Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2023
gepubliceerd op 02 februari 2024

Decreet betreffende de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024000783
pub.
02/02/2024
prom.
13/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2023. - Decreet betreffende de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1.De gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling zijn verenigingen met als hoofdopdracht de duurzame inschakeling van de begunstigden bedoeld in artikel 3, via een begeleiding naar en in een job, door de begunstigde in contact te brengen met de arbeidsmarkt en via het netwerken.

Voor de toepassing van dit decreet wordt de inschakelingsdoelstelling, bedoeld in het eerste lid, geacht te zijn bereikt indien de begeleiding leidt tot ten minste drie maanden werk bij dezelfde werkgever of ten minste zes maanden werk bij verschillende werkgevers.

Art. 2.De gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling kunnen andere activiteiten ontwikkelen dan deze voorzien in dit decreet, op voorwaarde dat ze verband houden met hun hoofdopdracht en geen afbreuk doen aan de activiteiten voorzien in dit decreet. HOOFDSTUK 2 - Doelpubliek

Art. 3.§ 1. Elke niet-leerplichtige persoon die bij de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling) ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende en aan één van de volgende voorwaarden voldoet, kan door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling worden bijgestaan: 1° minstens in het bezit zijn van het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma;2° gedurende ten minste vierentwintig maanden in de zesendertig maanden voorafgaand aan de indiensttreding bij de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling ingeschreven zijn geweest als niet-werkende werkzoekende;3° werkloos zijn en geen beroepsactiviteit hebben uitgeoefend, geen werkloosheidsuitkering, leefloon of financiële sociale bijstand gelijkwaardig aan het leefloon hebben ontvangen tijdens de zesendertig maanden voorafgaand aan het bijstaan door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling;4° in aanmerking komen voor het leefloon of voor de aan het leefloon gelijkwaardige financiële sociale bijstand;5° een vreemdeling zijn die legaal op het Belgisch grondgebied verblijft krachtens de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ook als de vreemdeling de rechtsmiddelen bedoeld in titel III van deze wet heeft aangewend;6° jonger zijn dan vijfentwintig jaar, minstens twaalf maanden werkloos zijn en geen diploma hoger dan het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs hebben;7° ten minste vijfenvijftijg jaar oud zijn;8° doorverwezen worden door het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), of het voorwerp uitmaken van een: a) attest van erkenning van handicap afgegeven door het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de "Service bruxellois francophone des personnes handicapées", Bruxelles-Formation of de "Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft";b) attest waaruit blijkt dat de persoon zijn schoolcursus hoogstens in het gespecialiseerde secundair onderwijs heeft beëindigd;c) geldige beslissing afgeleverd door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid tot bevestiging van de handicap waardoor de persoon een inkomensvervangende uitkering of een inschakelingsuitkering kan verkrijgen;d) geldige beslissing van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles") die de gehandicapte persoon certificeert en de persoon recht geeft op aanvullende kinderbijslag;e) rechterlijke beslissing of een geldige beslissing afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij of het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's en tot bevestiging van minstens twintig percent blijvende arbeidsongeschiktheid;f) geldige beslissing van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering tot toekenning van invaliditeitsuitkeringen;g) geldige beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het "Arbeitsamt" van de Duitstalige Gemeenschap of van Actiris waarbij een verminderde arbeidsgeschiktheid erkend wordt;9° doorverwezen worden door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" in toepassing van artikel 16 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende coaching en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. Voor de toepassing van dit decreet wordt de werkzoekende gedefinieerd in de zin van artikel 2, eerste lid, 8°, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. § 2. De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde voorwaarde wordt uiterlijk beoordeeld op de datum van sluiting van de overeenkomst tussen de begunstigde en de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling. § 3. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, kan de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling elke persoon bijgestaan die bij de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende en die niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1, eerste lid.

De in lid 1 bedoelde afwijking mag niet meer bedragen dan tien procent van het totale aantal personen die gedurende het jaar bijgestaan genomen. § 4. De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling controleert bij de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" of de begunstigde die ze spontaan ten laste neemt, ingeschreven is als werkzoekende. HOOFDSTUK 3 - Het bijstaan door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling

Art. 4.De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling gebruikt de methodologie die ze het meest geschikt acht in functie van de behoeften van de begunstigden en de socio-economische context van het grondgebied dat ze bestrijkt.

