Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 maart 2007
gepubliceerd op 28 april 2008

Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031206
pub.
28/04/2008
prom.
22/03/2007
ELI
eli/decreet/2007/03/22/2008031206/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en wij, het College, bekrachtigen wat volgt :

Artikel 1.Onderhavig decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een in artikel 127, § 1 van de Grondwet bedoelde materie.

Art. 2.Goedkeuring wordt verleend aan het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme.

Dit samenwerkingsakkoord is bijgevoegd bij onderhavig decreet.

Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeensçhapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme Gelet op de artikelen 1, 127 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1 ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 1 6 juli 1993;

Gelet op het decreet 11 van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 2°, en 10, § 2;

Gelet op het decreet 11 van de Raad van het Waalse Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie inzonderheid op de artikelen 3, 2° en 10, § 2;

Gelet op het decreet III van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op de artikelen 3, 2°, en 10, § 2;

Gelet op het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme;

Overwegende dat de opdrachten, de krachtlijnen van de werking, van de financiering en van de controle van het « Office de Promotion du Tourisme » dienen te worden bepaald;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering in de persoon van zijn ministerpresident, de heer Elio Di Rupo, en in de persoon van zijn minister van Landbouw, Ruraliteit, Milieu en Toerisme, de heer Benoît Lutgen;

De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar college in de persoon van zijn minister-president, de heer Benoît Cerexhe, en in de persoon van het lid van het college belast met Toerisme, Mevr.

Evelyne Huytebroeck, Hebben het volgende overeengekomen : Artikel 1 Lid 1 van artikel 1 van het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme wordt vervangen door het volgend lid : « De Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest vertrouwen aan het « Office de Promotion du Tourisme de Wallorrie et de Bruxelles » bepaalde opdrachten toe die verband houden met de promotie van het toerisme. ».

Lid 2, artikel 1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende leden « De organieke opdrachten van het « Office de Promotion du Tourisme » zijn : 1° de vestiging en het beheer van de toerismebureaus die gevestigd zijn in de belangrijkste Belgische luchthavengebouwen;2° het bekend maken van het erfgoed, de toeristische infrastructuur en initiatieven van het Brussels en Waalse Gewest, door de organisatie van promotiecampagnes en promotionele acties en door deel te nemen aan beurzen en salons buiten het Waalse en Brussels Gewest;3° het gebruik van de reservatiesystemen die met de steun van het Waalse Gewest of van de overheden van het Brussels Gewest tot stand zijn gebracht;4° de analyse en de prospectie van de markten op het gebied van toerisme buiten het Waalse en het Brussels Gewest ». Onverminderd de opdrachten die door de Franse Gemeenschapscommissie zijn toevertrouwd aan de VZW BI-TC, kan het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Toerisme uitdrukkelijk en voor een beperkte duur bijkomende opdrachten ter promotie van het toerisme toevertrouwen aan het « Office de Promotion du Tourisme », op het grondgebied van zowel het Waalse als het Brussels gewest.

Onverminderd de opdrachten die door het Waalse Gewest zijn toevertrouwd aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme bij het decreet van 27 mei 2004 betreffende de organisatie van het toerisme, kan de Minister van het Waalse Gewest bevoegd voor Toerisme uitdrukkelijk en voor een beperkte duur bijkomende opdrachten ter promotie van het toerisme toevertrouwen aan het « Office de Promotion du Tourisme », op het grondgebied van zowel het Waalse als het Brussels Gewest.

Artikel 2 Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « De openbare financiering van de organieke opdrachten van het « Office de Promotion du Tourisme » gebeurt aan de hand van de volgende verdeelsleutel : 1l3 ten laste van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie en 213 ten laste van de begroting van het Waalse Gewest.

Onverminderd lid 1 zullen de middelen die, behoudens uitdrukkelijke instemming van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de organieke opdrachten bedoeld in artikel 1, lid 2, van het decreet aangewend worden, - op jaarbasis - de middelen toegekend voor het jaar 2006 niet overschrijden, namelijk 4.326.000 euro, geïndexeerd om rekening te houden met de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand van inwerkingtreding van dit akkoord, volgens de formule : Voorzien bedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand van inwerkingtreding van onderhavig akkoord en het nieuwe indexcijfer is dat van de verjaardatum van die inwerkingtreding.

In ieder geval worden de op grond van lid 2 aangepaste bedragen naar de lagere eenheid afgerond indien de decimaal kleiner is dan 50 en naar de hogere eenheid indien de decimaal gelijk aan of hoger is dan 50.

