Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 augustus 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020015437
pub.
11/09/2020
prom.
05/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 74;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren: ABENDROTH Manuel ASCENCIO Ana BAUMANS Arlette BEAULOYE Jennifer BECQ Cathy BERGILEZ Jean-Didier BERNARD Yves BIALEK Eva BIANCHI Michaël BIBASSE Juliette BIENFAIT Carine BIHAIN Jörn Aram BLONDIAU Geneviève BOLLEN Lydia BOUREZ Olivier BRZAKALA Clio CARTIER Marie CHAINIAUX Cécile CHEVAL Florence CLOSON Véronique COLLIGNON Stéphane COPPEE Marilyne CORNUT Gaëlle DE CLERCK Philippe DE COCK Jérôme DE LONGREE Isabelle DE SMET Isabelle DEBRUN Gilles DEL CANE Philippe DELAPLANCHE Maelle DEPAIRE Colombine DESAUVAGE Grégory D'HUART Gwendoline DRAPEAUD Léone DU CHASTEL Marie ELOY Marc EVRARD David FRANCK Philippe FRUITMAN Rébecca GENARD Jean-Louis GERIN Françoise GRAEFFLY Rohan GRIMMEAU Adrien GUISSET Jacqueline HAUQUIER Alexandra HOLOFFE Etienne JACQUET Jean-Paul JAKOB Fabien JENART Delphine KNOCKAERT Lucie LEENARTS Danielle LHOAS Pierre LIBERT Cédric LIBERTIAUX Gaétan LORAUX Karyn MANOUACH Ilan MARION Philippe MASONNI Giovanna MATHIEU - CHOVET Yuna MAWET Marc MAYER Jérôme MIEROP Caroline MIGNON Olivier MINNE Axelle NASIELSKI Tania NOEL Stéphane PAPAZOGLOU Marie PECHER Jean-Guy PIRENNE Raphaël POLLET Anne REMACLE Marie SCHADRON Johanne SERVAIS Vincent SILLEN Robert STEVIGNY Marie-Laurence THIRION Grégory TIBERGHIEN Josiane (Septembre) TODOROFF Todor TRESELJ Robert URBANSKA Jacques VANNESTE Guillaume VANSTRAELEN Marie-Claire VERMEERSCH Laurent VILAYPHIOU Stéphanie VISSAULT Maïté Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, die op 26 augustus 2019 is verlengd tot 30 september 2019;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, lid 4, van dat decreet;

Overwegende het onderzoek van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in bijlage bij dit besluit, alsook met de adviezen van de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat rekening houdend met de elementen die in de tabel in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, de volgende personen voldoen aan de voorwaarden om te worden benoemd en die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4, 60, 61 en 74 van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe culturele bestuur: ABENDROTH Manuel ASCENCIO Ana BAUMANS Arlette BECQ Cathy BERGILEZ Jean-Didier BERNARD Yves BIALEK Eva BIANCHI Michaël BIBASSE Juliette BIENFAIT Carine BIHAIN Jörn Aram BLONDIAU Geneviève BOLLEN Lydia BOUREZ Olivier BRZAKALA Clio CHAINIAUX Cécile CHEVAL Florence CLOSON Véronique COPPEE Marilyne CORNUT Gaëlle DE CLERCK Philippe DE COCK Jérôme DE LONGREE Isabelle DE SMET Isabelle DEBRUN Gilles DELAPLANCHE Maelle D'HUART Gwendoline DU CHASTEL Marie EVRARD David FRUITMAN Rébecca GRAEFFLY Rohan GRIMMEAU Adrien HAUQUIER Alexandra HOLOFFE Etienne JACQUET Jean-Paul JENART Delphine KNOCKAERT Lucie LEENARTS Danielle LHOAS Pierre LIBERTIAUX Gaétan MANOUACH Ilan MATHIEU - CHOVET Yuna MAWET Marc MAYER Jérôme MIEROP Caroline MIGNON Olivier NASIELSKI Tania NOEL Stéphane PAPAZOGLOU Marie PIRENNE Raphaël POLLET Anne REMACLE Marie SERVAIS Vincent STEVIGNY Marie-Laurence THIRION Grégory TIBERGHIEN Josiane (Septembre) URBANSKA Jacques VANNESTE Guillaume VILAYPHIOU Stéphanie VISSAULT Maïté Dat de hierboven vermelde personen geldig kunnen worden benoemd: Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor Plastische Kunsten voor een periode van drie jaar:

Effectifs

Suppléants

1° ) als deskundige op het gebied van textielkunst, tekenen, drukken, illustratie, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, videokunst, culinaire kunsten, experimentele stripkunst of enige andere artistieke of technische vorm, met inbegrip van innovatieve vormen, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van kunstwerken

DE LONGREE Isabelle GRAEFFLY Rohan MANOUACH Ilan

/ CHEVAL Florence BIENFAIT Carine

b) de productie van kunstwerken

MATHIEU-CHOVET Yuna NIASELSKI Tania

HAUQUIER Alexandra REMACLE Marie

c) de verspreiding van kunstwerken

DELAPLANCHE Maëlle PAPAZOGLOU Marie JACQUET Jean-Paul THIRION Grégory MAYER Jérôme

FRUITMANN Rébecca BIALEK Eva COPPEE Marilyne CHAINIAUX Cécile

d) het kunstonderwijs

EVRARD David LEENARTS Danielle VISSAULT Maïté

GRIMMEAU Adrien POLLET Anne

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

TIBERGHIEN Septembre

/

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

MIGNON Olivier

PIRENNE Raphaël

2° ) als deskundigen op het gebied van digitale en technologische kunsten, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van digitale kunstwerken

DE COCK Jérôme

ABENDROTH Manuel

b) de productie van kunstwerken

DUCHASTEL Marie

LIBERTIAUX Gaëtan

c) de verspreiding van digitale kunstwerken

BIBASSE Juliette

ASCENCIO Ana

d) het digitale kunstonderwijs

NOEL Stéphane

VILAYPHIOU Stéphanie

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

BERNARD Yves

/

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

JENARD Delphine

KNOCKAERT Lucie

3° ) als deskundigen inzake bouwkunde, inzonderheid:

a) vier architecten met een bewezen betrokkenheid bij de politieke en culturele dimensies van de architectuur

MIEROP Caroline BAUMANS Arlette VANNESTE Guillaume MAWET Marc

LHOAS Pierre HOLOFFE Etienne BIANCHI Michael BOUREZ Olivier

b) vier deskundigen uit de faculteiten voor architectuur

DE SMET Isabelle BERGILEZ Jean-Didier BIHAIN Jorn Aram BLONDIAU Geneviève

BOLLEN Lydia DECLERCK Philippe SERVAIS Vincent DEBRUN Gilles

4° ) als deskundigen op het gebied van design en mode, waarvan drie deskundigen op het gebied van design en drie deskundigen op het gebied van mode, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van werken

STEVIGNY Marie-Laurence

CORNUT Gaëlle

b) de productie van werken

/

/

c) de verspreiding van werken

BRZAKALA Clio

CLOSON Véronique

d) het kunstonderwijs

/

/

e) het wetenschappelijk en technologisch onderzoek

D'HUART Gwendoline

BECQ Cathy

f) het onderzoek in mens- en maatschappelijke wetenschappen

/

/


Art.2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de ondertekening ervan.

Brussel, 5 augustus 2020.

B. LINARD

^