Etaamb.openjustice.be
Decreet van 24 november 2021
gepubliceerd op 21 december 2021

Decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudeliquentie en van diverse andere decreten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021034394
pub.
21/12/2021
prom.
24/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende milieudeliquentie en van diverse andere decreten (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende milieudeliquentie

Artikel 1.In artikel D.138 van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Dit deel bevat de bepalingen inzake toezicht, dwangbevel en straffen die nodig zijn voor de toepassing van de volgende wetten en decreten, alsook van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten: 1° de jachtwet van 28 februari 1882;2° de wet van 28 december 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging sluiten betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;3° de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud;4° de wet van 18 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder;5° het decreet van 9 mei 1985 met betrekking tot de ontsluiting van steenbergen;6° het decreet van 7 juli 1988 op de mijnen;7° het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;8° het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;9° het Milieuwetboek, met inbegrip van Boek I en van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;10° het Boswetboek;11° het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009201985 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van de niet-ioniserende stralingen die door stationaire zendantennes gegenereerd worden sluiten betreffende de bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van de niet-ioniserende stralingen die door stationaire zendantennes gegenereerd worden;12° het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type decreet prom. 10/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204763 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geologische opslag van kooldioxide sluiten tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 2001 juli betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;13° het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type decreet prom. 10/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013204763 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geologische opslag van kooldioxide sluiten betreffende de geologische opslag van kooldioxide;14° het Waalse Landbouwwetboek;15° het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;16° het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering;17° het Waalse Dierenwelzijnwetboek;18° het decreet van 17 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen;19° het decreet van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten2 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht;20° het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten; 21° het decreet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.".

Art. 2.In Titel I van Deel VIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het opschrift van hoofdstuk II aangevuld met de woorden "en berekening van de termijnen".

Art. 3.In artikel D.141 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° Administratie: de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;"; 2° in het eerste lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° vaststellende beambte: het statutaire of contractuele personeelslid aangewezen krachtens de artikelen D.146, D.149 en D.152 om toezicht te houden op en controle uit te oefenen op de naleving van de in artikel D.138 bedoelde bepalingen te controleren en om de overtredingen krachtens dit deel op te sporen en vast te stellen;"; 3° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "een informatie die mondeling of schriftelijk aan een overtreder wordt verstrekt" vervangen door de woorden "een mondelinge informatie die schriftelijk bevestigd wordt of rechtstreeks geschreven wordt door een vaststellende beambte";4° in het eerste lid, 5°, wordt het woord "derde" vervangen door de woorden "een statutair of contractueel personeelslid, of elke persoon die afhangt van een Belgische openbare overheid";5° in het eerste lid, 5°, wordt, in het Frans, het woord "auxquels" vervangen door het woord "auquel";6° in het eerste lid wordt 7° aangevuld met de woorden "met inbegrip van de gedeclasseerde overtredingen"; 7° in het eerste lid wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° gedeclasseerde overtreding: iedere overtreding, met uitzondering van de in eerste categorie ingedeelde overtredingen, opgenomen in een lijst vastgesteld door de Regering krachtens artikel D.192, die uitsluitend het voorwerp kan uitmaken van administratieve sancties; 8° in het eerste lid, 9°, worden de woorden "van artikel D.185" vervangen door de woorden "van hoofdstuk III van Titel V"; 9° in het eerste lid, 9°, worden de woorden "bestemd om een einde te maken aan de overtreding" ingevoegd tussen de woorden "op grond van artikel D.201," en de woorden " bestaande uit het herstel van" ; 10° in het eerste lid, 9°, worden de woorden "of het verzachten van deze gevolgen" vervangen door de woorden "het verzachten van de gevolgen van de overtreding"; 11° in het eerste lid, 10°, worden de woorden "het geheel van de veiligheidsmaatregelen" vervangen door de woorden "het geheel van de maatregelen bevolen door een burgemeester of een vaststellende beambte krachtens artikel D.169"; 12° in het eerste lid wordt punt 11° vervangen door wat volgt: "11° recidive: de staat waarin een persoon zich bevindt die, na eerder strafrechtelijk veroordeeld te zijn of een administratieve sanctie opgelegd te hebben gekregen voor een overtreding van één van de in artikel D.138 genoemde wetgevingen, een overtreding van dezelfde wetgeving pleegt binnen vijf jaar nadat de strafrechtelijke of administratieve veroordeling onherroepelijk is geworden of is uitgesproken; 13° in het eerste lid wordt punt 12° aangevuld met vier streepjes, luidend als volgt : "- het wegnemen van de risico's van verontreiniging van de plaats waar de overtreding is gepleegd of waar de gevolgen van deze overtreding zich hebben voorgedaan; - voor de overtredingen bedoeld in het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering, de uitvoering van elke actie die de naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 19 van datzelfde decreet mogelijk maakt; - voor de overtredingen voorzien in het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning, alle handelingen met het oog op de reïntegratie van de inrichting in het milieu met het oog op de herbestemming ervan voor een functioneel gebruik of met het oog op het wegnemen van de risico's van verontreiniging veroorzaakt door de site die het voorwerp is geweest van de overtreding of die de gevolgen heeft ondergaan van deze overtreding; - voor de overtredingen bedoeld in het Waalse Dierenwelzijnwetboek die het voorwerp kunnen uitmaken van een regularisatie: alle handelingen overwogen om de situatie waarop de overtredingen betrekking hebben in overeenstemming te brengen met de bepalingen van hetzelfde Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan;"; 14° het eerste lid wordt aangevuld met een punt 15°, luidend als volgt: "15° de technisch deskundige: eenieder die door een vaststellende beambte of een sanctionerend ambtenaar wordt vereist en die geacht wordt op grond van zijn kunst, opleiding, diploma of beroep in staat te zijn de aard en de omstandigheden van een mogelijk inbreukmakend feit te beoordelen en een vaststellende beambte of een sanctionerend ambtenaar daarover in te lichten bij de uitoefening van zijn taken uit hoofde van dit deel." ; 15° het tweede lid wordt opgeheven ;16° het artikel, bestaande uit één enkel lid zoals gewijzigd, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidend als volgt: " § 2.Onverminderd de bijzondere regels betreffende de berekening van de termijnen die rechtstreeks in een artikel zijn gesteld, vangen de in dit deel bedoelde termijnen aan op de dag na de datum van ontvangst van het stuk ten aanzien waarvan de termijn moet ingaan.

De vervaldatum wordt meegerekend. De vervaldag wordt echter naar de eerstvolgende werkdag verschoven wanneer de laatste dag voorzien om een procedureakte door te voeren een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Het verzonden stuk wordt geacht op een bepaalde datum te zijn ontvangen wanneer de datum van ontvangst ervan kan worden aangetoond en wanneer het stuk een van de volgende vormen heeft: 1° ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst;2° elektronisch gedateerde en ondertekende e-mail, met ontvangstbevestiging;3° verzending door particuliere ondernemingen tegen ontvangstbewijs;4° de indiening van een akte tegen gedagtekend ontvangstbewijs;5° elk ander door de Regering bepaald middel.".

Art. 4.In artikel D.142 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "het toezicht," ingevoegd tussen de woorden "op uniforme wijze regelen van" en de woorden "het opsporen"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Voor de aanneming ervan maakt de Regering de ontwerpstrategie aan het parlement voor presentatie en bespreking over." opgeheven; 3° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, worden de woorden "het toezicht," ingevoegd tussen de woorden "mogelijke bijdrage levert aan" en de woorden "de opsporing";4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt 2° aangevuld met de woorden "met name in het kader van de strategie";5° in paragraaf 2 wordt het vierde lid aangevuld met de punten 6° en 7° luidend als volgt: "6° de ontwikkeling of bijwerking van een register van gewestelijke en gemeentelijke vaststellende beambten; 7° de uitvoering van een op het publiek gericht communicatieplan, in het bijzonder met betrekking tot de acties ter bestrijding van milieudelinquantie, de soorten sancties en de herstelmaatregelen." ; 6° in paragraaf 2 wordt het zesde lid vervangen als volgt: "Vóór zijn definitieve aanneming door de Regering wordt het ontwerp van de Waalse strategie voor een repressief milieubeleid aan de volgende instellingen ter advies voorgelegd, die binnen minstens vijfenveertig dagen vanaf de datum van ontvangst van het volledig dossier betreffende de adviesaanvraag advies moeten uitbrengen aan: 1° de Beleidsgroep Leefmilieu en de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden van de "Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië);2° het College van procureurs-generaal;3° de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten) ;4° de vertegenwoordigers van de federale en lokale politie;5° de "Conseil wallon du bien-être des animaux" (Waalse Raad voor Dierenwelzijn); Het ontwerp van de Waalse strategie voor een repressief milieubeleid en de ontvangen adviezen worden vervolgens ter bespreking voorgelegd aan het Parlement. ".

Art. 5.In artikel D.143 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Met het oog op een gecoördineerde tenuitvoerlegging van het in artikel D.142 bedoelde repressieve milieubeleid vergadert de door de Regering aangewezen dienst of instelling minstens twee keer per jaar met : 1° de parketten van de verschillende rechtsgebieden van de hoven van beroep en rechterlijke arrondissementen;2° de vertegenwoordigers van de federale en lokale politie;3° de vertegenwoordigers van de "Union des Villes et Communes de Wallonie";4° de personen aangewezen door de Regering."; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin "De Regering sluit met de "Union des Villes et Communes de Wallonie" een samenwerkingsprotocol met het oog op de coördinatie van het repressieve beleid bedoeld in artikel D.142." vervangen door de zin "De Regering stelt met de "Union des Villes et Communes de Wallonie" een samenwerkingsprotocol op met het oog op de coördinatie van het repressieve beleid bedoeld in artikel D.142, en legt het vervolgens ter goedkeuring voor aan de gemeenten. "; 3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "met name" ingevoegd tussen de woorden "Dit protocol heeft" en de woorden "betrekking op de".

Art. 6.In artikel D.144 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de leden 2 tot met 5 vervangen als volgt: "Het centraal bestand wordt ingesteld in de vorm van een elektronisch platform dat uitsluitend toegankelijk is voor de in paragraaf 2 bedoelde personen.In dit centraal bestand worden voor elke overtreder die na de vaststelling van de in dit deel bedoelde strafbare feiten wordt geïdentificeerd, de in lid 3 bedoelde verschillende handelingen, besluiten of documenten vastgesteld in het kader van de repressie van milieudelicten opgenomen. Met het oog op de vrijwaring van het onderzoeksproces kan de procureur des Konings op eigen initiatief of op verzoek van een beambte inhoud identificeren die ontoegankelijk is gemaakt voor andere dan de door hem bepaalde personen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde voorwaarden en voor de door de procureur des Konings bepaalde periode. Hetzelfde geldt voor de sanctionerend ambtenaar bij de uitoefening van administratieve actie. Met het oog op de vrijwaring van het onderzoeksproces kan de sanctionerend ambtenaar op eigen initiatief of op verzoek van een beambte inhoud identificeren die ontoegankelijk is gemaakt voor andere dan de door hem bepaalde personen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde voorwaarden en voor de door de procureur des Konings bepaalde periode.

Dit centraal bestand omvat: 1° de notulen en schriftelijke waarschuwingen die krachtens dit deel zijn ingesteld;2° de veiligheids- en dwangmaatregelen tegen overtreders uit hoofde van hoofdstuk IV van titel III ; 3° de voorstellen tot onmiddellijke invordering die de sanctionerende ambtenaren overeenkomstig artikel D.174 aan de overtreders hebben gedaan, en de follow-up daarvan; 4° de herstelmaatregelen waarom de sanctionerende ambtenaren in het kader van een onmiddellijke invordering verzoeken;5° de vermelding van de regularisatie van een overtredingssituatie na een waarschuwing of een opgelegde dwangmaatregel; 6° de beslissing van het Openbaar Ministerie bedoeld in artikel D.166; 7° de schikkingsvoorstellen die de Procureurs des Koning aan de overtreders hebben voorgelegd en de opvolging ervan;8° de vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken die in kracht van gewijsde zijn gegaan; 9° de schikkingsvoorstellen die de sanctionerende ambtenaren aan de overtreders krachtens artikel D.173 hebben voorgelegd en de opvolging ervan; 10° beslissingen van sanctionerende ambtenaren die in kracht van gewijsde zijn gegaan;11° de vermelding van de maatregelen genomen voor de uitvoering van de beslissingen uitgesproken ofwel door de hoven en rechtbanken, ofwel door een sanctionerend ambtenaar. In afwijking van het derde lid, 1°, worden de definitief als onjuist beschouwde processen-verbaal door de verantwoordelijke voor de verwerking of diens gemachtigde uit het centrale bestand verwijderd, volgens de door de Regering vastgestelde procedures. De Regering stelt vast wat moet worden verstaan onder notulen die als onjuist worden beschouwd.

