Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2019 en 2020, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 35 jaar beroepsverleden met een zwaar beroep voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de communicatie op de bouwplaats type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de non-discriminatie type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020030088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2019 wordt de heer Michel GEREBTZOFF ontheven uit zijn functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. H Bij ministerieel besluit van 20 december 2019 wordt Mevrouw Pauline LAHAYE ontheven uit haar fu(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 13/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020040368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200690 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 wordt de erkenning die bij ministerieel besluit van 2 mei 2018 aan de "s.p.r.l. VAN GOITSENHOVEN", gevestigd rue de Coquiamont 19, te 1360 Thorembais-les-Béguines", verleend Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 wordt de n.v. SONAC TRANSPORT, gevestigd Braamtwe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5. - De externe diensten voor technische controles op de werkplaats, artikelen 19 tot 22 van de codex over h Bij ministerieel besluit van 14 februari 2020 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk Certigreen, g(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 14 februari 2020 is de NV Areno, Rue du Parc Industriel 54 te 4300 Bor(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2019205608 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2019 van 23 mei 2019 Rolnummers 6892 en 6994 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 14, § 1ter en § 3, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200070 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2019 van 28 mei 2019 Rolnummers 6905 en 6908 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2, § 2, eerste lid, van de wet van 17 januari 2003 « betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar a Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200820 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 19/02/2020 numac 2020020263 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de administratiekosten van de Brusselse verzekeringsinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" en van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Leefmilieu" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" en van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Leefmilieu"

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040396 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv C.RO PORTS ZEEBRUGGE die woonplaats kiest bij Mr. Al Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.082/X-17.654. Namens de Hoofdgriffier, Isa(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200673 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 januari 2020 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 24 januari 2019 aan de "b.v. MERCOM TRANSPORT", gevestigd Breukersweg 16, te NL-7471 Bij ministerieel besluit van 2 januari 2020 wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke a(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020020236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs chemie (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG19351 Deze selectie werd afgesloten op 12/12/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangsch(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type lijst prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200790 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0449.366.752 DE KAFHOEK intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020030082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. 14/11/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200779 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020030071 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 5 februari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot administratief assistent. Deze ambtenaren worden aangewezen in een betrekking bij de A Naam Standplaats Nom Résidence (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer Gert LUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen niveau B voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via (...) Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de ondernemingsre(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040321 bron rekenhof **** van adjunct-auditeurs **** van **** adjunct-auditeurs , niveau **** **** door het Rekenhof georganiseerde vergelijkend **** 2019-2020 voor **** adjunct-auditeurs financiële audit (****/****), ****(...) De resultaten van het examen worden hierna bekendgemaakt:

document

type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars voor de logistieke dienst - administratieve deskundigen , (niveau B), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19216 Deze selectie werd afgesloten op 13/11/2019. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020040377 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Elektromechanica (niveau A2) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG19350 Deze selectie werd afgesloten op 26/11/2019. Er zijn geen geslaagden in deze (...) type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200933 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19034 Deze selectie werd afgesloten op 11/02/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2 jaar(...) type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bouwprojectmanagers (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19039 Deze selectie werd afgesloten op 6/02/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts payroll (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20065 Solliciteren kan tot 4/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/02/2020 numac 2020200960 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés managementondersteuning, PMO en veranderingsbeheer (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20079 Solliciteren kan tot 03/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^