Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019043017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot heffingen op het zakencijfer van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en een bijdrage op marketing voor het jaar 2020 type wet prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019090312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2019, 109.04 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019015796 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2906 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015910 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019015914 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2019, zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang va - Mevr. Suykerbuyk M., afdelingsvoorzitter in deze rechtbank ; - de heer Smeyers H., - Mevr. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019031055 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2905 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019031115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Numéro d'agrément de l'organisme d'encadrement type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019031220 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 december 2019, is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Namen verminderd naar zevenenvijftig. De standplaats Gedinne, vacant ingevolge het ontslag van de heer Dumont D., als notaris t Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042813 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 2895 van 15 november 2019, wordt mijnheer Pieter Pappens, attaché, op 30 september 2019 's avonds ambtshalve uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede benoeming in vast di type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042820 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 2896 van 15 november 2019: Wordt kapitein ****. **** ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School Wordt kapitein-commandant van het vliegwezen S. **** ontslagen uit het ambt van militaire ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042823 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 2897 van 25 november 2019, wordt mevrouw Rosetta Panzera, houder van het diploma van Master in Franse en Romaanse Taal- en letterkunde, algemene oriëntatie, type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042830 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A en van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 2900 van 26 november 2019: Worden hulpofficieren van wie de namen volgen, op 15 oktober 2019 met hun graad en hun a Luitenant vlieger J. De Soignies. Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant van het vliegweze(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042863 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2904 van 29 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042991 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2019 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015460 bron federale overheidsdienst financien en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 13/06/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019205920 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 19/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019031226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042945 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042944 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het Autonoom Provinciebedrijf Lemberge type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019031104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen ter uitvoering van artikel 265bis van het Provinciedecreet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042960 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2019 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042977 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2193 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van de erkenningen van de centra voor de erkenning van competenties op het vlak van beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/11/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042987 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2013 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019042986 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/2251 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating om een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019206085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2016 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2016 tot 30 juni 2021 vastgelegd worden om de jacht op het soort hert en moeflon te verlengen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019206084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp-protocolakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap voor de afstand, aan de Duitstalige Gemeenschap, van de schuldvorderingen waarvan de "Société wallonne du Logement" en het "CRAC" (Gewestelijk centrum voor Bijstand aan de Gemeenten) houder zijn ten opzichte van de openbare huisvestingsmaatschappijen gelegen in het Duitstalige taalgebied en tot aanwijzing van de vertegenwoordigers die genoemd protocolakkoord zullen sluiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042911 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter BRAEM en Margaretha SAELS die woonplaats kiezen bij Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019. Deze zaak is ingesc(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019031184 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 wordt de heer L. Oldenhove de Gu Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt mevrouw C. Delesie, vrederechter van het kanton Menen, benoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042844 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2901 van 29 november 2019, wordt de luitenant van het reservekader ****. ****, op 28 december 2019 benoemd in

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/12/2019 numac 2019042573 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van **** in 2020 1. In 2020 wordt een normale werving van kandidaat-**** georganiseerd. 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 8 november 2019. **** 3. Programma van de proeven en examens De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef(...)
^