Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 24 oktober 2019 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur: I(...) type wet prom. 18/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020020426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 11/02/2019 pub. 06/03/2020 numac 2020040437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen. - Duitse vertaling type wet prom. 14/10/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040434 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 06/03/2020 numac 2020020271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 06/03/2020 numac 2020020270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 06/03/2020 numac 2020020272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 06/03/2020 numac 2020020408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, dat in werking treedt op 31 maart 2020 's avonds, is Mevr. Kips G., ondervoorzitter in de ondernemingsrechtbank te Gent, in ruste gesteld. Het is haar vergund de titel van haar ambt Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, is de heer Declercq Y., rechter in de arbeidsrechtbank (...) type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020040410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040422 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de modaliteiten en het bedrag van de geldboete alsook de beweegredenen die de vertraging rechtvaardigen bij het bezorgen van de rekeningen aan de minister van Begroting type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040490 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, is machtiging verleend aan meneer **** ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 24 februari 2020, is aan mevr. Léotard, assistent bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Henegouwen, afdeling Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze griffie, te ve Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040463 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 februari 2020 wordt mevrouw Sofie De Schutter, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040520 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling van de Federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 25 februari 2020, zijn aangewezen : A. Als effectieve assessoren van de commissie 1° de heer Pierre-Paul RENSON, Franstalig; 2° de heer Pierre MOTYL, Franstalig; 3° de heer(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2019205036 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6713 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 december 2016 « betreffende de verwerking van passagiersgegevens », ingesteld door de vzw « Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201124 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummer 6928 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 331ter van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020468 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 10 september 2019, werd de heer Huyghe G., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 31 maart 2020, het Hof van beroep Brussel Bij beschikking van 6 december 2019 van de eerste voorzitter van het hof (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020471 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof. M 3 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van (...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 20 november 2019 akte heeft verleend van het on(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 19 februari 2020 werd de heer CLOSSET Jean-Gérard, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door M type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 19 februari 2020 werd de heer PRICKEN Hubert, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020020459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de inspecteurs van het gewoon secundair onderwijs die aan de werkzaamheden deelnemen van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020030118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitter van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de gebieden van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd secundair kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitters en secretarissen van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft de toepassing van de nieuwe maatregelen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040495 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 2 december 2019 tot vastlegging van de modellen van arbeidsreglement voor het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het gewoon secundair onderwijs voor het jaar 2019-2020 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het jaar 2020 - 2021, voor het lezen en het produceren van geschreven stukken in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het jaar 2020 - 2021, voor het lezen in het vierde leerjaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de algemeen bestuurder van "Wallonie Bruxelles-enseignement" met toepassing van artikel 74 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" van Namen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne territoriale de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201163 bron waalse overheidsdienst "Wallonie-Bruxelles International". - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2020 dat op de datum van ondertekening ervan in werking treedt en ophoudt uitwerking te hebben op de aanwijzing van de nieuwe Administra type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020201174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van andere vervoerswijzen dan het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040551 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv RETAIL ESTATES c.s. heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.032/ XIII-8880. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0408.396.625 ATELIERS GUILLAUME VANROY WERKHUIZEN intrekking van de ambtshalve door(...) type lijst prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0678.367.421 THERA-UNIVERCIEL ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. (...) type lijst prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201281 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Attachés sectoraal overleg (m/v/x). - Selectienummer: BFG19176 Er is 1 laureaat. Deze select(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Energy Compliance Officers (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: MNG20023 Solliciteren kan tot 20/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020470 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Zijn aangewezen op 30 januari 2020, voor een termijn vijf jaar, om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: ? Mevr. Gepts A.-M., ereprocureur des Konings bij het parket Antwerpen; ? Mevr. Minne Ch., subst(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 06/03/2020 numac 2020040433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 23 MAART 2019. - Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 2 De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van boek 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040508 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020, pagina 10311, betreffende het ontslag van de heer Van Noten Y. uit zijn ambt van notaris ter standplaats Willebroek, dienen in de Franstalige tekst de woo Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020, pagina's 10311 en 10312, dien(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 02/03/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020040519 bron federale overheidsdienst justitie Artikel 705 van het gerechtelijk wetboek Bij ministerieel besluit van 2 maart 2020 op basis van het artikel 705 van het gerechtelijke wetboek, de Belgische Staat wordt gedagvaard aan de Dienst Geschillen en Juridische Adviezen, hiervo(...) Deze dienst heeft zijn kantoren op Waterloolaan, 115 (FOD Justitie) te 1000 Brussel.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoeming. - Corrigendum In het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2020, nr. 37, pagina 10207, wordt de tekst vervangen als volgt "Bij besluit van de Wnd adjunct-directeur-

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 februari 2020, dat uitwerking heeft m Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LUYTEN Steven benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers-hoofden van dienst bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde A1 voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er(...) Griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde: 1 Voor bovenvermelde plaatsen(...)

document

type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 18 juni 2020, in de provincie Namen, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC)- Ecole du f(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020020368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de (...) - Op 20, 21, 27 en 28 juni, in de provincie Luxemburg, Centre Provincial luxembourgeois de formatio(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040478 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beslissing D-2020-01-SC wat betreft toewijzing van capaciteit tijdens onderhoudswerkzaamheden De Dienst Regulering beschouwt de procedure met betrekking tot het administratief beroep tegen Infrabel als afgesloten, aangezien deze niet door de aan De volledige publicatie van deze beslissing kan worden geraadpleegd op de website van de Dienst Reg(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020040535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijk assistenten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20088 Solliciteren kan tot 23/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201175 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 19 februari 2020 wordt de vennootschap "HABETS DRILLING COMPANY V.O.F." vanaf 19 februari 2020 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteiteng(...) - Installatie van piëzometers. Deze erkenning heeft het nummer 063-20. Bij akte van 19 fe(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201241 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers bij het hof van beroep Brussel en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG20062 Solliciteren kan tot 10/03/2020 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige overheidsopdracht experts (niveau A1) voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer: AFB20007 Solliciteren kan tot 20/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders sensibilisering (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19380 Deze selectie werd afgesloten op 25/02/2020. type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés sectoraal overleg (m/v/x). - Selectienummer: BNG19180 Er is geen laureaat. Deze(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201283 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Europese Unie (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: AFG20062 Solliciteren kan tot 20/03/2020 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201284 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior juristen (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG19427 Deze selectie werd afgesloten op 26/02/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG19359 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2020. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 06/03/2020 numac 2020201305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analysten/programmeurs datawarehouse et BI (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG19385 Deze selectie werd afgesloten op 13/02/2020. Er zijn geen (...)
^