Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 januari 2016
gepubliceerd op 12 februari 2016

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200646
pub.
12/02/2016
prom.
28/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/28/2016200646/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 tot D.104, D.107, D. 108, D.109, § 3, D.110, D.113, D.114, D.241, D. 242 en D.243;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het rapport van 24 september 2015, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202999 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke regeringen en de federale overheid op 16 juli 2015;

Gelet op het advies 58.230/4 van de Raad van State, gegeven op 21 oktober 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen sluiten ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013027185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP" sluiten houdende validatie van de programma's van de basisopleiding die toegang geeft tot de fytolicenties "Assistent professioneel gebruik", "Professioneel gebruik", "Distributie/Voorlichting" en "Distributie/voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik - NP";

Gelet op het advies van de Commissie voor de Landbouwopleiding nr. 5, gegeven op 27 augustus 2015, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 4, 3°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202999 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt, regelt dit besluit overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

In afwijking van het eerste lid zijn de bepalingen betreffende de organisatie en de subsidiëring van de cursussen fytolicenties van toepassing op het hele grondgebied van het Waalse Gewest.

Art. 2.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het opleidingscentrum: het beroepsopleidingscentrum dat de opleidingen bedoeld in de artikelen 4 en 7 organiseert;2° het Wetboek : het Waals landbouwwetboek;3° de sociale inspectie : de Directie Sociale Inspectie van het Departement Inspectie van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst;4° de Minister : de Minister bevoegd voor Landbouw; 5° de deelnemer : de persoon bedoeld in artikel D.98 van het Wetboek; 6° het Waals programma voor plattelandsontwikkeling : het programma voor plattelandsontwikkeling in de zin van artikel 6 van Verordening (EU) nr.1305/2013; 7° de Dienst : de Directie Beroepsopleiding van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst, zoals bedoeld in artikel D.96 van het Wetboek; 8° de vervangdienst voor de landbouwer : de vervangdienst bedoeld in artikel D.3, 33°, van het Wetboek; 9° Verordening nr.1305/2013 : Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad; 10° Verordening nr.1306/2013 : Verordening (EU) nr. 1306/20013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. n°352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr.485/2008 van de Raad.

De in het eerste lid bedoelde begripsomschrijvingen kunnen door de Minister bepaald worden. HOOFDSTUK II. - Inhoud en einde van de opleidingen Afdeling 1. - Inhoud van de opleidingen

Art. 3.Overeenkomstig de artikelen D.99, §§ 1 en 2, en D.102 van het Wetboek organiseert het opleidingscentrum opleidingen inzake landbouw en bosbouw met uitzondering van de bijeenteelt.

Art. 4.§ 1. De cursussen landbouwtechnieken die bedoeld zijn in artikel D.99, § 1, eerste lid, 1°, van het Wetboek beogen het vergaren, door de organisatie van theoretische en praktische cursussen, van kennis en vaardigheden inzake landbouwtechnieken, die een sokkel van basiskennis voor de uitoefening van een landbouwactiviteit vormen.

De Minister bepaalt de opleidingsgebieden die nodig zijn voor het vergaren van de in het eerste lid bedoelde kennis en vaardigheden. § 2.De cursussen beheer en landbouweconomie bedoeld in artikel D.99, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek beogen het vergaren, door de organisatie van theoretische cursussen en, in voorkomend geval, van praktische cursussen, van kennis en vaardigheden inzake recht, beheer en landbouweconomie. § 3. De in artikel D. 102 van het Wetboek bedoelde bijscholingscursussen beogen de ontwikkeling en de diepere kennis, door de organisatie van theoretische of praktische cursussen, van kennis en vaardigheden opgedaan in het kader van de basislandbouw- of beheercursussen. § 4. De in de §§ 1 en 2 bedoelde cursussen alsook de in artikel 9 bedoelde stages worden door elk centrum dat de door de Minister bepaalde bijzondere voorwaarden vervult, georganiseerd.

De Minister bepaalt het doel van de in de §§ 2 en 3 bedoelde cursussen met inachtneming van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling zoals aangenomen op 20 juli 2015 door de Europese Commissie en op 23 juli 2015 door de Waalse Regering. § 5.De Minister bepaalt de minimale en de maximale duur van de in de §§ 1 tot 3 bedoelde opleidingsprogramma's als ook het minimaal aantal gepresteerde uren per dag.