De vermelding van de overtredingen alsmede de desbetreffende punten worden automatisch gewist tien jaar na de dag volgend op het seponeren of na de dag waarop de beslissing van de hoven en rechtbanken of van een sanctionerend ambtenaar geacht wordt te zijn uitgevoerd. De Regering bepaalt de modaliteiten voor die schrapping. " ; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die de hoedanigheid hebben van officier van de gerechtelijke politie" vervangen door de woorden "die belast zijn met opdrachten van gerechtelijke politie";3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "elk lid van het operationeel kader van de federale en de lokale politie ";4° in paragraaf 2 wordt het eerste lid aangevuld als volgt: "De Regering kan het centrale bestand toegankelijk maken voor andere personen die zij aanwijst, mits zij administratieve ondersteuning verlenen aan personen die er rechtstreeks recht op hebben.In dat geval stelt zij de voorwaarden vast voor de toegang van deze personen."; 5° tussen het eerste en het tweede lid wordt een paragraaf 2 ingevoegd, luidend als volgt: "Onverminderd het eerste lid kan eenieder, om een dier te mogen houden, aan het gemeentebestuur een uittreksel uit het centraal bestand vragen om aan te tonen dat hij niet onderworpen is aan een verbod op het houden van een dier of aan de intrekking van een vergunning om een dier te houden als bedoeld in artikel D.6 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek, bevolen door een rechter of een sanctionerend ambtenaar in overeenstemming met de artikelen D.180, D.189, D.198, § 5, en D.199. Dit uittreksel uit het centrale bestand, waarvan de inhoud en de draagwijdte door de Regering worden bepaald, heeft specifiek tot doel in te gaan op het verzoek van dierenwinkels, asielen en fokkers in het kader van artikel D.46 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek om de handelingsbekwaamheid van de persoon om een dier te houden te controleren overeenkomstig artikel D.6 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek. " ; 6° in paragraaf 3 wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten";7° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "In toepassing van paragraaf 2, 6°, bepaalt de Regering de voorwaarden voor de uitoefening van het recht op toegang tot de gegevens en van het recht om ze te corrigeren."; 8° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel D.144 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt paragraaf 1 aangevuld met een laatst lid, luidend als volgt: "In afwijking van lid 5 wordt de vermelding van de overtredingen van vierde categorie alsmede de desbetreffende punten automatisch gewist drie jaar na de dag volgend op het seponeren of na de dag waarop de beslissing van de rechtbanken en hoven of van een sanctionerend ambtenaar geacht wordt te zijn uitgevoerd. Wanneer de vermelding van de overtredingen van vierde categorie, samen met de desbetreffende punten, samenvalt met de vermelding van een of meerdere overtredingen van een andere categorie, is lid 5 van toepassing. ".

Art. 8.In artikel D.145 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de termen "3°, " opgeheven; 2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld met een punt 5° luidend als volgt: "5° de leden van het operationeel kader van de federale en lokale politie voor de inhouden bedoeld in artikel D.144, § 1, derde lid, °, 2°, 3°, 5° en 11° "; 3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Het protocol bevat minstens de nadere regels betreffende: 1° de volgens de overeengekomen periodiciteit bijgewerkte mededeling van de inhouden bedoeld in artikel D.144, § 1, derde lid; 2° de in acht te nemen bepalingen, met namen in termen van vertrouwelijkheid en inachtneming van Verordening (EG) 2016/79 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG; 3° de passende technische en organisatorische maatregelen om een aan de risico's aangepast beveiligingsniveau te waarborgen, waaronder met name de traceerbaarheid van de verrichte raadplegingen, de registratie van de identiteit van de gebruiker die toegang heeft verkregen tot het centrale bestand, de geraadpleegde gegevens, de wijze waarop deze gegevens zijn geraadpleegd, d.w.z. gelezen of gewijzigd, alsmede de datum en het tijdstip van de raadpleging; 4° de modaliteiten en procedures voor rechtzetting van de gegevens;5° de verbintenis van de referentiebron om de dienst of de instelling aangewezen door de Regering de gegevens te verstrekken volgens de procedures en standaarden inzake techniek en informatica.".

Art. 9.In artikel D.146 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "politieambtenaren" vervangen door de woorden "andere personeelsleden belast met opdrachten van gerechtelijke politie en de leden van de federale en lokale politie";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "als agent van de gerechtelijke politie" ingevoegd tussen de woorden "de gewestelijke vaststellende beambten" en de woorden "aan die belast zijn met";3° in paragraaf 1 wordt het eerste lid aangevuld als volgt: "Deze vaststellende beambten hebben geen strafrechtelijke veroordeling voor een misdaad, wanmisdrijf of overtreding van de eerste of tweede categorie in de zin van dit deel opgelopen.» ; 4° in paragraaf 1 wordt het derde lid aangevuld met de woorden ", in voorkomend geval, gedifferentieerd volgens de specifieke taken van de vaststellende beambten." ; 5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "die hulpofficier zijn van de procureur des Konings" vervangen door de woorden "die de hoedanigheid hebben van officier van de gerechtelijke politie en van officier van de gerechtelijke politie die hulpofficier zijn van de procureur des Konings";6° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "De in het eerste lid bedoelde officieren van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de Procureur des Konings," vervangen door de woorden "De overeenkomstig lid 1 aangewezen vaststellende beambten";7° in paragraaf 4 worden de woorden "in de §§ 1 tot 3" vervangen door de woorden "in dit artikel".

Art. 10.In artikel D.148 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "van de bevoegde rechtbank van hun administratieve standplaats" vervangen door de woorden "van de Minister(s) die functioneel bevoegd is (zijn) voor de toegewezen taken";2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "dat bewijskracht heeft" opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "bevoegd zijn" vervangen door de woorden "hun toezichthoudende taken overeenkomstig dit artikel kunnen uitoefenen".

Art. 11.In artikel D.149 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de term "6° " vervangen door de term "10° ";2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De hoofdgriffier maakt een afschrift van de machtiging en van de akte van eedaflegging over aan zijn collega's van de rechtbanken van eerste aanleg van die op het grondgebied van het Waalse Gewest bevoegd zijn. "; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de term "6° " vervangen door de term "10° ".

Art. 12.In hoofdstuk I van Titel II van Deel VIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het opschrift van afdeling 3 aangevuld met de woorden "en van de intercommunales".

Art. 13.In artikel D.152, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt de term "6° " vervangen door de term "10° ".

Art. 14.In artikel D.155 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die de hoedanigheid van krachtens artikel D.146, § 3, aangewezen officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Koning, hebben" vervangen door de woorden "die de hoedanigheid van krachtens artikel D.146, § 3, aangewezen officier van gerechtelijke politie hebben"; 2° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "door een beambte die als politiedeskundige wordt geïdentificeerd en de volgende opdrachten heeft :" worden vervangen door de woorden "door een door de Regering aangewezen beambte die als politiedeskundige wordt geïdentificeerd en die met name de volgende opdrachten heeft:".

Art. 15.In artikel D.156 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de in artikel D.173 bedoelde schikking voor te stellen, de administratieve procedures in te leiden en" ingevoegd tussen de woorden "die gemachtigd worden om" en de woorden "de administratieve sancties op te leggen"; 2° in paragraaf 1, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en zij publiceert de lijst daarvan in het Belgisch Staatsblad.Deze sanctionerende ambtenaren zijn niet veroordeeld wegens een misdrijf, overtreding of misdrijf van de eerste of tweede categorie in de zin van dit deel en hebben een niveau waarvoor een postuniversitaire graad of een gelijkwaardig diploma vereist is of beschikken over een gelijkwaardige beroepservaring van vijf jaar. " ; 3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De sanctionerende ambtenaren zijn onafhankelijk in de uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheden en ze beslissen zelfstandig en autonoom over de opportuniteit van administratieve procedures en eventuele toepasselijke sancties en ontvangen geen andere instructies dan algemene instructies op dit gebied.

Een sanctionerend ambtenaar mag geen bezoldigde functie van een Regering aanvaarden.

Bij de uitoefening van hun taken uit hoofde van dit deel mogen zij geen persoonlijke belangen of vooringenomenheid hebben en geen van de partijen bevoordelen. In dit verband mogen zij hun ambt niet uitoefenen ten aanzien van personen met wie zij tot in de derde graad of door huwelijk verwant zijn, noch mogen zij deelnemen aan een zaak waarin zij reeds eerder in een andere hoedanigheid zijn opgetreden of waarin zij een direct of indirect belang hebben.

De benoeming van een sanctionerend ambtenaar overeenkomstig paragraaf 1 geschiedt volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten, na evaluatie van bekwaamheid en geschiktheid. Deze presentatie kan alleen met opgave van redenen worden geweigerd.

Ten minste vijftien dagen voor de toezending aan de Regering wordt de in lid 4 bedoelde presentatie openbaar gemaakt op de door de Regering bepaalde wijze.

Eenmaal aangewezen overeenkomstig dit artikel, kan de sanctionerend ambtenaar slechts worden ontslagen bij een met redenen omklede beslissing van de Regering, en op voorwaarde dat hij een ernstige fout heeft begaan, dat hij blijvend arbeidsongeschikt is of dat hij zelf een verzoek tot de Regering heeft gericht. Bovendien kan hij alleen met zijn uitdrukkelijke en voorafgaande instemming aan interne of externe mobiliteit worden onderworpen.

De Regering voert een kader in om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de gewestelijke sanctionerende ambtenaren te waarborgen, volgens de modaliteiten die zij vaststelt. " ; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt: " § 3.In het kader van de bij dit deel opgedragen taken oefenen de sanctionerende ambtenaren een rechtsprekende functie uit en werken zij actief mee aan de rechtspraak in de zin van artikel D.11, 1°, van dit Wetboek. ".

Art. 16.In artikel D.157 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "krachtens artikel D.197, § 3," ingevoegd tussen de woorden "feiten veroordeelt die" en de woorden "aan de basis van overtredingen liggen"; 2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, worden de woorden "uitgeoefend tijdens vijf jaar" ingevoegd na de woorden "die beschikt over een gelijkwaardige beroepservaring";3° in paragraaf 1 wordt het tweede lid aangevuld als volgt: "Hij heeft geen strafrechtelijke veroordeling voor een misdaad, wanmisdrijf of overtreding van de eerste of tweede categorie in de zin van dit deel opgelopen." ; 4° paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld als volgt: "uitgeoefend tijdens vijf jaar";5° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden "en maakt het voorwerp van een bekendmaking uit" ingevoegd na de woorden "ter informatie aan de Administratie overgemaakt".

Art. 17.In Deel VIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het opschrift van Titel III vervangen als volgt: "Titel III. - Toezicht, controle, opsporing en vaststelling van de overtredingen en veiligheids- en dwangmaatregelen".

Art. 18.In artikel D.159 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Onverminderd de taken van de andere personeelsleden belast met opdrachten van gerechtelijke politie en de leden van de federale en lokale politie worden het toezicht en de controle van de naleving van de in artikel D.138 bedoelde bepalingen en de vaststelling van de overtredingen door de vaststellende beambten gewaarborgd. "; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "bedoeld in de artikelen D.146 tot D.154" opgeheven.

Art. 19.Artikel D.161 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt aangevuld met volgend lid : "Wanneer de in lid 2 bedoelde persoon weigert gevolg te geven aan de voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter, kan de officier de politie verzoeken de toegang tot de woning af te dwingen. De afwezigheid van de in lid 2 bedoelde persoon kan niet worden aangevoerd als beletsel voor de voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter. De beambte doet zo nodig een beroep op de diensten van een slotenmaker.".

Art. 20.Artikel D.162 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt aangevuld met volgend lid : "In toepassing van paragraaf 1, 11°, zijn de installatie en het gebruik van audiovisuele middelen in het Waalse Gewest in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. ".

Art. 21.In artikel D.164 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen als volgt: "Als de waarschuwing schriftelijk wordt gericht, wordt ze schriftelijk bevestigd door de vaststellende beambte.De schriftelijke waarschuwing wordt de overtreder per aangetekende brief toegezonden binnen vijftien dagen na de dag van vaststelling van de feiten die aan de waarschuwing ten grondslag liggen. "; 2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de twee volgende leden : "Een overtreder kan niet worden gewaarschuwd voor feiten waarvoor al eerder een waarschuwing is gegeven. Waarschuwingen kunnen, overeenkomstig de door de Regering vastgestelde modaliteiten, in elektronische vorm worden afgegeven ".

Art. 22.In artikel D.165 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, lid 2, worden de woorden "met elektronische handtekening of door middel van een beveiligde drager, waardoor een handgeschreven handtekening in digitale vorm kan worden gebruikt" opgeheven;2° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "door een ambtenaar van de lokale politie" vervangen door de woorden "door elk lid van het operationeel kader van de federale en van de lokale politie".

