Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042319
pub.
12/12/2022
prom.
14/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 74;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 03 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015437 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020015439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie voor beeldende kunsten ingesteld bij bovengenoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de op 29 maart 2022 bekendgemaakte aanvullende oproep tot het indienen van kandidaturen met het oog op de aanvulling van een aantal adviesorganen die krachtens het bovengenoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten zijn ingesteld;

Overwegende de kandidaturen van de dames BLANC Tiphanie en THOMINE Clara en de heren DELVAUX Sébastien, GIELEN Denis, JOURQUIN Laurent en MEERHOUT David;

Overwegende dat deze aanvragen zijn ingediend binnen de in artikel 6 van voornoemd besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten vastgestelde termijn;

Dat zij alle ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemd besluit;

Overwegende de vergelijking van de kwalificaties en de verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten, alsook de adviezen ingediend door de overeenkomstig artikel 7 § 2 van datzelfde besluit erkende beroepsfederaties;

Overwegende dat de voorwaarden om te worden benoemd en bepaald in de artikelen 3, 4 en 20, 5° van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten en in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, zijn vervuld door mevrouw THOMINE en de heren DELVAUX Sébastien, GIELEN Denis en JOURQUIN Laurent die derhalve geldig tot lid van de commissie voor beeldende kunsten kunnen worden benoemd;

Overwegende dat door het aftreden van de heer Raphaël PIRENNE op 28 maart 2022 het aanvankelijk aan mevrouw Marie DEBATTY toegekende mandaat van plaatsvervangend lid werkend wordt;

Overwegende evenwel het ontslag van mevrouw DEBATTY op 3 juni 2022;

Overwegende mevrouw Marie-Laurence STEVIGNY op 29 juni 2022 ontslag heeft genomen, het mandaat van plaatsvervangend lid dat aanvankelijk aan mevrouw Gaëlle CORNUT was toegekend, werkend wordt;

Overwegende het ontslag van mevrouw Delphine JENART op 5 september 2022 en dat van haar vervangster mevrouw Lucie KNOCKAERT op 07 september;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor de beeldende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur wordt vervangen door: "De volgende personen worden voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van de Commissie voor Beeldende Kunsten:

Werkende leden

Plaastvervangende leden

1° ) als deskundigen op het gebied van textielkunst, tekenen, grafiek, illustratie, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, videokunst, culinaire kunsten, experimentele stripkunst of elke andere artistieke of technische vorm, met inbegrip van vernieuwende vormen, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van kunstwerken

DE LONGREE Isabelle MANOUACH Ilan DELVAUX Sébastien

DESAUVAGE Grégory BIENFAIT Carine THOMINE Clara

b) de productie van kunstwerken

MATHIEU-CHOVET Yuna NIASELSKI Tania

HAUQUIER Alexandra REMACLE Marie

c) de verspreiding van kunstwerken

DELAPLANCHE Maëlle PAPAZOGLOU Marie JACQUET Jean-Paul THIRION Grégory MAYER Jérôme

FRUITMANN Rébecca NICOD Julie BIALEK Eva COPPEE Marilyne CHAINIAUX Cécile

d) kunstonderwijs

EVRARD DavidLEENARTS Danielle VISSAULT Maïté

GRIMMEAU Adrien POLLET Anne CEYSENS Alain

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

TIBERGHIEN september

HATZIGEORGIOU Pauline

f) onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen

GIELEN Denis

JOURQUIN Laurent

2° ) als deskundigen op het gebied van digitale en technologische kunsten, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van digitale kunstwerken

DE COCK Jérôme

ABENDROTH Manuel

b) de productie van kunstwerken

DUCHASTEL Marie

LIBERTIAUX Gaëtan

c) de verspreiding van digitale kunstwerken

BIBASSE Juliette

ASCENCIO Ana

d) digitale kunstopvoeding

NOEL Stéphane

VILAYPHIOU Stéphanie

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

BERNARD Yves

LUQUE SANCHEZ Félix

f) onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen

3° ) als architectendeskundigen, inzonderheid:

a) vier architecten met een bewezen betrokkenheid bij de politieke en culturele dimensies van architectuur

MIEROP Caroline BAUMANS Arlette VANNESTE Guillaume MAWET Marc

LHOAS Pierre HOLOFFE Etienne BIANCHI Michael BOUREZ Olivier

b) vier deskundigen van de faculteiten architectuur

DE SMET Isabelle BERGILEZ Jean-Didier BIHAIN Jorn Aram BLONDIAU Geneviève

BOLLEN Lydia DECLERCK Philippe SERVAIS Vincent DEBRUN Gilles

4° ) als deskundigen op het gebied van design en mode, waarvan drie deskundigen op het gebied van design en drie deskundigen op het gebied van mode, inzonderheid bij de uitoefening van een activiteit met betrekking tot:

a) de creatie van werken

CORNUT Gaëlle


b) de productie van werken

GILSON Olivier

GERNAY Damien

c) verspreiding van werken

BRZAKALA Clio

CLOSON Véronique

d) kunstonderwijs

BELLENGER Thierry

RIJSSENBEEK Roel

e) wetenschappelijk en technologisch onderzoek

D'HUART Gwendoline

BECQ Cathy

f) onderzoek in de geestes- en sociale wetenschappen

LECLERCQ Jean-Michel

STEVENS Pierre


Art.2. Dit besluit wordt van kracht op de datum van ondertekening.

Brussel, 14 september 2022.

B. LINARD

^