Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 13 december 2019

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

bron
vlaamse overheid
numac
2019042806
pub.
13/12/2019
prom.
29/11/2019
ELI
eli/besluit/2019/11/29/2019042806/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


29 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 9; - het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, artikel 7.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 oktober 2019. - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) een nieuwe Verboden Lijst heeft aangenomen voor het jaar 2020 middels een Internationale Standaard, en dat die Verboden Lijst van kracht wordt met ingang van 1 januari 2020; dat de Verboden Lijst, zoals vastgesteld door het WADA, een integraal deel is van het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in Sport; dat de Verboden Lijst als bijlage 1 bij dat verdrag is gevoegd, en dat de wijziging van de Verboden Lijst - Internationale Standaard ook doorwerkt in dat verdrag op voorwaarde dat die wordt aangenomen conform de procedure die in dat verdrag is opgenomen; dat de directeur-generaal van UNESCO op 1 oktober 2019 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in de Sport conform datzelfde verdrag in kennis heeft gesteld van de nieuwe Verboden Lijst 2020 zoals aangenomen door het WADA; dat de directeur-generaal van UNESCO op 15 november 2019 heeft bevestigd dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen 45 dagen na die kennisgeving, waardoor de Verboden Lijst 2020 geacht wordt aangenomen te zijn als wijziging van het verdrag; dat als gevolg daarvan ook een wijziging van de Verboden Lijst van de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk is met het oog op de conformiteit van de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap met de toepasselijke regels in de internationale strijd tegen doping, inzonderheid het voornoemde verdrag; dat het tevens noodzakelijk is in het kader van de internationale harmonisering die de decreetgever en de Vlaamse Regering nastreven in de strijd tegen doping, de Verboden Lijst voor de Vlaamse Gemeenschap aan te passen aan de Verboden Lijst 2020 - Internationale Standaard die wereldwijd van toepassing is, met ingang van 1 januari 2020; dat het noodzakelijk is tijdig en met spoed de Verboden Lijst voor de Vlaamse Gemeenschap definitief vast te stellen voor de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2020, en die bekend te maken met het oog op de rechtszekerheid en de naleving ervan.

De Raad van State heeft advies 66.725/1 gegeven op 26 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, Besluit :

Artikel 1.De verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 29 november 2019.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^