Art. 23.In artikel D.166 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, lid 1, wordt de eerste zin vervangen door de volgende : "De beambte die een overtreding heeft vastgesteld, zendt een afschrift van het proces-verbaal bij aangetekend schrijven aan de overtreder: " ; 2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "kan de overtreding niet meer worden vervolgd op grond van de vaststelling uitgevoerd door de vaststellende beambte" vervangen door de woorden "verliest het proces-verbaal zijn bewijskracht als bedoeld in artikel D.165 en geldt het als loutere inlichting"; 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "In de notulen wordt de datum van sluiting vermeld." ; 4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Binnen dezelfde termijn als die bedoeld in paragraaf 1" vervangen door de woorden "Binnen vijf werkdagen na de zending aan de overtreder";5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "na de in het proces-verbaal vermelde datum van verzending" vervangen door de woorden "na de in het eerste lid bedoelde verzending";6° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Binnen dezelfde termijn zendt de vaststellende beambte, met inbegrip van de politieambtenaar, die" vervangen door de woorden "Binnen dezelfde termijn als die bedoeld in het eerste lid zendt de vaststellende ambtenaar, die";7° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, wordt, in het Frans, het woord "quatre-vingt" vervangen door het woord "quatre-vingts";8° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "het proces-verbaal" vervangen door de woorden "het origineel van het proces-verbaal";9° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "lid 1" vervangen door de woorden "paragraaf 2";10° in paragraaf 4, eerste lid, worden, in het Frans, de woorden "pourront être sanctionnés uniquement" vervangen door de woorden "pourront être uniquement sanctionnés";11° in paragraaf 4 wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 24.In Titel III van Deel VIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het opschrift van hoofdstuk IV vervangen als volgt: "HOOFDSTUK IV. - Veiligheids- en dwangmaatregelen".

Art. 25.Artikel D.169 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.169. § 1. Wanneer een proces-verbaal van een overtreding van de bepalingen bedoeld in artikel D.138 is opgesteld, kan de burgemeester, onverminderd de acties waarin genoemde bepalingen voorzien, op basis van het verslag van de vaststellende beambte: 1° bevel geven tot de volledige of gedeeltelijke opheffing van een exploitatie of een activiteit voor de duur die hij bepaalt;2° de toestellen verzegelen en, desnoods, overgaan tot de onmiddellijke tijdelijke sluiting van de installatie voor de duur die hij bepaalt;3° de overtreder verplichten tot de uitvoering van een interventieplan binnen de in zijn beslissing vastgestelde termijn en, in voorkomend geval, tot het stellen van een zekerheid aan de gemeente of het Gewest volgens een van de modaliteiten waarin de wetgeving inzake milieuvergunningen voorziet, teneinde de uitvoering van het interventieplan te waarborgen;4° de overtreder verplichten een herstelplan in te dienen om de doelstellingen en een termijn te bereiken die in zijn beslissing zijn vastgesteld, en, in voorkomend geval, tot het stellen van een zekerheid aan de gemeente of het Gewest volgens een van de modaliteiten waarin de wetgeving inzake milieuvergunningen voorziet, teneinde de uitvoering van het interventieplan te waarborgen;5° iedere andere nuttige maatregel of elk ander passend plan nemen om een einde te maken aan een dreiging of een hinder voor het leefmilieu, met inbegrip van de gezondheid van de mens, of voor het dierenwelzijn;6° de voor het dier verantwoordelijke persoon de nodige maatregelen opleggen om het dier te beschermen of zijn welzijn te waarborgen;7° de door de Regering aangewezen dienst of instelling informeren;8° namens de houder van de verplichtingen aangewezen krachtens artikel 26 van het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering, ambtshalve laten voorzien in de uitvoering van de opvolgingsmaatregelen voorgeschreven bij artikel 26, § 1, eerste lid, van datzelfde decreet. De in het eerste lid, 3° tot 5°, voorgeschreven maatregelen kunnen maatregelen omvatten om de hinder voor de bevolking en het milieu te verzachten en weg te nemen, of maatregelen die een overgangsmaatregel vormen voor de voltooiing van het interventieplan of de invoering van een herstelplan.

De burgemeester brengt de overtreder op de hoogte van de beslissing genomen op grond van lid 1, door elk middel dat een vaste datum verleent overeenkomstig artikel D.141, § 2. Tegelijkertijd zendt de burgemeester een afschrift van deze beslissing aan de vaststellende beambte die het proces-verbaal heeft opgemaakt. § 2. Indien bij het verstrijken van een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de verzending van het in het eerste lid bedoelde verslag, door de burgemeester geen maatregelen zijn genomen of bevolen, kunnen de in artikel D.146 bedoelde vaststellende beambten, op dezelfde wijze als de burgemeester, de bevoegdheden uitoefenen die aan laatstgenoemde zijn toegekend. In dat geval stellen de burgemeester en de in artikel D.146 bedoelde vaststellende beambten elkaar in kennis van elk initiatief dat zij uit hoofde van dit artikel willen nemen.

In afwijking van lid 1 kunnen de in artikel D.146 bedoelde ambtenaren, wanneer het onmiddellijk dreigend gevaar zodanig is dat het geringste uitstel een gevaar voor het leefmilieu, met inbegrip van de gezondheid van de mens, of voor het dierenwelzijn veroorzaakt, onmiddellijk dezelfde voorrechten uitoefenen als de burgemeester, die zijn bevoegdheid behoudt. Hetzelfde geldt in geval van een overtreding van de artikelen D. D.135 tot en met D. D.163 van het Waalse Landbouwwetboek, die onomkeerbare schade kan veroorzaken, ook al is er geen gevaar voor het milieu, met inbegrip van de menselijke gezondheid.

In ieder geval brengen de burgemeester of de vaststellende beambten de overtreder op de hoogte van hun beslissing genomen door elk middel dat een vaste datum verleent overeenkomstig artikel D.141, § 2.

Tegelijkertijd houden de burgemeester en de vaststellende beambten elkaar op de hoogte van de genomen beslissing en zenden zij elkaar een afschrift van deze beslissing. § 3. De overeenkomstig paragraaf 1, lid 1, 1° en 2°, genomen maatregelen worden van rechtswege opgeheven zodra de voor de exploitatie of activiteit vereiste administratieve vergunningen definitief door de bevoegde overheid zijn afgegeven of zodra de voor de exploitatie of activiteit vereiste verklaringen door de bevoegde overheid als conform en volledig zijn erkend. § 4. Indien de overtreder de krachtens de paragrafen 1 en 2 genomen of bevolen maatregelen niet binnen de gestelde termijn ten uitvoer legt of zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de burgemeester of, bij gebreke daarvan, de door de Regering aangewezen persoon ambtshalve tot tenuitvoerlegging overgaan op kosten van de overtreder.

De in lid 1 bedoelde ambtshalve uitvoering kan bij beslissing van de Regering aan de SPAQuE worden opgedragen.

Naast de in de het eerste lid bedoelde ambtshalve uitvoering kan de door de Regering aangewezen persoon of de burgemeester de overtreder verplichten om ten gunste van het Gewest of, in voorkomend geval, van de gemeente een zekerheid te stellen volgens één van de modaliteiten bedoeld in de wetgeving betreffende de milieuvergunning om de tenuitvoerlegging ervan te waarborgen.

De door de Regering of de burgemeester aangewezen persoon verwittigt de persoon of personen die de zekerheid moet(en) stellen door elk middel dat overeenkomstig artikel D.141, § 2 een vaste datum verleent, met vermelding van het bedrag, de termijn en de wijze waarop de zekerheid kan worden gesteld.

Indien binnen acht dagen na het verstrijken van de overeenkomstig lid 4 gestelde termijn geen zekerheid gesteld wordt, laat de Regering of haar afgevaardigde een opdracht tot betaling binnen vierentwintig uur aan de overtreder betekenen, op straffe van tenuitvoerlegging bij wijze van beslag.

Het stellen van een zekerheid vormt geen beletsel voor de voortzetting van de vervolgingen.

Na afloop van de termijn van de opdracht tot betaling kan de door de Regering aangewezen persoon of de burgemeester laten overgaan tot een inbeslagneming, die uitgevoerd wordt op de wijze waarin het Gerechtelijk wetboek voorziet. § 5. De kosten gebonden aan de maatregelen genomen op basis van dit artikel zijn ten laste van de in de §§ 1 en 2 bedoelde overtreder.

Indien de in het eerste lid bedoelde kosten door het Waalse Gewest worden voorgeschoten, worden zij gevorderd van de overtreder. ".

Art. 26.In artikel D.170 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "om redenen van dierenwelzijn, gezondheid of openbare veiligheid" ingevoegd tussen de woorden "onmiddellijk noodzakelijk is" en de woorden ", moet de vaststellende beambte of de burgemeester";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "kunnen te allen tijde in beslag worden genomen door een vaststellende beambte of door de burgemeester van de gemeente op het grondgebied waarvan de dieren zich in het algemeen bevinden" vervangen door de woorden "worden overeenkomstig deze bepaling in beslag genomen"; 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "Met het oog op de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel D.104 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek, kan een administratieve inbeslagneming van dieren ook beslist worden door de personeelsleden en officieren van de gerechtelijke politie en door de leden van het operationeel kader van de federale en lokale politie, overeenkomstig dit artikel. In dit kader kunnen deze personeelsleden en officieren van de gerechtelijke politie en de leden van het operationeel kader van de federale en de lokale politie gebruik maken van artikel D.171." ; 4° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Wanneer een burgemeester tot een inbeslagneming overgaat of laat overgaan overeenkomstig paragraaf 1, wordt een afschrift van de beslissing tot inbeslagneming binnen vijftien dagen toegezonden aan de bevoegde dienst die door de Regering wordt aangewezen op de door haar vastgestelde modaliteiten. Een afschrift van het proces-verbaal dat leidde tot de inbeslagneming is bij de zending gevoegd.

Lid 1 is van toepassing op administratieve inbeslagnemingen waartoe door de in de artikelen D.149 en D.152 bedoelde vaststellende beambten is besloten, en op administratieve inbeslagnemingen waartoe overeenkomstig lid 1, derde lid, is besloten. " ; 5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "De Regering of de burgemeester" vervangen door de woorden "De Regering stelt de procedure vast voor de administratieve inbeslagneming van dieren en";6° in paragraaf 3 wordt een lid luidend als volgt ingevoegd tussen lid 2 en lid 3: "In afwijking van lid 1 bepaalt de burgemeester overeenkomstig dit artikel de bestemming van de dieren waarvoor hij tot administratieve inbeslagneming heeft besloten.Een afschrift van de beslissing van bestemming wordt binnen vijftien dagen na de vaststelling ervan toegezonden aan de door de Regering aangewezen bevoegde dienst, op de wijze die de Regering bepaalt." ; 7° in paragraaf 4 wordt het woord "vaststellend" opgeheven;8° in paragraaf 4 worden de woorden "binnen vijftien dagen na de inbeslagneming" ingevoegd tussen de woorden "richt de vaststellende beambte of de burgemeester" en de woorden "de volgende elementen aan de voor de in beslag";9° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden "na de datum van ontvangst door de Administratie van het in paragraaf 2 bedoelde rapport en de beslissing tot inbeslagneming" vervangen door de woorden "na de dag volgend op de beslissing tot inbeslagneming";10° in paragraaf 5 wordt het tweede lid opgeheven ;11° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De Regering bepaalt in welke omstandigheden de in deze paragraaf bedoelde kosten kunnen worden voorgeschoten, en kan per categorie dieren een maximum vaststellen voor de huisvestingskosten die tijdens de inbeslagneming worden gemaakt.».

Art. 27.In artikel D.171 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "voor de uitvoering van de dwangmaatregelen" vervangen door de woorden "voor de controle en het toezicht op de veiligheids- en dwangmaatregelen";2° bedoeld artikel wordt aangevuld met volgend lid, luidend als volgt: "Wanneer de in lid 2 bedoelde persoon weigert gevolg te geven aan de voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter, kan de officier de politie verzoeken de toegang tot de woning af te dwingen.De afwezigheid van de in lid 2 bedoelde persoon kan niet worden aangevoerd als beletsel voor de voorafgaande machtiging van de onderzoeksrechter. De beambte doet zo nodig een beroep op de diensten van een slotenmaker. ".

Art. 28.In artikel D.172 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1 worden de woorden "in artikel D.169" vervangen door de woorden "in artikel D.169, §§ 1 en 2"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Op straffe van nietigheid wordt het beroep d.m.v. een verzoekschrift bij de Regering ingediend binnen zestig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. Het beroep schorst de aangevochten beslissing niet. » ; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De Regering zendt haar beslissing binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de eerste dag volgend op de datum van ontvangst van het beroep." ; 4° in het vijfde lid worden de woorden "voor de indiening en de behandeling" ingevoegd tussen de woorden "bepaalt de modaliteiten" en de woorden "van het beroep".

Art. 29.Het opschrift van Titel IV van Deel VIII van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Titel IV - Mogelijke methoden voor het uitdoven van de publieke of administratieve strafvordering".

Art. 30.Artikel D.173 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.173. Mits het feit geen onmiddellijke schade aan anderen heeft toegebracht, kan de sanctionerend ambtenaar, wanneer de zaak hem voor een administratieve procedure wordt voorgelegd en voordat deze procedure wordt ingeleid, een schikking voorstellen voor een overtreding als bedoeld in een van de in artikel D.138 genoemde wetgevingen. De sanctionerend ambtenaar kan het herstel opleggen aan de overtreder.

De sanctionerend ambtenaar stelt de betalingsvoorwaarden vast en preciseert in tijd en ruimte de feiten waarvoor hij de betaling voorstelt. Deze termijn bedraagt ten minste vijftien dagen en ten hoogste drie maanden. De sanctionerend ambtenaar kan deze termijn verlengen indien bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, of verkorten indien de verdachte ermee instemt.