Art. 5.Om tot de cursussen beheer en landbouweconomie toegelaten te worden, moet de deelnemer ofwel : 1° de cursussen landbouwtechnieken of gelijkwaardige cursussen gevolgd hebben en daarvoor geslaagd zijn;2° minstens over een titel, een getuigschrift of een diploma met landbouwdoeleinden afgeleverd in het kader van het gewoon onderwijs of het alternerend onderwijs of een gelijkwaardig onderwijs beschikken;3° één of meerdere gecumuleerde afdoende ervaringen van drie jaar hebben in de landbouw vóór de opleiding ofwel als : a) landbouwbedrijfshoofd in hoofd- of bijkomend beroep voor een minimale duur van negenhonderd uur over twaalf maanden;b) als helper of als meewerkende echtegeno(o)t(e) van de in a) bedoelde exploitant voor zover de helper of de meewerkende echtegeno(o)t(e) over dit statuut beschikt;c) als werknemer of bediende als voltijds equivalent. De Minister of zijn afgevaardigde spreekt zich over de in het eerste lid, 1° en 2° bedoelde gelijkwaardigheden ten opzichte van de inhoud van de opleiding en de vaardigheden opgedaan aan het einde van betrokken opleiding uit.

De Minister bepaalt de in het eerste lid, 2°, bedoelde diploma's en de documenten waarin de afdoende ervaring bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt bewezen.

Art. 6.De Minister bepaalt een minimaal aantaal ingeschrevenen voor de in artikel 4, §§ 1 tot 3, bedoelde opleidingen alsook een minimaal aantal deelnemers aan de examens.

De Minister kan voor de in het eerste lid bedoelde opleidingen een minimaal aantal deelnemers per opleiding bepalen, die in aanmerking komen voor de cofinanciering FEADER. Een vermindering van het bedrag van de krachtens dit besluit toegekende steun wordt door de dienst toegepast naar rata van het aantal ontbrekende deelnemers ten opzichte van het minimaal aantaal ingeschrevenen voor de opleidingen dat krachtens het eerste lid door de Minister is bepaald.

Art. 7.Met het oog op het verzekeren van de goede organisatie van de in artikel D.99, § 2, 1°, van het Wetboek bedoelde afstandscursussen kan de Minister in organisationele modaliteiten en bijkomende verplichtingen uit hoofde van de opleidingscentra voorzien. Hij kan het percentage opleidingsuren die de deelnemer in de vorm van een contactopleiding volgt, de verplichting om een register van de werken verricht door de deelnemers te houden alsook de opvolgingstermijnen voor de werken van de deelnemers bepalen.

De inhoud van de afstandcursussen wordt onderworpen aan de goedkeuring van de dienst. Afdeling 2. - Examen, evaluatie, attest en getuigschrift

Art. 8.§ 1. De cursussen landbouwtechnieken en de cursussenbeheer en landbouweconomie worden door het slagen voor een aan het einde van de opleiding georganiseerd examen afgesloten.

Om de resultaten van het examen te valideren volgt de deelnemer de cursussen tegen een ratio van minstens 80 % van de uren van de volledige cyclus.

De Minister kan van dit percentage afwijken in de gevallen van overmacht of buitengewone omstandigheid.

Indien de deelnemer voor het examen slaagt, krijgt hij een getuigschrift getekend door Minister of zijn afgevaardigde.

De bijscholingscursussen worden in verhouding tot de duur van de cursussen zoals voorgesteld door het opleidingscentrum in het kader van de projectenoproep geëvalueerd. De evaluatie leeft het vergaren van de kennis en vaardigheden van de deelnemer na. Bij welslagen krijgt de deelnemer een attest m.b.t. het vergaren van kennis en vaardigheden dat door het opleidingscentrum getekend wordt. § 2. Om zijn opdracht in het kader van dit besluit uit te oefenen kan de verantwoordelijke van de dienst de examens bijwonen.

De Minister bepaalt het model van het attest en van het getuigschrift. HOOFDSTUK III. - Stage

Art. 9.In het kader van de basisopleiding bedoeld in artikel D.99, § 1, van het Wetboek organiseert het opleidingscentrum dat de in artikel 4, § 4, bedoelde voorwaarden vervult, de stage.

