Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 17 december 2019

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019042716
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën


DE MINISTER BELAST MET WETENSCHAPSBELEID, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 7bis, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het voornoemd koninklijk besluit van 20 april 1965, artikel 21, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 12, 16, 2°, en 18 van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 waarbij de naamloze vennootschap IDOC wordt aangewezen als onderneming belast met de aanmaak en het drukken van de identiteitskaarten en waarbij machtiging wordt verleend tot mededeling aan die vennootschap van sommige informaties die bij het Rijksregister worden bewaard type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032051 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van tijdelijke maatregelen voor zeebaars ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van een tijdelijke terugzetverplichting in de waterlopen Zwalm en IJse en hun zijwaterlopen ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij sluiten betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departementshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo wetenschappelijke personeelsleden van klasse SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van departementshoofd;

Gelet op het voorstel geformuleerd door de Algemeen Directeur van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, op 18 oktober 2019, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De heren Eddy Put, Pierre-Alain Tallier en Nico Wouters, wetenschappelijke personeelsleden van de klasse SW3 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, worden ertoe gemachtigd de titel van departementshoofd a.i. te dragen. § 2. Ze zijn ertoe gemachtigd de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een periode die niet langer mag zijn dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.De in artikel 1 opgesomde wetenschap-pelijke personeelsleden worden toegevoegd aan de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën voor een mandaat van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 29 november 2019.

D. CLARINVAL

^