Indien de overtreding heeft geleid tot analyse- of expertisekosten, kan het vastgestelde bedrag worden verhoogd met het bedrag of een deel van het bedrag van deze kosten. Aan het in lid 1 bedoelde geldbedrag kunnen nog andere vervolgingskosten worden toegevoegd. Zij worden, zo nodig, in de tekst van de schikking gespecificeerd.

De verjaringstermijn voor administratieve maatregelen wordt geschorst zodra de sanctionerende ambtenaar deze voorstelt. De schorsing loopt tot de vaststelling van de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van de schikking, met inbegrip van het herstel.

De betaling van de in lid 1 bedoelde som en, in voorkomend geval, de uitvoering van het herstel binnen de gestelde termijn maken een einde aan de administratieve procedure.

Het bedrag van de schikking mag niet hoger zijn dan de maximale administratieve geldboete waarin is voorzien bij de toepassing van artikel D.198, § 1, tweede lid.

De sanctionerend ambtenaar verzoekt de pleger van de overtreding die aanleiding geeft of kan geven tot confiscatie, de in beslag genomen voorwerpen of vermogensvoordelen binnen een door hem te stellen termijn af te geven of, indien zij niet in beslag zijn genomen, te overhandigen op een door hem te bepalen plaats ".

Art. 31.Artikel D.174 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen door wat volgt: "Art. D.174. § 1. Tijdens de vaststelling van één van de in § 4 bedoelde overtredingen kan een onmiddellijke inning door de vaststellende beambte aan de overtreder voorgesteld worden op voorwaarde dat de daad geen onmiddellijke schade aan anderen heeft toegebracht. Dit voorstel wordt geformuleerd in het proces-verbaal, waarvan overeenkomstig artikel D.166 een afschrift wordt toegezonden aan de overtreder.

Naast het voorstel tot onmiddellijke inning kan de vaststellende beambte herstel aan de overtreder opleggen. In dit geval kan hij maatregelen gelasten omvatten om de hinder voor de bevolking en het milieu te verzachten en weg te nemen, of maatregelen die een overgangsmaatregel vormen voor de voltooiing van het herstel. § 2. De aanvaarding van het voorstel tot onmiddellijke inning, met inbegrip van het herstel, geschiedt door betaling van het voorgeschreven bedrag overeenkomstig paragraaf 5, binnen vijftien werkdagen na de kennisgeving van het afschrift van het proces-verbaal waarin dit voorstel is opgenomen.

De betaling bedoeld in lid 1 en, in voorkomend geval, de uitvoering van het herstel binnen de gestelde termijn maakt een einde aan: 1° de strafrechtelijke of administratieve vervolgingen tenzij de bevoegde Procureur des Konings binnen dertig dagen na de dag van de betaling aan de betrokkene in kennis stelt dat hij voornemens is de strafrechtelijke vervolgingen in te stellen; 2° de administratieve vervolgingen voor wat betreft een overtreding gedeclasseerd overeenkomstig artikel D.192, tenzij de sanctionerend ambtenaar de betrokkene binnen 30 dagen na de betaling in kennis stelt dat hij voornemens is administratieve vervolgingen in te stellen.

De in het eerste lid, 1° en 1°, bedoelde kennisgeving wordt bij aangetekend schrijven verricht. Ze wordt geacht gedaan te zijn op de eerstkomende kalenderdag na die van de indiening bij de post.

De overtreder kan de onmiddellijke invordering weigeren, met inbegrip van het herstel. In dat geval stelt hij de vaststellende beambte daarvan in kennis binnen vijftien werkdagen te rekenen vanaf de dag na de datum van kennisgeving van het afschrift van het proces-verbaal.

Het overschrijden van deze termijn zonder dat de overtreder reageert of het uitblijven van betaling, zelfs gedeeltelijk, van de onmiddellijke inning binnen dezelfde termijn, wordt beschouwd als een weigering van het voorstel tot onmiddellijke inning. § 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2 kan de vaststellende beambte in geval van een flagrante overtreding de onmiddellijke inning voorstellen, mits de daad geen onmiddellijke schade aan anderen heeft toegebracht.

Als de overtreder ermee instemt, wordt het overeenkomstig paragraaf 5 voorgeschreven bedrag onmiddellijk door de vaststellende beambte geïnd.

Wanneer de vaststellende beambte het herstel aan de overtreder oplegt, wordt dit herstel onmiddellijk uitgevoerd.

In het proces-verbaal, waarvan overeenkomstig artikel D.166 een afschrift aan de overtreder wordt gezonden, worden het voorstel en, in voorkomend geval, de aanvaarding en de betaling ervan vermeld.

Indien de overtreder de onmiddellijke betaling weigert, kan de vaststellende beambte bij de toezending van het afschrift van het proces-verbaal overeenkomstig paragraaf 1 opnieuw de onmiddellijke inning voorstellen. In dit geval is deze paragraaf 2 van toepassing. § 4. Een onmiddellijke inning kan overeenkomstig dit artikel worden voorgesteld voor de overtredingen van de derde en vierde categorie op grond van de in artikel D 138 bedoelde wetgevingen.

Naast de in lid 1 bedoelde gevallen kan ook een onmiddellijke inning worden voorgesteld voor de volgende overtredingen: 1° de verbranding van huisafval in de openlucht of in installaties die niet voldoen aan de wetgeving betreffende de afvalstoffen, met uitzondering van de verbranding van droge natuurlijke afval afkomstig van bossen, velden en tuinen, zoals geregeld bij het Veldwetboek en het Boswetboek;2° het achterlaten van afval, zoals verboden krachtens de wetgeving betreffende de afvalstoffen, met inbegrip van gestorte afval die de waterlopen schade toebrengt;3° het gebrek aan milieuvergunning of aan aangifte of de niet-naleving van de exploitatievoorwaarden overeenkomstig de wetgeving betreffende de milieuvergunning;4° de overtredingen van de wet van 28 februari 1882 op de jacht;5° de overtredingen van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;6° de overtredingen bedoeld in artikel 102 van het Boswetboek;7° de overtredingen van het Waals Dierenwelzijnwetboek;8° het niet-verkrijgen van de krachtens de wetgeving betreffende de afvalstoffen vereiste erkenning of registratie, of het niet-naleven van deze erkenning of registratie;9° het niet-naleven van Verordening (EG) nr.1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen en van Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is; 10° de overtredingen van het decreet van 17 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen;11° de overtredingen van het decreet van 31 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten2 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht.12° de overtredingen van het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering sluiten betreffende bodembeheer en bodemsanering. § 5. De Regering bepaalt voor elke betrokken overtreding het bedrag van de onmiddellijke inning die overeenkomstig dit artikel kan worden voorgesteld, alsmede de wijze van inning. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan de maximumboete waarin artikel D.198, § 1, tweede lid, voor deze overtreding voorziet. § 6. Indien de uitoefening van de strafrechtelijke of administratieve vervolgingen, ondanks de betaling van de onmiddellijke inning, tot de veroordeling van de betrokkene leidt, wordt het geïnde of gedeponeerde bedrag in mindering gebracht op de aan de staat verschuldigde gerechtskosten en op de opgelegde geldboete, respectievelijk op de administratieve geldgeldboete. Het eventuele overschot wordt terugbetaald.

In geval van vrijspraak wordt de krachtens dit artikel geïnde of geconsigneerde som terugbetaald.

Art. 32.In artikel D.175 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het woord "schikking" vervangen door de woorden "onmiddellijke inning".

Art. 33.In artikel D.178 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, vierde lid, worden, in het Frans, de woorden "ou d'une amende" vervangen door de woorden "et d'une amende";2° in paragraaf 2,zesde lid,wordt term "6° " vervangen door de term "10° ";3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Bij gebreke van strafvervolging van de overtreder kunnen de overtredingen van de tweede, derde en vierde categorie het voorwerp uitmaken van een schikking als bedoeld in artikel D.173 of van een administratieve procedure als bedoeld in titel VI van dit deel. ".

Art. 34.In artikel D.179, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt punt 2° vervangen door de volgende zin : een moreel element waarbij de overtreding is gepleegd met het uitsluitende en voortdurende oogmerk winst te maken, of met het oogmerk het milieu opzettelijk te vernietigen".

Art. 35.In artikel D.180, tweede lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het woord "tien" vervangen door het woord "vijftien".

Art. 36.In artikel D.181 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de woorden "dwingende maatregelen" vervangen door de woorden " dwingende en veiligheidsmaatregelen" en worden de woorden "bedoeld in de artikelen D.185 en D.201" vervangen door de woorden "bedoeld in hoofdstuk III van titel V en in artikel D.201".

Art. 37.Artikel D.183 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.183. Krachtens de wetgevingen bedoeld in artikel D.138 wordt een overtreding van tweede categorie begaan door: 1° degene die zich tegen de dwingende en veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel D.169 tot D172 verzet, ze overtreedt, niet in acht neemt of niet ten uitvoer legt ; 2° degene die zich tegen de opdrachten van de vaststellende beambten verzet of ze belemmert of die zonder wettige reden de bevelen niet uitvoert of naleeft ;3° degene die zich tegen administratieve procedures verzet, deze belemmert of niet naleeft;4° degene die zich verzet tegen de sancties of teruggavemaatregelen uitgesproken door de rechter krachtens hoofdstuk III van titel V, ze overtreedt, niet in acht neemt of niet uitvoert; 4° degene die zich verzet tegen de sancties of teruggavemaatregelen opgelegd door een sanctionerend ambtenaar krachtens dit Deel, behalve in geval van beroep krachtens de artikelen D.217 en D.218, ze overtreedt, niet in acht neemt of niet uitvoert;

Krachtens de wetgevingen bedoeld in artikel D.138 wordt een overtreding van tweede categorie begaan door elke persoon: 1° gemachtigde overeenkomstig artikel D.144 die de gegevens in het centraal bestand raadpleegt of gebruikt buiten de uitoefening van zijn opdrachten; 2° andere dan een overeenkomstig artikel D.144 gemachtigde persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van gegevens in het centraal bestand; 3° die gebruik maakt van inlichtingen verkregen door inzage in of het verkrijgen van een afschrift van een dossier, of door het eigenmachtig maken van een afschrift van de stukken van een dossier bij de raadpleging daarvan, met het oogmerk en gevolg het onderzoek of de administratieve procedure te belemmeren, dan wel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer, de fysieke of morele integriteit of de eigendom van een in het dossier genoemde persoon. Onverminderd de artikelen 51 tot en met 53 van het Strafwetboek pleegt eenieder die poogt een strafbaar feit te plegen in de zin van een van de wetgevingen van artikel D.138, een overtreding. Deze overtreding wordt bestraft met de straf die is vastgesteld voor de categorie onmiddellijk onder die welke is vastgesteld voor de indeling van het strafbare feit zelf. Voor de poging tot een overtreding van de vierde categorie geldt een soortgelijke straf als voor de overtreding van de vierde categorie, waarvoor de maximumstraf met de helft is verlaagd.

In voorkomend geval worden de administratieve sancties voor deze overtreding op dezelfde wijze vastgesteld.

Art. 38.In artikel D.184 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1er wordt aangevuld met de twee volgende leden : § 9.Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die de volgende bepalingen van Verordening van 18 december 2006 overtreedt: 1° artikel 6, § 4;2° artikel 7, § 4;3° artikel 9, § 2 ;4° artikel 12, §§ 1 en 3;5° artikel 17, § 1;6° artikel 18, § 1;7° artikel 22, §§ 1, 2 en 4;8° artikel 24, § 2;8° artikel 36, §§ 1 en 2;10° artikel 41, § 4;11° artikel 46, § 2;12° artikel 49;13° artikel 50, § 2;14° artikel 61, §§ 1 en 3;15° artikel 63, § 3;16° artikel 66, § 1;17° artikel 105. Hetzelfde geldt voor overtredingen van een beschikking van het Europees Agentschap van chemische stoffen of van de Europese Commissie betreffende één van de bepalingen bedoeld in het eerste lid. » ; 2° paragraaf wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: § 10.Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/204 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006, of van de krachtens bedoeld artikel aangenomen bepalingen overtreedt. » ; 3° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die de bepalingen van de volgende artikelen van Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 of de overeenkomstig deze artikelen genomen bepalingen overtreedt."; 4° de paragrafen 9, 10 en 11 worden opgeheven.

Art. 39.In titel V van deel VIII van het Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt: « Hoofdstuk III. - Bijkomende maatregelen bij de straf die door de rechter kunnen worden uitgesproken, met inbegrip van de teruggavemaatregelen".

