Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 december 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 09/12/2019 numac 2019042602 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019042620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 november 2019 wordt de heer Bartholomeus VAN CLEUVENBERGEN op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2019 Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019042652 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te ****(...) Bij koninklijk besluit van 24 november 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042681 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporingen en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 02/12/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042694 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019042768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Aanstelling Bij ministerieel besluit van 4 december 2019 dat in voege treedt de dag van de handtekening, wordt de Heer Ben Smeets, Directeur-generaal ad interim van het directoraat-generaal Digitale Transformatie bij de Federale Overheidsdienst De aanduiding eindigt van rechtswege op het ogenblik van de definitieve aanduiding van een voorzitt(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019204807 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6937 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7, § 2, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en artikel 9, tweede lid, van d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205520 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2019 van 10 oktober 2019 Rolnummer 7137 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersveiligheid », gesteld door de Correctionele Rechtbank H Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...)

decreet

type decreet prom. 22/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015603 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 4 mei 2012 te Genève type decreet prom. 22/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015604 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève type decreet prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015609 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling. - Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor Openbaar Ambt schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van lid of plaatsvervangend lid van de Commissie voor Toegang tot Overeenkomstig artikel 26 van voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnantie moeten de kandidaten de (...) type decreet prom. 28/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205651 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de beslissing tot uitstel van de overdracht van de dienst onroerende voorheffing naar het Waalse Gewest

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 9 oktober 2019 werd de heer LECOCQ Christian, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het amb

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen Bij beschikking van 22 november 2019 werd de heer PONCELET André, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Namen door de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 november 2019, dat uitwerking hee wordt de heer Roland VAN PUYENBROECK, te Saint-Nicolas, als vertegenwoordiger van een werknemersorg(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019042561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 92 betreffende de overdracht van verloven van 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015638 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PIENS die woonplaats kiest bij Mrs. Sander Kaïret en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2019. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015640 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VLAAMS HUURDERSPLATFORM die woonplaats kiest bij Mr Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2019. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015639 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGIAN SOCIETY FOR INTERVENTIONAL AND THERAPEUTICA Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2019. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015670 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect c.s. heeft (...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019042454 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw GROUPEMENT CEREXHE-HEUSEUX-BEAUFAYS heeft de nietig Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 229.144/XIII-8773. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205664 bron waalse overheidsdienst Waalse Overheidsdienst Fiscaliteit. - Registratierechten. - Advies betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2020 De bedragen worden jaarlijks verhoudingsgewijs aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van d A. Op 1 januari 2020 te indexeren bedragen die voorkomen in artikel 53ter, zoals gewijzigd bij arti(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0838.214.513 SOCIETE D'INVESTISSEMENT MEDICO-SOCIAL IMMOBILIER Op 26/11/2019 werd he(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205705 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adjuncten directeur HRM (niveau A3) voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : AFG19227 Deze selectie werd afgesloten op 31/10/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangsc(...) type lijst prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205760 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-generaal beveiliging, veiligheid en crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. Selectienummer: ANG19384 Solliciteren kan tot 10/01/2020 via www.selor.be. De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

protocol

type protocol prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015381 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Protocolakkoord tussen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag betreffende de diensten geleverd door de Dienst in uitvoering van artikel 4, § 6 van de ordonnantie Iriscare

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 248 van 6 november 2019, bladzijden 103965 en 103966 wordt de tekst betreffende « Arbeidsgerechten. - Ontslag » geannuleerd en vervangen als volgt : "Bij koninklijk be Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren."

document

type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor reumatologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, w 1° als vertegenwoordigers van universiteiten: - Mevr. MARGAUX Joëlle en de heren DUREZ Patrick,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015660 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor vier mandaten van lid van de beroepsadviescommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiezen per comfortniveau opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 In het Belg De volledige kandidaatstelling wordt volgens de bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019015672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Vacature van Franstalig staatsraad Eerlang zal één betrekking van Franstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad bepaalt: "Niemand kan t(...) 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Ch De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205733 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** Werving en Selectie (niveau ****1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : ****19385 Solliciteren kan tot 23/12/2019 via ****.****.**** **** gedetailleerde functiebeschrijving (****(...) Geef het **** in via de **** om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

document

type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 november 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf : 1. als vertegenwoordige(...) type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretaressen , (niveau B), voor het War Heritage Intitude. - Selectienummer: AFG19260 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-experten Public Health Emergencies (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG19403 Solliciteren kan tot 06/01/2020 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 09/12/2019 numac 2019205719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consultants kwaliteit (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19212 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2019. Er zijn 4 laureaten.(...)
^