Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 november 2019
gepubliceerd op 16 december 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204653
pub.
16/12/2019
prom.
24/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeids overeenkomst van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 25/09/2019 numac 2019014707 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 05/07/2019 numac 2019013110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 17/06/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement (Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2019 onder het nummer 152826/CO/329) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties van de socio-culturele sector die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector en die : - ofwel hun maatschappelijke zetel in het Waalse Gewest hebben; - ofwel hun maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben en erkend zijn en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap en/of door de Franse Gemeenschapscommissie of die, naargelang van het geval, beschouwd dienen te worden exclusief onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap te vallen, met inbegrip van de uitoefening van de bevoegdheden die, wegens hun werking of hun organisatie, aan het Waalse Gewest of de Franse Gemeenschapscommissie werden overgedragen; - ofwel opgericht zijn als een organisatie (vereniging zonder winstoogmerk, internationale stichting of vereniging) naar buitenlands recht en die hun werkingscentrum in het Waalse Gewest hebben.

Art. 2.Onder "werknemers" wordt verstaan : alle werknemers die een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten met de werkgever hebben afgesloten. HOOFDSTUK II. - Bijdrage

Art. 3.De werkgever moet voor elk kwartaal van 2020 en 2021 aan het hierna genoemd fonds voor bestaanszekerheid een bijdrage betalen van 0,02 pct., berekend op basis van de aan hun werknemers betaalde brutolonen.

Deze bijdrage is bestemd ter financiering van het outplacement, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2015 (geregistreerd op 1 februari 2016 onder het nummer 131226/CO/329) houdende het recht op outplacement en tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 oktober 2009 (geregistreerd op 27 november 2009 onder het nummer 96083/CO/329) en van 24 maart 2014 (geregistreerd op 24 juli 2014 onder het nummer 122628/CO/329), gesloten in Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Deze bijdragen moeten worden betaald op hetzelfde moment als de sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 4.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt belast met de inning van de in artikel 3 bepaalde bijdragen bij de werkgevers van de organisaties of instellingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest vallen en de doorstorting ervan naar het fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" genoemd, met maatschappelijke zetel Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel. HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 5.De partijen komen overeen dat deze bijdrage bestemd is om de kosten te dekken van de voorziening in de zin van artikel 7, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 (registratienr. : 44408/CO/329) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de socio-culturele sector van de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 (registratienr. : 91908/CO/329), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 maart 2014 (registratienr. : 122052/CO/329) en van 19 januari 2015 (registratienr. : 125712/CO/329); de bijdrage zal waar nodig worden aangepast zodat deze kosten worden gedekt indien het bedrag dat daartoe is vrijgemaakt bij het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" onvoldoende of te groot blijkt om de uitgaven voor de betreffende jaren te dekken.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2021.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 november 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^