Art. 40.Artikel D.185 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.185. § 1. Naast de straf kan de rechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de door de Regering aangewezen persoon, hetzij op verzoek van het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding is gepleegd, hetzij op verzoek van de burgerlijke partij, op kosten van de overtreder, de volgende teruggavemaatregelen gelasten: 1° het herstel in de oorspronkelijke staat;2° de uitvoering van de maatregelen om aan de overtreding een einde te maken;3° de uitvoering van maatregelen ter bescherming van de bevolking of het milieu tegen de veroorzaakte hinder of maatregelen die erop gericht zijn de toegang tot de plaatsen van de overtreding te verhinderen;4° de uitvoering van maatregelen die erop gericht zijn de veroorzaakte hinder en de gevolgen daarvan te beperken;5° de uitvoering van inrichtingswerken die erop gericht zijn de situatie op een voorlopige manier op te lossen vóór het herstel;6° de uitvoering van een studie om de geschikte veiligheids- of schadevergoedingsmaatregelen te bepalen;7° het opnieuw uitzetten van vis. Overeenkomstig het eerste lid, 2°, kunnen de maatregelen die erop gericht zijn de overtreding te laten beëindigen, met name bestaan in 1° de stillegging van elke exploitatie of deel van een exploitatie, gedurende de door de rechter bepaalde termijn, op de plaats waar de overtreding werd begaan;2° de sluiting, voor een periode van één maand tot drie jaar, van de vestiging waar de overtreding is begaan. De rechter kan de uitgesproken teruggavemaatregelen aanvullen met bijkomende of compenserende maatregelen in de zin van artikel D.94, eerste lid, 13° en 14°.

De rechten van de burgerlijke partij, die samen met de overheid of afzonderlijk van de overheid optreedt, beperken zich voor de rechtstreekse schadeloosstelling tot de door de bevoegde instantie gekozen maatregelen Die bepaling belet elke betrokken burgerlijke partij niet om voor het gerecht schadevergoeding te vorderen.

Om de aard en de omvang van de teruggavemaatregel die hij voornemens is uit te spreken, te bepalen, kan de rechter eerst de door hem daartoe aangewezen derden horen.

In zijn beslissing stelt de rechter de termijn vast waarbinnen de teruggavemaatregelen door de dader moeten zijn voltooid. § 2. Onverminderd de toepassing van hoofdstuk XXIII van Boek IV van het vierde deel van het Gerechtelijk wetboek, kan de rechter, wanneer de plaats niet hersteld wordt of de werken niet uitgevoerd worden binnen de voorgeschreven termijn, bevelen dat de persoon aangewezen door de Regering of de burgemeester ambtshalve tot de uitvoering ervan zal kunnen overgaan.

De veroordeelde wordt gedwongen tot de terugbetaling van alle uitvoeringskosten op overlegging van een gewone staat opgemaakt door de overheid die voor de ambtshalve uitvoering heeft gezorgd. § 3. Met het oog op de controle en het toezicht, kunnen de vaststellende beambten voor de uitvoering van de teruggavemaatregelen elk ogenblik de installaties, lokalen, terreinen en andere plaatsen binnentreden, behalve als het gaat om een woonplaats in de zin van artikel 15 van de Grondwet.

Indien het gaat om een woonplaats in de zin van artikel 15 van de Grondwet, mogen die beambten er binnentreden met de voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter of voor zover zij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben van de persoon die het effectieve genot van de betrokken plaatsen geniet.".

Art. 41.In artikel D.186 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "in voorkomend geval," worden ingevoegd tussen de woorden "kan bevelen dat de veroordeelde," en de woorden "op straffe van een dwangsom";2° het woord "acht" wordt vervangen door het woord "vijftien";3° de woorden "van de Regering" worden vervangen door de woorden "van het Waals Gewest of van de gemeente".

Art. 42.In artikel D.187 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de Regering of het gemeentecollege" vervangen door de woorden "de persoon aangewezen door de Regering of de burgemeester";2° in het tweede lid wordt het woord "ambtshalve" ingevoegd tussen de woorden "die voor de" en de woorden "uitvoering heeft gezorgd";3° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt: "Tenzij zij een woonplaats vormen in de zin van artikel 15 van de Grondwet, heeft de persoon die door de overheid is aangewezen om de ambtshalve uitvoering uit te voeren, toegang tot de plaats om de beslissing uit te voeren.Zo nodig kan zij de politiediensten verzoeken bij de uitoefening van haar opdracht.

Indien het gaat om een woonplaats in de zin van artikel 15 van de Grondwet, mogen die beambten er binnentreden met de voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter of voor zover zij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben van de persoon die het effectieve genot van de betrokken plaatsen geniet.".

Art. 43.In artikel D.188 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "of het Begrotingsfonds voor Dierenwelzijn ingesteld bij artikel D.100 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek" worden toegevoegd na de woorden "het bij artikel D.220 ingesteld Fonds voor de milieubescherming, afdeling "milieuwangedrag"; 2° de woorden "of het dierenwelzijn," worden ingevoegd tussen de woorden "de gezondheid van de mens" en de woorden "gerichte schade te voorkomen".

Art. 44.In artikel D.189 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt: Naast de straf kan de rechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de door de Regering aangewezen persoon, hetzij op verzoek van het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding is gepleegd, hetzij op verzoek van de burgerlijke partij, of het openbaar ministerie, de overtreder veroordelen, zo nodig onder oplegging van een dwangsom: 1° om een of meerdere dieren van een of meerdere soorten niet permanent of gedurende een periode van drie maanden tot vijftien jaar te houden;2° om, permanent of voor een periode van drie maanden tot vijftien jaar, het aantal gehouden dieren of diersoorten te beperken ; 3° tot de intrekking van zijn vergunning voor het houden van een dier als bedoeld in artikel D.6 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek.". 4° in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid volgend lid ingevoegd: "Wanneer de veroordeling voor een overtreding van het Waalse Dierenwelzijnwetboek het gevolg is van een overtreding van de eerste categorie in de zin van artikel D.179, beveelt de rechter de intrekking van de vergunning tot bezit van een dier overeenkomstig dit artikel.

Art. 45.In artikel D.191 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de directeur-generaal van de Administratie en, in voorkomend geval, het gemeentecollege" vervangen door de woorden "de door de Regering aangewezen persoon en, in voorkomend geval, aan de burgemeester van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding werd gepleegd"; 2° in paragraaf 1 worden de woorden "bedoeld in de artikelen D.185 en D.187" vervangen door de woorden "in een van de in artikel D.138 opgesomde wetgevingen"; 3° in het tweede lid worden de woorden "ter kennis gebracht van de directeur-generaal van de Administratie en, in voorkomend geval, het gemeentecollege" vervangen door de woorden "systematisch ter kennis gebracht van de door de Regering aangewezen persoon en, in voorkomend geval, van de burgemeester van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding werd gepleegd".

Art. 46.In artikel D.192 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, worden de woorden "de vertegenwoordigers van de parketten van de verschillende rechtsgebieden van de hoven van beroep en de gerechtelijke arrondissementen" vervangen door de woorden "het College van de procureurs-generaal" 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° komt tussen in het kader van de gewoonlijke uitoefening van een activiteit;"; 4° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: De processen-verbaal die reeds ter kennis van de procureur des Konings zijn gebracht vóór de inwerkingtreding van een door de Regering overeenkomstig het eerste lid opgestelde lijst waarop de vastgestelde overtredingen zijn vermeld, worden verder behandeld op grond van de op de datum van kennisgeving geldende bepalingen."; 5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt: " § 3."In afwijking van paragraaf 1 kunnen gedeclasseerde overtredingen strafrechtelijk worden bestraft en vervolgd indien zij zijn gepleegd als onderdeel van een reeks handelingen, waarvan sommige niet-gedeclasseerde overtredingen vormen, of indien dezelfde handeling zowel een gedeclasseerde als een niet-gedeclasseerde overtreding feit vormt.".

Art. 47.In artikel D.194, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden ", met inbegrip van elk element aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd," ingevoegd tussen de woorden "alle nuttige inlichtingen, documenten, stukken of bewijsstuk laten overleggen" en de woorden "er een fotokopie of een ander afschrift van maken" 2° tussen het tweede en het derde lid wordt een ingevoegd, luidend als volgt: Voor de toepassing van het eerste lid, punt 4°, stelt de Regering de procedure vast voor het beheer en de toezending van in beslag genomen voorwerpen die in het bezit zijn van de griffiers der rechterlijke orde aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar.". 3° er wordt een vijfde lid ingevoegd, luidend als volgt : "De Regering kan de wijze van aanwijzing van de in het eerste lid, 5°, bedoelde technische deskundigen bepalen.".

Art. 48.In artikel D.195 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 4° vervangen als volgt: "4° dat de overtreder binnen dertig dagen na de dag van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving zijn verweermiddelen schriftelijk kan indienen, door elk middel dat overeenkomstig artikel D.141, § 2, vaste datum verleent aan de verzending, en dat hij het recht heeft de sanctionerend ambtenaar te verzoeken bij die gelegenheid zijn verweer mondeling toe te lichten;" ; 2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Indien om een mondelinge toelichting op de verdediging wordt verzocht, bepaalt de sanctionerend ambtenaar op welke dag en op welk tijdstip de overtreder wordt uitgenodigd zijn of haar verdediging mondeling toe te lichten, alsmede welke modaliteiten van toepassing zijn.De sanctionerend ambtenaar kan voorstellen dat de mondelinge presentatie per videoconferentie geschiedt. De overtreder kan de videoconferentie weigeren.". 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met de twee volgende leden : "De Regering kan in door haar te bepalen uitzonderlijke omstandigheden voorzien in een uitsluitend schriftelijke procedure ter vervanging van de mondelinge presentatie van de verweermiddelen van de overtreder. Zij bepaalt op welke wijze de overtreder een adequate uitoefening van zijn rechten van de verdediging kan worden gegarandeerd. 2. Tegelijk met de toezending van het in lid 1 bedoelde brief stelt de sanctionerend ambtenaar, wanneer in het proces-verbaal om een teruggavemaatregel wordt verzocht, via het in artikel D.144 bedoelde centraal bestand de door de Regering aangewezen dienst of orgaan en, in voorkomend geval, de burgemeester van de gemeente waar de overtreding is gepleegd, in kennis van het inleiden van de administratieve procedure en kan hij hen verzoeken een voorstel tot herstel te doen.". 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord « opleggen » vervangen door het woord « opleggen » ;2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord « opleggen » vervangen door het woord « opleggen » ; 6° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Geen administratieve sanctie en geen bijkomende maatregel mag worden opgelegd meer dan twee jaar nadat de bevoegde sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal in de vorm als bedoeld in artikel D.166 heeft ontvangen. Een teruggavemaatregel mag niet meer worden gelast dan drie jaar nadat de bevoegde sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal in de in artikel D.166 bedoelde vorm heeft ontvangen."; 7° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "In afwijking van lid 2 worden deze termijnen geschorst tijdens de in artikel D.202 bedoelde bemiddelingsprocedure en de in hoofdstuk III, afdeling 2, bedoelde burgerdienst, vanaf het voorstel van de sanctionerend ambtenaar om van deze procedure gebruik te maken tot de beslissing om deze procedure te beëindigen. Wanneer de sanctionerend ambtenaar de vaststellende beambten om aanvullende taken verzoekt of overeenkomstig artikel D.194, § 1, een beroep doet op een technisch deskundige, worden deze termijnen eveneens opgeschort voor de duur van deze interventies, die niet langer dan een jaar mogen duren. In dat geval stelt hij de overtreder in de in paragraaf 1 bedoelde mededeling in kennis van de schorsing van de procedure.".

Art. 49.Artikel D.196 van hetzelfde wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt aangevuld met de woorden ", en houdt in voorkomend geval rekening met het economische voordeel dat uit de gepleegde overtreding voortvloeit.".

Art. 50.In artikel D.197 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "door een ambtenaar van de lokale politie" vervangen door de woorden "door een lid van het operationeel kader van de federale politie en van de lokale politie";2° in paragraaf 3, eerste lid, 3°, wordt het woord "6° " vervangen door het woord "10° "; 3° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Wanneer de gemeenteraad gebruik maakt van de toepassing van dit paragraaf, stelt hij de door de Regering aangewezen dienst of orgaan daarvan in kennis door deze volgens de door de Regering vastgestelde procedures een afschrift van het betrokken gemeentelijke reglement toe te zenden.".

Art. 51.In artikel D.198 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 2° aangevuld met de woorden ", overeenkomstig afdeling 2 van dit hoofdstuk" ;2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "de beheerder van de betrokken inrichting" vervangen door de woorden "de overtreder";3° 3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden ", een nieuwe afwijking" ingevoegd tussen de woorden "een nieuwe registratie" en de woorden "of een nieuwe vergunning"; 4° in paragraaf 2, wordt het derde lid aangevuld met de zin "In voorkomend geval vermeldt de sanctionerend ambtenaar dit in zijn beslissing en brengt hij de voor de afgifte van de betrokken akte verantwoordelijke overheid op de hoogte.". 5° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden ", de globale vergunning" ingevoegd tussen de woorden "De milieuvergunning" en de woorden "en de verklaring"; 6° in paragraaf 3, wordt het tweede lid aangevuld met de zin "Hij bepaalt tevens de modaliteiten van de inbeslagneming en de mogelijkheden van bestemming."; 2° in paragraaf 5, eerste lid, 1°, wordt het woord "vijf" vervangen door het woord "tien";8° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, worden de woorden "gedurende een periode van één maand tot tien jaar" ingevoegd tussen de "gehouden kunnen worden" en het woord "beperken".