Dankzij de stage : 1° wordt de stagiair blootgesteld aan sociale en culturele contexten die verschillend zijn van zijn omgeving;2° beschikt de stagiair over een globale aanpak van een landbouwbedrijf; 3°kan de stagiair via een reële werksituatie beroepskennis en -vaardigheden gebonden aan de uitoefening van het beroep landbouwer vergaren en ontwikkelen; 4° kan de stagiair die zich als landbouwer wil vestigen : a) vaardigheden gebonden aan het beroep van verantwoordelijke van een landbouwbedrijf vergaren; b) zijn vestigingsproject voorbereiden en de opmaking van zijn ondernemingsplan bedoeld in artikel 19, § 4, van Verordening (EU) nr.1305/2013 vergemakkelijken.

Art. 10.De volgende personen worden tot de stage toegelaten : 1° de houder van een titel, een getuigschrift of een diploma met landbouwdoeleinden bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, of de gelijkwaardige documenten;2° de houder van het attest afgegeven aan het einde van de cursussen beheer en landbouweconomie of de houder die uiterlijk voor het einde van de stage erover of over het gelijkwaardige attest zal beschikken;3° de persoon die beschikt over een afdoende ervaring bedoeld in artikel 5, eerste lid, 3°, of de persoon die uiterlijk voor het einde van de stage erover zal beschikken. De Minister of zijn afgevaardigde spreekt zich over de in het eerste lid, 1°en 2° bedoelde gelijkwaardigheden ten opzichte van de inhoud van de opleiding en de vaardigheden opgedaan aan het einde van betrokken opleiding uit.

Art. 11.§ 1. De Minister bepaalt de duur van de stage alsook het minimaal aantal uren die de stagiair per dag presteert.

De stage kan gedeeltelijk in een erkend vervangdienst en in het kader van een erkende schoolopleiding verricht worden. Bedoelde stage kan gedeeltelijk in een onderneming of een instelling in contact met de landbouwsector alsook geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden verricht. § 2. De Minister bepaalt de modaliteiten betreffende de valorisatie van de in § 1 bedoelde prestaties en kan een maximale valorisatieperiode voor de prestaties in eenzelfde stageplaats bepalen.

De valorisatie van de prestaties wordt door elk bewijsstuk, met inbegrip van een verklaring op erewoord, dat door zijn uitgever wordt gedateerd en getekend, bewezen.

Art. 12.Overeenkomstig artikel D.101, eerste lid, 5°, van het Wetboek vervult het opleidingscentrum de volgende taken : 2° het verzekert het zoeken naar of de hulp voor het zoeken naar een stagebegeleider in een landbouwbedrijf, een onderneming of een instelling in contact met de landbouwsector;2° het informeert en adviseert de stagiairs om individuele doestellingen in samenhang met de in artikel 9 bedoelde doelstellingen vast te stellen;3° het stelt een overeenkomst, waarvan het model door de Minister wordt bepaald, tussen de stagiair, de stagebegeleider, de onderneming of de instelling in contact met de landbouwsector en het opleidingscentrum vast;4° het leeft het bestaan van een verzekeringscontract tegen ongevallen na, die gedurende de stage en op de weg naar de stageplaats voorkomen, dat met name elk ongeval veroorzaakt of gedragen door de stagiair dekt en dat bij ongevallen dezelfde voordelen biedt als die bedoeld in de wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de arbeidsongevallen en;5° het verzekert de individuele opvolging van de stagiair en de evaluatie van de stage. De in het eerste lid, 3°, bedoelde overeenkomst bepaalt minstens de rechten en verplichtingen van elke van de partijen bij de overeenkomst, de doelstellingen van de stage, de duur en de wekelijkse tempo van de stage, de beschrijving van elke functie uitgeoefend door de stagiair, de plaats(en) van de prestaties en de modaliteiten voor de evaluatie van de stage.

Art. 13.Het rapport van de stagiair en het evaluatierapport van de stagebegeleider, waarvan de modellen door de Minister worden bepaald, bekrachtigen het einde van de stage.

Wanneer de stage bij meerdere stagebegeleiders wordt uitgeoefend, maakt ieder onder hen een evaluatierapport op.

Het evaluatierapport heeft minstens betrekking op het al dan niet bereiken van de doelstellingen van de stagiair die in de stageovereenkomst worden bepaald.

