Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2018

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018055511 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****, ****, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018013861 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2422 van 12 september 2018: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 september 2018: geneesheer-kapitein A. Dequenne luitenant M. Devroe. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 wordt aan de heer Stephan MOENS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium, met ingang van 1 september 2018, eervol ontslag uit z De heer MOENS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. Overeen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014109 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 2429 van 17 september 2018, wordt het koninklijk besluit nr. 2371 van 20 juli 2018 betreffende de bevordering tot de klasse A2 van een rijksambtenaar van niveau A, Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2018. type koninklijk besluit prom. 19/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, c) II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van vergoedingen aan de leden van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en gedwongen verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 is aan mevrouw Josiane VAN WAESBERGHE, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontsl Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018031956 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt aan de heer Deprest Jan, met ingang van 1 juli 2018, ambtshalve ontslag verleend uit zijn managementfunctie bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018040722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018040725 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, § 4ter, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018204667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt aan mevrouw TALPE Marianne op het einde van de maand november 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de vorming en de opleiding van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vastleggen van de bijdrage voor de risicogroepen en de bijdrage voor vormingsinspanningen voor de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018204857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Tax Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014268 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de start- en stagebonus type ministerieel besluit prom. 06/08/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018031996 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra type ministerieel besluit prom. 12/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018032047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit tot het toekennen van de uitbreiding van de wapendrachtvergunning als lesgever aan VAN CLEYNENBREUGEL Alexander Bij besluit van 05 september 2017 wordt de uitbreiding van de wapendrachtvergunning als lesgever goedgekeurd voor de heer VAN Deze wapendrachtvergunning is beperkt binnen de door G4S TRAINING & CONSULTANCY SERVICES NV geo(...) type arrest prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205225 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6717 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4 van de wet van 18 december 2016 tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreff Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 11/10/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 17/07/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018070049 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018204961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 13 september 2018 werd mevrouw TALPE Marianne, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014358 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van adjunct . - Bemiddeling bij de dienst Geschillen & Bemiddeling van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014364 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van adjunct Technicus bij de Directie Facility & Preventieadviseur van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type overeenkomst prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014363 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van adjunct Geschillen bij de dienst Geschillen & Bemiddeling van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iri(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type overeenkomst prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014368 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van assistent financieel deskundige bij de directie Begroting en begrotingscontrole, monitoring en financiën van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemee(...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 juni 2018, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer CACHOT VIENNET Nicolas gedomicilieerd, Lakensestraat 119A, te 1000 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De erkenning draagt het nummer PEBPP-001626822. Bij beslissing van 25 januari 2018, van de l(...) type erkenning prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 26 april 2018, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de CERTINERGIE met maatschappelijke zetel te rue Haute Voie 59, te 4537 VERLAINE, met ondernemingsnummer 0831937722, erkend De erkenning draagt het nummer PEBPM-001621601. Bij beslissing van 5 april 2018, van de leid(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205399 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseuren Sociale Indicatoren (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG18109 Deze selectie werd afgesloten op 9/10/2018. De lijst van geslaagden, zon(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018032040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. Wijziging. - Vernieuwingen. - Intrekkingen Bij b De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van: - toezicht op en bescherm(...)

document

type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205395 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen Support en operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18247 Solliciteren kan tot 04/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten-dossierbeheerders (niveau C) voor Alle Federale Departementen. - Selectienummer: ANG18048 Deze selectie werd afgesloten op 3/08/2018. Er zijn 492 (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 5 gesl(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205398 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants R&S (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18197 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés luchtvaartoperaties (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18114 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen socio-professionele re-integratie (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18106 Solliciteren kan tot 16/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205421 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsondersteuners Raden & Commissies (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18127 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2018. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205422 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers Individuele dossiers zorgverleners (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG18126 Deze selectie werd afgesloten op 04/10/2018. Er is 1 laureaat.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018013306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt Mevr. Melissa KEKENBOSCH, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bi Overeenkomtig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de z(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014081 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2423 van 17 september 2018, wordt mevrouw Sarah Letellier op 1 juni 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014107 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2427 van 17 september 2018, wordt mijnheer Simon Bockaert in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klass Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018205379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Ontslagverlening en benoeming Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van - wordt de heer Fabien DELCOURT, benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018204670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Marianne TALPE De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018032007 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur en ****(...) ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud ****(...)

document

type document prom. 02/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 05/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018014367 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Betrekking van attaché A1 - sociaal inspecteur bij de directie Gezins- en persoonsbeleid/Sociale fraude & controle van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 22/10/2018 numac 2018040734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State - Afwijking De heer Philippe BOUVIER, auditeur-generaal bij de Raad van State, wordt de toestemming verleend om als gastlector aan de Université Catholique de Louvain de cursus "droit administratif" te geven die vereist De in het eerste lid bedoelde cursus telt 60 uren en wordt naar rato van 4 uren per week tijdens de(...)
^