Art. 52.In artikel D.199, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "voor een overtreding" worden vervangen door de woorden "voor een overtreding van de tweede categorie";2° de woorden "van het dier" worden vervangen door de woorden "van een of meer dieren of van een of meer soorten";3° het woord "vijf" wordt vervangen door het woord "tien".

Art. 53.In artikel D.200 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "die is bekrachtigd" toegevoegd na de woorden "te rekenen vanaf de datum van de beslissing";2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "in kracht van gewijsde gegane" vervangen door de woorden "respectievelijk in kracht van gewijsde gegane of bekrachtigde" ; 3° in paragraaf 4, derde lid, 2°, worden de woorden « bij aangetekend schrijven of via elke andere door de Regering bepaalde modaliteit, waarbij vaste datum aan de zending wordt verleend » vervangen door de woorden « door elk middel dat overeenkomstig artikel D.141, § 2, vaste datum verleent aan de verzending » ; 4° in paragraaf 4, derde lid, 2°, worden de woorden "van het aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "bedoeld in het derde lid".

Art. 54.Artikel D.201 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: D. 201. Naast de administratieve sancties kan de sanctionerend ambtenaar, hetzij ambtshalve, op verzoek van het openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de door de Regering aangewezen persoon, hetzij op verzoek van het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding is gepleegd, hetzij op verzoek van de burgerlijke partij, op kosten van de overtreder, de volgende teruggavemaatregelen gelasten: 1° het herstel in de oorspronkelijke staat;2° de uitvoering van de maatregelen om aan de overtreding een einde te maken;3° de uitvoering van maatregelen ter bescherming van de bevolking of het milieu tegen de veroorzaakte hinder of maatregelen die erop gericht zijn de toegang tot de plaatsen van de overtreding te verhinderen;4° de uitvoering van maatregelen die erop gericht zijn de veroorzaakte hinder en de gevolgen daarvan te beperken;5° de uitvoering van inrichtingswerken die erop gericht zijn de situatie op een voorlopige manier op te lossen vóór het herstel;6° de uitvoering van een studie om de geschikte veiligheids- of schadevergoedingsmaatregelen te bepalen;7° het opnieuw uitzetten van vis. Overeenkomstig het eerste lid, 2°, kunnen de maatregelen die erop gericht zijn de overtreding te laten beëindigen, met name bestaan in: 1° de stillegging van iedere exploitatie of ieder deel van een exploitatie, gedurende een periode van één maand tot vijf jaar, op de plaats waar de overtreding werd begaan;2° de sluiting, voor een periode van één maand tot drie jaar, van de vestiging waar de overtreding is begaan. Om de aard en de omvang van de teruggavemaatregel die hij voornemens is uit te spreken, te bepalen, kan de sanctionerend ambtenaar eerst de door hem daartoe aangewezen derden horen.

De sanctionerend ambtenaar kan de uitgesproken teruggavemaatregelen aanvullen met bijkomende of compenserende maatregelen in de zin van artikel D.94, eerste lid, 13° en 14°.

In zijn beslissing stelt de sanctionerend ambtenaar de termijn vast waarbinnen de teruggavemaatregelen door de overtreder moeten zijn voltooid. ».

Art. 55.In artikel D.202 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zin "De sanctionerend ambtenaar kan de overtreder een bemiddelingsprocedure voorstellen" vervangen door de zin "De sanctionerend ambtenaar kan een beroep doen op een bemiddelingsprocedure";2° in paragraaf 1, wordt een lid luidend als volgt ingevoegd tussen lid 2 en lid 3: "Om deze bemiddelingsprocedure aan de overtreder voor te stellen, stelt de sanctionerend ambtenaar hem in kennis van zijn voornemen en deelt hij hem de contactgegevens mee van de bemiddelaar die hij voornemens is aan te wijzen.Tegelijkertijd brengt hij de betrokken bemiddelaar op de hoogte en geeft hij hem de contactgegevens van de overtreder en het volledige dossier betreffende de strafbare feiten.

In dit geval legt de bemiddelaar de bemiddelingsprocedure uit aan de overtreder en verkrijgt hij zijn instemming met de uitvoering ervan; 3° in paragraaf 1 wordt het derde lid, dat het vierde lid is geworden, vervangen als volgt: "De bemiddelaar stelt de sanctionerende ambtenaar binnen vijfenveertig dagen na het voorstel van deze laatste in kennis van de instemming of de weigering van de overtreder om aan deze bemiddelingsprocedure deel te nemen.» ; Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de overtreder geacht het voorstel te hebben geweigerd.". 4° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Indien de overtreder instemt met het voorstel om een bemiddelingsprocedure te organiseren, neemt de sanctionerende ambtenaar hiervan akte in een beslissing die hij aan de overtreder en de bemiddelaar meedeelt. In voorkomend geval stelt de sanctionerende ambtenaar de doelstellingen vast die in de bemiddelingsprocedure met betrekking tot de teruggavemaatregel moeten worden bereikt. Binnen tien dagen na de beslissing stelt de sanctionerende ambtenaar alle andere bij de administratieve procedure betrokken partijen, met inbegrip van eventuele slachtoffers van de strafbare feiten, in kennis van de bemiddelingsprocedure.

Overeenkomstig de door de Regering vastgestelde procedures kunnen de door de Regering aangewezen dienst of orgaan en het gemeentecollege van de gemeente waar de overtreding is gepleegd, een persoon aanwijzen om hun belangen in de bemiddelingsprocedure te behartigen.". 5° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "de personen die eventueel worden aangewezen overeenkomstig paragraaf 2" ingevoegd tussen de woorden "met de overtreder" en de woorden "en eventuele slachtoffers";6° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "Na ondertekening" vervangen door de woorden "Na ondertekening van de overeenkomst";7° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "stuurt de bemiddelaar het ter goedkeuring naar" vervangen door de woorden "stuurt de bemiddelaar ze ter goedkeuring naar" ;8° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord "goedkeuring" vervangen door het woord "homologatie";9° in paragraaf 3 wordt het vierde lid vervangen als volgt: "Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst onderzoekt de sanctionerend ambtenaar de wettigheid van de bemiddelingsprocedure en van de ondertekende overeenkomst.Indien hij weigert de overeenkomst te aanvaarden, kan de sanctionerende ambtenaar zijn opmerkingen richten tot de bemiddelaar, opdat de overeenkomst, in overleg met de verschillende partijen, dienovereenkomstig wordt gewijzigd, of kan hij besluiten de bemiddelingsprocedure overeenkomstig paragraaf 4 te beëindigen.". 10° in paragraaf 3 wordt het vijfde lid vervangen als volgt: "Wanneer de overeenkomst is gehomologeerd, mag de sanctionerend ambtenaar de betrokken overtreder geen andere in artikel D.198 bedoelde administratieve sanctie meer opleggen, behalve overeenkomstig lid 4 wanneer deze overeenkomst niet wordt nageleefd. De homologatie van de overeenkomst maakt een einde aan de bemiddelingsprocedure en aan de opdracht van de bemiddelaar."; 11° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "de goedgekeurde overeenkomst" vervangen door de woorden "de gehomologeerde overeenkomst";11° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "de overeenkomst" vervangen door de woorden "de overeenkomst";13° in paragraaf 3, zesde lid, worden de woorden "de bemiddelaar of de door de Regering aangewezen dienst" vervangen door de woorden "sanctionerend ambtenaar" ;14° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "Indien de overtreder het in § 1 bedoelde voorstel weigert of indien de bemiddelaar vaststelt dat de bemiddelingsprocedure is mislukt" vervangen door de woorden "Indien de overtreder het in § 1 bedoelde voorstel weigert of indien de bemiddelaar vaststelt dat de bemiddelingsprocedure is mislukt tijdens de bemiddeling of wanneer de sanctionerend ambtenaar weigert de ondertekende overeenkomst te homologeren of vaststelt dat de bemiddelingsprocedure is mislukt";15° In paragraaf 4 wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "en de opdracht van de bemiddelaar";16° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "de bemiddelaar of de door de Regering aangewezen dienst" vervangen door de woorden "de sanctionerend ambtenaar" 17° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "de overeenkomst niet wordt nageleefd" vervangen door de woorden "de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet wordt nageleefd".

Art. 56.In artikel D.203 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "Wanneer de veroordeelde instemt met het voorstel een gemeenschapsdienst te verrichten, neemt de sanctionerende ambtenaar hiervan akte in een beslissing en stelt hij binnen dertig dagen na deze beslissing, overeenkomstig paragraaf 2, de voorwaarden van deze gemeenschapsdienst vast, alsmede het orgaan dat toezicht houdt."; 2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de zin "In dit geval bepaalt de Regering de modaliteiten en de organisatie van deze begeleiding." opgeheven ; 3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De Regering bepaalt de modaliteiten en de organisatie van de begeleiding voor de gemeenschapsdienst".

Art. 57.Artikel D.204 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.204. § 1. De uitvoering van de gemeenschapsdienst wordt tijdens en aan het einde van de in artikel D.203, lid 2, bedoelde periode gecontroleerd door het krachtens artikel D.203 aangewezen begeleidingsorgaan of door de door de Regering aangewezen dienst. De Regering bepaalt de wijze waarop deze controle wordt uitgevoerd. § 2. Indien het begeleidingsorgaan of de door de regering aangewezen dienst vaststelt dat de overtreder de gemeenschapsdienst binnen de gestelde termijn op geldige wijze heeft verricht, deelt hij dit mee aan de sanctionerend ambtenaar, die dit in een beslissing vastlegt. De sanctionerend ambtenaar mag geen enkele andere in artikel D.198 voorziene administratieve sanctie meer opleggen.

Indien het begeleidingsorgaan of de door de Regering aangewezen dienst vaststelt dat de gemeenschapsdienst niet of niet volledig is uitgevoerd overeenkomstig de beslissing van de sanctionerend ambtenaar of dat hij niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd, meldt hij dit binnen 30 dagen na het verstrijken van de in het artikel D.203, § 2 bedoelde termijn aan de sanctionerend ambtenaar. In dat geval, onverminderd het derde lid, kan de sanctionerend ambtenaar een of meerdere van de in artikel D.198 bedoelde sancties opleggen.

Wanneer de gestelde termijn niet in acht is genomen en de overtreder een naar behoren gemotiveerde motivering geeft, kan de sanctionerend ambtenaar de in artikel D.203, § 2, bedoelde termijn met maximaal zes maanden verlengen. § 3. Het in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde verslag wordt verstrekt via het door de Regering vastgestelde passende formulier.".

Art. 58.In artikel D.205 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "onverminderd artikel D.206, § 1, eerste lid," ingevoegd tussen de woorden "Indien hij het opportuun acht de vastgestelde feiten administratief te vervolgen," en de woorden "moet de sanctionerend ambtenaar"; 2° in paragraaf 2, wordt de zin "degene die de hoede heeft over de minderjarige," vervangen door de zin "degene die erover de hoede heeft".

Art. 59.In artikel D.206 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zin "de personen die de hoede hebben over de minderjarige," vervangen door de zin "de personen die erover de hoede hebben";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "als bedoeld in deze afdeling" opgeheven ; 3° in paragraaf 1, wordt het eerste lid aangevuld met de zin "Tenzij in dit artikel anders is bepaald, is afdeling 2 van dit hoofdstuk van toepassing op de in deze afdeling bedoelde gemeenschapsdienst.". 4° in paragraaf 2 worden de woorden "of in geval van gehele of gedeeltelijke niet-vervulling van de gemeenschapsdienst," ingevoegd tussen de woorden "of de personen die de minderjarige onder zijn bewaring hebben," en de woorden "kan de sanctionerend ambtenaar".

Art. 60.In artikel D.207 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in het tweede lid, worden de woorden "bij aangetekende brief" vervangen door de woorden "bij aangetekend brief of via elke andere door de Regering bepaalde modaliteit, waarbij vaste datum aan de zending wordt verleend";2° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Na de in het tweede lid bedoelde opmerkingen te hebben ingewonnen of de minderjarige overtreder evenals zijn vader, moeder, voogd of personen die er de hoede over uitoefenen, te hebben ontmoet, en indien hij tevreden is over de educatieve maatregelen die door deze laatsten werden voorgesteld, kan de sanctionerend ambtenaar de zaak in dit stadium van de procedure afsluiten.Indien geen opmerkingen worden ontvangen of geen vergadering plaatsvindt, of indien de sanctionerend ambtenaar niet tevreden is met de voorgestelde educatieve maatregelen, kan hij of zij de in deze afdeling bedoelde administratieve procedure inleiden.". 3° bedoeld artikel wordt aangevuld met volgend lid, luidend als volgt: "De sanctionerend ambtenaar kan, met instemming van de minderjarige overtreder en zijn vader en moeder, voogd of personen die er de hoede over hebben, de bemiddelaar bedoeld in artikel D.202, § 1, opdragen de ouderlijke betrokkenheidsprocedure in te leiden overeenkomstig dit artikel, voordat de bemiddelingsprocedure wordt opgestart. Aan het einde van de procedure stelt de bemiddelaar de sanctionerende ambtenaar in kennis van de conclusies van de procedure inzake ouderbetrokkenheid. De sanctionerend ambtenaar beslist dan overeenkomstig lid 3. ». Indien na deze ouderlijke betrokkenheidsprocedure een bemiddelingsprocedure als bedoeld in artikel D.205 wordt ingeleid, kunnen de minderjarige overtreder en zijn vader en moeder, voogd of personen die het gezag over hem uitoefenen, in voorkomend geval verzoeken dat de bemiddelaar die met de ouderlijke betrokkenheidsprocedure is belast, door een andere bemiddelaar wordt vervangen.

