Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 november 2019
gepubliceerd op 20 november 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019205413
pub.
20/11/2019
prom.
06/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikel 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikelen 1, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 2008, 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2003, 3, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juin 2003 en 4, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juni 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 september 2016, 12 juli 2017 en 24 januari 2019;

Gelet op de voordrachten gedaan door de instellingen die de werkende of plaatsvervangende leden vertegenwoordigen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De heer M.Meyer wordt benoemd tot werkend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, ter vervanging van de heer R. Truijen wier mandaat hij zal voleindigen.;

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De heer L.Appelmans wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, ter vervanging van de heer P. Michiels, wiens mandaat hij zal voleindigen. 2° Mevrouw D.De Groote wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, ter vervanging van de heer C. Pochet, wiens mandaat zij zal voleindigen. 3° Mevrouw C.Marcus wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid ressorterend onder de Gemeenschappen en Gewesten, ter vervanging van de heer D. Le Grelle, wiens mandaat zij zal voleindigen 4° De heer F.Van De Heijning wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën, ter vervanging van de heer E. Doyen, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2019.

Brussel, 6 november 2019 M. DE BLOCK

^