Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juni 2014
gepubliceerd op 13 oktober 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029621
pub.
13/10/2014
prom.
19/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/19/2014029621/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JUNI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, de artikelen 1, § 3, tweede lid, 2, § 2, tweede lid en § 3, tweede lid, 4, tweede lid, 6, tweede lid en 9;

Gelet op het advies nr. 55.969/4 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, 2° van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-president en van de Minister voor Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "decreet" : het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;2° "adviesorganen" : de adviesorganen bedoeld bij artikel 1, § 1, van het decreet en de structurele onderverdelingen bedoeld bij artikel 1, § 2, van het decreet;3° "Minister" : de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen;4° "Diensten van de Regering" : de Directie voor Gelijke Kansen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. HOOFDSTUK 2. - Opstellen en bijwerken van de lijst van de adviesorganen die onder het toepassingsgebied van het decreet vallen

Art. 2.Bij elke legislatuur, binnen de zes maanden na de datum van de installatie van de Regering, delen de Diensten van de Regering aan de Minister een ontwerp van lijst mee georganiseerd in functie van de bevoegdheden van de leden van de Regering, met opname van de adviesorganen bedoeld bij het decreet, na ze ervan ingelicht te hebben en, voor ieder van hen, de datum van de laatste aanwijzing van hun leden en de datum bepaald voor de vernieuwing ervan.

Op de voordracht van de Minister, keurt de Regering de lijst goed van de adviesorganen bedoeld bij het decreet ten laatste tegen het einde van de zevende maand na haar installatie.

Art. 3.Ingeval de verdeling van de bevoegdheden binnen de Regering gewijzigd wordt, wordt de lijst bedoeld bij artikel 2 door de Regering aangepast binnen een termijn van twee maanden vanaf de wijziging van de bevoegdheden binnen de Regering.

Indien een adviesorgaan opgericht of ontbonden wordt gedurende een legislatuur, wordt de lijst bedoeld bij artikel 2 door de Regering aangepast binnen een termijn van twee maanden vanaf de oprichting of de ontbinding van dit orgaan. HOOFDSTUK 3. - Nadere regels voor de aanwijzing voor vacant verklaarde mandaten

Art. 4.Met toepassing van artikel 2, §§ 2 en 3 van het decreet, stelt de Minister bevoegd voor het adviesorgaan aan de Regering de kandidaten voor om de vacant verklaarde mandaten te bekleden. HOOFDSTUK 4. - Voorwaarden, nadere regels en procedure van de afwijking

Art. 5.Op initiatief van het betrokken adviesorgaan of van de Minister waaronder het ressorteert, wordt een dossier van aanvraag om afwijking bedoeld bij artikel 4 van het decreet met de volgende elementen aan de Minister gezonden door de Minister bevoegd voor het betrokken adviesorgaan : 1° de vermelding van de wettelijke benaming van het advies- of bestuursorgaan;2° de wettelijke en reglementaire referenties van de teksten in verband met dat adviesorgaan;3° een overzicht van de opdrachten van het adviesorgaan;4° wat betreft de bestaande adviesorganen : de huidige samenstelling van het betrokken adviesorgaan, op basis van een lijst van alle werkende en plaatsvervangende leden, evenwichtig verdeeld naargelang hun geslacht, die al dan niet stemgerechtigd zijn, op het ogenblik van de indiening van de aanvraag om afwijking en met de informatie betreffende de mogelijke instanties die leden hebben voorgedragen;5° de voorgestelde samenstelling van het betrokken adviesorgaan, op basis van een lijst van alle werkende en plaatsvervangende leden, evenwichtig verdeeld naargelang hun geslacht, die al dan niet stemgerechtigd zijn, op het ogenblik van de indiening van de aanvraag om afwijking en met de informatie betreffende de mogelijke instanties die leden hebben voorgedragen;6° de uiteenzetting van de stappen die ondernomen werden om het samenstellen van het adviesorgaan overeenkomstig artikel 3 van het decreet te laten gebeuren;7° desgevallend, het bewijs dat het voordragen overeenkomstig artikel 2, § 2, van het decreet zonder resultaat is gebleven;8° indien een afwijking reeds toegekend werd voor dit adviesorgaan, een evaluatie van de nieuwe toestand van het adviesorgaan rekening houdend met de inspanningen die gedaan werden om het adviesorgaan overeenkomstig artikel 3 van het decreet samen te stellen;9° een ontwerp van met redenen omklede motivering in verband met de functionele redenen of de redenen betreffende de specifieke aard van het adviesorgaan die niet toelaten aan de verplichting bedoeld bij artikel 3 van het decreet te voldoen;10° alle andere stukken die nuttig zouden zijn voor een correcte evaluatie van het dossier.

Art. 6.Op de gezamenlijke voordracht van de Minister en van de Minister bevoegd voor het betrokken adviesorgaan en na het advies te hebben ingewonnen van de Diensten van de Regering, beslist de Regering, binnen een termijn van drie maanden vanaf de aanvraag om afwijking, over de aanvraag om afwijking bedoeld bij artikel 4 van het decreet, in functie van de elementen van het dossier vermeld bij artikel 5. HOOFDSTUK 5. - Evaluatieverslag

Art. 7.De Minister stelt een ontwerpverslag op met erin : 1° kwantitatieve informatie betreffende ieder adviesorgaan opgenomen op de lijst bedoeld bij artikel 2;2° een algemene transversale analyse van de evolutie van de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;3° een analyse van de aangevraagde afwijkingen en de procedures die ermee gepaard gaan;4° de acties om bewustmaking voor de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen die gevoerd werden. Het verslag wordt aan de Regering voorgelegd die het goedkeurt en het aan het Parlement overzendt.

Art. 8.Het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen en dit besluit treden in werking op 1 juli 2014.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel 19 juni 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en voor Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

^