De kostprijs van de bijkomende opdrachten, in voorkomend geval met inbegrip van de kostprijs voor het nodige bijkomend personeel, wordt enkel overgenomen door de delegerende overheid. Voor die gedelegeerde opdrachten wordt er een afzonderlijke boekhouding gevoerd voor de Franse Gemeenschapscommissie en een andere voor het Waalse Gewest. » Artikel 3 Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het « Office de Promotion du Tourisme » sluit om de drie jaar een beheerscontract met de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest.

Het beheerscontract heeft meer bepaald betrekking op : - de algemene doelstellingen die aan het « Office de Promotion du Tourisme » toegewezen worden voor de komende drie jaar; - de aan te wenden middelen om ze te bereiken; - de evaluatiecriteria voor het beheerscontract.

Het beheerscontract wordt gesloten op basis van het volgend tijdschema - uiterlijk op 31 maart voor het vervallen van een nieuw beheerscontract maakt het « Office de Promotion du Tourisme » zijn voorstellen over aan de ministers van Toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest; - uiterlijk op 30 juni voor het vervallen van een nieuw programmacontract nemen de ministers van Toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest samen het programmacontract van het « Office de Promotion du Tourisme » aan.

Bij gebrek aan overeenstemming wordt het vorig programmacontract met één jaar verlengd.

Het « Office de Promotion du Tourisme » legt jaarlijks, uiterlijk op 30 april, verantwoording af voor de uitvoering van zijn opdrachten door de rekeningen en het activiteitenverslag in verband met het vorig werkjaar over te maken aan de Franse Gemeenschapscommissie en de Waalse Regering. In het activiteitenverslag wordt het werk van het « Office de Promotion du Tourisme » geëvalueerd op grond van de criteria uit het beheerscontract en wordt de evolutie ervan geanalyseerd.

Binnen de maand na de ontvangst ervan maakt de regering de rekeningen en het activiteitenverslag over aan de Raad van het Waalse Gewest en aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie. » Artikel 4 Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « Het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Waalse Regering wijzen elk een Commissaris aan op de voordracht van de minister bevoegd voor Toerisme.

De commissarissen wonen de vergaderingen van de raad van bestuur en van het bureau bij, evenals de vergaderingen van het auditcomité en van het bezoldigingscomité om er een controle-opdracht uit te voeren waarvoor ze over de ruimste bevoegdheden beschikken.

Daartoe ontvangen de commissarissen binnen dezelfde termijnen de stukken opgesteld ten behoeve van de raad van bestuur, het bureau en het audit- en het bezoldigingscomité. Zij hebben toegang tot alle gegevens en alle stukken die ze nuttig achten voor de uitoefening van hun taken. Elke commissaris beschikt over een termijn van acht volle dagen om een beroep in te dienen tegen de uitvoering van elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, de statuten, het meerjarig beheerscontract of het algemeen belang.

Het beroep en de termijn om een beroep in te dienen zijn opschortend.

Die termijn gaat in te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing is getroffen indien de commissaris regelmatig is opgeroepen en in het tegenovergestelde geval vanaf de dag dat hij er kennis van gekregen heeft.

Elke commissaris dient dat beroep in bij de minister door wie hij is voorgedragen.

Indien de minister binnen een termijn van dertig volle dagen die ingaat op dezelfde dag als de in lid 3 van onderhavige paragraaf bedoelde termijn de nietigverklaring van de beslissing niet heeft meegedeeld aan het betrokken orgaan, evenals aan de directeur-generaal van de vereniging, dan wordt de beslissing definitief. » Artikel 5 De directeur-generaal van het « Office de Promotion du Tourisme » mag deelnemen aan het door het decreet van de Raad van het Waalse Gewest van 27 mei 2404 betreffende de organisatie van het toerisme opgericht Oriëntatiecomité.

Artikel 6 Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de promotion du tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme wordt opgeheven.

Artikel 7 Onderhavig samenwerkingsakkoord zal in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Het eerste beheerscontract zal betrekking hebben op de periode 2008-2010.

Namen, op 23 oktober 2006.

Voor de Waalse Regering : B. LUTGEN, Minister belast met Landbouw, Ruraliteit, Milieu en Toerisme E. DI RUPO, Minister-President Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College belast met de Bijstand aan Gehandicapte Personen en het Toerisme B. CEREXHE, Minister-President Kondigen onderhavig decreet af en bevelen dat het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 maart 2007.

B. CEREXHE, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Openbaar Ambt en Gezondheid Ch. PICQUE Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Sociale Cohesie Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Begroting, Bijstand aan Gehandicapte Personen en Toerisme Mevr. F. DUPUIS, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Beroepsopleiding, Onderwijs, Cultuur en Schoolvervoer E. KIR, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Sociale Actie, Gezin en Sport

^