Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 april 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 8 november 2007 en 29 november 2007 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis van de wet betreffende de Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur : (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008054602 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008002058 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 april 2008 wordt Mevr. Laurence Geyduschek, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de vakklasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Org type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008009317 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijk directeur bij de federale politie Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, is de heer Goegebuer, Fr., aangewezen tot de functie van gerechtelijk directeur van de gedeconcentreerde gerechtelijke Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008012592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Beleidsorganen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 maart 2008, wordt, vanaf 20 maart 2008 's avonds, een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Pierre Verkaeren in de hoedanigheid van directeur algemeen beleid bij de Cel type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007 betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders tewerkgesteld in de Subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een ploegenpremie voor het niet rijdend personeel in de subsectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008022016 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Eretekens ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op, het koninklijk besluit van 21 juli 1867, waarbij een ereteken wordt ingesteld tot beloning van de diensten aan het land bewezen ge Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1885, waarbij de bepalingen van het koninklijk beslu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 9 april 2008, worden he - de heer Hecq, J.-D., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Smets, C., in de hoedanigheid (...) type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 906.726 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 22 april 2008, wordt Dokter Remmelink, Myriam, uit Rixensart, erkend als geneesheer-specialist in de patholog type ministerieel besluit prom. 21/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201260 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201367 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de vrijstelling van visvergunning is onderworpen, die aan het departement biologie van de "Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix" voor wetenschappelijke doeleinden wordt toegekend type ministerieel besluit prom. 26/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201368 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de vrijstelling van visvergunning is onderworpen, die aan de "Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental en aan het "Centre pour l'agronomie et l'agro-industrie de la province du Hainaut (CARAH)" voor wetenschappelijke doeleinden wordt toegekend type ministerieel besluit prom. 14/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201369 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen met vliegen in de bedding van enkele gedeelten van de Ourthe wordt toegelaten, gedurende twee manches van het Belgische kampioenschap vissen met vliegen type ministerieel besluit prom. 07/03/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201371 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de "Eau Noire" dat stroomt door bossen onder bosregeling

arrest

type arrest prom. 16/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008003148 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

decreet

type decreet prom. 22/03/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008031206 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord gesloten op 23 oktober 2006 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 inzake bevordering van het toerisme en tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 met het oog op het toevertrouwen van zekere opdrachten aan het « Office de Promotion du Tourisme » en op het delegeren van zekere bevoegdheden voor de toepassing van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de promotie van het toerisme

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/12/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** 4 juni 1998 betreffende de uitreiking van **** voor de **** in het onderwijs bij toepassing van de **** **** 89/48/**** en 92/51/****

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2007 pub. 28/04/2008 numac 2008035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 3 augustus 2008 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite", van Biesme, in het kader van haar dag "Pêche en famille"

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de verlenging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NV A.S.T.R.I.D. Het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NV A.S.T.R.I.D. vastgesteld bij het koninklijk besluit van 8 april 2003 wor Brussel, 11 april 2008. De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL type bericht prom. 14/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024179 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024180 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024181 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 14/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024183 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type bericht prom. 16/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type bericht prom. 14/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008024182 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008 worden in artikel 1 van het min Artikel 2 en artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 september 2004 tot vernieuwing van de ve(...) type vergunning prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering tot uitbreiding Bij ministerieel besluit van 16 april 2008, wordt de vergunn De onderneming blijft vergund voor de volgende activiteiten : -toezicht op en bescherming van ro(...) type vergunning prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 21 februari 2008, wordt de vergunning om de act De onderneming blijft vergund voor de volgende activiteiten : - toezicht op en bescherming van r(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008009299 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2008, pagina 18326, staat er verkeerdelijk vermeld dat de heer Jean Debaes te Silly geboren is. De heer Debaes is te Moeskroen type erratum prom. 07/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008009310 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008201364 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Psychosociale Gezondheidszorg (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG07854). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toel(...) 1. THEISEN, CAROLINE, 4000 LIEGE 2. GERARD, SYLVIE, 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 3. DELIEGE, IS(...) type document prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008201365 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Psychosociale Gezondheidszorg (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG07854). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor(...) 1. DOMS, KURT, 3001 HEVERLEE 2. DE BONTE, SOFIE, 9220 HAMME 3. MOREELS, MANUEL, 9550 HERZELE type document prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008201442 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur (klasse A3.1) - Directie Lokale en Integrale Veiligheid voor de FOD Binnenlandse Zaken (MNG08028) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Een relevante ervaring in het domein "populatie en veiligheid&q(...) type document prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008201446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur (klasse A3.1) - Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken (MNG08029) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire amb(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Een relevante ervaring in het domein "populatie en veiligheid&(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Degadt, P., benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordiger v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, dat in werking treedt d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Kips, J., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 april 2008 wordt de heer Leemans, Roland, attaché bij Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, met ingang van 1 maart 2008, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in de klasse A1 als att De vakrichting « Wetenschappen, Studie en Onderzoek » wordt aan belanghebbende toegewezen.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008009300 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse(...) Samenstelling van de benoemingscommissies voor het notariaat. Er wordt een Nederlandstalige en e(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2008 numac 2008018087 bron wetgevende kamers - senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat De Senaat zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op(...) Samenstelling van benoemingsommissies Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige benoeming(...)
^