Volgens de door de Minister bepaalde modellen maakt het opleidingscentrum de volgende documenten aan de stagiair : 1° een evaluatierapport over het verloop van de stage;2° een attest over de uitvoering van de stage mits voorafgaandelijke goedkeuring van de dienst. Het opleidingscentrum maakt het stageattest in twee exemplaren op, waarvan één aan de stagiair wordt overgemaakt.

Een stagebegeleider neemt niet meerdere stagiairs op dezelfde dag tegelijk ten laste. HOOFDSTUK IV. - Financiering Afdeling 1. - Voorwaarden voor de toekenning van toelagen

Art. 14.§ 1. Binnen de beschikbare begrotingskredieten dient de Minister minstens één projectenoproep per jaar in met inachtneming van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling om de opleidingsactiviteiten te kiezen, waarbij de in artikel D.97 van het Wetboek bedoelde doelstellingen kunnen worden vervuld.

In geval van specifieke en dringende behoefte aan opleidingen na het in het eerste lid bedoelde lanceren van de projectenoproep in verband met de in artikel D.97 van het Wetboek bedoelde doestellingen van de opleiding kan de Minister een specifieke projectenoproep binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten lanceren. § 2. Wanneer het project op grond van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling wordt gecofinancierd, wordt de selectie van de projecten verricht als volgt: 1° door de verificatie van de naleving van de toelaatbaarheidsvoorwaarden m.b.t. de materiële, menselijke en financiële middelen waarover het opleidingscentrum beschikt en die nodig zijn voor zijn leefbaarheid en de goede werking van de opleidingen alsook het administratieve, financiële beheer en het beheer van human resources van het opleidingscentrum. 2° door de verificatie van de relevantie van de opleidingen ten opzichte van de in artikel D.97 van het Wetboek bedoelde doelstellingen en van de op het grondgebied geïdentificeerde behoeften aan opleiding alsook van de pedagogische kwaliteit van de opleidingen, met inbegrip van de inhoud van de opleidingen, de pedagogische methoden en de vaardigheid van de opleiders en stagebegeleiders. § 3. Wanneer de financiering van het project volledig ten laste is van de begroting van het Waalse Gewest : 1° bepaalt de Minister de toelaatbaarheidsvoorwaarden en de selectiecriteria bedoeld in § 2, 1° en 2°; 2° bestaat het selectiecomité belast met de selectie van de projecten uit vertegenwoordigers van de Minister, van de betrokken administraties, het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum Landbouwkundig Onderzoek) en van het College van Producenten bedoeld in de artikelen D.70 tot D.75 van het Wetboek.

Geen enkel lid zetelt binnen het selectiecomité indien zijn persoonlijke belangen of die van de instelling die het vertegenwoordigt, in concurrentie zouden staan met de opdracht van het selectiecomité.

Het in het eerste lid bedoelde selectiecomité kan deskundigen van zijn keuze uitnodigen om als adviseur deel te nemen aan zijn werkzaamheden en kan het advies van elke andere onafhankelijke natuurlijke of rechtspersoon inwinnen.

Wanneer de projecten het voorwerp uitmaken van een Europese cofinanciering: 1° bepaalt de Minister de toelaatbaarheidsvoorwaarden en de selectiecriteria na advies van het opvolgingscomité overeenkomstig het Waals programma voor plattelandsontwikkeling en artikel D.243 van het Wetboek; 2° is het selectiecomité belast met de selectie van de projecten het comité ingesteld in het kader van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling. § 4. Naast de naleving van de toelaatbaarheidsvoorwaarden vervult het in artikel D.106 van het Wetboek bedoelde opleidingscentrum de volgende voorwaarden: 1° het bewijst dat het volgens het geval, ofwel in zijn taalgebied, ofwel in zijn land, voorwaarden vervult die gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in § 2;2° het heeft minstens een exploitatiezetel gelegen op het grondgebied van het Franse taalgebied die opleidingsactiviteiten beschreven in dit besluit organiseert. § 5. In het kader van de selectie van projecten voldoen de opleiders aan de voorwaarden van diploma's of gelijkwaardige titels, in voorkomend geval, van afdoende ervaring, zoals bepaald door de Minister en gebonden aan het voorwerp van de opleiding. De Minister bepaalt de afdoende ervaring.

