Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016007038 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 792.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200647 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding inzake landbouw

decreet

type decreet prom. 28/01/2016 pub. 14/04/2016 numac 2016031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 29 oktober 2015 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de `Service francophonedes Métiers et des Qualifications' (Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties, afgekort "SFMQ"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016027029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016027034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" en van de overeenkomst betreffende het dagelijks beheer type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 04/02/2016 numac 2016031102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur-generaal bij het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031101 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016031110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016200551 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016200550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissie ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de overname van de kosten voor de sociale integratie van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016200549 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 betreffende het secretariaat van de gouverneur van een Waalse provincie type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200552 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertrix type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016200553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sivry-Rance type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs , alsmede van de bestuurders die er het Waalse Gewest vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016200646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van hoofdstuk II van Titel IV van het Waalse Landbouwwetboek betreffende beroepsopleiding in de landbouw

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2009 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

document

type document prom. 28/01/2016 pub. 24/02/2016 numac 2016200969 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type document prom. 28/01/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016201498 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 april 2010 houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector
^