Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 mei 2019
gepubliceerd op 06 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019013720
pub.
06/08/2019
prom.
08/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat sluiten houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 6, 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor onderwijs op afstand en de modellen voor de verklaring van inschrijving voor het onderwijs op afstand of in sommige schoolinrichtingen sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de Commissie voor onderwijs op afstand en de modellen voor de verklaring van inschrijving voor het onderwijs op afstand of in sommige schoolinrichtingen, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat sluiten houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan, zoals gewijzigd bij de besluiten van 16 september 2010, 15 mei 2014, 17 juli 2015 en 13 juli 2016;

Gelet op de voordracht van de directeur-generaal van het Leerplichtonderwijs van 17 april 2019;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat sluiten houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan, worden de woorden "Mevr. Amandine HUNTZINGER, attachée bij de toezichtdienst van de leerplicht" vervangen door de woorden "Mevr.

Emeline THEATRE, attachée bij de toezichtdienst van de leerplicht.".

Art. 2.In artikel 2, 2°, a) van het voornoemde besluit van 23 januari 2009, worden de woorden "Mevr. Sophinie ONG, attachée bij de dienst voor beroepen en bijstand aan de schoolinrichtingen" vervangen door de woorden "Mevr. Nora BELHADI, attachée bij de Directie toezicht op de leerplicht en bijstand aan de inrichtingen van de Algemene directie Leerplichtonderwijs.".

Art. 3.In artikel 2, 3°, a) van het voornoemde besluit van 23 januari 2009, worden de woorden "Jacques VANDERMEST, directeur van de Directie financiering, toezicht op de leerplicht en bijstand aan de inrichtingen" vervangen door de woorden "Mevr. Nadia ROOSE, attachée bij de Directie toezicht op de leerplicht en bijstand aan de inrichtingen van de Algemene directie Leerplichtonderwijs.".

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 8 mei 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^