Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek type wet prom. 08/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitoefening van de **** bevoegdheden van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie transparant te maken type wet prom. 08/05/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019012956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 08/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen type wet prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type wet prom. 08/05/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019013078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering type wet prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de tenlasteneming van de logopedische verstrekkingen type wet prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet van houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de Samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 type wet prom. 08/05/2019 pub. 14/10/2021 numac 2021033270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitoefening van de **** bevoegdheden van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie transparant te maken. - **** vertaling type wet prom. 08/05/2019 pub. 14/10/2021 numac 2021033269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 08/05/2019 pub. 08/03/2022 numac 2022030937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2019 pub. 08/03/2022 numac 2022030938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen. - Duitse vertaling type wet prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2022 numac 2022040871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/05/2019 pub. 06/02/2023 numac 2023015040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/05/2019 pub. 28/12/2023 numac 2023048125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaart- wetboek. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van het mandaat van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019201958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de proeven voor de aanwerving van het personeel van de Civiele Bescherming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor huisonderwijs en het secretariaat ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013967 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Centre d'Action Laïque" als representatieve filosofische of religieuze vereniging waaraan radio- en televisie-uitzendingen op RTBF kunnen worden toegewezen - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aanvullingskader van het personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014682 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 2014 tot uitvoering van de artikelen 8, § 1, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 en 50 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/10/2019 numac 2019014923 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de data voor het afnemen van de externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift waarbij het getuigschrift van basisonderwijs toegekend wordt, alsook de gemeenschappelijke externe proeven die bekrachtigd worden met een getuigschrift van het secundair onderwijs (CE1D-CESS) voor het schooljaar 2019-2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019041810 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2000 waarbij een vergoeding voor het gebruik van een fiets wordt toegekend aan de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren
^