Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2019
gepubliceerd op 09 december 2019

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019015661
pub.
09/12/2019
prom.
29/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, artikel 5, § 1;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit zijn functie van vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor begroting bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme, wordt eervol ontslag verleend aan Mevrouw Amélie DERBAUDRENGHIEN.

Art. 2.Wordt benoemd tot vertegenwoordiger van de de Minister bevoegd voor ambtenarenzaken bij het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme, Mevrouw Nathalie GILSON, die het mandaat van Mevrouw Amélie DERBAUDRENGHIEN beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, D. CLARINVAL

^