Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 17 december 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204928
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2019 onder het nummer 153271/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van : - de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid; - de werkgevers die als hoofdactiviteit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Met de term "werknemers" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld. HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie

Art. 2.De werknemers worden ingedeeld in 4 categorieën : 1. Meergeschoolden De werknemers die enerzijds al de taken kunnen verrichten van een geschoolde en die, anderzijds, belast zijn met het nemen van beslissingen in verband met het geheel van het bedrijf en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, zoals : - het bepalen van de datum en de methode van het bewerken van de grond; - de bemesting van de grond; - het zaaien en het planten; - de oogst; - de phytosanitaire werkzaamheden; - verzorging en voeding van de veestapel; - de fokkerij; - het teeltplan.

Deze werknemers hebben hetzij een scholing van A2-niveau doorgemaakt, aangevuld met een cursus bedrijfsleiding in het naschoolse onderwijs of een ervaring als bedrijfsleider, hetzij een voldoende lange ervaring als bedrijfsleider. 2. Geschoolden De werknemers die het geheel van de landbouwwerkzaamheden die hen worden opgedragen en die verband houden met alle activiteiten van het bedrijf of van een bedrijfstak zelfstandig en volledig kunnen verrichten, die alle machines en werktuigen die zij nodig hebben om deze werkzaamheden te verrichten kunnen bedienen, afstellen en onderhouden.Deze kwalificatie kan worden bereikt hetzij door scholing of bijscholing, hetzij door beroepservaring of door beide samen. 3. Geoefenden De werknemers die reeds drie jaar ervaring hebben in dezelfde activiteit of onderneming en die minstens de helft van de taken van een geschoolde kunnen uitvoeren.4. Ongeschoolden De overige permanente werknemers. HOOFDSTUK III. - Loonvoorwaarden A. Minimumuurlonen

Art. 3.De minimumuurlonen van de in artikel 1 bedoelde werknemers worden op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, op 1 juli 2019, na verhoging met 1,1 pct., als volgt vastgesteld : - Ongeschoolden : 9,84 EUR; - Geoefenden : 10,39 EUR; - Geschoolden : 10,85 EUR; - Meergeschoolden : loon overeen te komen, met een minimum van 10,85 EUR. B. Anciënniteitstoeslag

Art. 4.Op de minimumuurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming, 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming, 2,5 pct. bij een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming, 3 pct. bij een anciënniteit van 30 jaar in de onderneming, 3,5 pct. bij een anciënniteit van 35 jaar in de onderneming en 4 pct. bij een anciënniteit van 40 jaar in de onderneming.

Art. 5.De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaar.

C. Forfaitaire premie

Art. 6.§ 1. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar op 1 juli aan de werknemers die bedoeld worden in het hierboven vermelde artikel 1 een forfaitaire premie. Deze forfaitaire premie wordt enkel toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar tewerkgesteld zijn geweest in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw. Onder "tewerkstelling" wordt begrepen : de gewerkte en gelijkgestelde dagen zoals gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 6 april 1967). § 2. Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze brutopremie overeen met 55,00 EUR. Voor de deeltijdse werknemers zal de brutopremie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse arbeiders en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

Voor de werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, wordt de brutopremie pro rata temporis berekend.

Elke begonnen maand telt als 1/12de. Bij uitdiensttreding wordt de premie verrekend met de laatste loonafrekening. § 3. Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (landbouw, exclusief vlas) en geregistreerd onder het nr. 153274/CO/144. Deze premie bedraagt op 1 juli 2019 58,96 EUR. § 4. Op ondernemingsvlak kan deze forfaitaire premie worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (bij omzetting in maaltijdcheques verhoogt het werkgeversaandeel met 0,5 EUR per dag) mits het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, neergelegd uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar en mits het bezorgen van een kopie van deze ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Zolang er een verlenging van het basisakkoord bestaat op het niveau van het paritair comité, wordt de omzetting automatisch verlengd. HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de lonen

Art. 7.De werkelijke uurlonen evenals de in artikel 3 vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de indexering van de lonen (landbouw, exclusief vlas) en geregistreerd onder het nr. 153274/CO/144. HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, geregistreerd onder het nummer 150344/CO/144.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^