In alle gevallen heeft de methodologie de volgende kenmerken: 1° de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling begeleidt de begunstigde intensief via regelmatige gesprekken;2° ze omvat bemiddelingsopdrachten tussen de begunstigde en de werkgevers, die zo dicht mogelijk bij het grondgebied van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling worden uitgevoerd, met name door : a) het identificeren van de behoeften van werkgevers op het grondgebied van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling;b) de opsporing van de arbeidsposten die toegankelijk zijn voor de in artikel 3 bedoelde doelgroep;c) het opbouwen van een netwerk van werkgeverspartners;d) de onderhandeling met werkgevers om werkgelegenheid te bieden aan begunstigden van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en om de kwaliteit van arbeidscontracten te bevorderen;e) het in contact brengen door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling van de begunstigden met de werkgevers;3° ze heeft tot doel de begunstigde te responsabiliseren in zijn traject naar tewerkstelling en impliceert de steun en actieve deelname van de begunstigde in zijn traject naar tewerkstelling;4° doorverwezen worden door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" in toepassing van artikel 16 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

Art. 5.§ 1. Het bijstaan door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling geschiedt in drie fasen: de opvang- en balansfase, de fase van begeleiding naar een job en de fase van begeleiding in de job.

De tenlasteneming van een werkzoekende door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling geschiedt met inachtneming van de bepalingen bepaald bij of krachtens hoofdstuk 4, afdelingen 1 en 2, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. § 2. Tijdens de opvang- en balansfase verwelkomt de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de kandidaat, voert of vervolledigt ze zijn individuele evaluatie uit en identificeert ze zijn behoeften om te bepalen of de begeleiding door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling aangepast is.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling stelt de kandidaat op de hoogte van haar beslissing en licht de redenen daarvoor toe. Ze brengt ook de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" op de hoogte als de kandidaat door laatstgenoemde is doorverwezen.

Als het bijstaan van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling niet aangepast is, zal ze de aanvrager doorverwijzen naar haar netwerk van partners, waaronder de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi". § 3. Tijdens de fase van begeleiding naar een job biedt de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling professionele en persoonlijke begeleiding aan de begunstigde bij zijn zoektocht naar een job, gaat ze op zoek naar werkgevers die hem zouden kunnen aanwerven en brengt ze hen met elkaar in contact.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling en de begunstigde sluiten een overeenkomst waarin de voorwaarden voor de begeleiding bij de zoektocht naar een job en binnen de job worden vastgelegd.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling sluit een beroepsopleidingsovereenkomst met de begunstigde en de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" die betrekking heeft op de begeleidingsfase bij de zoektocht naar een job, met inbegrip van, in voorkomend geval, de periode onderdompeling op de werkplek, overeenkomstig de door de Regering vastgelegde modaliteiten. § 4. Tijdens de begeleidingsfase in de job helpt de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de begunstigde om aan het werk te blijven, zijn werksituatie te verduidelijken, hem een beter inzicht te geven in de werkomgeving, hem te stabiliseren in de job en zijn vaardigheden te ontwikkelen zodat hij zich kan oriënteren, zich professioneel kan ontwikkelen en zijn carrièrepad veilig kunnen stellen.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling moedigt in de mate van het mogelijke de validering van de door de begunstigde verworven competenties aan tijdens of op het einde van de fase van begeleiding in de job.

Art. 6.§ 1. De opvang- en balansfase eindigt uiterlijk twee maanden na het eerste gesprek met de kandidaat. Als eerste gesprek wordt beschouwd het individuele gesprek tussen de gewestelijke zending en de kandidaat of de groepssessie die door de gewestelijke zending met een groep kandidaten wordt georganiseerd om de eerste opvang- en balansdienstverleningen uit te voeren.

Wanneer de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de beslissing bedoeld in artikel 5, § 2, tweede lid, niet heeft genomen binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, wordt de kandidatuur afgewezen. Ze brengt de aanvrager op de hoogte van de redenen voor weigering evenals de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" wanneer kandidaat door laatstgenoemde is doorverwezen. Ze verwijst de kandidaat door naar haar netwerk van partners, waaronder de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi". § 2. De fasen van begeleiding naar een job en in de job eindigen uiterlijk twee jaar na het sluiten van de overeenkomst tussen de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling en de begunstigde.