De stagebegeleiders voldoen aan de voorwaarden die door de Minister zijn bepaald en die minstens verzekeren dat de stagebegeleider bevoegd is voor de technische opleiding van het beroep. In geval van stage geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn de voorwaarden waaraan de stagebegeleider voldoet, minstens gelijkwaardig aan bovenvermelde voorwaarden.

In geval van onvoldoende kandidaturen om te voldoen aan de behoeften aan opleiding kan de Minister, op behoorlijk met redenen omkleed verzoek van het opleidingscentrum, afwijken van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden. In dit geval verzoekt het opleidingscentrum het betrokken personeelslid om binnen het jaar volgend op zijn indiensttreding de opleidingen te volgen die nodig zijn voor het vergaren van kennis en vaardigheden vereist om de opleiding te verzekeren.

Het centrum zorgt ervoor om over opleiders en stagebegeleiders te beschikken die voldoen aan de voorwaarden bepaald in het kader van de projectenoproep om het verloop van de opleidingen en van de stages tijdens de projectenoproep waarvoor het gekozen is, te verzekeren. § 6. Alleen de dossiers van de opleidingscentra die gunstig hebben voldaan aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden worden onderzocht voor de naleving van de in § 2, 2°, bedoelde voorwaarden.

Het toelaatbare centrum kan dossiers in het kader van projectoproepen die binnen twee kalenderjaar volgend op de beslissing gelanceerd zijn, volgens een door de Minister bepaalde vereenvoudigde procedure indienen. Deze vereenvoudigde procedure verzekert jaarlijks dat het opleidingscentrum de toelaatbaarheidsvoorwaarden naleeft.

De dienst gaat na of de selectiecriteria worden nageleefd en voert een indeling van de projecten gekozen op basis van het advies van het selectiecomité uit.

De Minister bepaalt de selectieprocedure en de lijst van de begunstigden van de toelagen met inachtneming van het Waals programma voor plattelandsontwikkeling en op basis van de door de dienst bepaalde indeling.

Art. 15.De Minister bepaalt de modaliteiten van de organisatie van de projectenoproepen.

De Minister bepaalt de data voor het lanceren van de projectenoproepen met inachtneming van de beschikbare begrotingen.

De projectenoproep wordt bekendgemaakt op het portaal van de website van de dienst.

De Minister bepaalt de data voor de indiening van de dossiers na het lanceren van de projectenoproepen.

Hij kiest de in artikel 14 bedoelde projecten binnen vier maanden na het lanceren van de projectenoproep.

De Minister kan de in artikel 14, § 2, bedoelde selectieprocedures aanvullen en louter procedurele bijkomende voorwaarden bij de projectenoproep toevoegen. Hij is ook bevoegd om de lijst van de bij die aanvragen te voegen documenten met inachtneming van de Europese wetgeving aan te vullen.

De Minister kan voorzien in specifieke bepalingen voor de tijdens het kalenderjaar 2016 georganiseerde opleidingen.

Art. 16.§ 1. Komt niet in aanmerking voor de toelagen : 1° de natuurlijke of rechtspersoon die via zijn beroepsopleidingsactiviteit publicitaire of commerciële doeleinden heeft;2° de opleidingsactiviteit die reeds door een openbare overheid gesubsidieerd wordt. Wat betreft het eerste lid, 2°, kan het opleidingscentrum waarvan het project gekozen is, toelagen genieten voor het saldo van de financiering van zijn project, indien andere openbare toelagen de financiering van de activiteit gedeeltelijk dekken. § 2.Het opleidingscentrum kan een deelname in de kosten ten laste van de deelnemers verlangen voor zover de organisatie van de opleiding geen aanleiding geeft tot winsten uit hoofde van het opleidingscentrum. De deelname aan de kosten dekt een redelijk en evenredig gedeelte van de algemene kosten die voortvloeien uit zijn opleidingsactiviteit en die niet gedekt zijn door toelagen. Afdeling 2. - Toekenningsmodaliteiten van de toelagen

Art. 17.Het in het kader van de projectenoproep gekozen opleidingscentrum geniet toelagen waarvan de bedragen binnen de perken bedoeld in deze afdeling vastgesteld worden.

Art. 18.Overeenkomstig artikel D.256 van het Wetboek zorgt de dienst voor het beheer en de administratieve en financiële controle van de dossiers met inbegrip van de vaststelling van de onrechtmatige betalingen.

