Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 maart 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019012862
pub.
04/06/2019
prom.
20/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, artikel 3, § 1 en § 2, vervangen bij het decreet van 20 juli 2005, artikel 3, § 4, vervangen bij het decreet van 1 februari 2008, en artikel 8 gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2005 en aangevuld bij het decreet van 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/01/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, titel I gewijzigd bij de decreten van 10 november 2011 en 17 juli 2013, en artikel 25;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006202954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, hoofdstuk II;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 november 2012, 29 september 2015, 28 april 2016 en 9 februari 2018;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2018, ertoe strekkend: 1° een beroepsbeoefenaar met het ambt van directeur of curator van een museum, een centrum voor hedendaagse kunst of een vereniging ter bevordering van de hedendaagse beeldende kunsten 2° een deskundige met deskundigheid of ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst 3° een deskundige uit een vereniging die minstens tot doel heeft de gebruikers of een categorie van gebruikers te verdedigen 4° een vertegenwoordiger van een erkende organisatie die de gebruikers vertegenwoordigt; Gelet op de kandidaturen van mevrouw Eva BIALEK, mevrouw Catherine HANKINET, mevrouw Tania NASIELSKI en mevrouw Septembre TIBERGHIEN als deskundigen met competentie of ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst;

Overwegende dat deze kandidaturen ontvankelijk zijn in die zin dat ze werden ingediend binnen de 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de oproep tot het indienen van kandidaturen overeenkomstig artikel 3, lid1 van het besluit van 30 juni 2006 en dat het bijgevoegde dossier volledig is in de zin van artikel 2, § 3, tweede lid, van het voornoemde besluit van 30 juni 2006;

Gelet, verder, op het voorstel tot aanwijzing van mevrouw Ornella LA VACCARA als vertegenwoordigster van een erkende representatieve organisatie van gebruikers, door de vzw WCC-Bf (nu BeCraft);

Overwegende dat dit voorstel ontvankelijk is in die zin dat het ingediend werd binnen 30 dagen na de raadpleging van de representatieve organisaties door de Regering en dat het bijgevoegde dossier volledig is overeenkomstig artikel 4, § 2, van bovengenoemd besluit van 30 juni 2006;

Overwegende dat, aangezien de heer Olivier CRINE ten onrechte afwezig was op meer dan drie vergaderingen tijdens het jaar 2018, hij geacht wordt van rechtswege ontslag te hebben genomen overeenkomstig artikel 14, § 1 van het voormeld decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector sluiten;

Overwegende dat door dit ontslag het mandaat van de heer Bernard LIGOT als plaatsvervangend lid van kracht wordt;

Gelet, echter, op de terugtrekking van de heer LIGOT van 23 november 2018;

Gelet op het ontslag van de heer Dominique RODENBACH op 24 januari 2019;

Overwegende dat aangezien er geen plaatsvervanger in de overeenkomstige categorie van leden is, kan dit aftredende lid niet worden vervangen, omdat er geen plaatsvervanger in de overeenkomstige categorie van leden is, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen sluiten tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) In § 1, 3°, worden de woorden "Septembre TIBERGHIEN" ingevoegd.b) In § 1, 4°, worden de woorden "Ornella LA VACCARA" ingevoegd.c) In § 2 worden de woorden "- de heer CRINE Olivier (MR)" en "- de heer Dominique RODENBACH (Ecolo)" geschrapt.

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) In § 1 wordt een punt 3° als volgt ingevoegd: "3° De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangende leden als deskundigen met competentie of ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst: - Eva BIALEK, - Catherine HANKINET, - Tania NASIELSKI".b) In § 2 worden de woorden "- de heer LIGOT Bernard (MR)" geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 20 maart 2019.

A. GREOLI

^