Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2014 pub. 12/05/2016 numac 2016000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/02/2014 pub. 12/05/2016 numac 2016000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken . - Duitse vertaling type wet prom. 30/08/2013 pub. 12/05/2016 numac 2016000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. - Duitse vertaling type wet prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016009206 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2015206027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2015206028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de opleidingsinspanningen 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2015206099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van sommige bepalingen van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2015206103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van sommige bepalingen van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse **** van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangewezen personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2016, wordt met ingang van 1 maart 2016, Mevr. Anne DELAMANS benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Federale Diensten van de provincie Luxemburg. type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016018174 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2016 aan het "Belgisch Centrum voor farmacotherapeutische Informatie" type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011199 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016021044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 27 mei 2014 betreffende de **** voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de Federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016040001 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds. - Jaarrekeningen 2015 Toestand van het Muntfonds op 31 december 2015 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van he BALANS type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202356 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016021045 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Opdracht Bij ministerieel besluit van 27 april 2016 dat in werking treedt op 1 oktober 2016, wordt de heer Wouter BRACKE, afdelingshoofd bij de Koninklijke Bibliotheek van België belast met het ambt van directeur van de Academia Bel Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuelle strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 25 april 2016 is de "SCRL 6nergie", avenue de l'Espérance 41(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016202509 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 maart 2016 wordt de hernieuwing van de erkenning inzake geluidshinder vanaf 28 juni 2016 voor vijf jaar toegekend aan het "Bureau AIB-Vinçotte International SA". Bij ministerieel beslui Bij ministerieel besluit van 25 maart 2016 wordt de "SPRL Peteau" vanaf 25 maart 2016(...)

decreet

type decreet prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de kosteloze detachering naar ministeriële kabinetten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016, wordt ingesteld de procedu(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031340 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de klerken bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031341 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031343 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de adjuncten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031342 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de assistenten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de premie voor de beroepsopleiding en de mobiliteitstoeslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202520 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie en de registratie van katten

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016018181 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan ROSSEN, Marie-Louise ROSSEN-COLLARIS, Richard ROSSEN, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016018185 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van advocaten bij de balie van Verviers en de Orde Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016035786 bron vlaamse overheid Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan WEZEMBEEK-OPPEM. - Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP "Nieuw Administratief Centrum" door de gemeenteraad definitief w Het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimt(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016031346 bron service public regional de bruxelles Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenning van de rijschool

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VERDONK René benoemd bij voornoemde Commissie, in de hoedanigh(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer CHASPIERRE Alain benoemd tot lid bij genoemd comité, als verte(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/05/2016 numac 2016202580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adviseurs **** onderzoek De vergelijkende selectie van **** adviseurs **** onderzoek , voor de **** **** **** (****16034), werd ****(...) Er zijn vier geslaagden.
^