Verlies van werk door de begunstigde onderbreekt deze periode niet. § 3. De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling kan een begunstigde opnieuw bijstaan na een periode van één jaar vanaf het einde van de overeenkomst tussen de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling en de begunstigde.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling kan de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" vragen om een begunstigde opnieuw bij te staan voordat de in lid 1 bedoelde periode verstreken is. De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling en de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" onderzoeken samen of het opportuun is om deze toelating te verlenen en de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" neemt de beslissing. Als hij beslist om het bijstaan toe te staan, verwijst hij de begunstigde door naar de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling.

Art. 7.De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling zorgt ervoor dat haar diensten toegankelijk zijn in het hele grondgebied dat ze bestrijkt.

De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling waarborgt de continuïteit van het bijstaan van de begunstigde die zich in haar ambtsgebied domicilieert wanneer het bijstaan reeds door een andere gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling is gestart.

Art. 8.De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling werkt in een netwerk met verschillende partners om het arbeidstraject voor de begunstigde vlot te laten verlopen. Ze kan sommige diensten uitbesteden aan een gespecialiseerde partner. HOOFDSTUK 4 - Begeleiding van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling

Art. 9.Er wordt een commissie ter begeleiding van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling opgericht.

Deze commissie voert de volgende activiteiten uit: 1° de activiteit van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling onderzoeken door middel van het globaal activiteitenverslag en het globaal actieplan bedoeld in artikel 23;2° de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling informeren, adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van dit decreet;3° de dialoog en het overleg organiseren tussen de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", in het bijzonder met het oog op het bevorderen van de coördinatie van hun respectieve opdrachten ten aanzien van de werkgevers;4° eventuele geschillen voorkomen. De Regering bepaalt de samenstelling van deze commissie.

Art. 10.§ 1. Er wordt een vereniging opgericht die de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling vertegenwoordigt en die de volgende activiteiten uitvoert: 1° de instrumenten, praktijken en methodologieën van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling samenbrengen, harmoniseren en delen;2° de werking van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling voortdurend verbeteren via: a) een administratieve en logistieke steun;b) een methodologische steun voor de ontwikkeling van innovatieve projecten;c) hulp bij managementproblemen;d) een methodologische, administratieve en logistieke steun in het kader van de uitwerking en de behandeling van projecten waarbij meerdere gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling betrokken zijn;e) verspreiding van informatie naar de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;f) de organisatie van de communicatie over de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;g) de organisatie van de voortgezette vorming van de werknemers van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;h) de ontwikkeling en het onderhoud van gezamenlijke IT-projecten van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;3° zorgen voor de zichtbaarheid van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;4° zorgen voor de vertegenwoordiging van gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling § 2.De Regering bepaalt de modaliteiten voor de aanwijzing van de vereniging die de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling vertegenwoordigt. § 3. De Regering geeft een jaarlijkse subsidie aan de vereniging die de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling vertegenwoordigt om de werkingskosten, met inbegrip van de bezoldiging, te dekken.

De in lid 1 bedoelde subsidie wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als de in artikel 18 bedoelde subsidie.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toekenning en de vereffening van de in het eerste lid bedoelde subsidie. HOOFDSTUK 5 - Erkenning

