Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 06 maart 2020

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv RETAIL ESTATES c.s. heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.032/ XIII-8880. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...)

bron
raad van state
numac
2020040551
pub.
06/03/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv RETAIL ESTATES c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 6 november 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019015041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring opgericht krachtens het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde hogescholen type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019042377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201365 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 25/03/2020 numac 2020201366 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten in zoverre het goedkeuring verleent aan het gemeentelijk plan van aanleg genaamd "Les Quatre Vents" te Philippeville (Philippeville, Roly en Sautour), tot de uitwerking waarvan is besloten bij het ministerieel besluit van 27 april 2017 met het oog op de herziening van het gewestplan van Philippeville-Couvin.

Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.032/ XIII-8880.

Voor de Hoofdgriffier, Cécile Bertin, wnd. Hoofdsecretaris.

^