;3° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Dat attest wordt afgegeven: 1° door een persoon daartoe erkend door de Regering voor de voorwaarden bedoeld in de artikelen 10, 1°, 1°bis en 3°, en 10bis, 1° en 2°; 2° de gemeente voor de voorwaarden bedoeld in artikel 10bis, 3° en 4°.";; 4° in lid 3 worden, in de Franse versie, de woorden "du logement" vervangen door de woorden "de l'habitation".

Art. 20.In artikel 12, lid 1, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/11/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006203940 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: - in de Franse versie worden de woorden "Le logement" vervangen door de woorden "L'habitation" en de woorden "et soumis" vervangen door de woorden "et soumise"; - tussen de woorden "krachtens artikel 10" en de woorden "opgelegde voorwaarden" worden de woorden "of artikel 10bis" ingevoegd.

Art. 21.In artikel 13 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in lid 1 worden de woorden "of artikel 10bis" ingevoegd tussen de woorden "in artikel 10" en de woorden "bedoelde voorschriften";2° in lid 1 worden, in de Franse versie, de woorden "situé le logement" vervangen door de woorden "située l'habitation";3° in lid 2, in de Franse versie, worden de woorden "le logement" vervangen door de woorden "habitation".

Art. 22.In artikel 13ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012201381 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode sluiten en vervangen door het decreet van 21 decembre 2016, worden, in de Franse versie, de woorden "un logement, dès que celui-ci est frappé" vervangen door de woorden "une habitation, dès que celle-ci est frappée".

Art. 23.In artikel 190, § 2, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen door het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027513 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode en artikel 174 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 15/05/2003 pub. 11/06/2003 numac 2003027411 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de milieueffectbeoordeling in het Waalse Gewest, het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen en het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten en gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 20/07/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005202177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme sluiten, worden de woorden "inzake huisvesting" vervangen door de woorden "inzake woningen".

Art. 24.In artikel 200bis, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 20/07/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005202177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme sluiten en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in lid 1, 1°, worden, in de Franse versie, de woorden "le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet l'habitation dans un logement" vervangen door de woorden "une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, au bailleur et à l'occupant éventuel, qui permet la résidence dans une habitation";b) in lid 1, 3°, a), worden, in de Franse versie, de woorden "un logement visé" vervangen door de woorden "une habitation visée" en, in de Nederlandse versie, worden de woorden "of artikel 10bis" ingevoegd tussen de woorden "in artikel 10" en de woorden "bedoelde woning";c) in lid 2 worden, in de Franse versie, de woorden "situé le logement" vervangen door de woorden "située l'habitation".

Art. 25.In artikel 200bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 20/07/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005202177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme sluiten, wordt, in de Franse versie, het woord "logement" vervangen door het woord "habitation".

Art. 26.In artikel 201 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector type decreet prom. 20/07/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005202177 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de subsidies voor de bevordering van het toerisme sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, 1°, worden, in de Franse versie, de woorden "un logement et, lorsque celui-ci est donné en location, tout bailleur et occupant éventuel qui permet l'habitation dans un immeuble déclaré inhabitable ou interdit d'accès" vervangen door de woorden "une habitation et, lorsque celle-ci est donnée en location, tout bailleur et occupant éventuel qui permet la résidence dans une habitation déclarée inhabitable ou interdite d'accès"; b) in paragraaf 1, 2°, a., worden, in de Franse versie, de woorden "un logement visé" vervangen door de woorden "une habitation visée"; c) in paragraaf 1, 2°, a., worden de woorden "of artikel 10bis" ingevoegd tussen de woorden "in artikel 10" en de woorden "bedoelde woning"; d) in paragraaf 2, 2°, worden, in de Franse versie, de woorden "un logement" vervangen door de woorden "une habitation". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst

Art. 27.In het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst worden de woorden "Waals Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen" telkenmale vervangen door de woorden "Waals Wetboek van Duurzaam Wonen".

Art. 28.In artikel 2, 1°, van het decreet van 15 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst sluiten betreffende de woninghuurovereenkomst worden de woorden "een roerend of onroerend goed of een gedeelte ervan" vervangen door de woorden "een woning of een microwoning, ongeacht of het een roerend dan wel een onroerend goed of een gedeelte ervan betreft".

Art. 29.In artikel 9, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "van een verhuur van roerende goederen of" opgeheven. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 30.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019.

De Regering kan een vroegere datum van inwerkingtreding dan die vermeld in lid 1 vaststellen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1323 (2018-2019) Nrs. 1 tot 7.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 mei 2019.

Bespreking.

Stemming.

^