Art. 11.§ 1. De Regering erkent de instelling die daarom heeft verzocht en die aan de volgende voorwaarden voldoet: 1° opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstgevend oogmerk;2° een gratis dienst aanbieden aan werkzoekenden;3° in haar statuten voorzien in een bestuursorgaan dat bestaat uit ten minste: a) een permanente vertegenwoordiger van de Instantie van de territoriaal bevoegde regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt;b) een permanente vertegenwoordigder van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";c) een permanente vertegenwoordiger van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles";d) een permanente vertegenwoordiger van de vzw "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten);e) twee vertegenwoordigers aangewezen door de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);f) twee permanente vertegenwoordigers aangewezen door de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie";4° onverminderd 3°, b), in haar statuten bepalen dat een vertegenwoordiger van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi "als gast de vergaderingen van het bestuursorgaan kan bijwonen;5° een analytische boekhouding voeren voor elke activiteit indien ze andere activiteiten uitvoert dan die van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling;6° het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204573 bron waalse overheidsdienst Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen vrouwen en mannen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie naleven;7° meewerken aan de uitvoering van coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden door de verbintenissen na te leven die op haar rusten als begeleidingspartner in de zin van artikel 2, eerste lid, 10°, zoals bepaald bij of krachtens hoofdstuk 4, afdelingen 1 en 2, van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden. Om haar erkenning te behouden, moet de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling blijven voldoen aan de voorwaarden genoemd in lid 1. Zij stelt de Regering onverwijld in kennis van elke wijziging in de in lid 1 bedoelde voorwaarden die zich voordoet nadat de erkenning is verleend. § 2. De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling moet tijdens de erkenningsperiode ook aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° de in artikel 4 bedoelde begeleidingsmethodologie naleven;2° een activiteitenverslag en een actieplan jaarlijks indienen bij de door de Regering aangewezen overheid;3° de vigerende sociale en fiscale wetgevingen naleven.

Art. 12.De Regering verleent de erkenning, schort deze op en trekt deze in.

Zij bepaalt de procedure voor de toekenning, opschorting en intrekking van de erkenning. De opschorting van de erkenning moet de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de tijd geven om de situatie te regulariseren. De intrekking van de erkenning wordt onmiddellijk van kracht en is voorbehouden aan de meest ernstige overtredingen.

Art. 13.§ 1. De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend. § 2. De erkenning van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling heeft betrekking op een exclusief grondgebied dat wordt bepaald op basis van een lijst van gemeenten. § 3. De Regering erkent maximum twee gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van eenzelfde regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt zoals bedoeld in artikel 2 van het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt.

Als meer dan twee gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling een erkenningsaanvraag indienen op het grondgebied van eenzelfde regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt, worden alleen de eerste twee volledige aanvragen in aanmerking genomen. HOOFDSTUK 6 - Subsidiëring van de gewestelijke zendingvoor arbeidsbemiddeling

Art. 14.De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling ontvangt een jaarlijkse subsidie om het in hoofdstuk 3 bedoelde bijstaan uit te voeren.

Art. 15.De subsidie wordt door de Regering bepaald op basis van ten minste het totale aantal werkzoekenden die langer dan vierentwintig maanden werkloos zijn en werkzoekenden die geen diploma hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardige kwalificatie hebben, die op het grondgebied van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling geregistreerd zijn. De Regering kan aanvullende criteria gebruiken om rekening te houden met zowel de behoeften van de arbeidsmarkt als de sociaaleconomische realiteit van de grondgebieden die door elk van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden bestreken.

Art. 16.De subsidie bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte.

Het vaste gedeelte van de subsidie komt overeen met 70% van het totale jaarlijkse bedrag en wordt vooraf betaald.

Het variabele gedeelte van de subsidie komt overeen met 30% van het totale jaarlijkse bedrag en wordt vooraf betaald. Dit variabele deel wordt toegekend op de dubbele voorwaarde dat de voorbije jaren het activiteitenvolume en de integratiedoelstellingen die door de Regering zijn vastgelegd, werden behaald.

Indien de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling niet voldoet aan de dubbele voorwaarde vermeld in lid 3, wordt het variabele gedeelte verminderd rekening houdend met kwalitatieve criteria, volgens de modaliteiten bepaald door de Regering.

Art. 17.De Regering bepaalt welke uitgaven subsidiabel zijn in het kader van deze subsidie en hoe de betaling gebeurt.

