Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2020

Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2019 wordt de heer Michel GEREBTZOFF ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. H Bij ministerieel besluit van 20 december 2019 wordt Mevrouw Pauline LAHAYE ontheven uit haar fu(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2020030088
pub.
19/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015460 bron federale overheidsdienst financien en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019042716 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019042806 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten wordt de heer Michel GEREBTZOFF ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020040159 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020040161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen vastgelegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010215 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in informatica en systemen - studierichting : industriële informatica » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor informatica en systemen - studierichting : informaticatechnologie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor informatica en systemen - studierichting : netwerken en telecommunicatie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type sluiten wordt Mevrouw Pauline LAHAYE ontheven uit haar functie van stagiaire van de carrière buitenlandse dienst bij de Ambassade van België te Luxemburg. Zij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Ankara, als medewerkster belast met het diplomatiek beleidsdomein.

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten wordt de heer Hendrik VAN de VELDE, Consul-Generaal van België in Montreal, met als ressort Canada, Bermuda en de territoriale gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon, eveneens belast met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de International Civil Aviation Organization te Montreal (ICAO).

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019204386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement sluiten wordt met ingang van 1 mei 2020 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Theo DIRIX. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Ambassadesecretaris te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten wordt met ingang van 1 februari 2020 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ivo GOEMANS. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten wordt de heer Carlos LIETAR ontheven uit zijn functie van Adjunct posthoofd bij de Ambassade van België te Bujumbura en toegevoegd aan het Hoofdbestuur.

Met ingang van 1 september 2020 wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Carlos LIETAR. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Eerste Ambassaderaad te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie betreffende het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen sluiten wordt met ingang van 1 augustus 2020 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Frédéric RENARD. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Consulaire carrière Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 14 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 59 jaar zijn en een beroepsverleden hebben van ten minste 40 jaar als loontrekkende werknemer sluiten wordt de heer René PEETERS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Londen, als medewerker belast met het consulair beleidsdomein.

Oppensioenstellingen Bij ministerieel besluit van 5 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042491 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten wordt met ingang van 1 januari 2020 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Christina CLINCKSPOOR. Vanaf dezelfde datum wordt zij toegelaten haar rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Administratief hoofd consulaire zaken te voeren.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten wordt met ingang van 1 februari 2020 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevrouw Karine MAECKELBERGHE. Vanaf dezelfde datum wordt zij toegelaten haar rechten te doen gelden op een vervroegd rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Administratief hoofd consulaire zaken te voeren.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019042320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten wordt met ingang van 1 juni 2020 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Yves VANDERWEEEN. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Administratief hoofd consulaire zaken te voeren.

^