Art. 61.In artikel D.208, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: § 2.Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist een minderjarige die op het tijdstip van de overtreding de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, administratief te vervolgen, stelt hij de minderjarige, alsmede diens vader en moeder, voogden of de personen die er de hoede over uitoefenen, daarvan in kennis bij aangetekend schrijven of op een andere door de Regering vastgestelde wijze die een bepaalde datum aan de verzending verbindt. Die partijen beschikken over dezelfde rechten als de overtreder. De informatie omvat de in artikel D.195, § 1 bedoelde gegevens en vermeldt de procedure en de eventuele sancties die gelden voor minderjarigen van veertien jaar en ouder.". 2° in het tweede lid worden de woorden "door de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand" vervangen door de woorden "door de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand wanneer de minderjarige niet door een advocaat wordt bijgestaan";3° het derde lid wordt vervangen als volgt: Indien er een belangenconflict is, ziet de stafhouder erop toe dat de minderjarige bijgestaan wordt door een andere advocaat dan diegene op wie zijn vader en moeder, voogden of personen die er de hoede over uitoefenen of die een vorderingsrecht hebben.Zo nodig zal de stafhouder of het bureau voor juridische bijstand een andere advocaat aanwijzen.".

Art. 62.In artikel D.209 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "De sanctionerend ambtenaar deelt zijn beslissing aan de overtreder mee per aangetekende brief of op iedere andere door de Regering vastgestelde wijze waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend.Deze beslissing wordt binnen de in artikel D.195, § 2, tweede lid, gestelde termijn toegezonden en vermeldt de beroepsmogelijkheden.". 2° in het tweede lid worden de woorden ", onverminderd artikel D.201" opgeheven; 3° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Overeenkomstig de door de regering vastgestelde procedures zendt de sanctionerend ambtenaar, samen met een afschrift van zijn beslissing aan de overtreder, een afschrift van zijn beslissing aan: 1° de dienst of het orgaan aangewezen door de Regering wanneer de beslissing een maatregel tot teruggave als bedoeld in artikel D.201 uitspreekt of wanneer de beslissing is uitgevaardigd door een sanctionerend ambtenaar als bedoeld in artikel D.157 ; 2° de burgemeester wanneer, voor een strafbaar feit gepleegd op het grondgebied van zijn gemeente, de beslissing van de sanctionerend ambtenaar bedoeld in artikel D.156 betrekking heeft op overtredingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een gemeentelijk reglement overeenkomstig artikel D.197, § 3, of een maatregel van teruggave bedoeld in artikel D.201 uitspreekt.". 4° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "De beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan, volgens de door de Regering vastgestelde procedures, in elektronische vorm worden opgesteld.". 5° bedoeld artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: De sanctionerend ambtenaar maakt een afschrift van zijn beslissing over aan elke belanghebbende partij die hem vooraf een geschreven en gemotiveerde aanvraag heeft toegestuurd.".

Art. 63.In artikel D.211 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "acht" wordt vervangen door het woord "vijftien";2° de woorden "het gemeentecollege" worden vervangen door de woorden "de gemeente".

Art. 64.Artikel D.212 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.212. De sanctionerend ambtenaar mag alleen een dwangsom opleggen indien de beslissing een maatregel tot teruggave overeenkomstig artikel D.201 oplegt. In dit geval wordt de dwangsom alleen opgelegd op verzoek van de persoon die is aangewezen door de Regering of het gemeentecollege van de gemeente waar de overtreding is begaan. Indien een van deze overheden niet optreedt overeenkomstig artikel D.201, kan de sanctionerend ambtenaar ambtshalve uitspraak doen.

De bepalingen van boek IV, deel IV, hoofdstuk XXIII, van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de dwangsom, zijn van toepassing.

De bepalingen van deel V van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot inbeslagneming en tenuitvoerlegging zijn ook van toepassing op de tenuitvoerlegging van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar tot oplegging van een dwangsom.".

Art. 65.In artikel D.213 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "overeenkomstig artikel D.201, eerste lid, 6° " worden ingevoegd tussen de woorden "om de passende veiligheids- of schadevergoedingsmaatregelen vast te stellen" en de woorden ", kan hij binnen 180 dagen"; 2° de woorden "eerste lid, 1°, " worden opgeheven.

Art. 66.In artikel D.214 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: Wanneer het in artikel D.201, eerste lid, 1°, bedoelde herstel in de oorspronkelijke staat niet binnen de door de sanctionerend ambtenaar voorgeschreven termijn wordt uitgevoerd, kan de persoon aangewezen door de Regering of de burgemeester van de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding werd begaan ambtshalve in de uitvoering van het herstel in de oorspronkelijke staat voorzien.". 2° in het tweede lid, worden de woorden "bedoeld in het eerste lid" ingevoegd tussen de woorden "De termijn" en de woorden "begint te lopen op de dag waarop";3° in het derde lid worden de woorden "Voor de uitvoering" vervangen door de woorden "Voor de controle en het toezicht op de uitvoering";4° in het vierde lid worden de woorden "voor zover hij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft" vervangen door de woorden "voor zover zij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben".

Art. 67.In artikel D.215, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de woorden ", onverminderd artikel D.221," ingevoegd tussen de woorden "door de gewestelijke sanctionerend ambtenaar wordt" en de woorden "op het Fonds voor de milieubescherming, afdeling milieuwangedrag gestort".

Art. 68.In artikel D.216, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de woorden ", onverminderd artikel D.221," ingevoegd tussen de woorden "door de gewestelijke sanctionerend ambtenaar opgelegde dwangsom wordt" en de woorden "bestemd voor het Fonds voor de milieubescherming, afdeling milieuwangedrag gestort".

Art. 69.In artikel D.217 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Kunnen een beroep instellen binnen een termijn van zestig dagen op straffe van verval : 1° de overtreder tegen de hem betreffende beslissing van de sanctionerend ambtenaar, betekend overeenkomstig artikel D.209 ; 2° de persoon die door de Regering is aangewezen tegen de beslissingen van de sanctionerende ambtenaar, bedoeld in artikel D.157 ; 3° het gemeentecollege, voor een op zijn grondgebied gepleegde overtreding, tegen de beslissingen van de sanctionerend ambtenaar bedoeld in artikel D.156 die betrekking hebben op overtredingen die het voorwerp uitmaakten van een gemeentelijk reglement overeenkomstig artikel D.197, § 3, of die een maatregel van teruggave bedoeld in artikel D.201 uitspreken.". 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt: "De in lid 1 bedoelde periode begint te lopen vanaf: 1° de kennisgeving van de in artikel D.209 bedoelde kennisgeving; 2° of, bij gebrek aan beslissing, het vestrijken van de termijn bedoeld in artikel D.195, § 2, tweede lid, of in artikel D.213.".

Art. 70.Artikel D.219 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, wordt vervangen als volgt: "Art. D.219. Op grond van een betalingsbevel dat verband houdt met een op grond van titel V, hoofdstuk III, gegeven beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, of met een beslissing waarbij een administratieve geldboete is opgelegd die in kracht van gewijsde is gegaan, of met een in beroep gegeven vonnis van de bevoegde rechtbank als bedoeld in de artikelen D.217 en D.218, en dat in kracht van gewijsde is gegaan, en met het oog op de invordering van de administratieve geldboetes, van de dwangsom, van de geldsom bedoeld in artikel D.188 en de kosten van het herstel in de oorspronkelijke staat en de krachtens de artikelen D.186 en D.211 verordende zekerheden, genieten het Waalse Gewest en de gemeente op het grondgebied waarvan de overtreding is begaan een algemeen bevoorrecht op alle goederen van de veroordeelde en kunnen zij alle goederen van de betrokkene die eraan onderworpen kunnen zijn en die zich op het grondgebied van het Waals Gewest bevinden, met een wettelijke hypotheek bezwaren.

Dat voorrecht neemt rang in onmiddellijk na de voorrechten die vermeld zijn in de artikelen 19 en 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851 en in artikel 23 van boek II van het Wetboek van Koophandel.

De rangorde van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de datum van inschrijving die is toegekend na de betekening van het betalingsbevel.

De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de bevoegde overheid die de bevolen of genomen maatregelen uitvoert.".

Art. 71.In artikel D.221 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de punten 1° en 2° vervangen door wat volgt: "1° de geldsommen bedoeld in de artikelen D.173 en D.174 en in hoofdstuk III van Titel V, dwangsommen inbegrepen; 2° de opbrengst van de administratieve geldboeten en dwangsommen opgelegd krachtens Titel VI door de sanctionerende ambtenaar bedoeld in artikel D.156;"; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.In afwijking van paragraaf 1, worden de volgende opbrengsten gestort: 1° aan het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten, de opbrengst van onmiddellijke invorderingen en gesloten transacties en de opbrengst van administratieve geldboeten opgelegd voor overtredingen bedoeld in de artikelen D.396, 1°, 2°, en 4° tot 8°, D.397, §§ 1 tot 3, en D.398, § 1, 1° tot 6°, en § 2, van het Waals Landbouwwetboek; 2° aan het Begrotingsfonds inzake de financiering van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem, de opbrengst van onmiddellijke invorderingen en gesloten transacties en de opbrengst van administratieve geldboeten opgelegd voor overtredingen bedoeld in artikel D.396, 3°, van het Waals Landbouwwetboek; 3° aan het Begrotingsfonds inzake het landbouwkundig grondbeleid, de opbrengst van onmiddellijke invorderingen en gesloten transacties en de opbrengst van administratieve geldboeten opgelegd voor overtredingen bedoeld in de artikelen D.397, § 4, en D.398, § 1, 7°, van het Waals Landbouwwetboek; 4° aan het Begrotingsfonds ten gunste van het visserij- en hengelbeheersplan in Wallonië, de opbrengst van onmiddellijke invorderingen en gesloten transacties en de opbrengst van administratieve geldboeten opgelegd voor overtredingen bedoeld in het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;5° aan het Begrotingsfonds voor Dierenwelzijn, de opbrengst van de gesloten transacties en de opbrengst van de onmiddellijke invorderingen opgelegd voor overtredingen bedoeld in het Waals Wetboek voor Dierenwelzijn; 6° aan het Begrotingsfonds voor Biodiversiteit, de opbrengst van onmiddellijke invorderingen en gesloten transacties en de opbrengst van administratieve geldboeten opgelegd voor overtredingen bedoeld in de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud of in artikel D.194, § 7. ».

Art. 72.In artikel D.222, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "de teruggavemaatregelen" vervangen door de woorden "de uitvoering van de teruggavemaatregelen";2° in het tweede lid van de Franse versie, wordt het woord "résultant" vervangen door het woord "résultants".

Art. 73.In artikel 27 van het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende milieudeliquentie wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De sanctionerende ambtenaren bedoeld in artikel D.139, 4°, van Boek I van het Milieuwetboek, in de versie vóór de wijziging voorzien bij dit decreet, alsook hun afgevaardigden aangewezen overeenkomstig artikel R.114 van het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek in zijn versie vóór de inwerkingtreding van dit decreet, worden geacht te zijn aangewezen overeenkomstig dit decreet. ».

Art. 74.In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de punten 1°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° opgeheven.

Art. 75.In artikel 29 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid aangevuld door wat volgt: "5° de artikelen D.399, tweede lid, en D.400 van het Waalse Landbouwwetboek. ».

Art. 76.In artikel 30, § 2, van hetzelfde decreet wordt het eerste lid aangevuld door wat volgt: "4° artikel 29 treedt in werking op de datum die de Regering bepaalt. 5° artikel 28 treedt in werking binnen tien dagen na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.». HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in Boek I van het Milieuwetboek

Art. 77.In artikel D.138 van Boek I van het Milieuwetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten1, wordt het eerste lid aangevuld met de punten 21° en 22°, luidend als volgt: "21° het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten; 22° het decreet van 20 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten5 betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.».

Art. 78.In artikel D.154, eerste lid, 4°, van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, worden de woorden "van artikel D.163" vervangen door de woorden "van de artikelen D.163 en D.163bis".

Art. 79.Artikel D.155bis van hetzelfde Boek, laatstelijk gewijzigd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "Art. D.155bis. § 1. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door degene die de volgende bepalingen van Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende opheffing van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (hierna "Verordening van 18 december 2006") overtreedt: 1° artikel 5;2° artikel 6, §§ 1 en 3;3° artikel 7, § 1;4° artikel 9, §§ 5 en 6;5° artikel 14, §§ 1, 6 en 7;6° artikel 37, §§ 4, 5, 6 en 7;7° artikel 38, §§ 1, 3 en 4;8° artikel 39, §§ 1 en 2;9° artikel 40, § 4;10° artikel 50, § 4;11° artikel 56, §§ 1 en 2;12° artikel 60, § 10;13° artikel 67. Hetzelfde geldt voor overtredingen van een beschikking van het Europees Agentschap van chemische stoffen of van de Europese Commissie betreffende één van de bepalingen van verordening van 18 december 2006.

Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die de volgende bepalingen van Verordening van 18 december 2006 overtreedt: 1° artikel 6, § 4;2° artikel 7, § 2;3° artikel 9, § 2;4° artikel 12, §§ 2 en 3;5° artikel 17, § 1;6° artikel 18, § 1;7° artikel 22, §§ 1, 2 en 4;8° artikel 24, § 2;9° artikel 36, §§ 1 en 2;10° artikel 41, § 4;11° artikel 46, § 2;12° artikel 49;13° artikel 50, § 2;14° artikel 61, §§ 1 en 3;15° artikel 63, § 3;16° artikel 66, § 1;17° artikel 105. Hetzelfde geldt voor overtredingen van een beschikking van het Europees Agentschap van chemische stoffen of van de Europese Commissie betreffende één van de bepalingen bedoeld in het eerste lid. § 2. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door al wie de volgende bepalingen van Verordening (EU) nr. 517/204 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 842/2006 overtreedt: 1° artikel 3, §§ 2 tot 4;2° artikel 4, §§ 1 tot 4;3° artikel 5, § 1;4° artikel 6, §§ 1 en 2;5° artikel 8, §§ 1 tot 3;6° artikel 10, § 3;7° artikel 11, § 4;8° artikel 13, §§ 1 en 2. Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die artikel 19 van Verordening (EU) nr. 517/204 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 842/2006, of van de krachtens bedoeld artikel aangenomen bepalingen overtreedt. § 3. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door degene die: 1° op onwettelijke wijze afvalstoffen overbrengt in de zin van artikel 2, 35), van Verordening 1013/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, hierna "Verordening van 14 juni 2006" genoemd;2° de artikelen 3, 4, 5, 9, § 6, 10 tot 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§ 3, c), en 4, 45, 46, 47, 48, en 49 van Verordening van 14 juni 2006 overtreedt. § 4. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door degene die de bepalingen overtreedt van artikel 1 van, en de bijlage bij Verordening 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is. § 5. Een overtreding van tweede categorie van Verordening 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen wordt begaan door: 1° degene die gereglementeerde stoffen produceert in overtreding van de verbodsbepalingen of de productiebeperkingen opgelegd bij of overeenkomstig de artikelen 4, 7, 8 en 11;2° degene die gereglementeerde stoffen gebruikt in overtreding van de verbodsbepalingen of de productiebeperkingen opgelegd bij of overeenkomstig de artikelen 5, 7, 8, 11, 12 en 13;3° degene die gereglementeerde stoffen recupereert of vernietigt in overtreding van de voorschriften opgelegd bij of overeenkomstig artikel 22;4° elk bedrijf dat de preventieve maatregelen opgelegd bij of overeenkomstig artikel 23 miskent;5° degene die artikel 17 overtreedt. § 6. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door degene die de bepalingen van de volgende artikelen van Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1102/2008 of de overeenkomstig deze artikelen genomen bepalingen overtreedt: 1° artikel 3, §§ 1, 2 en 4;2° artikel 4, §§ 1 en 4;3° artikel 5;4° artikel 7;5° artikel 8, §§ 1 tot 3;6° artikel 9, § 1;7° artikel 10, §§ 4 tot 6;8° artikel 11;9° artikel 13, §§ 1 en 3. Er wordt een overtreding van derde categorie begaan door degene die de bepalingen van de artikelen 12 en 14 van Verordening (EU) nr. 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1102/2008 of de overeenkomstig deze artikelen genomen bepalingen overtreedt. § 7. Er wordt een overtreding van tweede categorie begaan door degene die artikel 4, §§ 1 tot 3, 5, 6 en 8, of artikel 7, §§ 1, 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie overtreedt. § 8. Een overtreding van tweede categorie van artikel 24 van Verordening nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot opheffing van Verordening (EG) nr. 1774/2002 betreffende dierlijke bijproducten begaan door degene die: 1° een inrichting en/of installaties zonder erkenning exploiteert;2° de voorschriften vermeld in zijn erkenning niet naleeft.». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in de wet van 28 februari 1882 op de jacht

Art. 80.Artikel 25 van de wet van 28 februari 1882 op de jacht, gewijzigd bij de decreten van 5 juni 2008 en 15 juli 2008, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 25.De overtredingen van deze wet zijn het voorwerp van hetzij strafvervolgingen, hetzij een schikking of administratieve vervolgingen, overeenkomstig de titels IV en VI van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, tenzij het openbaar ministerie overweegt gebruik te maken of gebruik maakt van de bevoegdheden die hem krachtens de artikelen 216bis en 216ter van het Gerechtelijk wetboek toegewezen worden.

Voor de toepassing van dezelfde titels IV en VI van Deel VIII van het decreetgevend Deel van Boek I van het Milieuwetboek, worden de overtredingen op deze wet gelijkgesteld met overtredingen van vierde categorie, met uitzondering van de overtredingen op artikel 1quater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis of 12ter die gelijkgesteld worden met overtredingen van derde categorie. ». HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen in de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud

Art. 81.Artikel 58ter van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, ingevoegd bij het decreet van 21 april 1994, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 58ter.De Regering kan de vaart met pleziervaartuigen alsmede het verkeer, het oversteken en de toegang van het publiek en van rij-, laad- of trekdieren tot de waterlopen verbieden, aan voorwaarden onderwerpen of aanmelden. Ze kan deze met name beperken tot bepaalde perioden van het jaar of afhankelijk stellen van het bestaan van een minimumwaterpeil in de door haar aangewezen waterlopen of delen van waterlopen De Regering kan afwijkingen van de in het eerste lid 1 bedoelde regeling toestaan. Ze stelt de procedure en de voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen vast, alsmede de procedure en de modaliteiten voor de kennisgevingen.

De Regering kan, met instemming van de eigenaars van de plaatsen, de plaatsen aanwijzen waar de inscheping, ontscheping en het afmeren van pleziervaartuigen, alsmede het vertrek en de aankomst van duikers, plaatsvinden Zij stelt de procedure vast voor de aanwijzing van deze plaatsen. Ze kan tevens de regels vaststellen die van toepassing zijn op de voorwaarden voor de aanleg en het gebruik van deze plaatsen.

Een duiker wordt gedefinieerd als elke persoon die is uitgerust met een duikuitrusting van welke soort dan ook en die zich niet in een zwemzone bevindt. ".

Art. 82.In artikel 58quinquies, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 6 april 1995 en laatst gewijzigd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, wordt de tweede zin vervangen door de zin: "Overtredingen van deze reglementen en verordeningen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek. ».

Art. 83.Artikel 63 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 63.Er wordt een overtreding van derde categorie in de zin van artikel Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek begaan door de overtreder van de bepalingen van de artikelen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan.

Er wordt een overtreding van tweede categorie in de zin van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek begaan door degene die : 1° in gebreke blijft met de betaling van de compenserende maatregel die is genomen in uitvoering van artikel 58duodecies;2° een in het eerste lid bedoelde overtreding pleegt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: - de overtreding is begaan tegen een beschermde soort, ook al was de overtreder vooraf op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de soort en is het overtredende gedrag in strijd met de in de kennisgeving vervatte aanbevelingen; - de overtreding is uit winstbejag gepleegd tegen een beschermde soort ; - de overtreding in bende of in vereniging is begaan.

Er wordt een overtreding van vierde categorie begaan door degene die een verordening of bevel uit hoofde van artikel 58quinquies, overtreedt. ". HOOFDSTUK 5. - Wijziging in het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek

Art. 84.Artikel 108 van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek, gewijzigd bij het programma decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 108.De overtredingen van deze Wetboek zijn het voorwerp van hetzij strafvervolgingen, hetzij een schikking of administratieve vervolgingen, overeenkomstig de titels IV en VI van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, tenzij het openbaar ministerie overweegt gebruik te maken of gebruik maakt van de bevoegdheden die hem krachtens de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van Strafvordering toegewezen worden.

Voor de toepassing van diezelfde titels IV en VI van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, worden de overtredingen op deze wet gelijkgesteld met overtredingen van vierde categorie, met uitzondering van de overtredingen bedoeld in de artikelen: 1° 103 en 104 die worden gelijkgesteld met overtredingen van derde categorie;2° 105 en 106 die worden gelijkgesteld met overtredingen van tweede categorie.». HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen in het decreetgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Art. 85.In artikel D.408, § 1, eerste lid, 6°, van het decreetgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, gewijzigd bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015578 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek type decreet prom. 04/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018206025 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende teksten, wat betreft de waterlopen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt f) worden de woorden "zonder te voldoen aan de door de Regering vastgestelde voorwaarden of" ingevoegd tussen de woorden "waterloop leegt" en de woorden "zonder de instructies";2° in punt g) worden de woorden "zonder te voldoen aan de door de Regering vastgestelde voorwaarden of" ingevoegd tussen de woorden "waterloop leegt" en de woorden "zonder de instructies";3° in punt h) worden de woorden "zonder te voldoen aan de door de Regering vastgestelde voorwaarden of" ingevoegd tussen de woorden "waterloop leegt" en de woorden "zonder de instructies". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen in het Waals Landbouwwetboek

Art. 86.In artikel D.26, eerste lid, van het Waals Landbouwwetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° de bedragen bedoeld in artikel D.221, § 2, 2°, van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek;".

Art. 87.In artikel D.193, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° de bedragen bedoeld in artikel D.221, § 2, 1°, van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek;".

Art. 88.In artikel D.361, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten0, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° de bedragen bedoeld in artikel D.221, § 2, 3°, van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek;". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen in het Waalse Dierenwelzijnwetboek

Art. 89.In artikel D.6 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek, wordt paragraaf 1 aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De Regering stelt een rehabilitatieproces in met het oog op het herstel van de houder van een vergunning om een dier te houden dat overeenkomstig lid 2 is ingetrokken. De Regering bepaalt de procedure en de voorwaarden ervan.".

Art. 90.Artikel D.46 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidend als volgt : " § 4. Het is verboden om het in de handel brengen, de schenking of de adoptie van een dier te verzoeken wanneer de betrokken persoon het voorwerp heeft uitgemaakt van een intrekking van de vergunning tot het houden van een dier bedoeld in artikel D.6 of van het verbod tot het houden van een dier door een rechter of een sanctionerende ambtenaar overeenkomstig de artikelen D.180, D.189, D.198, § 5 en D.199, van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek. Daartoe verzoeken de winkels, dierenasielen en kwekerijen van gezelschapsdieren, teneinde de rechtsbevoegdheid van een persoon om een dier te houden te verifiëren, elke persoon die zich aanbiedt met het oog op het houden van een dier, om een uittreksel uit het centrale bestand dat minder dan dertig dagen geleden afgegeven is overeenkomstig artikel D.144, § 2, tweede lid, van het decretale deel van Boek I van het Milieuwetboek.

Voor de toepassing van het eerste lid, houden winkels, dierenasielen en kwekerijen van gezelschapsdieren een register bij waarin zij, binnen 24 uur, elke overdracht van een gezelschapsdier in hun inrichting registreren, met vermelding van de referentie van het uittreksel uit het centrale bestand dat ter gelegenheid van de overdracht overeenkomstig het eerste lid is opgesteld. Als bijlage bij dit register bewaren ze deze uittreksels uit het centrale bestand. Het register staat te allen tijde ter beschikking van de toezichthoudende autoriteiten en de gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van overdracht. Na afloop van die termijn, worden deze uittreksels uit het centrale bestand vernietigd. De Regering kan de modaliteiten voor het houden en bewaren van dit register aanvullen. ». HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen in het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

Art. 91.In het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten3 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidend als volgt: "HOOFDSTUK XIV/ 1. - Overtredingen en straffen

Art. 92.In Hoofdstuk XIV/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij artikel 91, wordt een artikel 29bis ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 29bis.Er wordt een overtreding van tweede categorie in de zin van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboel begaan door degene die de artikelen 7, 31 en 32 van Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en het beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten overtreedt of degene die de bepalingen van de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25 en 37, van dit decreet of van de besluiten genomen bij toepassing van deze artikelen overtreedt.

Er wordt een overtreding van derde categorie in de zin van Deel VIII van het decreetgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek begaan door degene die de artikelen van dit decreet die niet bedoeld zijn bij het eerste lid of de uitvoeringsbesluiten die niet bedoeld zijn bij het eerste lid overtreedt. ». HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepaling

Art. 93.Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste lid, treden de artikelen 1 tot 76, 80, 83, 84 en 86 tot 90 in werking op dezelfde datum als artikel 1 van het decreet van 6 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten4 betreffende milieudeliquentie, overeenkomstig artikel 30 van hetzelfde decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 24 november 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2021-2022: Stukken van het Waals Parlement, 680 (2021-2022) Nrs 1, 1bis tot 6. Volledig verslag, plenaire vergadering van 24 november 2021.

Bespreking.

Stemming.

^