Art. 18.De subsidie wordt volgens de door de Regering bepaalde modaliteiten geïndexeerd. HOOFDSTUK 7 - Verwerking van persoonsgegevens

Art. 19.§ 1. De Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek verwerkt persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor: 1° wat betreft de erkenning: a) het administratief beheer van de toekenning van de erkenning;b) de intrekking van de erkenning;c) het beheer van geschillen met betrekking tot de erkenning;2° de toekenning en uitbetaling van de subsidie aan de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en aan de vereniging die de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling vertegenwoordigt;3° het secretariaat van de commissie ter begeleiding van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling. § 2. De "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" verwerkt persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is om werkzoekenden door te verwijzen naar de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling en om de informatie uit te wisselen bedoeld in artikel 17 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekende, over de werkzoekenden die door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling worden doorverwezen of door worden bijgestaan. § 3. Het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" verwerkt persoonlijke gegevens alleen in de mate die nodig is om begunstigden door te verwijzen naar de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling. § 4. De gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling verwerkt persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de in artikel 1vermelde taak. § 5. Elke entiteit is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens om haar eigen taken uit te voeren.

Art. 20.§ 1. De voor de erkenning vereiste persoonsgegevens zijn de volgende: 1° voor natuurlijke personen die lid zijn van het bestuursorgaan of permanente vertegenwoordigers van rechtspersonen die lid zijn van het bestuursorgaan: a) hun voor- en achternaam;b) hun rijksregisternummer bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebreke daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de aanwijzing van de leden van het bestuursorgaan van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling door de representatieve organisatie van werknemers of werkgevers die zetelt in de regio voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeidsmarkt. De Regering bepaalt de gepaste en specifieke maatregelen voor de in lid 1, 2°, bedoelde verwerking om de fundamentele rechten en belangen van de betrokken personen te vrijwaren. § 2. De persoonsgegevens die vereist zijn voor het secretariaat van de commissie ter begeleiding van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling zijn de volgende : 1° de voor- en achternaam van de leden van de commissie en hun rijksregisternummer bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebreke daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de telefonische of elektronische contactgegevens van de leden van de Commissie 3° de standpunten die tijdens de vergaderingen van de Commissie werden uitgewisseld. § 3. Onverminderd de artikelen 4 tot 4/4 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling), zijn de persoonsgegevens die vereist zijn om werkzoekenden door te verwijzen naar de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling de volgende: 1° de identificatiegegevens van de werkzoekende, met inbegrip van de voor- en achternaam en het rijksregisternummer bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebreke daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° gegevens met betrekking tot de beroepskwalificaties van de werkzoekende, zoals opleidingsniveau, gevolgde opleiding, vaardigheden, beroepservaring en het bezit van een rijbewijs;3° psycho-medico-sociale informatie die een impact kan hebben op de positionering in een functie van de werkzoekende, de mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt of de opleidings- en inschakelingsacties van de werzoekende. § 4. De persoonsgegevens die vereist zijn om begunstigden van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" door te verwijzen naar de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, zijn de volgende: 1° de identificatiegegevens van de werkzoekende, met inbegrip van de voor- en achternaam en het rijksregisternummer bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebreke daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de telefonische of elektronische contactgegevens 3° het statuut erkend door de socialezekerheidsinstellingen, dat een impact heeft op de mogelijkheid om te worden begeleid door een gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling;4° de studies, opleiding en beheerste talen;5° de beroepskwalificaties, met vermelding, indien van toepassing, van de verkregen beroepscertificatie(s), de titels van beroepsbekwaamheid, de verkregen beroepsattesten, de attesten en getuigschriften van competenties die werden verworven tijdens de opleiding, octrooien en andere professionele erkenningen;6° loopbaanambities, met inbegrip van positionering in een functie;7° beroepservaring en vaardigheden die formeel, informeel en niet-formeel werden verworven;8° de informatie over digitale autonomie;9° informatie van psycho-medico-sociale aard, met inbegrip van gezondheidsgegevens, meegedeeld door de individuele gebruiker of bevestigd door een arts, psycholoog, maatschappelijk werker of elke derde die in het bezit is van dergelijke informatie, die dus een impact kan hebben op zijn positionering in een functie, zijn mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt, de bepaling van zijn begeleiding, zijn mogelijkheden om inschakelings- of opleidingsacties uit te voeren of die het mogelijk maakt om na te gaan of de individuele gebruiker in staat is om een job uit te oefenen of toegang te krijgen tot een opleiding;10° gegevens met betrekking tot een handicap, invaliditeit of ongeschiktheid op de arbeidsmarkt, erkend door elke bevoegde instantie of door de derde die door deze instantie is gemandateerd. § 5. De persoonsgegevens die vereist zijn voor de in artikel 1 bepaalde opdracht zijn de volgende: 1° de identificatiegegevens van de werkzoekende, met inbegrip van de voor- en achternaam en het rijksregisternummer bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebreke daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de gegevens met betrekking tot de beroepskwalificaties van de werkzoekende, met inbegrip van het studieniveau, de gevolgde opleiding, de vaardigheden en de beroepservaring, het bezit van een rijbewijs zoals bedoeld in artikel 4/1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999027535 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (1) sluiten betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);3° gegevens met betrekking tot de beroepsactiviteit van de begunstigde, met inbegrip van werkuren en salarisgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;4° psycho-medico-sociale informatie die een impact kan hebben op de positionering in een functie van de werkzoekende, de mate van nabijheid tot de arbeidsmarkt of de opleidings- en inschakelingsacties van de werzoekende 5° de gegevens met betrekking tot de methodologie gebruikt door de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling en de stappen die de begunstigde bij de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling heeft ondernomen;6° de identificatiegegevens van partnerwerkgevers, met inbegrip van bedrijfs- en businessunitnummers en contactgegevens;7° de gegevens die nodig zijn voor de controles uitgevoerd door de verschillende instanties die de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling controleren of subsidiëren. Voor de werkzoekenden bedoeld in artikel 3, § 3, wisselt de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling de gegevens bedoeld in lid 1uit met de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", volgens dezelfde modaliteiten als voor de werkzoekenden doorverwezen door de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende coaching en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden.