De Dienst wordt belast met de betaling van de toelagen met uitzondering van het gedeelte gecofinancierd door de FEADER waarvan het betaalorgaan voor de betaling zorgt.

Art. 19.De aan de beroepsopleidingscentra toegekende toelagen worden beperkt als volgt : 1° voor elk centrum dat aan de in artikel 4, § 4, eerste lid, bedoelde voorwaarden voldoet : a) 90,00 euro per uur theoretische cursus;a) 110,00 euro per uur praktische cursus;2° voor elk centrum dat aan de in artikel 4, § 4, eerste lid, bedoelde voorwaarden voldoet : a) 75,00 euro per uur theoretische cursus;a) 100,00 euro per uur praktische cursus. De in het eerste lid bedoelde toelagen dekken alle kosten gebonden aan de activiteiten met inbegrip, in voorkomend geval, van de bezoldigingen, ereloon en vergoedingen van de opleider, de organisatiekosten ten laste van het opleidingscentrum en de werkingkosten met inbegrip van de uren bestemd voor het examen.

De in het eerste lid bedoelde toelagen dekken de uren bestemd voor het examen van de cursussen fytolicentie niet.

Art. 20.§ 1. De toelagen toegekend aan de opleidingscentra voor de organisatie van stages overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 4 worden bepaald op 500,00 euro per stagiair voor een minimale stageduur van twintig dagen en een maximale stageduur van zestig dagen. § 2.De stagiair krijgt een forfaitaire vergoeding van 8,00 euro voor een minimale stageduur van twintig dagen en een maximale stageduur van zestig dagen.

De stagebegeleider krijgt een forfaitaire vergoeding van 8 euro per gepresteerde dag. Indien de stage bij meerdere stagebegeleiders wordt uitgeoefend wordt de vergoeding verdeeld tussen de stagebegeleiders naar verhouding tot de duur van de periode waarin de stagiair stage loopt. § 3. Naar gelang van de beschikbare begrotingen kan de Minister in januari van elk jaar het bedrag van de plafonds van de toelagen en vergoedingen op grond van de gezondheidsindex 2013 indexeren door de in de §§ 1 en 2 en in artikel 19 bedoelde bedragen te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van december van het vorige jaar gedeeld door de gezondheidsindex van december van het jaar 2015. Afdeling 3. - Betaling van de toelagen

Art. 21.De bezoldigingen, ereloon, toelagen en vergoedingen die krachtens hoofdstuk 4 worden toegekend, worden volledig aan de opleidingscentra gestort.

De opleidingscentra zijn verantwoordelijk voor de verdeling tussen de verschillende rechthebbenden en begunstigden.

Der Minister bepaalt de uitgaven die als kosten bedoeld in artikel 19, tweede lid, in aanmerking komen, de modaliteiten voor de toekenning en de uitbetaling van de toelagen aan de opleidingscentra alsook de modaliteiten voor de indiening van de schuldvorderingsverklaringen.

Art. 22.Het beroepsopleidingscentrum maakt uiterlijk op 31 maart van elk jaar een verslag, waarvan het model door de Minister wordt bepaald, over de opleidingsprogramma's die gedurende het afgelopen schooljaar zijn gegeven, aan de dienst over.

De Minister kan bijkomende inlichtingen aan de opleidingscentra vragen om de behoefte aan opleiding op het grondgebied te identificeren. HOOFDSTUK V. - Controle

Art. 23.Overeenkomstig artikel D.393 van het Wetboek worden de controle en het toezicht van titel 4, hoofdstuk 2, van het Wetboek en van dit besluit, uitgeoefend overeenkomstig het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing sluiten houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing en van andere decreten met een gelijksoortig doel, gewijzigd bij het decreet van 22 november 2007.

De sociale inspectie gaat minstens na of het opleidingscentrum over de aangepaste capaciteiten in termen van kwalificaties van het personeel en van regelmatige opleiding beschikt om zijn opdracht tot een goede einde te brengen.

