Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 november 2019
gepubliceerd op 25 maart 2020

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020201365
pub.
25/03/2020
prom.
06/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019


De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/11/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 oktober 2019;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.07, programma 02, organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019, om het tekort aan vereffeningskredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 200 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 17 naar programma 02 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast Krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 17 12.02.01

1.052

280

-

- 200

1.052

80

O.A. 17 33.07.02

0

0

-

+ 200

0

200


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 november 2019.

Ch. MORREALE J.-L. CRUCKE P.-Y. DERMAGNE

^