Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2018 pub. 16/12/2019 numac 2019042780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019055573 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Pouillon, Paul Fernand Maurice Ghislain De heer Pouillon, Paul Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015608 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****,(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019015759 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de accommodatie van vissersvaartuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt de heer Jo LOCQUET, federaal statutair ambtenaar bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van het Nederl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015775 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 wordt mevrouw Sigrid DE JAEGHER, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, overgeplaatst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Overplaatsingen via mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt mevrouw Tessa LATREZ, federaal statutair ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, overgeplaatst via de federale mobiliteit, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042715 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042733 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te ****(...) Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042731 bron federale overheidsdienst justitie Strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk LIMBURG », met zetel te 3600 GENK, Stoffelsbergstraat 4, erkend als vereniging die Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042730 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk LIM Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042787 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042786 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 november 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te ver Bij koninklijk besluit van 25 november 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 wordt Mevr. Nancy HAMENDT, geboren op 26 juni 1967 bevorderd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. 22/09/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042828 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042831 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt de heer DE VILLAER Timothy benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog expertise, bij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042839 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2019, in werking tredend op 31 juli 2020 `s avonds, is Mevr. Claes S., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op pe Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, uitwerking hebbend met ingang van 10 september 2019(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042854 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting van het beveiligd klinisch observatiecentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019091312 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand december 2019 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de invoering van een overlegprocedure bij de wijziging van chauffeursdiensten type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2020 en 2021 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, tot oprichting van een "Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 voor de havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2021-2022 voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel opleidingsrecht in het kader van levenslang leren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2020 t(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie EF-2019-0021ter Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 5 december 2019 wordt aan de RWE Supply & Trading GmbH een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeen type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019015772 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205701 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 november 2019 wordt de schorsing van de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ministerieel besluit van 19 december 2018 aan de "GmbH Imperial Logistics & Services", Bij ministerieel besluit van 8 november 2019 wordt de schorsing van de erkenning als ophaler en(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205782 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 november 2019, wordt de "n.v. DETRAMO", gevestigd chaussée d'Ivoz 83, te 4400 Ivoz-Ramet met ingang van 25 november 2019 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke af Bij ministerieel besluit van 25 november 2019 wordt de "GmbH BELLERSHEIM GÜTERVERKEHRE&quo(...)

decreet

type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015450 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1986 en de vorige jaren type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1987 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015468 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1988 type decreet prom. 25/01/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 type decreet prom. 25/01/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015471 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1991 type decreet prom. 25/01/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015472 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 type decreet prom. 25/01/2018 pub. 16/12/2019 numac 2019015470 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1990 type decreet prom. 25/01/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015474 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 type decreet prom. 25/01/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015473 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1993 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015475 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015476 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015479 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015478 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015477 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 01/02/2008 pub. 16/12/2019 numac 2019015481 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015739 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2019 wordt een subsidie van 75 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019205779 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019205824 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042826 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv GARDEC S.W.D., de nv GARDEC-VJ, de nv GARDEC-S.D.S. Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2019. Deze zaak is ingesch(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205865 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** directeur **** (niveau ****3) voor **** voor Werkloosheidsuitkeringen. - **** : ****19228 Deze selectie werd afgesloten op 19/11/2019. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019093012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices décembre 2019 Moye(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015671 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 en met ingang van 15 augustus 2019, wordt mevrouw Helena BERGE in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019015735 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2019 wordt de heer Bryan BILLE met ingang van 1 november 2019 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019031046 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed Twee adjuncten (C1) NL en/of FR - m/v/x - voor het secretariaat van een departement van de directie Stedenbouw van Brussel Stedenbouw en(...) Er werden twee betrekkingen van adjunct (C1) behorend tot het Nederlandstalige en/of het Franstalig(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019042805 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten. - . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019031056 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Maatschappelijke assistenten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG19346 Solliciteren kan tot 6/1/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. 10/10/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042819 bron brussels hoofdstedelijk gewest BESLISSING 120 van BRUGEL betreffende de hernieuwing van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming LUMINUS NV type document prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal dialog Griffie Attaché (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG19273 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2019. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/12/2019 numac 2019205870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Sciensano: Teamleaders stalenbeheer diergeneeskundig (m/v/x). - Selectienummer: BNG19171 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te soll(...) Solliciteren kan tot 08-01-2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^