Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019015275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019015315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019042338 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** , om haar naam in die van(...) Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019042339 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te verander(...) Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, Ma(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019042453 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, in werking tredend op 18 juni 2020 `s avonds, is mevr. Vermeire A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld; Betrokkene mag h Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is d(...) type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042442 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019030985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 30/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019031015 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 156.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019031016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 12 november 2019 wordt de heer Rudi LECOUTRE bij mandaat, dat afloopt op 6 oktober 2021, aangewezen als e Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 oktober 2019. type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Atelier Groot Eiland VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Doucheflux VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Great VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ART2WORK VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van FIX VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Convivium VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Boulot VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre Familial de Bruxelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042399 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205312 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 12/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 11/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 05, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019205413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en subsidiëring van de perinatale begeleidingsdiensten van de gezinnen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019015311 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT, VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP IN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van zelfstandigen. - Benoemingen van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de rechtbanken Ingevolge het bericht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 20 Om tot nieuwe benoemingen over te gaan, worden de representatieve organisaties van zelfstandigen er(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019015333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Kamer van volksvertegenwoordigers van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof Tijdens zijn vergadering van 14 november 2019 heeft de Kamer van v Eerste kandidaat : mevrouw Yasmine KHERBACHE, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers; Twee(...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0433.772.914 BOUWONDERNEMING LIBEERT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaand(...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadpleg(...) Ond. Nr. 0400.327.017 TRICOTAL ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 04/11/2019 Ond. Nr. 0(...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0433.281.380 KANTOOR MORTELMANS Ond. Nr. 0599.900.359 ZOETE Ond. Nr. 0812.236(...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne controleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19203 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikki(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sourcing managers A2 (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19204 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, b(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019042386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Comité, de heer DEWAEL Bart, in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgem - Wordt aan mevrouw HOSDEY-RADOUX, Amélie, eervol ontslag verleend uit haar mandaat van effectief l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019031026 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** strafrechtelijk beleid bij de **** **** bij het ****(...) Toelichting: Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kan(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019042378 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Beheerder van de gewestelijke archiefdepot voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Archiefdienst (ref. 40002779): Er is een betrekking van klerk (rang D1) behorend tot(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 20/11/2019 numac 2019205337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers diversiteit en anti-discriminatie bij de tewerkstelling (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB19035 Solliciteren kan tot 05/12/2019 via www.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^