Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019042440
pub.
21/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en -leningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 70/1, § 1 10° en § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2019 pub. 27/09/2019 numac 2019014724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2019 pub. 03/10/2019 numac 2019042038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de werking van de regering sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2019 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de samenstelling van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen onverwijld te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen worden benoemd: A. Werkend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Alain FRUSCH, Ereprovisor; - Mevr. Patricia HOSSELET, Meester-assistente bij de « Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet", die C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD, die SeGEC vertegenwoordigt; 3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - N.4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en studieleningen: - Mevrouw Stella MATTERAZZO; - Mevrouw Delphine HAULOTTE. 5° Twee leden die de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigen: - De heer Romain ANNOYE, die FEF vertegenwoordigt; - N. B. Plaatsvervangend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Jean-Pol HENDOUX, Ereprovisor; - N. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die SeGEC vertegenwoordigt.3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Michel BETTENS, Secretaris-generaal van FELSI. 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en studieleningen: - N.; - N. 5° Twee leden die de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigen: - De heer Ilias KARAVIDAS, die FEF vertegenwoordigt; - N.

Art. 2.Mevr. Jacqueline DEVREUX, Ere-advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt benoemd tot Voorzitster van de Raad van beroep. De heer Alain SQUILBECK, Ere-ondervoorzitter bij de Arbeidsrechtbank, plaatsvervangend magistraat, wordt benoemd tot Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Art. 3.Het ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2019 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 november 2019.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY E. GILLIARD, Directeur-generaal a.i.

^