Art. 24.Overeenkomstig de artikelen 48 tot 51 en 53 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr.1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden gaat het betaalorgaan of de instelling waaraan het zijn controleopdrachten geheel of gedeeltelijk overdraagt, via een administratieve steekproefcontrole ter plaatse na of de in dit besluit bedoelde bepalingen nageleefd worden. HOOFDSTUK VI. - Sancties

Art. 25.Overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr.1306/2013 komt een opleidingscentrum van wie is komen vast te staan dat het de voorwaarden vereist voor zijn selectie in het kader van de in artikel 4 bedoelde projectoproep kunstmatig heeft gecreëerd, niet in aanmerking voor de toelagen bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2.

Art. 26.Voor de niet-gecofinancierde steun en wanneer het opleidingscentrum, de stagiair of de stagebegeleider zijn verplichtingen bedoeld in het Wetboek of in dit besluit niet naleeft, wordt het deel van de hem verschuldigde toelage verminderd naar verhouding van de ernst van de niet-naleving van die verplichtingen en van de financiële gevolgen van de onregelmatigheid.

Voor de overeenkomstig artikel 35 van verordening nr. 640/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 gecofinancierde steun wordt de bijstand geweigerd of volledig ingetrokken in geval van ernstige niet-conformiteit of wanneer vast komt te staan dat de landbouwer valse informatie heeft verstrekt om bijstand te ontvangen, of verzuimd heeft de nodige informatie te verstrekken. Overigens wordt de begunstigde voor het kalenderjaar van de bevinding en het daaropvolgende kalenderjaar uit een gelijke maatregel of een gelijk soort verrichtingen uitgesloten.

De Minister bepaalt de berekeningswijze van de vermindering.

Art. 27.De invordering van de toelagen wordt overeenkomstig de artikelen D.258 tot D.260 van het Wetboek uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel D.17 van het Wetboek beschikt de landbouwer over 45 werkdagen om een beroep bij de dienst in te dienen voor de toelagen die volledig ten laste zijn van het Waalse Gewest. HOOFDSTUK VII. - Gevallen van overmacht en uitzonderlijke omstandigheden

Art. 28.Overeenkomstig artikel 2, § 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van 17 december 2013 worden erkend als geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden : 1° het overlijden van de verantwoordelijke van het opleidingscentrum, van de opleider of van de stagebegeleider;2° de langdurige arbeidsongeschiktheid van de opleider en van de stagebegeleider;3° de kortdurende ongeschiktheid voor de deelnemer of de stagiair om de opleidingscursussen of de stage bij te wonen;die ongeschiktheid wordt door een medisch getuigschrift afgeleverd door een geneesheer-specialist bevestigd; 4° een ernstige natuurramp die het bedrijf van de stagebegeleider of de organisatie van de opleidingen zwaar treft;5° de vernietiging door een ongeluk van de gebouwen van het bedrijf van de stagebegeleider of van de plaats waarin de opleiding plaatsvindt;6° de onteigening van het volledige bedrijf of een groot deel van het bedrijf van de stagebegeleider of van de plaats waarin de opleidingen plaatsvinden, voor zover deze onteigening op de dag van begin van de stage niet was te voorzien. De Minister kan andere gevallen van overmacht of buitengewone omstandigheid bepalen.

Indien een opleiding niet georganiseerd is wegens een geval van overmacht of van buitengewone omstandigheden behouden het opleidingscentrum, de stagiair en de stagebegeleider respectievelijk de toelage of de forfaitaire vergoeding gebonden aan die opleiding voor zover ze de desbetreffende bewijzen leveren binnen de termijn bedoeld in artikel 4, 2., van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 29.In het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 27 maart 2009, 24 maart 2010, 9 juli 2015 en 8 oktober 2015 wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 1/1.Dit besluit is uitsluitend van toepassing op de bijenopleiding. »

Art. 30.In afwijking van artikel 29 blijven de activiteiten georganiseerd door de opleidingscentra en de verenigingen van erkende liefhebbers krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, en goedgekeurd door de Minister vóór 31 december 2015, onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw.

In afwijking van artikel 29 blijven de opleidingen georganiseerd in het kader van de bijenteelt krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw en goedgekeurd door de Minister vóór 31 december 2015 onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw.

De stages die overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw voor de inwerkingtreding van dit besluit worden verricht, worden in het kader van dit besluit gevaloriseerd voor een maximale duur van zestig dagen per stagiair.

Art. 31.Dit besluit waarborgt de naleving van de bepalingen van de artikelen 1, 3 tot 10, 12, 13 en 21 van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Art. 32.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 33.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 januari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^