Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op het vermijden van het onterecht verlies van rechten voor personen met een handicap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019015212 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2019: Leopoldsorde Is benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: De heer DOCHY, Jean-Marie, Directeur-Generaal van het Bestuur van de Controle , vanaf 8 apri(...) Kroonorde Is bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde: De heer VAN ORMELINGEN, Walter, Direct(...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019015297 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042396 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en van artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 24/06/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042401 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van Mevr. THOMIS Sarah en de heer LAMBERT Julien, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren LAE(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042440 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019042441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit. - EF-2019-0050 Bij ministerieel besluit van 5 november 2019 wordt aan Getec Energie GmbH een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepali type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 05/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042491 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 26/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019205317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019014310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019014519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 2018 tot experimentele organisatie, in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten , van gegroepeerde basisopties in het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het kwalificerend secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019014603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de omzetting naar lestijden van de bijkomende middelen toegekend voor de uitoefening van de opdracht van preventieadviseur of afgevaardigde voor gegevensbescherming, overeenkomstig artikel 23, vijfde lid, van het programmadecreet van 12 december 2018 houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van infrastructuren voor de Cité des métiers van Charleroi, de uitvoering van de hervorming van de initiële opleiding van de leerkrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019015321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/10/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042259 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 januari 2019 houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019042501 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0038: Connect+ BV/Euronics Belgium CVBA Op 12 november 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding v Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de groothandel in elekt(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...)

erratum

type erratum prom. 29/04/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019030982 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs. - Erratum type erratum prom. 12/11/2019 pub. 21/11/2019 numac 2019042484 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019015331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019, wordt de heer Pieter DUDAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019042172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 september 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HUETING Reinier benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019042409 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Jo H.M-J. ROELANDT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019042476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor inwendige geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, dat in werking treedt - Mevr. CHASSEUR Pascale en de heer WIEERS Grégoire, in de hoedanigheid van werkende leden en de he(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, worde 1° Mevr. KACENELENBOGEN Nadine en de heren CANIVET Pierre en DEROM Eric, in de hoedanigheid van wer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. SANTI Anne benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij ge(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 no worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale hui(...) type document prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205340 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het RSVZ: Administratief deskundigen Verplichtingen Waver (m/v/x). - Selectienummer: BFG19150 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot 05/12/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experts technische installaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19328 Solliciteren kan tot 04/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205387 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Milieucoördinator (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19053 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2019. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 21/11/2019 numac 2019205388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige operationele netwerkspecialisten (niveau B) voor het ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19118 Deze selectie werd afgesloten op 29/10/2019. Er zijn 0 laureaten.(...)
^