Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 december 2019

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 26 november 2019, is de delegatie van de heer Caliman C., substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel, gedelegeerd naar de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssam Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, dat in werking treedt op de dag van de eedafleggin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015722
pub.
13/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 26 november 2019, is de delegatie van de heer Caliman C., substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel, gedelegeerd naar de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om toegevoegd te worden aan de ambassade van België te Rabat en er de opdracht te vervullen van verbindingsmagistraat, verlengd voor een periode van twee jaar met ingang van 1 december 2019.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015746 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 29 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, §§ 1, a) en d), 2, 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015740 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), 2°, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019014942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019015661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme sluiten, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is mevr. Van Haesebroeck V., rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen, benoemd tot vrederechter van het derde kanton Charleroi.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^