Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 november 2019
gepubliceerd op 18 december 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - periode 2019-2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019205164
pub.
18/12/2019
prom.
24/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - periode 2019-2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag periode 2019-2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - periode 2019-2020 (Overeenkomst geregistreerd op 6 september 2019 onder het nummer 153650/CO/313) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers. HOOFDSTUK II. - Ontslag

Art. 4.De aanvullende vergoeding, ingesteld in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 en zijn wijzigingen, wordt toegekend aan de werknemers die worden ontslagen om een andere reden dan om dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde voorwaarden. HOOFDSTUK III. - Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Art. 5.De leeftijdsvoorwaarde van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 en zijn wijzigingen wordt vastgesteld op 62 jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke loopbaanvoorwaarden, en voor zover deze een anciënniteit heeft in de onderneming van minimum 2 jaar op het ogenblik van het ontslag. HOOFDSTUK IV. - Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een beroepsloopbaan van 40 jaar

Art. 6.§ 1. Onverminderd de toepassing van de hierboven vermelde regels en in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van 23 april 2019 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, wordt aan de voorwaarden vastgelegd in de volgende paragrafen, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend. § 2. De werknemers ontslaan tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 met een zeer lange beroepsloopbaan van 40 jaar moeten de leeftijd van 59 jaar uiterlijk op 31 december 2020 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt hebben. § 3. De loopbaanvoorwaarde van 40 jaar moet vervuld zijn op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer die voldoet aan de in § 2 van huidig artikel bepaalde voorwaarden en wiens opzeggingstermijn na 31 december 2020 verstrijkt, behoudt evenwel het recht van verdere uitbetaling van de bedrijfstoeslag. HOOFDSTUK V. - Vrijgesteld van beschikbaarheid

Art. 7.Deze werknemers kunnen een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij hun inschrijving als werkzoekende, en dat tot 31 december 2020 indien ze, op het ogenblik van hun aanvraag, de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben of 42 jaar beroepsverleden bewijzen. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 8.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020. § 2. De hogervermelde bepalingen zijn van toepassing tenzij een hogere dwingende rechtsnorm andere voorwaarden, termijnen of modaliteiten bepaalt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 november 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^