Art. 21.De personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek en de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" en leden van de gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling hebben enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd in het kader van de doeleinden bepaald in artikel 20.

Art. 22.De door de verantwoordelijke voor de verwerking verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in artikel 20 genoemde doeleinden, met inbegrip van het beheer van eventuele geschillen die daarmee verband houden, met een maximale bewaartermijn die niet langer mag zijn dan 31 december van het jaar waarin de verjaring van de rechtsvorderingen en, indien van toepassing, de volledige betaling van alle daarmee verband houdende bedragen, alsmede de definitieve beëindiging van de desbetreffende administratieve en gerechtelijke procedures en beroepen, hebben plaatsgevonden. HOOFDSTUK 8 - Toezicht, evaluatie en controle

Art. 23.De diensten van de Regering die laatstgenoemde identificeert, houden jaarlijks toezicht op de uitvoering van dit decreet via: 1° het opstellen van een globaal activiteitenverslag op basis van de jaarverslagen van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;; 2° het opstellen van een globaal actieplan op basis van de jaarverslagen van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling; De inhoud en de modaliteiten daarvan kunnen nader bepaald worden door de Regering.

Art. 24.Vanaf 2024 zal het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" om de vijf jaar een evaluatierapport opstellen over de regeling van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling.

In het evaluatieverslag wordt beoordeeld in hoeverre de regeling voldoet aan de in artikel 1 genoemde doelstellingen en worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering ervan. Er wordt rekening gehouden met het geslacht van de begunstigden.

Het evaluatierapport wordt naar de Regering en de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" gestuurd.

Art. 25.De controle op de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen. HOOFDSTUK IX - Overgangs-, wijzigings- en slotbepalingen

Art. 26.In artikel 18, § 1, eerste lid, 3° van het decreet van 12 november 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022566 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekenden sluiten betreffende de coaching- en oplossingsgerichte begeleiding van werkzoekende worden de woorden "het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling" vervangen door de woorden "het decreet van 13 november 2023 betreffende de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling.

Art. 27.De in artikel 11 bedoelde gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling die op 31 december 2023 zijn erkend krachtens het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden van rechtswege erkend.

Art. 28.In afwijking van de artikelen 14 tot en met 17 behouden de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling die op 31 december 2023 erkend zijn overeenkomstig het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling, gedurende een periode van zeven jaar vanaf de inwerkingtreding van dit decreet minstens het recht op het bedrag van de subsidie die gedurende het jaar 2023 op grond van dit decreet is toegekend.

Art. 29.Het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling wordt opgeheven.

Art. 30.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2024.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 13 december 2023.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2023-2024 Stukken van het Waals Parlement, 1497 (2023-2024) Nrs.1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 13 december 2023 Bespreking.

Stemming.

^