Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 31 december 2019

Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut

bron
federale overheidsdienst financien en ministerie van landsverdediging
numac
2019015460
pub.
31/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Financiën en de Minister van Defensie, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 13, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;

Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 1954 tot regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut, artikel 10;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Wetenschappelijk Comité REACH sluiten houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut, artikel 2;

Overwegende de gemotiveerde beslissing omtrent de meerjarige overheidsopdracht (2020-2023) betreffende diensten van een revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut (opdracht volgens bestek AD 19-11), Besluiten :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut wordt verleend aan het revisorenkantoor VANDAELE & PARTNERS BVBA-SPRL na het beëindigen van de revisorale opdrachten voor het boekjaar 2019.

Art. 2.De revisoropdracht voor het boekjaar 2020 tot en met het boekjaar 2023 wordt toevertrouwd aan het revisorenkantoor GROUPE AUDIT BELGIUM voor een jaarbedrag van 4.598 EUR, B.T.W. inbegrepen, zijnde 18 vacaties van vier uren, gepresteerd bij het Instituut voor een bedrag van 255,44 EUR elk, B.T.W. inbegrepen. Deze bedragen zijn vast voor de duur van het contract en zijn niet herzienbaar.

Brussel, 29 november 2019.

De Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Defensie, D. REYNDERS

^